Időállapot: közlönyállapot (2008.XI.15.)

2008. évi LXIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról * 

1. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet]

a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, bérgyártás esetén a bérgyártató, a (3) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott termék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője vagy saját célú felhasználója,”

2. § A Kt. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„A termékdíjfizetési kötelezettség átvállalása

2/A. § (1) A termékdíjfizetési kötelezettség számla vagy szerződés alapján, külön jogszabályban meghatározott módon átvállalható.

(2) Számla alapján - a 2. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kötelezett kivételével - a termékdíjfizetési kötelezettséget

a) csomagolás esetén a csomagolás összetevőit a kötelezett számára gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, ha a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, valamint

b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó

vállalhatja át a kötelezettől.

(3) Szerződés alapján a termékdíjfizetési kötelezettséget

a) a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti kötelezettől

aa) a termékdíjköteles terméket exportáló, illetve Közösségen belül értékesítő első belföldi vevő, továbbá a bérgyártó,

ab) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át exportálja vagy a Közösségen belül értékesíti,

ac) a mentességgel rendelkező hasznosítást koordináló szervezet,

b) a bérgyártótól mint másodlagos kötelezettől a mentességgel rendelkező hasznosítást koordináló szervezet,

c) kereskedelmi csomagolás esetén a 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezettől - ha az a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a kötelezettséget átvállalta - a 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezett vevője [aa), ab) és c) pont a továbbiakban együtt: másodlagos kötelezett]

vállalhatja át.

(4) A (2)-(3) bekezdés alapján termékdíjfizetési kötelezettséget átvállalóra - a hasznosítást koordináló szervezet kivételével - a kötelezettre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(5) Ha a termékdíjfizetési kötelezettséget átvállaló az átvállalt kötelezettséget nem teljesíti, a nem teljesített kötelezettségért az eredeti kötelezett köteles helyt állni.”

3. § A Kt. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A (9) bekezdésre való figyelemmel a kötelezett a termékdíj nettó összegét havonta állapítja meg és az éves, havi és negyedéves bevalló az Art. 1. számú mellékletének A. 2-3. pontjában meghatározottak alapján a rá vonatkozó gyakorisággal, az Art. 1. számú mellékletének B. 1. pontjában, illetve B. 2. a) pontjában megállapított esedékesség időpontjáig a termékdíj-fizetési kötelezettségről, valamint az ehhez kapcsolódó hasznosítási kötelezettségéről - amennyiben e törvény szerint nincs helye a termékdíj hivatalból történő megállapításának - a vámhatósághoz az erre a célra külön jogszabályban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek megfelelően a vámhatóság honlapján közzétett, elektronikusan támogatott formanyomtatványon vagy elektronikus úton és formában bevallást nyújt be. A kötelezett az újrahasználható csomagolásra vonatkozó környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bevallási kötelezettségét évente teljesíti.”

4. § (1) A Kt. 4. §-ának (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(3) Az importált termékdíjköteles termék utáni termékdíj-fizetési kötelezettség]

d) árutovábbítás vámeljáráskor, amennyiben a továbbszállítás érdekében átrakodás, ezen belül kicsomagolás és újracsomagolás történik, a vám elé állításkor”

[keletkezik]

(2) A Kt. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a Kt. 4. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kötelezett döntése alapján az adott tárgyévre vonatkozó termékdíj-fizetési kötelezettsége, amennyiben erről a tárgyévet megelőző év december 20-ig bejelentést tesz a vámhatóság részére

a) a Közösségen belül behozott termékdíjköteles termék esetében a termék, illetve

b) a belföldi előállítású csomagolás esetében a csomagolás összetevője

készletre történő felvételének napján keletkezik. A kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(5) Amennyiben a kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének időpontját az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása helyett a (4) bekezdésben foglaltak alapján állapítja meg, köteles a tárgyévet megelőző év december 31-én készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt készíteni (amely egyben a tárgyév nyitókészlete), és a termékdíjat - a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével - tárgyév január 20-ig megfizetni.

(6) Amennyiben a kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének időpontját a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazását követően az (1) bekezdésben foglaltak alapján állapítja meg, akkor az év fordulónapján készleten levő termékdíjköteles termékeiről leltárt készít és ezen készleten levő termékeket elkülönítetten nyilvántartja. A kötelezettnek a készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett termékdíjat ismételten nem kell megfizetnie.

(7) Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló törvény termékimport esetén az általános forgalmi adó vámeljárás során történő kivetését írja elő, a termékdíjat a vámhatóság az általános forgalmi adóval együtt veti ki.”

5. § A Kt. 5/C. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A csomagolás termékdíja kivételével nem kell termékdíjat fizetni a vámraktárba, vámszabad területre, vámszabad raktárba külföldről történő betároláskor. A csomagolás termékdíját nem kell megfizetni, ha a termék nem került átcsomagolásra.”

6. § A Kt. a következő 5/E. §-sal egészül ki:

„5/E. § (1) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kötelezett levonhatja a 2. számú melléklet 2.1. pontjában meghatározott azon újrahasználható csomagolás után megfizetendő „E1” termékdíjtételnek 100%-át, amelyre vonatkozóan az újrahasználható csomagolás visszavételi rendszer keretében történő visszavételét és újrahasználatát igazolja.

(2) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kötelezett levonhatja a 2. számú melléklet 2.1. pontjában meghatározott azon újrahasználható csomagolás után megfizetendő „E2” termékdíjtételnek 100%-át, amelyre vonatkozóan igazolja, hogy a visszavett újrahasználható csomagolás a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek átadásra került.

(3) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett vagy a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a hasznosítást koordináló szervezet a 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott azon nem újrahasználható csomagolás után megfizetendő „E1” termékdíjtételnek 85%-át levonhatja, amelyre vonatkozóan a nem újrahasználható csomagolásból keletkezett hulladéknak az anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét vagy az anyagában történő hasznosítás tényét igazolja.

(4) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott azon nem újrahasználható csomagolás után megfizetendő „E2” termékdíjtételnek 85%-át levonhatja, amelyre vonatkozóan igazolja, hogy a visszavett nem újrahasználható csomagolás hulladéka a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek, vagy a kötelezett, illetve a hasznosítást koordináló szervezet által megbízott hulladékkezelőnek átadásra került.

(5) A levonásra kerülő termékdíj összegének göngyölített nagysága nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített nagyságát.”

7. § A Kt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A Cskt. alapja a csomagolás tömege, illetőleg a kereskedelmi csomagolás esetében a csomagolás darabszáma.

(2) Összetett vagy társított csomagolás esetén a fizetendő termékdíj megállapítására,

a) ha az fizikai módon összetevőire szétválasztható, az egyes összetevőkre vonatkozó termékdíjtételt,

b) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és legalább 90%-ban egynemű anyagból áll, a csomagolás teljes tömegére a fő összetevőre vonatkozó termékdíjtételt,

c) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és nincs olyan összetevő, amely a csomagolás tömegének 90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt kell alkalmazni.

(3) A 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett csomagolás esetén - a kereskedelmi csomagolás kivételével - a 2. számú melléklet 1. pontja szerint tömegalapon számított termékdíjat fizet.

(4) A 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett kereskedelmi csomagolás esetén a 2. számú melléklet 2.1. pontja szerint darabalapon számított termékdíjat fizet.

(5) A 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet 2.2. pontja szerint darabalapon számított termékdíjat fizet.

(6) A 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott első belföldi forgalomba hozó, ha a kereskedelmi csomagolást kiskereskedelmi értékesítés keretében közvetlenül a fogyasztónak értékesít, - a 2. számú melléklet 2.1. pontja szerint számított termékdíjon túlmenően - a 2. számú melléklet 2.2. pontja szerinti számított termékdíjat is fizet.

(7) A 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek, ha - a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kötelezettekkel együttesen számítva - éves szinten a 20. § zs) pontjának zsa)-zsg) alpontjában foglalt csomagolás mennyisége nem nagyobb 75 000 darabnál, a 2. számú melléklet 2.1. pontja szerinti „E1” termékdíjtételt nem kell megfizetnie. E bekezdés szerinti mennyiség kiszámítása során az újrahasználható termékdíjköteles csomagolást csak egyszer kell figyelembe venni.

(8) A 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a továbbforgalmazást kizárólag a fogyasztó számára végző kötelezettnek, ha éves szinten az általa forgalmazott 20. § zs) pontjának zsa)-zsg) alpontjában foglalt csomagolás mennyisége nem nagyobb 75 000 darabnál és legfeljebb 50 m2 alapterületű üzlethelyiséggel rendelkezik, a 2. számú melléklet 2.2. pontja szerinti „E2” termékdíjtétel fizetési kötelezettsége nem keletkezik. E bekezdés szerinti mennyiség kiszámítása során az újrahasználható termékdíjköteles csomagolást csak egyszer kell figyelembe venni.

(9) A Cskt. termékdíjtételeit és kiszámításának módját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(10) A (7) és (8) bekezdésben foglalt, termékdíjtétel megfizetéséhez nyújtott kedvezmény a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i, 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. § A Kt. a következő alcímmel és 12/A. §-sal egészül ki:

A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

12/A. § (1) A 12. § (7) és (8) bekezdése szerinti 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó kötelezett a 2. számú melléklet 2.4. b) pontja szerinti E1, illetve E2 termékdíjtétel megfizetéséhez a díj mértékével megegyező, legfeljebb évi 65 000 eurónak megfelelő forintösszegű de minimis támogatást vehet igénybe.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett a vámhatóság részére nyilatkozik, hogy a támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során az általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, továbbá nyilatkozik arról, hogy nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(3) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(4) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(5) Az 1998/2006/EK rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti tájékoztatási kötelezettséget a vámhatóság köteles teljesíteni.”

9. § (1) A Kt. 20. §-a a következő ly) ponttal egészül ki:

[20. § E törvény alkalmazásában]

ly) kiskereskedelmi értékesítés: termékek és kereskedelmi szolgáltatások értékesítése, illetve nyújtása közvetlenül a nem továbbforgalmazó vevő részére;”

(2) A Kt. 20. §-a a következő ny) ponttal egészül ki:

[20. § E törvény alkalmazásában]

ny) bérgyártás: megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása;”

(3) A Kt. 20. §-a a következő sz) ponttal egészül ki:

[20. § E törvény alkalmazásában]

sz) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (2004/C; 244/02) 2.1 pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás;”

(4) A Kt. 20. §-ának zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[20. § E törvény alkalmazásában]

zs) kereskedelmi csomagolás: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete 2009. január 1-jén hatályos I. melléklete (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) szerinti

zsa) 2205 vámtarifaszámú vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, a 2206 vámtarifaszámú más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei, a 2207 10 00 vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, valamint a 2208 vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital,

zsb) 2203 vámtarifaszámú malátából készült sör,

zsc) 2204 vámtarifaszámú bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével,

zsd) 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével,

zse) a 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is,

zsf) a 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59 vámtarifaszámú ízesített vagy színezett cukorszirup,

zsg) a 2201 vámtarifaszámú (emberi fogyasztásra alkalmas) víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül, kivéve a jég, a hó és a laboratóriumi vizsgálati vízminta,

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály fogyasztói (elsődleges) csomagolása (ide nem értve a címkét és kupakot), továbbá a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is) csomagolás;”

10. § A Kt. 23. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A számlán a teljesítés dátumát, továbbá a számlán vagy annak mellékletén a termékdíj mértékét, valamint összegét tételenként és összesen fel kell tüntetni.”

11. § A Kt. 2. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

12. § (1) Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kt. 3. §-ának (15) bekezdésében „a termékdíjat a bevallás benyújtásáig” szövegrész helyébe „a termékdíjat - a 4. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a bevallás benyújtásáig” szövegrész, 4. §-ának (1) bekezdésében „a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel” szövegrész helyébe a „a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel” szövegrész, a 4/G. §-ának (2) bekezdésében „az átvállaló” szövegrész helyébe „a termékdíjfizetési kötelezettséget átvállaló” szövegrész, a 4/H. § (4) bekezdése b) pontjának „adóbírság” szövegrésze helyébe a „termékdíj bírság” szövegrész, a 4/H. § (4) bekezdése c) pontjának „adóbírságot,” szövegrésze helyébe a „termékdíj bírságot” szövegrész, a 4/H. § (7) bekezdésének „adóbírság,” szövegrésze helyébe a „termékdíj bírság,” szövegrész, a 4/I. § (1) bekezdésének „adóbírság,” szövegrészei helyébe a „termékdíj bírság,” szövegrészek, a 4/I. § (2) bekezdése b) pontjának, valamint (3) bekezdése b) pontjának „szellemi jog jogosultja” szövegrésze helyébe a „szellemi alkotáson fennálló jog jogosultja” szövegrész, a 4/I. § (3) bekezdése b) pontjának „szellemi tulajdonjogot” szövegrésze helyébe a „szellemi alkotáson fennálló tulajdonjogot” szövegrész lép.

(3) A Kt. 2. §-ának (2) bekezdése, 5/A. §-ának (5) bekezdése, továbbá 6. §-ának (2) bekezdésében az „, 5%-át a Minisztérium” szövegrész 2009. január 1-jén hatályát veszti.

(4) Ez a törvény 2009. január 2-án hatályát veszti.

13. § A törvény tervezetének a következő közösségi jogi aktusok szerinti előzetes bejelentése megtörtént:

a) az Európai Parlament és a Tanács - 98/48/EK irányelvvel módosított - 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése.

14. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 11. §-ában az „önálló szervezetet” szövegrész helyébe az „önálló koordináló szervezetet” szövegrész lép.

(2) A Hgt. 59. §-ának (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a letéti díj, az újrahasználható és a nem újrahasználható termékek betétdíjának, a visszavételi és visszaadási lehetőségek alkalmazásának, valamint a hulladékká vált gépjárművek kezelésének részletes szabályait;”

(3) A Hgt. 59. §-ának (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

[59. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]

q) a hulladékkezelési kötelezettség ellátására szakosodott koordináló szervezetek létrehozásának és működésének szabályait;”

Melléklet a 2008. évi LXIX. törvényhez

[2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez]

A csomagolás termékdíjtételei, valamint a fizetendő termékdíj kiszámítása

1. A csomagolás anyaga alapján fizetendő tömegalapú termékdíj

Termékdíjköteles termék előállított csomagolás anyaga Termékdíjtétel (Ft/kg)
Műanyag 36
Társított 44
Alumínium 16
Fém (kivéve alumínium) 13
Papír, fa, természetes alapú textil 16
Üveg 6
Egyéb 44

2. A kereskedelmi csomagolás után fizetendő termékdíj megállapításának módja, valamint a kereskedelmi csomagolás termékdíjtétele

2.1. A Kt. 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti kötelezett által fizetendő termékdíj kiszámítása

T=A * (H+E1)

ahol

T = számított termékdíjtétel

A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)

H = hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.4. a) pont alapján (Ft/db)

E1 = egységes termékdíjtétel a 2.4. b) pont alapján (Ft/db)

2.2. A Kt. 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezett által fizetendő termékdíj kiszámítása

T = A * E2

ahol

T = számított termékdíjtétel

A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)

E2 = egységes termékdíjtétel a 2.4. b) pont alapján (Ft/db)

2.3. A Kt. 12. §-ának (7) bekezdése esetén a fizetendő termékdíj kiszámítása

T = A * H

ahol

T = számított termékdíjtétel

A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)

H = hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.4. a) pont alapján (Ft/db)

2.4. A díjtételek

a) „H” (hasznosításra vonatkozó) termékdíjtétel mértéke

Termékdíjköteles csomagolás Termékdíjtétel (Ft/db)
Műanyag 1,5 literig 11
Műanyag 1,5 liter felett 22
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig 3
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között 10
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett 25
Üveg 1 literig 6
Üveg 1 liter felett 11
Társított csomagolás 1,5 literig
Rétegzett italcsomagolás 13
Egyéb 27
Társított csomagolás 1,5 liter felett
Rétegzett italcsomagolás 27
Egyéb 50
Fém 1,0 literig 33
Fém 1,0 liter felett 66
Egyéb anyagok 1,0 literig 11
Egyéb anyagok 1,0 liter felett 22

b) „E” (egység) termékdíjtétel mértéke

Termékdíjköteles Termékdíjtétel (Ft/db)
csomagolás 2009-ben 2010-ben
E1 1,80 2,00
E2 3,50 4,00

  Vissza az oldal tetejére