Időállapot: közlönyállapot (2011.VII.27.)

2011. évi CXIV. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 12 970 820,9 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 14 155 070,1 millió forintban,

c) hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2011. évben, első alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlő részletekben a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.”

3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.”

4. § A Kvtv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 1 370 936,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 458 559,9 millió forintban,

c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg.”

5. § A Kvtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, a 20. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3-8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.”

6. § A Kvtv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.”

7. § A Kvtv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A Kvtv. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § A Kvtv. 5. melléklet 11. pontjában az „esetében az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7-18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a 2010/2011-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának eljárási rendjét 2011. január 15-éig” szövegrész helyébe „igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait” szöveg lép.

10. § A Kvtv. 6. melléklet 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):]

„2.1.4. tárgyévben adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy tárgyévben korábbi kötelezettségvállalásai alapján az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás felső határát meghaladta,”

11. § A Kvtv. 8. melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása cím 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése pont előirányzatában a „88 541,5 millió forint” szövegrész helyébe „113 141,5 millió forint” szöveg lép.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 16 139,2
1 Működési költségvetés 460,0
1 Személyi juttatások 9 179,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 308,4
3 Dologi kiadások 3 401,5
5 Egyéb működési célú kiadások 46,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 413,5
2 Felújítás 1 250,0
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 699,1
1 Működési költségvetés 5,0
1 Személyi juttatások 402,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,3
3 Dologi kiadások 185,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,7
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 22,0
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
1 Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése 48,8 48,8
2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 52,0 52,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0
1-4. cím összesen: 17 746,1 465,0 17 281,1
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 144,6
1 Működési költségvetés 1 649,5
1 Személyi juttatások 668,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,2
3 Dologi kiadások 892,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 33,5
2 Felújítás 11,2
5. cím összesen: 1 794,1 1 649,5 144,6
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0
2 Magyar Szocialista Párt 521,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0
4 Lehet más a politika 249,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8
8 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4
5 Barankovics István Alapítvány 69,4
6 Antall József Alapítvány 28,3
7 Tartalék 211,3
7-8. cím összesen: 3 809,8
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei 28 241,5
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,0
15 Üzemben tartási díj átvállalása 29 458,5
10-15. cím összesen: 58 700,0
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Működési költségvetés 10 304,5
1 Személyi juttatások 5 623,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 378,0
3 Dologi kiadások 2 537,3
5 Egyéb működési célú kiadások 450,7
2 Felhalmozási költségvetés 4,0
1 Intézményi beruházási kiadások 327,2
2 Felújítás 1,5
3 Kölcsönök 106,0 116,0
20. cím összesen: 10 424,5 10 424,5
I. fejezet összesen: 92 474,5 12 539,0 17 425,7

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 062,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 447,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,9
3 Dologi kiadások 425,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 64,2
2 Felújítás 3,0
3 Kölcsönök 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
3 Dologi kiadások 42,7
II. fejezet összesen: 1 345,0 1 345,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Alkotmánybíróság 1 335,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 834,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,7
3 Dologi kiadások 229,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Felújítás 1,5
III. fejezet összesen: 1 335,4 1 335,4

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 614,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 038,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,8
3 Dologi kiadások 265,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 18,3
IV. fejezet összesen: 1 614,0 1 614,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Állami Számvevőszék 7 220,5
1 Működési költségvetés 18,0
1 Személyi juttatások 4 731,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 263,6
3 Dologi kiadások 1 001,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 183,0
2 Felújítás 61,9
V. fejezet összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Bíróságok 64 412,0
1 Működési költségvetés 5 526,6
1 Személyi juttatások 46 997,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 560,5
3 Dologi kiadások 10 635,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 245,2
2 Felújítás 500,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 943,6
4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,0 3,0
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 66,0 66,0
8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 423,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,3
3 Dologi kiadások 197,4
9 Bírósági eljárások gyorsítása 3 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 340,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 360,0
3 Dologi kiadások 1 300,0
16 Fejezeti tartalék 151,6 151,6
VI. fejezet összesen: 74 838,3 5 526,6 69 311,7

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Ügyészségek 31 932,7
1 Működési költségvetés 40,0
1 Személyi juttatások 21 063,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 529,0
3 Dologi kiadások 3 560,0
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 5,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 780,0
2 Felújítás 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Kölcsönök 46,0 46,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0
2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5
3 EU tagságból eredő feladatok 35,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1
3 Dologi kiadások 11,3
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0
VIII. fejezet összesen: 32 097,4 97,0 32 000,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 126 426,2
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 6 322,9
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 93 839,4
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4
2 Körzeti igazgatás 7 659,7
3 Körjegyzőség működése 4 107,0
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 888,3
8 Üdülőhelyi feladatok 8 098,3
9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9
10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6
13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6
5 Központosított előirányzatok 87 620,8
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Önkormányzati fejezeti tartalék 5 000,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 31 137,7
3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0
7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7
2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 504,8
3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8
4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 133,5
9 Címzett és céltámogatások 350,0
10 Vis maior támogatás 8 000,0
11 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 27 680,0
IX. fejezet összesen: 1 173 257,1

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám
Kie-
melt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
FEJEZET 2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás * 
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 726,0
1 Működési költségvetés 125,0
1 Személyi juttatások 6 328,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 628,8
3 Dologi kiadások 888,1
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0
3 Kölcsönök 3,0 3,0
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1 Működési költségvetés 3 511,0
1 Személyi juttatások 1 309,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,4
3 Dologi kiadások 1 224,3
5 Egyéb működési célú kiadások 277,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 353,0
2 Felújítás 22,5
3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 168,6
1 Működési költségvetés 3,0
1 Személyi juttatások 109,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,4
3 Dologi kiadások 32,9
4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 868,5
1 Működési költségvetés 114,0
1 Személyi juttatások 425,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,2
3 Dologi kiadások 418,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 36,0
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 17 111,6
1 Működési költségvetés 8 598,6
1 Személyi juttatások 2 522,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,3
3 Dologi kiadások 21 749,5
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 614,5
2 Felújítás 156,6
6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 299,3
1 Működési költségvetés 1 414,3
1 Személyi juttatások 1 230,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 339,9
3 Dologi kiadások 953,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0
7 Szülőföld Alap Iroda
1 Működési költségvetés 158,4
1 Személyi juttatások 63,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 79,1
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 79 578,0
1 Működési költségvetés 36 153,1
1 Személyi juttatások 78 110,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 944,0
3 Dologi kiadások 15 947,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 494,6
2 Felújítás 221,3
3 Kölcsönök 11,0
9 Egyéb kutatóintézetek 294,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8
3 Dologi kiadások 34,0
10 Balassi Intézet 3 709,3
1 Működési költségvetés 790,5
1 Személyi juttatások 2 320,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 507,2
3 Dologi kiadások 1 243,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0
5 Egyéb működési célú kiadások 151,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0
11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 612,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 403,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,2
3 Dologi kiadások 103,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0
12 Regionális képző központok 2 615,1
1 Működési költségvetés 1 983,8
1 Személyi juttatások 1 575,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,0
3 Dologi kiadások 2 480,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 116,7
2 Felújítás 2,0
13 Wekerle Sándor Alapkezelő 778,1
1 Működési költségvetés 1 385,0
1 Személyi juttatások 920,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,8
3 Dologi kiadások 255,3
5 Egyéb működési célú kiadások 687,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 23,7
14 Közgyűjteményi Ellátó Szervezet 209,8
1 Működési költségvetés 190,0
1 Személyi juttatások 114,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5
3 Dologi kiadások 216,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,2
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 137,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 111,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,8
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 950,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 886,5
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 650,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 37,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 603,0
9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 228,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 130,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,1
3 Dologi kiadások 63,5
10 Lengyel-Magyar Együttműködés 2011 40,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 61,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,6
25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 185,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 60,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2
3 Dologi kiadások 108,8
26 Központi informatikai feladatok 54,6 54,6
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 13,9 13,9
29 Központi e-közigazgatási feladatok 82,0 82,0
30 Uniós projektek támogatása 63,1 63,1
31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 300,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 191,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1
3 Dologi kiadások 11,6
5 Egyéb működési célú kiadások 45,0
32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 70,0 70,0
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása 205,0 205,0
5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása 41,0 41,0
6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 410,0 410,0
7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 888,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 852,6
5 Egyéb működési célú kiadások 36,0
8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 8,2
10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 63,0 63,0
12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 117,0 117,0
14 Nemzeti Civil Alapprogram 2 837,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 227,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 610,1
20 Rádió C 28,7 28,7
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 2 703,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0
3 Dologi kiadások 101,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1 967,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 592,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 500,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 37,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 250,0
5 Egyéb működési célú kiadások 5 203,0
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 047,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 13,1
5 Egyéb működési célú kiadások 1 301,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0
4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 212,7 212,7
6 Határtalanul program támogatása 500,0 500,0
5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 750,0 750,0
2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 25,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0
2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 10 506,0 10 506,0
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 15 988,2 15 988,2
5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0
2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 544,0 1 544,0
6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 732,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5
3 Dologi kiadások 80,0
5 Egyéb működési célú kiadások 289,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0
7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9
3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6
6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0
8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0
  Vissza az oldal tetejére