Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.9.)

27. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. § (4) bekezdése;

28. a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 59. § (4) bekezdése, 60. § (3) bekezdése.

29. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 80/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 84. §-a;

30. az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29/E. § (3) bekezdése;

31. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 28. § (4) bekezdése;

32. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 7. §-a, 8. § (4) bekezdése;

33. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 61/A. § (12) bekezdése;

34. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 51/A. § (5) bekezdése;

35. a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/E. § (4) bekezdése;

36. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. § (4) és (5) bekezdése;

37. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény III. Fejezete;

38. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 17. § (7) bekezdése;

39. a Metrótv. 10. § (4) bekezdése;

40. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában az „és felhasználásának” szövegrész;

41. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 81. § (16) bekezdése és 85. § (2) bekezdése;

42. a Gyftv. 18/A. § (6) bekezdése és 19. § (4) bekezdése;

43. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 161. § (1) bekezdésének „- a bírságok kivételével -” szövegrésze, 161. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 161. § (5) bekezdésében az „és a bírságok” szövegrész;

44. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 66. §-a;

45. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 26. § (2) és (3) bekezdésében az „és bírság” szövegrész, 58. § (3) bekezdésében a „, valamint bírság” szövegrész, 58. § (4) bekezdésében az „, a talajvédelmi bírság” szövegrész, 58. § (5) bekezdésében a „, talajvédelmi bírság” szövegrész;

46. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 35. § (3) bekezdése;

47. az Éltv. 64. § (3) és (7) bekezdése, valamint 64. § (6) bekezdésében az „, amely annak saját bevétele” szövegrész;

48. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 26. § (5) bekezdése;

49. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 12. § (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdésében az „és a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség”, 12. § (5) bekezdésében az „, illetve a (2)” szövegrész;

50. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (6) bekezdése;

51. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 110. §-a, valamint 111. §-ában „, erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság” szövegrész;

52. a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 7. § (5) bekezdésében az „amely annak saját bevétele” szövegrész, valamint 7. § (6) bekezdése;

53. a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CLXIII. törvény 28. §-a;

54. a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 8. §-a és az azt megelőző 5. alcím;

55. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 5/A. § (6) bekezdése;

56. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 4. § (4) bekezdése;

57. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése;

58. a Httv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, 3. § (5) bekezdése, valamint Melléklete;

59. a Ktdt. 22/A. § (7) bekezdésében a „válogatott, illetve szelektív” szövegrész;

60. az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 430. §-a, 443. § (5)-(6) bekezdése.

85. § (1) Hatályát veszti az egyes törvényeknek a Munkaerőpiaci Alap létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 1995. évi CXXIV. törvény.

(2) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (1) bekezdése.

86. § Nem lép hatályba

a) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény 3. §-a, valamint 7. § (2) és (3) bekezdése;

b) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 8. §-ának az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése;

c) a Ktdt. 5. § (4) bekezdés a) pontja;

d) a Ktdt. 26. § (1) bekezdése;

e) az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCV. törvény 12. § (1) és (2) bekezdése;

f) az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 131. § 2. pontja, 360. § (1) bekezdés 28. pontja, 360. § (2) bekezdés 5. pontja, 419-420. §-a, 422. §-a, 424. §-a, 426. §-a, 429. §-a, 435-438. §-a.

87. § (1) Nem lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 39. § (3) bekezdése.

(2) Az (1) bekezdés az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

85. A Munkaerőpiaci Alap névváltozásával összefüggő módosítások

88. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (2) bekezdés d) pontjában a „Munkaerőpiaci Alapnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak” szöveg lép.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (5) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alapból” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.

(3) A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében és 17. § b) pontjában a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg

lép.

(4) A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 4/A. § (3) és (5) bekezdésében, 5. § (6) és (7) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

(5) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 6/A. § (1) és (2) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

(6) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdés d) pont dd) alpontjában a „Munkaerőpiaci Alapot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot” szöveg, 124/C. § (2) bekezdésében a „kihirdetésétől” szövegrész helyett a „közzétételétől, illetve kézbesítésétől” szöveg, a „kihirdetésének” szövegrész helyett a „közzétételének, illetve kézbesítésének” szöveg lép.

(7) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az „A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész)” szövegrész helyébe az „Az alaprész” szöveg,

c) 18. § (1) bekezdésében az „a Munkerőpiaci Alap szakképzési, valamint fejlesztési és képzési alaprészéből” szövegrész helyébe az „az alaprészből, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szakképzési és fejlesztési alaprészéből” szöveg,

d) 28. § (2) bekezdésében az „a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészét” szövegrész helyébe az „az alaprészt” szöveg

lép.

(8) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 12. § (4) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alapból” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.

(9) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXX. törvény 43. § (5) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

(10) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

a) 26. § (6) bekezdésében és 53/A. § (2) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,

b) 53/A. § (2) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alapot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot” szöveg, a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,

c) 53/A. § (1) bekezdésében és 56/A. § (7) bekezdés c) pontjában a „Munkaerőpiaci Alapnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak” szöveg

lép.

(11) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 1. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 2. számú mellékletében a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

(12) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében a „Munkaerő-piaci Alapból” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg, 93. § (1) bekezdés m) pontjában a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

(13) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,

b) 4/A. § (5) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből (a továbbiakban: MPA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből” szöveg

lép.

(14) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés d) pontjában a „Munkaerőpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

(15) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/D. § (2) bekezdésében a „Munkaerőpiaci Alapból” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.

(16) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. alcím 4.11. pontjában a „Munkaerő-piaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

86. A Nemzeti Civil Alapprogram bevételeivel kapcsolatos módosítás

89. § A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alapprogram bevételei:)

a) központi költségvetési támogatásként a személyi jövedelemadóként ténylegesen befizetett összeg 1%-ából a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek a tárgyévet megelőző harmadik évben benyújtott, érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyező összeg;”

90. § E törvény 80. §-ában foglalt rendelkezéseinek

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése,

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke, és

3. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez

„Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvényhez

Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek

1. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (TESZOR 49.31.10 és 49.10.19, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 49.10.19.-ből, TESZOR 49.39.11, TESZOR 49.31.21)
km Ft/5 km/db
0-5 34
5,1-10 28
10,1-50 21
50,1-100 20
100,1-200 20
200,1-300 18
300,1-500 16
500,1- 15
2. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (TESZOR 49.31.10 és 49.10.19, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 49.10.19.-ből, TESZOR 49.39.11, TESZOR 49.31.21)
km Ft/5 km/db
0-5 62
5,1-10 51
10,1-50 39
50,1-100 38
100,1-200 38
200,1-300 35
300,1-500 30
500,1- 26
3. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet (TESZOR 49.31.10 és 49.10.19, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 49.10.19.-ből, TESZOR 49.39.11)
km Ft/5 km/hó/db
0-5 2599
5,1-10 2079
10,1-15 1733
15,1-20 1589
20,1-25 1583
25,1-30 1579
30,1-35 1576
35,1-40 1574
40,1-45 1572
45,1-50 1571
50,1-60 1569
60,1-70 1576
70,1-80 1574
80,1-90 1572
90,1-100 1571
100,1-120 1550
120,1-140 1531
140,1-160 1502
160,1-180 1484
180,1-200 1458
200,1-220 1431
220,1-240 1420
240,1-260 1388
260,1-280 1372
280,1-300 1348
300,1-350 1295
350,1-400 1235
400,1-450 1181
450,1-500 1127
500,1-550 1071
4. utazási kedvezmény, helyi bérlet (TESZOR 49.31.21-ből és 49.31.10-ből)
Ft/hó/db
Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal együtt a közigazgatási határon belül) 3580
Megyei jogú városokra:
kizárólag autóbuszra 2030
kizárólag villamosra 1330
kizárólag trolibuszra 1330
villamosra és trolibuszra 1380
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) 2520
Egyéb településekre (autóbuszra) 1710
5. utazási kedvezmény, ezen belül:
Komp- (TESZOR 50.30.11-ből) és a révközlekedési (TESZOR 50.30.12-ből) menetjegy 65 Ft/db
Komp- (TESZOR 50.30.11-ből) és a révközlekedési (TESZOR 50.30.12-ből) bérlet 620 Ft/hó/db”

2. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez

13. számú melléklet az 1992. évi LXXXIV. törvényhez

Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra a tárgyhónapban befolyt bevételekből a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta átutalásra kerülő összeg meghatározása az alábbiak szerint történik (előirányzaton eredeti előirányzatot kell érteni):

ahol

A: az adóhatóságnál kezelt azon tárgyévi adó, járulék, hozzájárulás, illeték költségvetési bevételi előirányzata, kivéve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai - a képlet E: és Ny: fogalmak szerinti - bevételek előirányzata, amely befizetési kötelezettségek nem teljesítése esetére jogszabály késedelmi pótlék, illetve bírság fizetési kötelezettséget ír elő

E: a tárgyévi szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része, munkáltatói és biztosítotti egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, egészségügyi szolgáltatási járulék bevételi előirányzata, a táppénz-hozzájárulás bevételi előirányzatának harmada, a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek előirányzata.

Ny: a tárgyévi szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része, nyugdíjbiztosítási járulék és biztosítotti nyugdíjjárulék, a korkedvezmény-biztosítási járulék előirányzata.

P: az adóhatóságnál az adóztatási tevékenységgel összefüggően kezelt késedelmi pótlék bevételi számlára a tárgyhónapban befolyt bevételnek az adózók (kifizetők) által ezen a jogcímen visszaigényelt és az adóhatóság által a tárgyhónapban visszautalt tételekkel csökkentett összege

B: az adóhatóságnál az adóztatási tevékenységgel összefüggően kezelt bírság, mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék bevételi számlára a tárgyhónapban befolyt bevételnek az adózók (kifizetők) által ezeken a jogcímeken visszaigényelt és az adóhatóság által a tárgyhónapban visszautalt tételekkel csökkentett összege.”

3. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez

„Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet I./Határidők/6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.4. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése esetén fizetendő 33%-os százalékos mértékű játékadót az adózó a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig vallja be és fizeti meg.””

4. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez

18. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez

I. TERMÉKEK
TESZOR Termékkör
58.11.19-ből Egyéb pornográf tartalmú nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus
58.11.20-ból Pornográf tartalmú könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
58.11.41-ből Pornográf tartalmú hirdetési hely nyomtatott könyvben
58.11.42-ből Pornográf tartalmú hirdetési hely elektronikus könyvben
58.13.10-ből Pornográf tartalmú nyomtatott napilap
58.13.31-ből Pornográf tartalmú hirdetési hely nyomtatott napilapban
58.13.32-ből Pornográf tartalmú hirdetési hely elektronikus napilapban
58.14.19-ből Pornográf tartalmú egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány
58.14.31-ből Pornográf tartalmú hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban
58.14.32-ből Pornográf tartalmú hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban
58.19.11-ből Pornográf tartalmú nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya
58.19.12-ből Pornográf tartalmú nyomtatott kép, minta, fénykép
58.19.13-ból Pornográf tartalmú nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár
58.19.15-ből Pornográf tartalmú nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók
58.19.19-ből Egyéb pornográf tartalmú nyomtatott anyag
59.11.23-ból Pornográf tartalmú film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
59.11.30-ból Pornográf tartalmú hirdetési hely, idő értékesítése filmben, videó- és televízió-műsorban
59.20.34-ből Pornográf tartalmú egyéb hanglemez, szalag
58.21.10-ből Pornográf tartalmú csomagolt számítógépes játékszoftver
60.10.12-ből Pornográf tartalmú eredeti rádióműsor
60.10.20-ból Pornográf tartalmú rádióműsor-összeállítás
60.10.30-ból Pornográf tartalmú rádiós reklámidő
60.20.20-ból Pornográf tartalmú eredeti televízió-műsor
60.20.31-ből Pornográf tartalmú televízióműsor-összeállítás az előfizetéses televízió kivételével
60.20.32-ből Pornográf tartalmú előfizetéses televízióműsor-összeállítás
60.20.40-ből Pornográf tartalmú televíziós reklámidő
26.40.60-ból Pornográf tartalmú videojáték-berendezés (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített képernyővel rendelkező), egyéb játékok elektronikus kivetítővel
63.11.30-ból Pornográf tartalmú internetes reklámhely, -idő
90.03.12-ből Szerzők, zeneszerzők és egyéb művészek pornográf tartalmú eredeti alkotásai, kivéve: előadóművészeké, festőké, grafikusoké, szobrászoké
90.03.13-ból Festők, grafikusok, szobrászok pornográf tartalmú eredeti alkotásai
II. SZOLGÁLTATÁSOK
59.11.11-ből Pornográf tartalmú film gyártása
59.13.12-ből Pornográf tartalmú film-, videó- és televízió-műsor terjesztése
59.14.10-ből Pornográf tartalmú film vetítése
60.20.12-ből Egyéb pornográf tartalmú televízió-műsor összeállítása és közvetítése az előfizetéses műsor kivételével
60.20.14-ből Pornográf tartalmú egyéb előfizetéses televízió-műsor összeállítása és közvetítése
59.20.11-ből Pornográf tartalmú hangfelvétel készítése
59.20.12-ből Pornográf tartalmú élőhangfelvétel-készítés
59.20.21-ből Pornográf tartalmú rádióműsor-készítés
60.10.11-ből Pornográf tartalmú rádióműsor-összeállítás készítése, terjesztése
77.22.10-ből Pornográf tartalmú videokazetta és lemez kölcsönzése
73.12.11-ből Reklámfelület értékesítése nyomtatott médiában díjazásért vagy szerződéses alapon pornográf tartalom számára
73.12.12-ből Reklámfelület értékesítése televízióban és rádióban díjazásért vagy szerződéses alapon pornográf tartalom számára
73.12.13-ból Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerződéses alapon pornográf tartalom számára
73.12.14-ből Sporteseményhez kapcsolódó reklám értékesítése pornográf tartalom számára
73.12.19-ből Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerződéses alapon pornográf tartalom számára
90.01.10-ből Előadóművészek pornográf tartalmú tevékenysége, előadása
90.02.12-ből Pornográf tartalmú előadó-művészeti események hírverése, szervezése
90.03.11-ből Szerzők, zeneszerzők, szobrászok és egyéb művészek pornográf tartalmú tevékenysége, kivéve előadóművészeké”

  Vissza az oldal tetejére