Időállapot: közlönyállapot (2008.III.12.)

23/2008. (III. 12.) OGY határozat

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentést.

2. Az Országgyűlés halaszthatatlannak tartja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és más vonatkozó jogszabályok módosítását, korszerűsítését az alábbi javaslatok figyelembevétele mellett:

a) Szükséges a bírságolás és az elmarasztalások rendszerének továbbfejlesztése, egységesebb szemléletének kialakítása és visszatartó erejének növelése.

b) A bírság felhasználása tekintetében elérendő cél, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságon kívül más fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok által kiszabott fogyasztóvédelmi jellegű bírságokból is részesüljenek kellő arányban az e területen tevékenykedő civil szervezetek.

c) Szükséges a Fogyasztóvédelmi Alapprogram elindítása, amely a társadalmi szervezetek támogatásán túl fogyasztói tájékoztató tevékenységet is elláthat és a piaci szereplők, valamint magánszemélyek befizetéseit is fogadhatja.

d) Olyan jogi szabályozást kell kialakítani, amely tisztázza és erősíti a békéltető testületek helyzetét, valamint biztosítja tevékenységük ügyszámarányos, kiegyensúlyozott finanszírozását.

e) Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy a civil és a szakmai szervezetek, a kamarák, a békéltető testületek, valamint az érintett hatóságok korábban megfogalmazott javaslatainak áttekintése mellett az említett szervezetek bevonásra kerüljenek a törvénymódosítás előkészítésének folyamatába.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg az alábbi javaslatok törvényekbe és más jogszabályokba való beépítésének lehetőségét:

a) Az oktatás és képzés területén a fogyasztóvédelmi ismeretek beillesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján a kerettantervekbe, valamint a pedagógusok fogyasztóvédelmi tárgyú képzése, illetve továbbképzése a meglévő tapasztalatok alapján és a szükséges források biztosításával.

b) A fogyasztói igények érvényesítésének elősegítése érdekében akkreditált fogyasztóvédelmi szakértői intézmény bevezetése.

c) A rossz minőségű áru forgalomba hozataláért kiszabható büntetési tételek szigorítása.

d) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása az áru szokásos élettartama alatt az alkatrészellátás kötelező biztosítása érdekében.

e) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott csereigény érvényesíthetőségének három munkanapról hat munkanapra történő felemelése.

f) A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet módosítása a kicserélésre, kijavításra rendelkezésre álló határidő pontosabb meghatározása és a forgalmazó kötelezettségének egyértelmű megfogalmazása érdekében.

g) A telefonos ügyfélszolgálatok tekintetében olyan jogi szabályozás kialakítása, amely biztosítja az ügyfél számára a vele folytatott és az ügyfélszolgálat által rögzített beszélgetés elérhetőségét.

h) A jövő generáció érdekében a környezet és az egészségvédelem szempontjait figyelembe vevő tudatos fogyasztói értékrend kialakítása.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet az alábbi javaslatok megvalósítása érdekében:

a) A média szerepének növelése a tudatos fogyasztóvá nevelésben és hiteles tájékoztatásban.

b) A fogyasztók és a civil szervezetek közötti kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek listáját tartalmazó Fogyasztóvédelmi Civil Almanach összeállítása.

c) Fogyasztóbarát vállalkozói védjegy kialakítása.

d) A feketegazdasággal kapcsolatos kormányzati tennivalók kialakításakor kerüljenek előtérbe a fogyasztóvédelem szempontjai.

e) Történjen meg a civil szervezetek számára kialakított pályázati rendszer korszerűsítése annak érdekében, hogy az új rendszer biztosítsa a civil szervezetek kiegyensúlyozott működésének feltételeit és társadalmi szerepvállalásukat többéves, egymásra épülő programokkal, valamint a szervezetek közötti együttműködés megvalósításával.

f) A fogyasztók lehető legszélesebb körben kapjanak tájékoztatást a békéltető testületek létrehozásának céljáról, a testületek hatásköréről és működéséről. A gazdálkodó szervezetek ösztönzése annak érdekében, hogy a békéltető testületek döntését fogadják el kötelezésként (alávetés).

g) Az ökológiai fogyasztóvédelem érvényesítése érdekében a termékek és szolgáltatások környezet- és egészségvédelmi hatásainak vizsgálata az ezekhez kapcsolódó információk széles körű közvetítése.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére