Időállapot: közlönyállapot (2011.X.24.)

2011. évi CXXXV. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról * 

1. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„5a. helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.”

2. § A Kertv. 6/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Vásár, valamint piac - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kereskedelmi hatóság által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.

(3) Helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentéssel üzemeltethető.”

3. § A Kertv. 6/G. § c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

(A kereskedelmi hatóság)

c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról,”

(nyilvántartást vezet.)

4. § A Kertv. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

d) a vásár- és piactartás részletes szabályait, a bevásárlóközpont, a vásár és a piac üzemeltetésének részletes feltételeit, valamint a bevásárlóközpont és a helyi termelői piac bejelentésének, illetve a vásár- és a piacüzemeltetési engedély kiadásának részletes szabályait, valamint a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységet végzők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”

(rendeletben állapítsa meg.)

5. § (1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére