Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.17.)

2011. évi LXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról * 

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XVII. fejezet 3. cím „Devizabűncselekmény” alcíme helyébe a következő alcím lép, és a Btk. a következő 309. §-sal egészül ki:

„Visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással

309. § (1) Aki társadalombiztosítási ellátás, vagy az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján, természetes személy részére nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekménnyel okozott kárt a vádirat benyújtásáig megtéríti.”

2. § A Btk. 310. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím, a Btk. 310. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Költségvetési csalás

310. § (1) Aki

a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja,

b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz,

b) az (1) bekezdés szerint minősülő költségvetési csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) üzletszerűen

követik el.

(3) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz,

b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontjában meghatározott módon követik el.

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz,

b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontjában meghatározott módon követik el.

(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz,

b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontjában meghatározott módon követik el.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint büntetendő, aki a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben, valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban megállapított feltétel hiányában vagy hatósági engedély nélkül jövedéki terméket előállít, megszerez, tart, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

(7) Aki költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, számadási vagy az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)–(6) bekezdésben meghatározott bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrányt a vádirat benyújtásáig megtéríti. A korlátlan enyhítés nem alkalmazható, ha az (1)–(6) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.”

3. § A Btk. 310/A. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím, a Btk. 310/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása

310/A. § A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a 310. §-ban meghatározott bűncselekményt a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítése a bűncselekményt megakadályozhatta volna, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

4. § A Btk. 313/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„313/E. § (1) A 310. § alkalmazásában költségvetésen az államháztartás alrendszereinek költségvetését – ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és az elkülönített állami pénzalapokat –, a nemzetközi szervezet által vagy nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. Költségvetésből származó pénzeszköz vonatkozásában elkövetett bűncselekmény tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a külföldi állam által vagy nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell.

(2) A 310. § alkalmazásában vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált pénzeszközt is.

(3) A 313/B–313/D. § alkalmazásában készpénz-helyettesítő fizetési eszközön a jogszabályban meghatározott készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, valamint az utazási csekket és a váltót kell érteni, feltéve, hogy az a másolással, hamisítással vagy jogosulatlan felhasználással szemben védett. A külföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz a belföldön kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel azonos védelemben részesül.”

5. § A Btk. 326. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki költségvetési csalásból származó vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árut vagy jövedéki adózás alól elvont terméket, továbbá lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el.”

6. § (1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 16. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak)

h) a különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás [Btk. 259. § (2) bek. b) pont], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó közérdekű üzem működésének megzavarása [Btk. 260. § (3) és (4) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény [Btk. 300/C. § (4) bek. b) és c) pont], a különösen nagy és a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és az ezzel összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása [Btk. 310. § (4) bek. a) pont, (5) bek. a) pont és az így minősülő (6) bek., 310/A. §], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés [Btk. 313/C. § (5) bek. a) pont és 313/C. § (6) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős értékre elkövetett lopás [Btk. 316. § (6) bek. a) pont és 316. § (7) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás [Btk. 317. § (6) bek. a) pont és Btk. 317. § (7) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó csalás [Btk. 318. § (6) bek. a) pont és 318. § (7) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés [Btk. 319. § (3) bek. c) és d) pont], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 320. § (2) bek.], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás [Btk. 321. § (4) bek. b) pont], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás [Btk. 322. § (3) bek. a) pont], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős kárt okozó rongálás [Btk. 324. § (5) bek. és 324. § (6) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság [Btk. 326. § (5) bek. a) pont és 326. § (6) bek.], a különösen nagy, vagy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [Btk. 329/A. § (3) bek.] és az iparjogvédelmi jogok megsértése [Btk. 329/D. § (3) bek.];”

(2) A Be. 36. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következő bűncselekmények miatt:)

c) számvitel rendjének megsértése (Btk. 289. §), csődbűncselekmény (Btk. 290. §), visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással (Btk. 309. §), költségvetési csalás (Btk. 310. §), költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 310/A. §), az orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 326. §), pénzmosás (Btk. 303. §, Btk. 303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 303/B. §),”

(3) A Be. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság hivatalból elrendelheti, illetve a tanú, vagy az érdekében eljáró ügyvéd kérelmére elrendeli, hogy a tanú személyi adatait [85. § (2) bekezdés] az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg. Ha az e törvényben meghatározott feladata másként nem teljesíthető, a bíróság, az ügyész, valamint a nyomozó hatóság a tanú egyes, a feladat ellátásához szükséges személyi adata zárt kezelését mellőzi.”

7. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) Nem valósul meg bűncselekmény, ha a visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással bűncselekményt (309. §) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva követik el.

(2) Nem valósul meg bűncselekmény, illetve vámszabálysértés valósul meg, ha a költségvetési csalással (310. §) okozott vagyoni hátrány a százezer forintot nem haladja meg.

(3) Nem valósul meg bűncselekmény, ha a hanyag kezelést (320. §) százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el.”

8. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni a költségvetési csalás (Btk. 310. §) bűncselekmény elkövetője által teljesített, a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány összegével megegyező – a büntetés korlátlan enyhítését eredményezően – megfizetett összeget.”

(2) Az Art. 40. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás bűncselekmények elkövetője által teljesített, a bűncselekménnyel okozott bevételcsökkenés összegével megegyező – büntethetőséget megszüntető okot eredményező – összeget.”

(3) Az Art. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára kell megfizetni az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett költségvetési csalás (Btk. 310. §) miatt indított büntetőeljárásban a nyomozás elrendelésétől a büntetőeljárás jogerős befejezéséig a vagyoni hátrány megtérítése érdekében – a büntetés enyhítését eredményezően – megfizetett összeget.”

(4) Az Art. 164. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az Art. 164. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra.

(1a) A bíróság által jogerősen megállapított

a) költségvetési csalás (Btk. 310. §),

b) csalás (Btk. 318. §),

c) a 2011. december 31-ig hatályban volt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vagy

d) a 2005. szeptember 1-jéig hatályban volt társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése

esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.

(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha

a) az elkövető azért nem büntethető, vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, mert tartozását a vádirat benyújtásáig az adóhatóság által megjelölt számlára kiegyenlítette, és vele szemben az eljárást ez okból megszüntették, vagy

b) az eljárást az elkövetővel szemben a Btk. 71. §-ában meghatározott megrovás alkalmazásával szüntették meg.”

9. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 2003. évi CXXX. törvény) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2003. évi CXXX. törvény 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2003. évi CXXX. törvény 9. számú mellékletben található táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C)
8 „csalással kapcsolatos bűncselekmények 2011. december 31-ig hatályban volt jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűntette csődbűncselekmény vétsége és bűntette 290. § (1)–(4) bekezdés
rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntette 292–293. §
minőség hamis tanúsítása bűntette 295. §
a fogyasztó megtévesztése vétsége 296/A. §
hitelezési csalás bűntette 297/A. §
gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése vétsége 298/A. §
saját tőke csorbítása bűntette 298/B. §
bennfentes kereskedelem bűntette 299/A. §
tőkebefektetési csalás bűntette 299/B. §
piramisjáték szerezése bűntette 299/C. §
költségvetési csalás 310. §
2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt csempészet vétsége és bűntette
2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vétsége és bűntette
sikkasztás vétsége és bűntette 317. §
csalás vétsége és bűntette 318. §
hűtlen kezelés vétsége és bűntette 319. §”

10. § (1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 23. § (3) bekezdésében a „csempészet (Btk. 312. §)” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet” szöveg lép.

(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. § (3) bekezdés b) pontjában a „csempészet (Btk. 312. §)” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet” szöveg lép.

(4) A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4. § s) pont sg) alpontjában a „csempészet [Btk. 312. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont]” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás [Btk. 310. § (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet” szöveg lép.

(5) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 34. § (4) bekezdés b) pontjában a „csempészet” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás, a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet” szöveg lép.

(6) A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban: 2002. évi LIV. törvény) 3. melléklet 21. pontjában az „adócsalás [Btk. 310. § (2)–(5) bekezdés]” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás [Btk. 310. § (2)–(7) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalást, visszaélés jövedékkel bűncselekményt, valamint a csempészet súlyosabban minősülő eseteit is” szöveg, 3. melléklet 28. pontjában az „az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei [Btk. 326. § (3)–(5) bekezdés]” szövegrész helyébe az „az orgazdaság súlyosabban minősülő esetei [Btk. 326. § (3)–(5) bekezdés], amelyen érteni kell a 2011. december 31-ig hatályban volt jövedéki orgazdaságot is” szöveg lép.

(7) Az Art. 135. § (2) bekezdés a) pontjában a „csalást, adócsalást, illetve munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást” szövegrész helyébe a „csalást, költségvetési csalást, adócsalást, illetve munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást” szöveg, 142. § (2) bekezdés a) pontjában az „adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás, adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás” szöveg lép.

(8) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 60. § (4) bekezdés a) pontjában a „csempészet” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás, a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet” szöveg lép.

(9) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 60. § (1) bekezdés h) pontjában az „az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése” szövegrész helyébe az „a költségvetési csalás, a 2011. december 31-ig hatályban volt az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése” szöveg lép.

(10) Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 128. § (1) bekezdésében az „adócsalás (Btk. 310. §), visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §), jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. §), csempészet (Btk. 312. §), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk. 314. §)” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 310. §), jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás, visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, csempészet és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése” szöveg lép.

(11) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésével kapcsolatos bűncselekmény” szövegrész helyébe az „a költségvetési csalás, valamint a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésével kapcsolatos bűncselekmény” szöveg lép.

(12) A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (5) bekezdésében az „adócsalás (Btk. 310. §)” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás” szöveg lép.

(13) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 26. § (1) bekezdésében az „adócsalás (Btk. 310. §)” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás” szöveg lép.

(14) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában az „adócsalás (Btk. 310. §), csempészet (Btk. 312. §)” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 310. §), a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás és csempészet” szöveg lép.

(15) Hatályát veszti

a) a Btk. 288. §-át megelőző alcíme, 288. §-a, 288/A. §-át megelőző alcíme, 288/A. §-a, 311. §-át megelőző alcíme, 311. §-a, 311/A. §-át megelőző alcíme, 311/A. §-a, 312. §-át megelőző alcíme, 312. §-a, 314. §-át megelőző alcíme és 314. §-a,

b) a Be. 36. § (2) bekezdés a) pontjában a „visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §),” szövegrész, a „csempészet (Btk. 312. §),” szövegrész,

c) a 2002. évi LIV. törvény 3. melléklet 22–24. pontja,

d) a Btké. 26. §-a és 28. § (1) bekezdés c) pontja.

1. melléklet a 2011. évi LXIII. törvényhez

„1. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez

E törvény 3. § (2) bekezdése, 50/A. § (3) bekezdése, 50/B. § (4) bekezdése és 67/B. § (1) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

A B C
1. A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajták Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
2. bűnszervezetben való részvétel bűnszervezetben részvétel bűntette 263/C. § (1) bek.
3. bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények 137. § 8. pont
4. terrorizmus terrorcselekmény bűntette 261. § a (6) bek. kivételével
5 emberkereskedelem emberkereskedelem bűntette 175/B. §
6. vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés bűntette 218. § (2) bek. a) pont
7. üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette 218. § (3) bek. c) pont
8. gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia erőszakos közösülés bűntette 197. §
9. szemérem elleni erőszak bűntette 198. §
10. megrontás bűntette 201–202/A. §
11. tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette 204. §
12. kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette 205. § (3) bek. a) pont
13. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés bűntette 207. § (3) bek. a) pont
14. kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme kábítószerrel visszaélés egyes esetei: üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz) 282. § (2) bek. a) pont, (5) bek. b) pont, (2) bek. b) pont
15. kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282. § (3) bek. b) pont
16. anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282. § (4) bek.
17. kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) 282/A. § a (6) bek. a) pontja kivételével
18. kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) 282/B. § (1)–(4) bek., (6) bek., (7) bek. b) pont
19. kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282/C. § (2)–(4) bek.
20. kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad) 283/A. § (1) bek.
21. fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegésének bűntette 261/A. § (3) bek. a) pont
22. robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette 263. §
23. lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette 263/A. §
24. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés bűntette 264/C. § a (4) bek. kivételével
25. korrupció vesztegetés bűntette 250. §, 251. § az (1) bek. kivételével,
252. §, 253. § a (4) bekezdés kivételével,
254. § az (1) bek. kivételével, 255. §
26. befolyással üzérkedés bűntette 256. §
27. nemzetközi kapcsolatban vesztegetés bűntette 258/B. § a (4) bek. kivételével, 258/C. §
az (1) bek. kivételével, 258/D. §
28. nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés bűntette 258/E. §
29. csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is költségvetési csalás bűntette költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét 310. § (2)–(7) bek.
310/A. §
30. bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása bűnpártolás bűntette, amennyiben a bűncselekményből származó előny biztosításában való közreműködéssel követik el 244. § (2) bek.
31. pénzmosás bűntette 303. § (1)–(4) bek.
32. pénzmosás vétségének minősített esetei 303/A. § (2) bek.
33. orgazdaság bűntette 326. § (3)–(6) bek.
34. pénzhamísítás, ideértve az euró hamisítását is pénzhamisítás bűntette 304. § (1)–(3) bek.
35. hamis pénz kiadásának bűntette 306. § (2) bek.
36. számítógépes bűncselekmények számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűntett 300/C. § (3)–(4) bek.
37. környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növény fajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is környezetkárosítás bűntette 280. § (1)–(2) bek.
38. helyrehozhatatlan károsodást okozó környezetkárosítás vétsége 280. § (3) bek. 3. fordulata
39. természetkárosítás bűntette 281. § (1)–(3) bek.
40. hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette 281/A. § (1)–(2) bek.
41. segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz embercsempészés bűntette 218. (1)–(3) bek.
42. szándékos emberölés, súlyos testi sértés emberölés bűntette 166. § a (4) bek. kivételével
43. erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 167. §
44. testi sértés bűntette 170. § az (1) és (6) bek. kivételével
45. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti eredményt kivéve 171. § (3) bek.
46. közlekedés biztonsága elleni bűntett 184. § (2) bek.
47. vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette 185. § (2) bek.
48. közúti veszélyeztetés bűntette 186. § (2) bek.
49. ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette 188. § (2)–(3) bek.
50. emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme emberi test tiltott felhasználása bűntette 173/I. § (1)–(3) bek.
51. emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés kényszerítés bűntette 174. §
52. személyi szabadság megsértése bűntette 175. §
53. emberrablás bűntette jogellenes fogvatartás bűntette 175/A. § a (6) bek. kivételével
228. §
54. rasszizmus és idegengyűlölet lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette 174/A. §
55. nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak bűntette 174/B. §
56. közösség elleni izgatás bűntette 269. §
57. szervezett lopás vagy fegyveres rablás rablás bűntette 321. § (3) bekezdés c) pont, (4) bekezdés a), c) és d) pont, valamint (5) bekezdés a) és b) pont,
58. kifosztás bűntette 322. § (2) bek. b) pont
59. kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat is – tiltott kereskedelme orgazdaság egyes esetei 326. § (3) bek.
60. kulturális javakkal visszaélés bűntette 216/B. §
61. csalás csalás bűntette 318. § (1), (4)–(7) bek.
62. költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás bűntettét, valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás bűntettét 310. (2)–(7) bek.
63. költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette 310/A. §
64. zsarolás és védelmi pénz szedése zsarolás bűntette 323. §
65. kényszerítés bűntette 174. §
66. termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése bitorlás bűntette 329. §
67. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűntette 329/A. § (2)–(3) bek.
68. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása bűntette 329/B. § (3) bek.
69. iparjogvédelmi jogok megsértése bűntette 329/D. § (2)–(3) bek.
70. hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés közokirat-hamisítás bűntette 274. § (1) bek.
71. hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette 275. §
72. egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette 277/A. §
73. jövedékkel visszaélés elősegítésének bűntette (előállít, forgalomba hoz) 311/B. § (2) bek.
74. fizetőeszközök hamisítása pénzhamisítás bűntette 304. § (1)–(3) bek.
75. készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette 313/C. § a (2) és a (7) bek. kivételével
76. hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme
77. nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme radioaktív anyaggal visszaélés bűntette 264. § a (4) bek. kivételével
78. lopott gépjárművek kereskedelme költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet bűntettét 310. § (2)–(7) bek.
79. orgazdaság bűntette 326. § a (2) bek. kivételével
80. erőszakos közösülés erőszakos közösülés bűntette 197. §
81. szemérem elleni erőszak bűntette 198. §
82. gyújtogatás közveszélyokozás bűntette 259. §
83. robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás bűntette 324. § (4) bek. c) pont
84. a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények 154. § és a 165. § kivételével
85. légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette 262. §
86. szabotázs rombolás bűntette 142. §
87. közveszélyokozás bűntette 259. § (1)–(3) bek.
88. közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette 260. § (1)–(2) bek.

2. melléklet a 2011. évi LXIII. törvényhez

„4. számú melléklet a 2003. évi CXXX. törvényhez

E törvény 67/L. § (4) bekezdése értelmében a bűncselekményfajtákhoz a Btk. következő bűncselekményei tartoznak:

A B C
1. A kerethatározatban megjelölt bűncselekményfajták Az egyes bűncselekményfajtákhoz tartozó Btk. tényállások
2. bűnszervezetben való részvétel bűnszervezetben részvétel bűntette 263/C. (1) bek.
3. bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények 137. § 8. pont
4. terrorizmus terrorcselekmény bűntette 261. § a (6) bek. kivételével
5. emberkereskedelem emberkereskedelem bűntette 175/B. §
6. vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés bűntette 218. § (2) bek. a) pont
7. üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette 218. § (3) bek. c) pont
8. gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia erőszakos közösülés bűntette 197. §
9. szemérem elleni erőszak bűntette 198. §
10. megrontás bűntette 201–202/A. §
11. tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette 204. §
12. kiskorút foglalkoztató bordélyház fenntartásával elkövetett üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntette 205. § (3) bek. a) pont
13. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy üzletszerű kéjelgésre felhívásával elkövetett kerítés bűntette 207. § (3) bek. a) pont
14. kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme kábítószerrel visszaélés egyes esetei:
üzletszerűen vagy jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz)
282. § (2) bek. a) pont, (5) bek. b) pont, (2) bek. b) pont
15. kábítószer előállításához szükséges anyagra elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282. § (3) bek. b) pont
16. anyagi eszközök szolgáltatásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282. § (4) bek.
17. kábítószerrel visszaélés bűntette (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) 282/A. §
18. kiskorú felhasználásával elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette (országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) 282/B. § az (5) bek. kivételével
19. kábítószerfüggő személy által elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntette 282/C. §
20. kábítószer előállításához használt anyaggal visszaélés bűntette (forgalomba hoz, kereskedik, országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, átad) 283/A. § (1) bek.
21. fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme nemzetközi gazdasági tilalom katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben elkövetett megszegésének bűntette 261/A. § (3) bek. a) pont
22. robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette 263. §
23. lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette 263/A. §
24. nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés bűntette 264/C. §
25. korrupció vesztegetés vétsége és bűntette 250–255. §
26. befolyással üzérkedés bűntette 256. §
27. nemzetközi kapcsolatban elkövetett vesztegetés vétsége és bűntette 258/B–258/D. §
28. nemzetközi kapcsolatban befolyással üzérkedés bűntette 258/E. §
29. csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is költségvetési csalás bűntette, költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűntettét 310. § (2)–(7) bek., 310/A. §
30. bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása bűnpártolás bűntette, amennyiben a bűncselekményből származó előny biztosításában való közreműködéssel követik el 244. § (2) bek.
31. pénzmosás vétsége és bűntette 303. §, 303/A. §
32. pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége 303/B. §
33. orgazdaság vétsége és bűntette 326. § bek.
34. pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is pénzhamisítás vétsége és bűntette 304. §
35. pénzhamisítás elősegítésének vétsége 304/A. §
36. hamis pénz kiadásának vétsége és bűntette 306. §
37. számítógépes bűncselekmények számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétség és bűntett 300/C. §
38. számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége 300/E. §
39. környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is környezetkárosítás vétsége és bűntette 280. §
40. természetkárosítás vétsége és bűntette 281. §
41. hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és bűntette 281/A. §
42. segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz embercsempészés vétsége és bűntette 218. §
43. szándékos emberölés, súlyos testi sértés emberölés bűntette 166. § a (4) bek. kivételével
44. erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 167. §
45. testi sértés bűntette 170. § az (1) és (6) bek. kivételével
46. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette az (1) bek. szerinti eredményt kivéve 171. § (3) bek.
47. közlekedés biztonsága elleni bűntett 184. § (2) bek.
48. vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűntette 185. § (2) bek.
49. közúti veszélyeztetés bűntette 186. § (2) bek.
50. ittas vagy bódult állapotban járművezetés bűntette 188. § (2)–(3) bek.
51. emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme emberi test tiltott felhasználása vétsége és bűntette 173/I. §
52. emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés kényszerítés bűntette 174. §
53. személyi szabadság megsértése bűntette 175. §
54. emberrablás bűntette 175/A. §
55. jogellenes fogvatartás bűntette 228. §
56. rasszizmus és idegengyűlölet lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette 174/A. §
57. nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak bűntette 174/B. §
58. közösség elleni izgatás bűntette 269. §
59. szervezett lopás vagy fegyveres rablás rablás bűntette 321. § (3) bek. a) és c) pont és (4) bek. b)–c) pont
60. kifosztás bűntette 322. § (2) bek. b) pont
61. kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat is – tiltott kereskedelme orgazdaság egyes esetei 326. § (3) bek.
62. kulturális javakkal visszaélés bűntette 216/B. §
63. csalás csalás vétsége és bűntette 318. §
64. költségvetési csalás vétsége és bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás vétségét és bűntettét, valamint a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás vétségét és bűntettét 310. §
65. költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 310/A. §
66. zsarolás és védelmi pénz szedése zsarolás bűntette 323. §
67. kényszerítés bűntette 174. §
68. termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése bitorlás bűntette 329. §
69. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és bűntette 329/A. §
70. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása vétsége és bűntette 329/B. §
71. jogkezelési adat meghamisítása vétsége 329/C. §
72. iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége és bűntette 329/D. §
73. hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés közokirat-hamisítás vétsége és bűntette 274. §
74. hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette 275. §
75. visszaélés okirattal vétsége 277. §
76. egyedi azonosító jel meghamisításának bűntette 277/A. §
77. jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége és bűntette (előállít, forgalomba hoz) 311/B. §
78. fizetőeszközök hamisítása pénzhamisítás bűntette és vétsége 304. §
79. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának vétsége 313/B. §
80. készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és bűntette 313/C. § a (7) bek. kivételével
81. hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme
82. nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme radioaktív anyaggal visszaélés bűntette 264. §
83. lopott gépjárművek kereskedelme költségvetési csalás bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet bűntettét 310. § (2)–(7) bek.
84. orgazdaság bűntette 326. § (3)–(6) bek.
85. erőszakos közösülés erőszakos közösülés bűntette 197. §
86. szemérem elleni erőszak bűntette 198. §
87. gyújtogatás közveszély okozás vétsége és bűntette 259. §
88. robbanóanyag/robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás bűntette 324. § (4) bek. c) pont
89. a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények a Btk. XI. fejezetében felsorolt bűncselekmények 154. § és a 165. § kivételével
90. légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűntette 262. §
91. szabotázs rombolás bűntette 142. §
92. közveszélyokozás bűntette 259. § (1)–(3) bek.
93. közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette 260. § (1)–(2) bek.
94. olyan magatartás, amely sérti a közúti közlekedés szabályait, beleértve a vezetési- és pihenőidőre, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését közlekedési bűncselekmények Btk. XIII. Fejezet
95. csempészet költségvetési csalás vétsége és bűntette ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet vétségét és bűntettét 310. §
96. szellemi tulajdonjogok megsértése szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétsége és bűntette 329/A. §
97. személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket rendbontás vétsége és bűntette 271/A. §
98. szándékos emberölés és súlyos testi sértés sorában az e mellékletben felsorolt bűncselekmények
99. bűncselekménnyel okozott kár azon bűncselekmények, amelyek tényállási elemeiben az érték, kár, vagyoni hátrány, illetőleg a bevételcsökkenés szerepel
100. lopás lopás vétsége és bűntette 316. §
101. az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények jogellenes belföldi tartózkodás elősegítése 214/A. §
102. nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény 249/B. §
103. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 261/A. §
104. haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés 263/B. §
105. természetkárosítás 281. §
106. költségvetési csalás vétsége és bűntette, ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet vétségét és bűntettét 310. §
107. költségvetési csalás vétsége és bűntette, 310. §
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának bűntette, 310/A. §
ideértve a 2011. december 31-ig hatályban volt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése bűncselekményét
108. pénzmosás vétsége és bűntette 303. §, 303/A. §
109. pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége 303/B. §
110. továbbá gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia sorában felsorolt bűncselekmények