Időállapot: közlönyállapot (2011.VI.24.)

2011. évi LXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 13 152 945,1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 14 337 194,3 millió forintban,

c) hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Kvtv. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Állam nevében és javára a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által kibocsátott, 22 179 488 darab „A” sorozatú, 1000 forint névértékű részvényt vásároljon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részvényvásárlásra irányuló kifizetés összege nem haladhatja meg az 1 880 000 000 eurót.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetés költségvetési kiadásként elszámolt összege a devizaárfolyam változás következtében eltérhet az előirányzattól.

(4) Az (1) bekezdés szerinti részvények felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látja el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a részesedés megszerzéséről szóló szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése érdekében pénzügyi intézménynél euró-alapú bankszámlát nyithat, amely kizárólag a részesedés vételárának megfizetését szolgálhatja. A bankszámlát a részesedés megszerzéséről szóló szerződés teljesítését követően meg kell szüntetni.”

3. § A Kvtv. 1. mellékletében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím-csoport kiegészül a 3. A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása jogcímmel, melynek kiadási előirányzata 498 576,0 millió forint. A XLIII. fejezet összesen kiadási előirányzata 590 430,5 millió forintra, a központi alrendszer összesen kiadási előirányzata 14 337 194,3 millió forintra, a központi alrendszer egyenlege - 1 184 249,2 millió forintra változik.

4. § A Kvtv. 9. melléklete az alábbi 6. ponttal egészül ki:

„6. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlására fordítandó, a 8/A. § (2) bekezdésében megjelölt devizaösszeg költségvetési kiadásként elszámolt összege a devizaárfolyam változás következtében túlléphető:

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben

A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása (2. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. jogcím)”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére