Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.1.)

2011. évi CLX. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:

a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka;

b) a kulturális adó teljes összege;

c) központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;

d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései;

e) költségvetési támogatás;

f) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi jövedelemadó meghatározott része;

g) a szerzői jogról szóló törvény alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések;

h) egyéb bevételek.”

(2) Az Nkatv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § Az Nkatv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára. A kulturális adó esetében az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt kulturális adó összegét naponta utalja át az Alap számlája javára.”

3. § Az Nkatv. 7/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7/C. § A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelőző év december 15-éig állapítja meg.”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére