Időállapot: közlönyállapot (2010.II.25.)

18/2010. (II. 25.) OGY határozat

a Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról * 

I. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz létre a Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság elnevezéssel.

II. A vizsgálat tárgya különösen a következő kérdések megválaszolása:

1. Kötöttek-e, ha igen, milyen tartalmú háttéralkut a pályázat elbírálása során az MSZP és a Fidesz, illetve ORTT delegáltjai?

2. Megállapítható-e a nyertes pályázók valódi tulajdonosi köre, ebből vagy más tényből levonható-e következtetés azok pártkötődésére?

3. Hogyan fordulhatott elő, hogy nem került kizárásra, sőt, nyerhetett olyan pályázó, amely nem felelt meg a pályázati feltételeknek, illetve irreális üzleti tervet terjesztett elő?

4. Megtett-e mindent annak érdekében az ORTT Hivatala, illetve elnöke, hogy a Testület tagjai a jogszabályoknak és a pályázati kiírásnak megfelelően tudják értékelni a pályázatokat?

5. Ha beigazolódnak a feltevések, akkor ki vagy kik a felelős/ek azért, hogy a pályázat elbírálása során a pártpolitikai háttéralkuk győztek a verseny tisztasága felett?

III. A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.

IV. A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, melynek tartalmaznia kell

a) a bizottság feladatát;

b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;

c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;

d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította;

e) a vizsgálat által érintett szerv(ek) vagy személy(ek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan;

f) javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre.

A jelentés előterjesztője - a bizottság esetleges megszűnését követően is - a bizottság elnöke.

V. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a következők szerint:

MSZP 5 tag
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 3 tag
KDNP 1 tag
SZDSZ 1 tag

VI. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

VII. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat II . pontjában szereplő kérdést érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre, javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg mindenki köteles a bizottság előtt megjelenni.

VIII. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.

IX. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, de legfeljebb a bizottság alakuló ülésétől számított 90 napig tart.


  Vissza az oldal tetejére