Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.11.)

2008. évi LXXXVI. törvény

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCAtv.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Alapprogramból - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az a civil szervezet jogosult támogatásra, amelyet a bíróság a pályázat kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és a létesítő okiratában foglalt tevékenységet ténylegesen folytatja.

(2) Az 1. § (2) bekezdésének a) és j) pontjában megjelölt célok kivételével csak a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú jogállást jogerősen megszerzett civil szervezet jogosult az Alapprogram támogatására.

(3) Nem jogosult az Alapprogramból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül támogatásban a központi költségvetésből, és a támogatást az erről szóló támogatási szerződés szerint működési célra kapja.”

2. § Az NCAtv. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Tanács tagja a Tanács döntése ellen - az 5. § (6) bekezdésében foglalt tanácsi döntés kivételével - a döntés közzétételétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kifogást nyújthat be a miniszterhez. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(7) A miniszter a Tanácsot - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Tanács döntése jogszabályt sért - a kifogás benyújtását követő 30 napon belül felhívja a jogszabálysértés megszüntetésére, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. Ha a Tanács a felhívásnak a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, a miniszter a Tanács döntését e határidő leteltét követő 30 napon belül megsemmisíti. A Tanács köteles a megsemmisítést követő 30 napon belül a kérdésben új döntést hozni.”

3. § (1) Az NCAtv. 5. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A miniszter a legalább 5, de legfeljebb 11 tagú Kollégiumokat 3 évente a 13. § (1) bekezdés szerinti választást követően a Tanács javaslata alapján alakítja meg; ennek keretében a miniszter jogosult a Tanács javaslatára valamely Kollégiumot megszüntetni és új Kollégiumot létrehozni.”

(2) Az NCAtv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A civil szervezet által benyújtott, támogatás felhasználásáról szóló beszámoló tárgyában hozott kollégiumi döntés ellen a Tanács tagja, a döntést hozó Kollégium tagja, illetve a beszámolót benyújtó civil szervezet a döntés közzétételétől számított 30 napon belül kifogást nyújthat be a Tanácshoz. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(6) A Tanács a Kollégiumot - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Kollégium döntése jogszabályt sért vagy a Tanács döntésébe ütközik - a kifogás benyújtásától számított 30 napon belül felhívja a jogszabálysértés, illetve a Tanács döntésével való összeütközés megszüntetésére, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. Amennyiben a Kollégium a felhívásnak a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, a Tanács a Kollégium döntését e határidő leteltét követő 30 napon belül megsemmisíti.

(7) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót benyújtó civil szervezet a kifogását elutasító, illetőleg a megsemmisítést, módosítást eredményező tanácsi döntés felülvizsgálatát a döntés közzétételétől számított 30 napon belül a Tanács ellen indított polgári nemperes eljárásban a Fővárosi Bíróságtól kérheti. A kérelemről a bíróság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény rendelkezéseit alkalmazva a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül határoz.”

4. § Az NCAtv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Tanács és a Kollégiumok tagjait - a kijelölésüket, illetve megválasztásukat követő 30 napon belül - a miniszter bízza meg. A Tanács és a Kollégiumok tagjainak megbízása 3 évre szól.

(2) A Tanácsban, Kollégiumban a jelölést, illetve választást megelőző 3 év során tagi tisztséget betöltő személy akkor jelölhető, illetve választható újra, ha megbízása kezdetét megelőző 3 évben az Alapprogram egyik testületének sem volt tagja.

(3) A Tanács és a Kollégiumok tagjainak díjazását a miniszter rendeletben szabályozza. A díj egy hónapra járó összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegénél, a díjazás kifizetése a testületi döntésekben történő részvétel figyelembevételével történik.”

5. § Az NCAtv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az NCAtv. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7. § (1) Nem lehet a Tanács, illetve a Kollégium tagja

a) országgyűlési képviselő, települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, megyei (fővárosi) közgyűlés tagja, polgármester,

b) a Tanács vagy Kollégium tagjának közeli hozzátartozója,

c) az Alapprogram valamely testületében már tagi tisztséget betöltő személy,

d) aki a jelölését megelőző 5 éven belül olyan civil szervezet vezető tisztségviselője volt, amely megszűnt, és a megszűnését megelőző 2 éven belül keletkezett köztartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját jogerős hatósági vagy bírósági határozat kötelezte, és ennek nem tett eleget, kivéve, ha vezető tisztségviselői megbízására kifejezetten a szervezet anyagi helyzetének rendezése érdekében került sor,

e) akinek a miniszter a 8. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a megbízását korábban visszavonta.

(2) A Tanács tagja és a Kollégium tagja a megbízásakor nyilatkozik, hogy nem áll fenn vele szemben az (1) bekezdésben foglalt kizárási ok. Ha a kizárást megalapozó körülmény a megbízást követően keletkezik, a tag köteles az összeférhetetlenséget 30 napon belül megszüntetni.

(3) A Tanács és Kollégium tagjával kapcsolatos kizárási okot a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételt, illetve határidő lejártát követően a miniszterhez bárki bejelentheti. A miniszter a bejelentés megalapozottsága esetén a bejelentéstől számított 30 napon belül dönt az érintett személy megbízásának visszavonásáról.

7/A. § (1) E törvény alkalmazásában a civil szervezet a Tanács és a Kollégium tagjának, továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény [a továbbiakban: Knyt.] 2. §-ának (1) bekezdése szerinti döntés-előkészítésben közreműködő személynek az érdekeltségi körébe tartozik, ha

a) a tag, illetve a döntésben közreműködő személy, vagy ezek közeli hozzátartozója

aa) az alapítvány alapítója, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

ab) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző 3 éven belül bármikor fennálltak.

(2) A Tanács és a Kollégium tagja megbízásakor nyilatkozik az érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetekről, valamint a Tanács elnökének 15 napon belül bejelenti az érdekeltségi kör megváltozását. A Tanács elnöke a bejelentést követő 15 napon belül gondoskodik a tag érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevének honlapon történő közzétételéről. A Knyt. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti döntés-előkészítésben közreműködő személy érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevét közzé kell tenni, a közzététel szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) Ha a kollégiumi tag érdekeltségi körébe tartozó civil szervezet pályázik az Alapprogram támogatására, a Tanács elnöke olyan Kollégiumot jelöl ki a pályázat elbírálására, amelyben egyik kollégiumi tag érdekeltségi körébe sem tartozik a civil szervezet.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak megsértésével kötött támogatási szerződésre a Knyt. 15. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a (3) bekezdésben foglaltak megsértését a miniszterhez is be kell jelenteni. A bejelentés megalapozottsága esetén a miniszter az érintett kollégiumi tag megbízását a bejelentést követő 15 napon belül visszavonja.”

6. § Az NCAtv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Tanács, illetve Kollégium tagjának megbízása megszűnik

a) a megbízás időtartamának lejártával, illetve a (2) bekezdésben foglalt esetben,

b) a tisztségről történő lemondással,

c) a tag halálával, vagy

d) a megbízás visszavonásával.

(2) A civil jelöltállítási rendszerben újra nem választott tanácsi, kollégiumi tagok megbízatása megszűnik a testület új tagjainak a 13. § (1) bekezdése szerinti megválasztását követő megbízása napján.

(3) A tanácsi, kollégiumi tag a tisztségéről való lemondást írásban, a miniszterhez jelenti be.

(4) A miniszter - a Tanács, illetőleg a Kollégium javaslatára - a Tanács, illetve a Kollégium tagjának megbízását visszavonja, ha

a) feladatait folyamatosan, 90 napot meghaladóan nem képes ellátni,

b) összeférhetetlenségét határidőben nem szünteti meg,

c) egy naptári év során az ülések több mint egyharmadán nem vesz részt, vagy

d) tisztségére méltatlanná válik.

(5) A miniszter jogosult a saját hatáskörében kijelölt és megbízott testületi tag (a továbbiakban: miniszteri delegált) megbízását indokolás nélkül bármikor visszavonni.

(6) Ha a civil jelöltállítási rendszerben megválasztott tanácsi vagy kollégiumi tag megbízása - az (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - megszűnik, helyébe a civil jelöltállítási rendszerben egyazon elektori gyűlésen az adott testületbe jelölt, a tag után legtöbb szavazatot elért, tagi tisztséget nem viselő személyt (a továbbiakban: póttag) kell megbízni. A póttagot a tag megbízásából hátramaradt időtartamra kell megbízni. A póttag megbízásának megszűnése esetén az e bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(7) A megbízás megszűnése esetén a miniszter gondoskodik a megüresedett hely betöltéséről:

a) a miniszteri delegált esetében a miniszter az új miniszteri delegáltat a megbízás megszűnésétől számított 30 napon belül bízza meg;

b) a Bizottság által jelölt tag esetében a Bizottság a soron következő ülésén dönt az új jelölt személyéről; a miniszter a jelöltet a Bizottság jelölését követő 30 napon belül bízza meg;

c) a póttagot - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a civil jelöltállítási rendszerben megválasztott tag megbízásának megszűnésétől számított 30 napon belül kell megbízni, póttag hiányában a miniszter a tagság megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül megindítja a 12-13. § szerinti eljárást.”

7. § Az NCAtv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Tanács és a Kollégiumok ülései nyilvánosak. A Tanács, illetve a Kollégium zárt ülésről vagy a napirendi pont zárt tárgyalásáról dönthet, ha a személyiségi jogok védelme, a személyes adatok védelme vagy a testület működőképességének fenntartása ezt indokolja. A zárt ülésen hozott döntést közzé kell tenni. A zárt ülés, valamint a napirendi pont zárt tárgyalásának elrendeléséhez a jelen lévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges.

(2) Az Alapprogram kezelő szerve - a Knyt. 3. §-ában foglaltak szerint - biztosítja a nyertes pályázattal és az elnyert támogatással kapcsolatos, kezelésében lévő adatok nyilvánosságát.

(3) A pályázati felhívást legalább két országos napilapban közzé kell tenni.

(4) Az Alapprogram működésének nyilvánossága érdekében a miniszter internetes honlapot működtet. A honlapon közzétételre kerül

a) a Tanács és a Kollégiumok döntése a döntés meghozatalától számított 30 napon belül,

b) a Tanács és a Kollégiumok tagjainak neve,

c) a tanácsi és kollégiumi tagok 7/A. § (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek neve,

d) a pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás,

e) a pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a pályázatot kiíró Kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert összeg, továbbá ha a pályázó valamely tanácsi, illetve kollégiumi tagnak a 7/A. § (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati adatok között közzétételre kerül e tanácsi, illetve kollégiumi tag neve,

f) a 9/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti beszámoló,

g) a Tanács és a Kollégiumok nyilvános üléseinek helye, időpontja, napirendje.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti közzétételért felelős szerv a közzététellel egyidejűleg elektronikus úton értesíti a közzétételről a minisztert, a Tanács és a Kollégiumok tagjait, valamint a kollégiumi döntéssel elbírált támogatás iránti kérelem esetén a kérelmet benyújtó civil szervezetet.”

8. § Az NCAtv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A Kollégiumok és az Alapprogram kezelő szerve minden év március 31-éig megküldik a Tanácsnak az előző évi tevékenységükről, valamint az Alapprogram működésével kapcsolatos tapasztalataikról - a miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint - elkészített beszámolót.

(2) A Tanács minden év április 30-áig megküldi a miniszternek az Alapprogram testületeinek és kezelő szervének előző évi tevékenységéről, valamint az Alapprogram, illetve a támogatási rendszer működéséről szóló - a miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint elkészített és a tagok legalább kétharmadának egyetértésével elfogadott - beszámolóját.

(3) A Tanács, a Kollégiumok és az Alapprogram kezelő szerve a feladatkörüket érintő kérdésben a miniszteri megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatják a minisztert.

(4) A miniszter minden év június 30-áig beszámol a Bizottságnak az Alapprogram előző évi tevékenységéről és működéséről.”

9. § Az NCAtv. 12. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A civil jelöltállítási rendszeren keresztül az országos hatókörű civil szervezetek a Tanács öt tagját választják meg oly módon, hogy egy-egy tagot választanak a]

e) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, emberi és állampolgári jogok védelme, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, egyéb nonprofit tevékenységek”

[területén működő civil szervezetek.]

10. § Az NCAtv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szavazólapra minden jelölt neve felkerül, aki a jelen lévő elektorok 10 százalékának támogatását az erre irányuló nyílt szavazás során elnyeri. Az egy testületbe jelölt, de meg nem választott személyek a kapott szavazatok sorrendje szerint póttagi listára kerülnek. Testületi taggá választott személy egy másik testület póttagi listáján nem szerepelhet. Ha a jelöltet több testületbe is jelölik, de egyikbe sem választják tagnak, a választást követően nyilatkozik, hogy mely póttagi listán kíván szerepelni.”

11. § Az NCAtv. 14. §-ának b) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E törvény alkalmazásában:]

b) civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítványt);”

g) régió: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-ának e) pontjában és az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VI. pontjában meghatározott területfejlesztési egység;”

12. § Az NCAtv. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Alapprogram kezelése során felmerülő összköltségnek az Alapprogram forrásaihoz való arányát, az Alapprogram kezelőjének kijelölését és a civil jelöltállítási rendszer működésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a kezelő szerv feladatait, az Alapprogram működésével kapcsolatos beszámolók tartalmi elemeit, az Alapprogram nyilvánosságával kapcsolatos részletes szabályokat,

b) a Tanács és a Kollégium tagjai díjazásának szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben

rendeletben állapítsa meg.”

13. § (1) Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az NCAtv. 5. §-a (2) bekezdésének - e törvény 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított - első mondatában foglaltakat először az NCAtv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti, 2009-ben lefolytatott választások keretében megalakított Kollégiumok tekintetében kell alkalmazni.

(3) Az NCAtv. 7. §-a (1) bekezdésének - e törvény 5. §-ával megállapított - a) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően megbízott testületi tagokra kell alkalmazni.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor megbízással rendelkező tanácsi, kollégiumi tag a hatálybalépést követő 30 napon belül nyilatkozik a Tanács elnökének az NCAtv. - e törvény 5. §-ával megállapított - 7/A. §-ának (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetekről.

(5) Az NCAtv. 9. §-a (4) bekezdésének - e törvény 7. §-ával megállapított - e) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az NCAtv.

a) 2. §-ának (3) bekezdése,

b) 12. §-a (3) bekezdésének második mondata,

c) 15. §-ának (2) bekezdése,

d) 16. §-a.

(7) E törvény 2010. január 1-jén hatályát veszti.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az NCAtv.

a) 4. §-a (1) bekezdésében az „E törvény keretei között” szövegrész helyébe a „Jogszabály által nem szabályozott kérdésben”,

b) 4. §-a (4) bekezdésében a „tagok legalább felének” szövegrész helyébe a „jelen lévő tagok többségének”,

c) 11. §-ának (1) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „döntésben”

szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére