Időállapot: közlönyállapot (2008.XII.29.)

2008. évi CXV. törvény

egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról * 

1. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 201. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, ha a hitelnyújtó szerződésben meghatározott szolgáltatása és a teljes hiteldíj között - a szerződéskötés egyéb körülményeit is figyelembe véve - feltűnően nagy az értékkülönbség.”

(2) A Ptk. 685. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

f) teljes hiteldíj: a kölcsönért fizetendő ellenérték, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb - a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan teljesítendő - ellenszolgáltatást.”

2. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 330/A. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Uzsorabűncselekmény”

(2) A Btk. a következő 330/A. §-sal egészül ki:

„330/A. § (1) Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet, illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsorabűncselekményt bűnszövetségben követik el.

(3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.”

3. § E törvény 2009. március 1. napján lép hatályba, azzal, hogy az 1. §-ban foglalt rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követően kötött szerződések esetén kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére