Időállapot: közlönyállapot (2010.IX.15.)

81/2010. (IX. 15.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése és 35. §-a, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 33. §-ának (3) bekezdése alapján az Rttv. III. Fejezetében szabályozott Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) tagjainak jelölésére eseti jelölőbizottságot (a továbbiakban: jelölőbizottság) hoz létre.

2. A jelölőbizottság feladata a Médiatanács tagjainak jelölése az Rttv. 33. §-a szerinti szabályok értelemszerű alkalmazásával.

3. A jelölőbizottság tagjai az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy képviselője. A képviselő a szavazati joggal, a Házszabály 35. § (3) bekezdésére figyelemmel az állandó bizottságokra vonatkozó szabályoktól eltérően, az Rttv. 33. § (4) bekezdése alapján akként rendelkezik, hogy a képviselők között a szavazati arányok a képviselőcsoportot a döntés időpontjában megillető mandátumok arányában oszlanak meg. A jelölőbizottság az ügyrendjét a jelenlévő tagok által képviselt mandátumok kétharmados többségével fogadja el. A jelölőbizottság a Médiatanács tagjainak jelölése során a döntéseit az Rttv. 33. §-ában szabályozott szavazati aránnyal hozza meg.

4. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az Rttv. 33. § (3) bekezdése alapján, akként, hogy minden képviselőcsoport egy tagot ajánlhat. A jelölőbizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot. A jelölőbizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, melyről az egy döntéssel, vita nélkül határoz. A jelölőbizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve jelölésben, az országgyűlési arányoknak megfelelő szavazati arányok azonban ilyenkor is változatlanok maradnak. Az ekként megválasztott jelölőbizottsági tagok ebben az esetben is az őket jelölő országgyűlési képviselőcsoport létszámának megfelelő mértékű szavazattal rendelkeznek.

5. Ezen országgyűlési határozat hatálybalépését követően a képviselőcsoportok vezetői haladéktalanul javaslatot tesznek a jelölőbizottság tagjaira. A határozat hatálybalépését követő ülésnapon az Országgyűlés szavaz a jelölőbizottság tagjairól.

6. A jelölőbizottság a jelöltállítás során értelemszerűen alkalmazza a Médiatanács tagjainak jelölésére vonatkozóan az Rttv. - a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel módosított - 33. §-a szerinti szabályokat.

7. A jelölőbizottság ügyrendjét - a létrehozásáról szóló határozat szabályainak figyelembevételével - az Rttv. 33. §-a és a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

8. A jelölőbizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

9. A jelölőbizottság tagjai munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek.

10. A jelölőbizottság megbízatása a tagok megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik és az Rttv. szerinti jelölési eljárás eredményes befejezéséig tart.

11. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére