Időállapot: közlönyállapot (2011.X.7.)

2011. évi CXXIX. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot, az ajánlatkérő a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli - a 249. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó - ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő köteles olyan gazdasági szereplők részére ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. Ilyen esetben az ajánlattételi határidő minimális időtartama a felhívás megküldésétől számított tizenöt nap.”

2. § A Kbt. a következő 403/E. §-sal egészül ki:

„403/E. § E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 251. § (2) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére