Időállapot: közlönyállapot (2008.XI.12.)

2008. évi LXV. törvény

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-ának (3) bekezdése;

b) a Törvény 2. §-ának (5) és (6) bekezdése;

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 159. §-ának zs) pontja, valamint 160. §-a;

d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Get.) 4. §-a (1) bekezdésének zs) pontja, valamint 4/A. §-a.

(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. §-ának x) pontja, valamint 128. §-a nem lép hatályba.

2. § A Magyar Energia Hivatal az általa a Törvény 2. §-ának (5) és (6) bekezdése, vagy a Vet. 159. §-ának zs) pontja, illetve a Get. 4. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján kijelölt személyeket legkésőbb 2009. május 31-ig visszahívja, ellenkező esetben a kijelölt személyek megbízatása 2009. május 31-én e törvény erejénél fogva megszűnik.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépését követően a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokban az alapszabály (társasági szerződés) rendelkezései alapján az egy részvényes vagy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jogok maximálását megállapító szabály alól a Magyar Államot, illetve annak képviselőjét mentesítő rendelkezés alkalmazására nem kerülhet sor.


  Vissza az oldal tetejére