Időállapot: közlönyállapot (2011.III.25.)

2011. évi XXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 13 152 945,1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 13 838 618,3 millió forintban,

c) hiányát 685 673,2 millió forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Kvtv. 11. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Magyar Energia Hivatal 1845,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 486,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés javára.”

(2) A Kvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4 732,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2011. évben, első alkalommal 2011. február 20. napjáig 1025 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlő részletekben a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.”

3. § A Kvtv. 29. §-a az alábbi (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az I-VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél 2011. március 31-éig irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kell létrehozni a (4) bekezdésben foglalt összeggel, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés 2011. november 20-áig határozatban dönt. Eredeti előirányzatként megtervezett fejezeti tartalék esetén a (4) bekezdésben foglalt összeget ennek javára kell átcsoportosítani.

(4) A (3) bekezdés szerinti tartalék összege

a) az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címnél 384,2 millió forint,

b) az I. Országgyűlés fejezet 5. Közbeszerzések Tanácsa címnél 7,2 millió forint,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 53,1 millió forint,

d) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 66,8 millió forint,

e) a IV. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezetnél 80,7 millió forint,

f) az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 361,0 millió forint,

g) a VI. Bíróságok fejezetnél 3661,6 millió forint,

h) a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél 1600,0 millió forint,

i) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 63,8 millió forint,

j) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetnél 1391,4 millió forint.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt intézkedéseken felül az I. Országgyűlés fejezet 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei alcím kiadási előirányzatából 5000,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés 2011. november 20-áig határozatban dönt.”

4. § A Kvtv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.”

5. § A Kvtv. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelős miniszter, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.”

6. § A Kvtv. 1. mellékletében

a) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiegészül a 14. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet címmel, melynek támogatási előirányzata 239,3 millió forint, 1. Működési költségvetés bevételi előirányzata 190,0 millió forint, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 137,6 millió forint, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 37,5 millió forint, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 223,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 31,2 millió forint.

Az 1-15. cím összesen kiadási előirányzata 243 911,0 millió forintra, bevételi előirányzata 54 429,7 millió forintra, támogatási előirányzata 189 481,3 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 292 184,2 millió forintra, bevételi előirányzata 55 932,7 millió forintra, támogatási előirányzata 190 356,2 millió forintra változik.

b) A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím, 8. Víz- és környezeti kárelhárítás jogcím-csoport megnevezése „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” megnevezésre változik.

c) A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 11. Közgyűjtemények cím támogatási előirányzata 10 428,6 millió forintra, 1. Működési költségvetés bevételi előirányzata 8569,5 millió forintra, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 7870,4 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 2205,5 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 8227,7 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 2898,0 millió forintra változik.

Az 1-20. cím összesen kiadási előirányzata 916 837,4 millió forintra, bevételi előirányzata 366 856,1 millió forintra, támogatási előirányzata 549 981,3 millió forintra, a XX. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 545 126,4 millió forintra, bevételi előirányzata 366 856,1 millió forintra, támogatási előirányzata 549 981,3 millió forintra változik.

d) A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím bevételi előirányzata 30 328,7 millió forintra, a XLII. fejezet összesen bevételi előirányzata 6 324 138,8 millió forintra, a központi alrendszer bevételi főösszeg előirányzata 13 152 945,1 millió forintra, a főösszegek egyenlege -685 673,2 millió forintra változik.

7. § A Kvtv. 9. számú melléklet 2. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport)”

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére