Időállapot: közlönyállapot (2008.X.3.)

107/2008. (X. 3.) OGY határozat

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M3 Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról * 

1. Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján felhatalmazást ad az M3 Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncesszióba adására vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításához az alábbiak szerint:

a) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője és a koncessziós szerződést kötő fél: a Magyar Állam képviseletében a közlekedésért felelős miniszter jár el.

b) A közbeszerzési eljárás és a szerződés tárgya: az M3-as jelű gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Vaja (49. számú főút) közötti 2x2 sávos autópálya, valamint Vaja (49. számú főút) és Vásárosnamény közötti 2x1 sávos autóút és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeknek (együttesen gyorsforgalmi út) a megtervezésére, megépítésére, felújítására, üzemeltetésére, fenntartására, finanszírozására és hasznosítására vonatkozó kizárólagos koncessziós jog nyújtása a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő által alapítandó koncessziós társaság részére 30 év időtartamra.

2. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott beruházás a köz- és magánszféra együttműködésével, PPP finanszírozással valósuljon meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás szerinti ajánlatok elbírálását követően, ha van olyan ajánlattevő, amely nyertesnek nyilvánítható, a Kormány terjesszen az Országgyűlés elé országgyűlési határozati javaslatot a nyertes ajánlattevőről (koncesszorról), és mutassa be a koncessziós szerződés főbb tartalmi elemeit, az állami finanszírozási szükségletet, ennek kereteit, illetve ütemezését. A szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés főbb tartalmi elemeinek és az állami finanszírozási szükségletnek valamint ütemezésének az Országgyűlés általi jóváhagyása.

3. Az 1. pontban meghatározott beruházás csak abban az esetben valósítható meg PPP finanszírozással, ha az gazdaságosabb, mint az építés és üzemeltetés állami finanszírozással történő együttes megvalósítása.

4. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő, tervezett koncessziós szerződés és az ahhoz kapcsolódó közvetlen szerződés főbb tartalmi elemeit és annak tartalmát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A beruházás köz- és magánszféra partnerség keretein belül, építési koncesszió formájában megvalósuló beruházás, amelyben a magánszféra (koncesszor) viseli a projekthez kapcsolódó tervezési, építési, felújítási, üzemeltetési, fenntartási és finanszírozási tevékenységekkel járó kockázatok jelentős részét. A koncessziós szerződés alapján a Magyar Állam a gyorsforgalmi út rendelkezésre állásának és az útkezelés minőségének függvényében az üzemeltetési időszak kezdetétől rendelkezésre állási díjat fizet a koncesszornak. A koncesszor a Magyar Államnak a koncesszió teljes időszaka alatt évente koncessziós díjat köteles megfizetni.

b) A projekt keretében megépített gyorsforgalmi út az ideiglenes használatbavételi engedély kibocsátásának napjával kezdődően a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi. Az üzemeltetési időszak az ideiglenes használatbavételi engedély kibocsátásától kezdődik, az üzemeltetés az érintett hatóságokkal kialakított együttműködési és eljárási renddel, valamint a környezetvédelmi előírásokkal összhangban végzendő. A gyorsforgalmi útszakaszok az egységes nemzeti díjszedési rendszer keretében vehetők igénybe.

c) A Magyar Állam és a PPP-projektet finanszírozó felek a koncessziós társaság bevonásával közvetlen szerződést kötnek, amelynek célja a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülésének biztosítása a közvetlen szerződésben előírt helyreállítási terv szerint, abban az esetben is, ha a koncesszor nem teljesíti, vagy veszélyezteti a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit és emiatt a Magyar Állam a koncessziós szerződést felmondhatná. A közvetlen szerződés a koncessziós szerződés felhatalmazása alapján akkor alkalmazandó, ha a koncessziós szerződésben meghatározott és a közvetlen szerződés keretein belül orvosolható esemény következik be.

5. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a Kormány az M3 Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának jóváhagyási eljárásához hasonló módon vizsgálja meg az M44 Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz megvalósításának lehetőségét, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/B-C. §-aiban, 22. §-ában, valamint a Kormány 24/2007. (II. 28.) Korm. rendeletében foglaltakra.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére