Időállapot: közlönyállapot (2008.X.10.)

110/2008. (X. 10.) OGY határozat

az e-Befogadásról, a Magyarországon kialakult informatikai szakadék csökkentése érdekében * 

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a magyar társadalom az informatikai tudás megszerzésének, az ebben rejlő, az egyének számára is hasznosuló értékek elérésének, valamint a megszerzett tudás hasznosításának tekintetében erősen lemaradt más európai uniós országokhoz képest. Kialakult egy informatikai szakadék, amely mára kettéosztotta a társadalmat. Egyfelől az informatikát készségszinten használókra, másrészt a valamilyen oknál fogva (közösségi terek megszüntetése, a szolgáltatók által gazdasági-műszaki okokból el nem ért területek magas aránya, más fizikai korlát, az egyén számára hasznosuló tartalomszolgáltatás esetlegessége- hiánya, tudás-ismeret hiánya, az önérdek felismerésének hiánya, a közöny, az egyén gazdasági, szociális, kulturális helyzete, az egyén fizikai kiszolgáltatottsága, a mára mindent átszövő, de az informatikára a kezdetektől jellemző fetisizálás és ezen keresztül a teljes elbizonytalanodás, az idegenkedés) a világhálón interakcióba lépni képtelen tömegekre.

Az Országgyűlés az öt parlamenti párt által 2008. január 8-án aláírt megállapodás alapján az alábbiak szerint határoz:

1. 2008. Magyarországon legyen az e-Befogadás éve.

2. Az e-Befogadás megvalósítása és ennek segítségével a társadalom életminőségének emelése érdekében - azontúl, hogy a pártok közös stratégiai feladatuknak tekintik - az Országgyűlés is felelős szerepet kíván vállalni. Így a digitális szakadék megfelezése 2010-ig nem csupán uniós vállalás, hanem hazai célkitűzés.

3. Szükségesnek látja az Országgyűlés egy eseti parlamenti bizottság felállítását az e-Befogadási mozgalom és tevékenységek támogatására, ellenőrzésére, szervezésére, és az EU irányelvekből adódó feladatok koordinálására.

Az Országgyűlés indokoltnak és szükségesnek ítéli, hogy az eseti parlamenti bizottság felállítása legkésőbb 2008. november 1-jéig megtörténjen.

Az eseti parlamenti bizottság létrehozásáról az Országgyűlés külön határozattal dönt.

Az Országgyűlés az eseti parlamenti bizottság létrehozásáról szóló határozatában dönt az eseti bizottság összetételéről, határozathozatali rendjéről, továbbá feladatainak részletes és pontos megjelöléséről.

4. Az Uniós átlagot meghaladó mértékű digitális szakadék orvoslása közérdek, közfeladat, közcél. Ennek okán az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg, milyen jellegű és mértékű állami támogatás, európai uniós forrás biztosítható az e-Befogadás számára.

A Kormány erre vonatkozóan legkésőbb 2008. november 30-ig ad tájékoztatást az Országgyűlés számára.

5. A létrejövő eseti országgyűlési bizottság figyelemmel kíséri a források felhasználási módját.

6. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a legtöbb eszközzel és lehetőséggel a Kormány rendelkezik. Ezért az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a hazai és az európai uniós források feltérképezésén túl, vizsgálja meg, milyen lehetőségek vannak az Új Magyarország Fejlesztési Tervben e kérdés kiemelt és összehangolt fejlesztési programba illesztésére.

A Kormány erre vonatkozóan legkésőbb 2008. november 30-ig ad tájékoztatást az Országgyűlés számára.

7. Az Országgyűlés felkéri a tárcákat és kormányzati hivatalokat, hogy vizsgálják meg, tevékenységükben miképpen jelenik meg az e-Befogadás és a digitális esélyegyenlőség kérdése.

A Kormány erre vonatkozóan legkésőbb 2008. november 30-ig ad tájékoztatást az Országgyűlés számára.

8. Az Országgyűlés szükségesnek látja megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek a közigazgatás eszközrendszerével oldhatóak meg, s melyek azok, amelyeket a civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el.

Az Országgyűlés az eseti parlamenti bizottságtól vár javaslatokat ezen témakörben.

9. Az Országgyűlés fontos kezdeményezésnek tekinti azt a politikai-közigazgatási-civil-vállalkozói fórumot, amely a politikai élet szereplőiből, a közigazgatás, a civil szervezetek és a vállalkozási érdekképviseletek képviselőiből a 2008. január 23-ai Informatikai Albizottsági ülésen jött létre. A fórum legfőbb célja, hogy az információs társadalom és az e-Befogadás érdekében elindított akciók minden tekintetben összehangoltan valósulhassanak meg, az anyagi és a szellemi erőforrások egy irányban hassanak, jelesül az e-Befogadás érdekében.

10. Az Országgyűlés fontosnak tartja a társadalmi önszerveződéseket, amelyek a digitális szakadék csökkentése érdekében létrejöttek. Támogat minden olyan civil kezdeményezést, amely elősegíti az e-Befogadás sikerességét.

11. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére