Időállapot: közlönyállapot (2011.III.28.)

2011. évi XXXIII. törvény

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvt.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), a 7. § tekintetében az EK-Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokra és természetes személyekre (a továbbiakban: mezőgazdasági vállalkozás), valamint a KKV-k és a mezőgazdasági vállalkozások támogatására, és a KKV-kkal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.”

2. § A Kkvt. 6. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat”

3. § A Kkvt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A célelőirányzat terhére vállalkozások, valamint mezőgazdasági vállalkozások, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott programok megvalósításában közreműködő szervezetek részesülhetnek támogatásban. A célelőirányzat felhasználásának rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a KKV-k - többek között speciálisan KKV-k számára meghirdetett támogatási konstrukciók, magasabb támogatási intenzitás és a támogatás ellenében teljesítendő enyhébb kötelezettségek révén - a többi vállalkozáshoz képest előnyben részesüljenek.”

4. § 2012. január 1-jével hatályát veszti a Kkvt. 2. §-ában az „a 7. § tekintetében az EK-Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokra és természetes személyekre (a továbbiakban: mezőgazdasági vállalkozás),” szövegrész, valamint az „és a mezőgazdasági vállalkozások” szövegrész, továbbá a Kkvt. 7. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági vállalkozások, továbbá” szövegrész.

5. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére