Időállapot: közlönyállapot (2011.V.12.)

2011. évi XLIII. törvény

a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról * 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

1. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (3) bekezdés g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a következők:)

g) a 18/B. § (1) bekezdés d), zs), x) és wa) pontjában meghatározott megelőlegezési és likviditási hitelek;”

(2) Az Áht. 18/B. § (1) bekezdése a w) pontot követően a következő wa) ponttal egészül ki:

(A kincstár feladatai különösen:)

wa) a kincstári egységes számla terhére, annak forrásaiból - jogszabályban meghatározott feltételekkel - kamatmentes megelőlegezési kölcsönt nyújthat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 7. § c) pontjában meghatározott kifizetések teljesítéséhez.”

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

2. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A pénztár a függő tételként nyilvántartott tagdíjbefizetéseket és azok hozamait, valamint a visszalépő tagok 2011. május 31-ére mint fordulónapra vonatkozó piaci értékelés szerint számított követeléseinek értékét egy tételben, a tagok portfóliójában a fordulónapon meglévő eszközökben 2011. június 12-ig adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére. Az eszközöket - jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában - a visszalépő tagok portfólióján belüli eszközök arányának megfelelően kell átadni.”

(2) Az Mpt. 24. § (12) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénztár)

b) a függő tételekből beazonosított, pénztártagot illető tagdíjbefizetések és ahhoz kapcsolódó hozamok összegét havonta, az adott hónapot követő hónap 8. napjáig”

(igényli vissza a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.)

(3) Az Mpt. 24. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A pénztár 2011. május 31-én jogosult a visszalépő tag egyéni számláját 795 Ft-tal csökkenteni és azt a működési tartalék javára jóváírni. A pénztár a működési tartalék javára jóváírt összeget a 2011. május 30-án meglévő működési és likviditási tartalék kimerülését követően használhatja fel. A pénztár a fel nem használt összeget 2011. szeptember 15-ig átutalja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap pénzforgalmi számlájára.

(14) A visszalépő tagi kifizetések megállapításánál a hozamgarantált tőke összegét a 3. számú mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell számítani azzal, hogy

a) a számítás fordulónapjaként 2011. május 31-ét,

b) 2011. május hónapra a KSH által közzétett, 2011. áprilisra vonatkozó inflációs

rátát kell alkalmazni.”

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosítása

3. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, amellyel egyidejűleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre módosul:

„(2) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) a részére átadott eszközök felett az átadással tulajdonjogot szerez.”

(2) A Tv. 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alap jogi személy.”

(3) A Tv. az 5. §-t követően a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A Testület tagja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 25. § (1)-(2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályok megfelelően irányadóak. A Testület tagja nem lehet közvetlenül pénzügyi eszközök kezeléséhez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye

a) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 295. § (1) bekezdésében meghatározott letétkezelőnek,

b) az értékesítési döntések végrehajtásában közreműködőnek, így különösen befektetési vállalkozásnak, hitelintézetnek, ingatlanértékelőnek, ingatlanforgalmazónak, befektetési alapkezelőnek.

(2) Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Testület elnökének bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni.

(3) Amennyiben a Testület tagjai megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok jut a tagok tudomására, úgy ők kötelesek az ok tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a Testület elnökének. A Testület elnökét érintő összeférhetetlenség esetén az államháztartásért felelős miniszter részére kell bejelentést tenni. Az összeférhetetlenséget a felmerülést követő 5 napon belül kell bejelenteni, és 15 napon belül kell az összeférhetetlenségi okot megszüntetni. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok megszüntetésére 15 napon belül nem kerül sor, a Testület elnöke kezdeményezi az érintett tag visszahívását, illetőleg a Testület elnökére nézve felmerült összeférhetetlenség esetén az elnököt az államháztartásért felelős miniszter visszahívja.

(4) Amíg az összeférhetetlenné vált személyre nézve fennáll az összeférhetetlenség, addig az összeférhetetlenséggel érintett személy a testületi döntéshozatalban nem vehet részt.

(5) Az Alap működtetésében részt vevő személy a tudomására jutott minősített adatot, banktitkot, értékpapírtitkot és üzleti titkot megőrzi.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat az ÁKK és az általa igénybevett harmadik személy esetén is alkalmazni kell.”

(4) A Tv. 7. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az Alap vagyonát képező eszközökből származó bevételt)

e) a kincstári egységes számla terhére nyújtott megelőlegezési kölcsön törlesztésére kell fordítani.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére