Időállapot: közlönyállapot (2008.VI.25.)

2008. évi XLI. törvény

a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NATtv.) 2. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nemzeti akkreditálási rendszer működtetése során érvényesíteni kell a következő alapelveket:]

g) a kérelmező által az akkreditált státusz megszerzése érdekében elfogadott szabványoknak, valamint a jogszabályoknak való megfelelést,”

2. § A NATtv. 3. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

b) akkreditálási feltételek: a vonatkozó szabványokkal, amelyeket a kérelmező az akkreditált státusz megszerzése érdekében elfogad, valamint a jogszabályokkal összhangban meghatározott követelményrendszer, amelynek a kérelmező szervezetnek vagy természetes személynek meg kell felelnie ahhoz, hogy akkreditált lehessen.”

3. § (1) A NATtv. 6. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Testület tevékenysége átláthatóságának és nyilvánosságának biztosítása, valamint az akkreditált státusz versenyképességet növelő szerepének érvényesülése érdekében nyilvántartást vezet:]

c) az akkreditáló bizottság tagjairól,”

(2) A NATtv. 6. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az akkreditáló bizottság tagjainak, valamint az akkreditálási eljárásokban alkalmazott minősítők és szakértők neve közérdekből nyilvános adatnak minősül. A (2) bekezdés szerinti nyilvántartások közérdekű és közérdekből nyilvános adataiba bárki térítés nélkül betekinthet. A Testület ezen nyilvántartásokból vagy azok egy részéből - a szabványok kivételével - kérésre, költségtérítés ellenében másolatot szolgáltat. A Testület tagjai részére a másolat szolgáltatása térítésmentes.”

(3) A NATtv. 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Testület honlapján közzéteszi a Testület alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát, az akkreditálásra és az akkreditálási eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó szabályzatokat, valamint a külföldi akkreditált státusz elismerésére vonatkozó szabályzatot.”

4. § (1) A NATtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Testület tagjai lehetnek:

a) az 1. § a) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek, az akkreditált státusz fennállásának időtartama alatt,

b) az 1. § c) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek, az akkreditált státusz fennállásának időtartama alatt,

c) az 1. § e)-h) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek, az akkreditált státusz fennállásának időtartama alatt,

d) az 1. § b), d), i) és j) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek és természetes személyek, az akkreditált státusz fennállásának időtartama alatt,

e) az akkreditálásban érdekelt, a Kormány által rendeletben meghatározott miniszterek,

f) a Magyar Szabványügyi Testület, a mérésügyi szerv, az országos kamarák,

g) a tudományos és műszaki egyesületek,

h) az agrár, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények,

i) a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók érdek-képviseleti szervezetei, a szakmai érdek-képviseleti szervezetek, a minőségüggyel foglalkozó társadalmi szervezetek.”

(2) A NATtv. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Testület tagjának joga, hogy a közgyűlés összehívására, napirendjére javaslatot tegyen, a közgyűlésen részt vegyen, azon felszólaljon, indítványokat tegyen, szavazzon, az Akkreditálási Tanácsba (a továbbiakban: Tanács) - az (1) bekezdés e) pontja szerinti tagok kivételével - tagot válasszon, és a Testület más szerveibe - a 17. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokra figyelemmel - megválasszák. A tag kötelezettsége, hogy a tagdíjat megfizesse, valamint az alapszabályban és más belső szabályzatokban a tagokra előírt egyéb rendelkezéseket megtartsa.”

5. § A NATtv. 8. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A Testület alapszabálya és szervezete”

6. § A NATtv. 9. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közgyűlésen jelen lévő, szavazásra jogosult tagoknak a 7. § (1) bekezdés szerinti minden csoportja azonos szavazati súllyal rendelkezik. A leadott szavazatokat megszámlálásukat követően csoportonként ennek megfelelően kell arányosítani.”

7. § A NATtv. 10. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

e) a Tanács választott tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,”

8. § A NATtv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A közgyűlések közötti időszakban a Testület működését a Tanács irányítja a közgyűlés határozatainak megfelelően.

(2) A Tanács

a) a Testület elnökéből,

b) a gazdaságpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztériummal közszolgálati jogviszonyban álló képviselőjéből,

c) az akkreditálásban érdekelt további miniszterek két - valamely akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal közszolgálati jogviszonyban álló - közös képviselőjéből és

d) 9 választott természetes személyből

áll.

(3) A Tanács munkáját a Testület elnöke vezeti, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A Testület elnöke a Tanács megválasztását napirendre tűző közgyűlés összehívásával egyidejűleg felkéri az akkreditálásban érdekelt további minisztereket, hogy legkésőbb a közgyűlésen nevezzék meg közös képviselőjüket. Az akkreditálásban érdekelt további miniszterek mindegyike jogosult a közös képviselő személyére javaslatot tenni. A javaslatok alapján az akkreditálásban érdekelt további miniszterek döntésüket megelőzően egyeztetnek, vita esetében a Kormány dönt. A közös képviselő személyéről a miniszter által vezetett minisztérium útján tájékoztatják a Testület elnökét.

(5) A Tanácsba a 7. § (1) bekezdése szerinti csoportok saját maguk jelölik, illetve - az akkreditálásban érdekelt miniszterek - delegálják képviselőiket. A 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti csoport jelöltje a mérésügyi szervvel közszolgálati jogviszonyban álló személy is lehet.

(6) A Tanácsba a közgyűlés

a) a 7. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt szervezetek jelöltjei közül 2 személyt,

b) a 7. § (1) bekezdés b)-d) és f)-i) pontjában felsorolt szervezetek jelöltjei közül 1-1 személyt

választ 5 éves időtartamra.

(7) A Tanács választott tagjait e tevékenységük ellátásáért díjazás illeti meg.

(8) A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg.

(9) A Tanács hatáskörébe tartozik

a) az alapszabály módosítása, illetve kidolgozása és közgyűlés elé terjesztése,

b) a Testület szervezeti és működési szabályzatának, belső működésére vonatkozó egyéb belső szabályzatainak, a külföldi akkreditált státusz elismerésére vonatkozó szabályzatának, továbbá az akkreditálásra és az akkreditálási eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó szabályzatoknak az elfogadása,

c) a javaslattétel a közgyűlésnek a tagdíj mértékére, számítási és fizetési módjára,

d) a Testület tevékenységéhez köthető - a Testület egyéb bevételeihez kapcsolódó - díjak meghatározása,

e) a Testület éves költségvetése, a Testület éves tevékenységéről a Kormány számára készített beszámoló, valamint az Sztv. szerinti beszámoló elfogadása és közgyűlés elé terjesztése a pénzügyi ellenőrző bizottság állásfoglalásával együtt,

f) a Testület ügyvezető igazgatójának kinevezése és felmentése, illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása és az ügyvezető igazgató beszámoltatása,

g) az akkreditáló bizottság elnökének megbízása és felmentése, díjazásának megállapítása a Tanács bármely tagja és az ügyvezető igazgató szakmailag indokolt önálló javaslata alapján,

h) az akkreditáló bizottság elnökének, a Tanács bármely tagjának és az ügyvezető igazgatónak szakmailag indokolt önálló javaslata alapján az akkreditáló bizottság tagjainak megbízása és felmentése, díjazásuk megállapítása,

i) az akkreditáló bizottság általános működési rendjének jóváhagyása és működése feletti felügyelet,

j) a Testület tevékenységét érintő jogszabálytervezetek véleményezése, javaslattétel jogszabály megalkotására vagy módosítására,

k) döntés a külföldi akkreditált státusz elismeréséről,

l) javaslattétel a miniszter számára az akkreditálási eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékének megállapítására,

m) a 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai bizottság által kidolgozott, az akkreditálásra vonatkozó speciális követelmények és útmutatók, továbbá az akkreditálásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel szemben támasztott szakmai és összeférhetetlenségi követelmények jóváhagyása,

n) minden olyan egyéb feladat ellátása, amelyet az alapszabály a Tanács hatáskörébe utal.”

9. § A NATtv. 12. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

Az akkreditáló bizottság

12. § (1) A nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó szakterületeken az akkreditált státusz odaítéléséről, megújításáról, elutasításáról, felfüggesztéséről, visszavonásáról, bővítéséről, szűkítéséről és fenntartásáról, valamint az akkreditált szervezetek és természetes személyek ellen benyújtott panaszokról az akkreditáló bizottság határoz.

(2) Az akkreditáló bizottság elnökből, két elnökhelyettesből és legfeljebb 22 természetes személy tagból áll. A bizottság munkájában az adott szakterületen felsőfokú végzettséggel és a szakterületen legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, továbbá az akkreditálásban jártassággal rendelkező olyan személy vehet részt, akivel szemben az e törvény vagy az alapszabály szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

(3) Az akkreditáló bizottság elnökének és tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes. Az akkreditáló bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható.

(4) Az akkreditáló bizottság döntéseinek meghozatalában az akkreditáló bizottság elnöke és a szakterületen jártassággal rendelkező tagjai, de legalább két tag vesz részt.

(5) Az akkreditált státusz odaítéléséről, megújításáról, elutasításáról, felfüggesztéséről, visszavonásáról, fenntartásáról, bővítéséről és szűkítéséről szóló határozatot az akkreditáló bizottság elnöke írja alá.”

10. § A NATtv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A fellebbviteli bizottság két jogi és három egyéb felsőfokú végzettséggel, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személyből áll. Elnökét a bizottság maga választja meg tagjai közül.

(2) A fellebbviteli bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól.

(3) A fellebbviteli bizottság eljárásában a bizottság elnöke, egy jogi és egy egyéb felsőfokú végzettségű tagja vesz részt.

(4) A fellebbviteli bizottság a tevékenységéről a közgyűlésnek számol be. A bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható.

(5) A fellebbviteli bizottság dönt

a) az akkreditált státusz odaítéléséről, megújításáról, elutasításáról, felfüggesztéséről, visszavonásáról, fenntartásáról, bővítéséről és szűkítéséről hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésekről,

b) a végzések ellen benyújtott önálló fellebbezésekről,

c) a panaszeljárásban hozott döntések elleni fellebbezésekről,

d) mindazon esetekben, amelyeket az alapszabály a bizottság hatáskörébe utal.

(6) A fellebbviteli eljárás ügyintézési határideje 45 nap.”

11. § (1) A NATtv. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, az (1) bekezdés a következő új d) és e) pontokkal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d)-i) pontok megjelölése f)-k) pontra módosul:

[A Testület ügyintéző szervezete az Akkreditálási Iroda. Az Akkreditálási Iroda]

c) az akkreditálási eljárásokban ellátja a 18-21. §-ban, továbbá a vonatkozó szabályzatokban meghatározott feladatokat,

d) szakmai bizottságok működtetésével biztosítja a megfelelő szakértői közreműködést, kidolgozza az akkreditálás speciális követelményeit és útmutatóit, továbbá az akkreditálásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel szemben támasztott szakmai és összeférhetetlenségi követelményeket,

e) értékeli az alkalmazott minősítőket és szakértőket,”

(2) A NATtv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Akkreditálási Iroda vezetője az ügyvezető igazgató, aki gyakorolja az Akkreditálási Iroda munkatársai felett a munkáltatói jogokat.”

12. § A NATtv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Testület elnökének az választható meg, aki

a) cselekvőképes,

b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,

c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselője vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,

d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek nem tisztségviselője,

e) felsőfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és az akkreditálásban jártassággal rendelkezik,

f) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal vagy a mérésügyi szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban.

(2) A Testület elnökének nem választható meg

a) a Tanács választott vagy delegált tagja,

b) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja,

c) a fellebbviteli bizottság tagja,

d) a pénzügyi ellenőrző bizottság tagja,

e) az ügyvezető igazgató,

f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(3) A Tanács tagjának az választható meg, aki

a) cselekvőképes,

b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,

c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselője vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,

d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek nem tisztségviselője,

e) felsőfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és az akkreditálásban jártassággal rendelkezik,

f) közigazgatási szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban, kivéve a 11. § (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján delegált tagokat, valamint a 11. § (5) bekezdése szerint jelölhető, a mérésügyi szervvel közszolgálati jogviszonyban álló személyt.

(4) A Tanács tagjának nem választható meg

a) a Testület elnöke,

b) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja,

c) a fellebbviteli bizottság tagja,

d) a pénzügyi ellenőrző bizottság tagja,

e) az ügyvezető igazgató,

f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(5) Az akkreditáló bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjának az bízható meg, aki

a) cselekvőképes,

b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,

c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselője vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,

d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek nem tisztségviselője,

e) felsőfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, és az akkreditálásban jártassággal rendelkezik,

f) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal vagy a mérésügyi szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban.

(6) Az akkreditáló bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjának nem bízható meg

a) a Testület elnöke,

b) a Tanács választott vagy delegált tagja,

c) a fellebbviteli bizottság tagja,

d) a pénzügyi ellenőrző bizottság tagja,

e) az ügyvezető igazgató,

f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(7) Az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásban minősítőként vagy szakértőként nem vehet részt az, aki az eljárásban érintett szervezet vagy természetes személy, valamint az azonos területen akkreditált státusszal rendelkező szervezet tulajdonosa, tisztségviselője, továbbá az akkreditált státusszal rendelkező szervezet vagy természetes személy munkavállalója vagy velük egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, továbbá e személyek közeli hozzátartozója.

(8) A fellebbviteli bizottság tagjának az választható meg, aki

a) cselekvőképes,

b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,

c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselője vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,

d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek nem tisztségviselője,

e) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal vagy a mérésügyi szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban.

(9) A fellebbviteli bizottság tagjának nem választható meg

a) a Testület elnöke,

b) a Tanács választott vagy delegált tagja,

c) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja,

d) a pénzügyi ellenőrző bizottság tagja,

e) az ügyvezető igazgató,

f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(10) A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjának az választható meg, aki

a) cselekvőképes,

b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy.

(11) A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjának nem választható meg

a) a Testület elnöke,

b) a Tanács választott vagy delegált tagja,

c) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja,

d) a fellebbviteli bizottság tagja,

e) az ügyvezető igazgató,

f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(12) Ügyvezető igazgatónak az nevezhető ki, aki

a) cselekvőképes,

b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,

c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselője, munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,

d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek nem tisztségviselője.

(13) Ügyvezető igazgatónak nem nevezhető ki

a) a Testület elnöke,

b) a Tanács választott vagy delegált tagja,

c) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és tagja,

d) a fellebbviteli bizottság tagja,

e) a pénzügyi ellenőrző bizottság tagja,

f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(14) A Testület tisztségviselőjévé nem választható meg, továbbá a Testületben nem láthatja el a tag képviseletét, és az egyéb választott szervekben nem lehet tag, aki

a) az Akkreditálási Irodában dolgozó, a Testülettel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

c) büntetett előéletű,

d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.”

13. § (1) A NATtv. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Testület a kérelem formájára és tartalmára vonatkozóan ajánlást készíthet, amelyet honlapján közzétesz.”

(2) A NATtv. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az akkreditálási kérelmet az Akkreditálási Irodánál történt iktatásától a Testülethez megérkezettnek kell tekinteni.”

(3) A NATtv. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az akkreditált státusz odaítéléséről, megújításáról, elutasításáról, felfüggesztéséről, fenntartásáról, bővítéséről és szűkítéséről, valamint visszavonásáról hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.”

(4) A NATtv. 18. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz intézésére és a fellebbviteli bizottság eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

(5) A NATtv. 18. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A Testület akkreditálási eljárásáért, az éves felügyeleti vizsgálati eljárásáért, valamint a változásbejelentésre [20. § (5) bekezdés] indult rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárásáért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

14. § A NATtv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.

(2) Az értékelési szakasz ügyintézési határideje 165 nap, amelyet az ügyvezető igazgató egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthat. Az értékelési szakasz kezdetén az Akkreditálási Iroda a kérelmet megvizsgálja és az ügyvezető igazgató

a) szükség esetén a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel,

b) a Ket. által meghatározott esetekben a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,

c) dönt az eljárás megindításáról.

(3) Az értékelési szakasz során az akkreditálási kérelem alapján az ügyvezető igazgató minősítőkből és szakértőkből álló értékelő csoportot jelöl ki. Az értékelő csoport véleményezi a kérelmező által benyújtott dokumentációt és feltárja a hiányosságokat, nemmegfelelőségeket, amelyek fennállása esetén az ügyvezető igazgató az értékelő csoport javaslatára a kérelmezőt legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a hiányosságok, nemmegfelelőségek kiküszöbölésére hívja fel.

(4) Az értékelő csoport a kérelmezőnél helyszíni értékelést tart, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. Az ügyvezető igazgató az értékelő csoport jegyzőkönyvében rögzített nemmegfelelőségek, hiányosságok kiküszöbölésére a kérelmezőt legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével intézkedésre hívja fel.

(5) Az értékelő csoport a helyszíni értékelésről készült jegyzőkönyvet, a megvizsgált dokumentációt, az értékelő jelentést, az akkreditált státusz odaítélésére, szűkítésére, bővítésére vonatkozó ajánlását az értékelési szakasz lezárásaként

a) a helyszíni értékelést követő vagy

b) a (3)-(4) bekezdés szerinti nemmegfelelőségek, hiányosságok kiküszöbölésére adott határidő elteltét követő 30 napon belül döntéshozatalra az akkreditáló bizottságnak átadja.

(6) Az akkreditálási eljárás felfüggesztéséről szóló végzést az ügyvezető igazgató írja alá.

(7) Az értékelési szakasz befejezéséről, a kérelem döntésre való alkalmasságáról az ügyvezető igazgató végzést bocsát ki.

(8) A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje 15 nap, amelyet az akkreditáló bizottság elnöke egy alkalommal 10 nappal meghosszabbíthat. A döntéshozatali szakaszban az akkreditáló bizottság a kérelem, az értékelési szakasz során összegyűjtött információ, a helyszíni értékelés jegyzőkönyve, az értékelő jelentés, valamint a kérelmező észrevételei alapján határoz az akkreditált státusz odaítéléséről vagy elutasításáról.

(9) Az akkreditáló bizottságnak az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozata elismeri és igazolja, hogy egy szervezet vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőségértékelési feladat elvégzésére.

(10) Az akkreditált szervezet, illetve természetes személy írásban kérelmezheti a határozatban foglalt akkreditált területének szűkítését. A kérelem alapján az akkreditáló bizottság - a kérelem benyújtását követő ülésén - határozatban módosítja az akkreditált szervezet vagy a természetes személy akkreditált területét.

(11) Az akkreditált terület bővítése iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz bővítése az eredeti akkreditált státusz érvényességi idejére terjed ki.

(12) Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem legkorábban az alap akkreditált státusz érvényességi idejének lejárta előtt 1 évvel nyújtható be.”

15. § A NATtv. 20. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdés megjelölése (6)-(7) bekezdésre módosul:

„(1) Az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedése napján a Testület erre a célra rendszeresített akkreditálási okiratot (a továbbiakban: akkreditálási okirat) ad ki, amely a határozat rendelkező részének megfelelően tartalmazza

a) a Testület jelét,

b) az akkreditált szervezet (szervezeti egység) elnevezését, illetve természetes személy nevét, székhelyét (lakcímét), valamint valamennyi telephelyét, ahol az akkreditált tevékenységet végzi,

c) az akkreditálás egyedi nyilvántartási számát,

d) az akkreditált státusz odaítélésének tényleges időpontját és lejáratának időpontját,

e) az akkreditált tevékenység megnevezését az 1. §-ban felsoroltak szerint,

f) a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot, továbbá

g) azon szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján a szervezet (szervezeti egység), illetve természetes személy értékelése történt.

(2) Az akkreditálási okiratot az ügyvezető igazgató írja alá. Az akkreditálási okirat önmagában jogot és kötelezettséget nem keletkeztet. Ha a határozat és az akkreditálási okirat tartalma eltér, akkor a határozatot kell hitelesnek tekinteni.

(3) Ha az akkreditáló bizottság az akkreditált terület bővítéséről vagy szűkítéséről hoz határozatot, az akkreditálási okiratot a határozatnak megfelelően módosítani kell.

(4) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy csak azon tevékenysége vonatkozásában hivatkozhat az akkreditált státuszára, amelyre a határozat kiterjed.

(5) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy 15 napon belül köteles értesíteni az Akkreditálási Irodát az általa elhatározott és bekövetkező, valamint a további bekövetkezett minden jelentős változásról, amely az akkreditált státuszával kapcsolatos és valamilyen módon státuszát vagy tevékenységének bármely jellemzőjét érinti, így különösen a változást

a) a jogi, tulajdonosi vagy szervezeti formában,

b) a szervezeti felépítésben, vezetésben vagy az akkreditált tevékenység ellátásához szükséges személyzetben,

c) a fő működési politikában,

d) az erőforrásokban és környezetben (székhely, telephelyek),

e) az akkreditált területben.”

16. § A NATtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Az akkreditált státusz odaítélésének alapjául szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált szervezet, illetve természetes személy alkalmasságát éves felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrizni kell.

(2) Az éves felügyeleti vizsgálatot az akkreditált szervezed illetve természetes személy köteles kezdeményezni. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés vagy az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása [20. § (5) bekezdés] esetén kerülhet sor. A változásbejelentés a Ket. 29. §-ának (1) bekezdése szerinti kérelemnek minősül.

(3) A felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.

(4) Az értékelési szakasz ügyintézési határideje 80 nap, amelyet az ügyvezető igazgató egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthat.

(5) Az ügyvezető igazgató a felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakasza során dokumentumokat, egyéb információkat kérhet, valamint értékelő csoportot jelöl ki, amely helyszíni értékelést tart.

(6) A felügyeleti vizsgálati eljárás során megállapított hiányosságok, nemmegfelelőségek kiküszöbölésére az értékelő csoport javaslatára az ügyvezető igazgató legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, végzéssel felhívja az akkreditált szervezetet, illetve természetes személyt.

(7) Az értékelési szakasz befejezéséről az ügyvezető igazgató végzést bocsát ki.

(8) A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje 10 nap, amelyet az akkreditáló bizottság elnöke egy alkalommal 10 nappal meghosszabbíthat.

(9) Az akkreditáló bizottság a felügyeleti vizsgálat eredményétől függően

a) az akkreditált státuszt fenntartja vagy

b) az akkreditált státuszt

ba) részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti,

bb) részlegesen vagy teljes körűen visszavonja.”

17. § (1) A NATtv. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Testület kérelem alapján a külföldi akkreditált státuszt elismerheti. Az elismeréssel a saját akkreditálási eljárásával egyenértékűnek minősíti a külföldi akkreditáló szervezet által lefolytatott akkreditálási eljárást és az annak alapján odaítélt akkreditált státuszt.”

(2) A NATtv. 24. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A külföldi akkreditált státusz elismeréséért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A (3) bekezdésben foglalt esetekben az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól.”

18. § A NATtv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 7. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti akkreditálásban érdekelt minisztereket rendeletben meghatározza.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a Testület akkreditálási eljárásáért, az éves felügyeleti vizsgálati eljárásáért, valamint a változásbejelentésre indult rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárásáért, valamint a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét rendeletben állapítsa meg.”

19. § (1) Ez a törvény 2008. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a NATtv. 1. §-ának k) pontja, 6. §-a (4) bekezdésének bevezető szövegében a „közhiteles” szöveg, 6. §-ának (10) bekezdése, valamint 27. §-ának (4)-(7) bekezdése.

(2) A törvény

a) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „kiadott akkreditálási okirat (a továbbiakban: külföldi akkreditálási okirat)” szövegrész helyébe az „odaítélt akkreditált státusz (a továbbiakban: külföldi akkreditált státusz)” szöveg,

b) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 24. §-át megelőző alcímében és 24. §-ának (2) bekezdésében az „akkreditálási okirat” szövegrész helyébe az „akkreditált státusz” szöveg,

c) 5. §-a (1) bekezdésének h) pontjában és 6. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a „szabványokról” szövegrész helyébe a „szabványokról, jogszabályokról” szöveg,

d) 6. §-a (3) bekezdésének c) pontjában az „a)-d) pontjai” szövegrész helyébe az „a)-i) pontjai” szöveg,

e) 6. §-ának (5) bekezdésében az „a szakmai akkreditáló bizottság tagjai” szövegrész helyébe az „az akkreditáló bizottság tagjai” szöveg,

f) 8. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontjában az „a szakmai akkreditáló bizottságok” szövegrész helyébe az „az akkreditáló bizottság” szöveg,

g) 9. §-ának (1) bekezdésében az „- a napirend megjelölésével -” szövegrész helyébe az „- a napirend megjelölésével legalább 15 nappal a közgyűlés időpontját megelőzően -” szöveg,

h) 18. §-ának (2) bekezdésében az „adott szervezet” szövegrész helyébe az „adott szervezet vagy természetes személy” szöveg, továbbá a „vonatkozó szabványoknak” szövegrész helyébe a „vonatkozó, az akkreditált státusz megszerzése érdekében elfogadott szabványoknak” szöveg,

i) 18. §-ának (5) bekezdésében az „akkreditálás” szövegrész helyébe az „akkreditált státusz” szöveg, továbbá az „a szakmai akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe az „az akkreditáló bizottság” szöveg,

j) 18. §-ának (11) bekezdésében a „(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „12. § (1) bekezdésében” szöveg,

k) 22. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegében, (2) bekezdésében és (3) bekezdésének első mondatában, 23. §-ának bevezető szövegében az „A szakmai akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló bizottság” szöveg,

l) 22. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegében, (2) bekezdésében és (3) bekezdésének második mondatában, 23. §-ának bevezető szövegében a „teljeskörűen” szövegrész helyébe a „teljes körűen” szöveg,

m) 22. §-a (3) bekezdésének második mondatában az „a szakmai akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe az „az akkreditáló bizottság” szöveg,

n) 24. §-a (3) bekezdésének bevezető szövegében az „akkreditálási okiratot” szövegrész helyébe az „akkreditált státuszt” szöveg, továbbá az „adta ki” szövegrész helyébe az „ítélte oda” szöveg,

o) 24. §-ának (4) bekezdésében a „18. § (1)-(3) bekezdésében, (4) bekezdésének második mondatában” szövegrész helyébe a „18. § (1)-(4) bekezdésében” szöveg lép.

(3) Ez a törvény 2008. december 1-jén hatályát veszti.

20. § (1) Az akkreditáló bizottság e törvény szerinti megalakulásáig az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásokat a szakmai akkreditáló bizottságok az e törvény hatálybalépése előtti szabályok szerint végzik.

(2) A Nemzeti Akkreditáló Testület elnöke e törvény hatálybalépését követő 30 napon belüli időpontra tisztújító közgyűlést hív össze, és a közgyűlés gondoskodik az e törvény rendelkezései szerinti feltételek alapján az új Akkreditálási Tanács és az új fellebbviteli bizottság tagjainak megválasztásáról. Az elnök a közgyűlést követő 15 napon belüli időpontra összehívja az Akkreditálási Tanácsot, amely gondoskodik az e törvény rendelkezései szerinti feltételek alapján az akkreditáló bizottság létrehozásáról, az akkreditáló bizottság elnökének, valamint az akkreditáló bizottság tagjainak megbízásáról.

(3) A Nemzeti Akkreditáló Testület e törvény hatálybalépése előtt megválasztott Akkreditálási Tanácsának, fellebbviteli bizottságának, valamint megbízott szakmai akkreditáló bizottságainak elnökei és tagjai a tisztújításig teljes jogkörben járnak el.

(4) 2008. október 31-éig el kell fogadni az e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított alapszabályt, az ennek megfelelő belső szabályzatokat, továbbá az új akkreditálási eljárási szabályzatokat, és elfogadásukat követően meg kell küldeni a törvényességi felügyelet gyakorlójának.


  Vissza az oldal tetejére