Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.27.)

2011. évi CLXXXVI. törvény

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről * 

Az Országgyűlés Esztergom város polgárai közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása, az ellátások színvonalának emelése, egységessége, valamint az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb fenntartása érdekében a következő törvényt alkotja.

1. § Esztergom Város Önkormányzatának a törvény mellékletében felsorolt intézményei (a továbbiakban: átvett intézmények), valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyona és vagyoni értékű joga, továbbá az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joga és kötelezettségei az e törvényben meghatározott szervekre jelen törvény erejénél fogva száll át. Az intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.

2. § (1) Az átvett intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként a Magyar Állam, illetőleg e törvényben meghatározott szervek lépnek. E keretek között az intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete az irányadó.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője az állami tulajdonba kerüléssel egyidejűleg e törvény erejénél fogva:

a) az egészségügyi intézmény vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv),

b) az egyéb átvett intézmények tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv.

(2) Az intézmények átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó részéről Esztergom Város Önkormányzatának polgármestere, valamint jegyzője, az átvevő részéről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a kijelölt szerv vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója ír alá (a továbbiakban: jegyzőkönyv). Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel. A jegyzőkönyv meglétének hiánya nem akadálya az intézmények állam által való átvételének.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

5. § A Magyar Állam és Esztergom Város Önkormányzata az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

6. § A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévő lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerződése szerinti finanszírozásra való jogosultságát.

7. § (1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató alapító okiratának módosítását a Kincstár 2011. december 28-áig jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(2) Az átadásra kerülő egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltató kérelmére módosítja a működési engedélyt és a jogszabály alapján vezetett működési engedélyt tartalmazó nyilvántartásban 2012. január 15-éig átvezeti a módosult adatokat.

(3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését, figyelemmel a fenntartó és a működési engedély változására 2012. május 1-jéig módosítja.

8. § (1) Az átvett intézményekkel összefüggő intézményfenntartási feladatokat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el.

(2) Az egészségügyi intézménnyel összefüggő intézményfenntartási feladatokat a kijelölt szerv látja el.

9. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint a kijelölt szerv az átvett intézmény fenntartójának az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódja.

(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, illetve a kijelölt szerv jár el fenntartóként.

10. § Esztergom Város Önkormányzata e törvény mellékletében meghatározott intézményei vagyonelemeinek elidegenítésére és megterhelésére 2012. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről Esztergom Város Önkormányzata a 2011. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Esztergom Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésében tervezte.

11. § (1) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott szervek foglalkoztatotti állományába kerülnek Esztergom Város Önkormányzata polgármesteri hivatalánál az átvett intézmények működtetését, irányítását végző köztisztviselők, és munkavállalók (a továbbiakban: foglalkoztatottak).

(2) Az egészségügyi intézmény működtetését, irányítását ellátó foglalkoztatottak a kijelölt szerv állományába, az egyéb intézmények működtetését, irányítását, valamint az átvett intézményekkel és az intézmények feladataival összefüggésben szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át.

(3) Esztergom Város Önkormányzatának polgármesteri hivatalából az átvett egészségügyi intézmények fenntartásával összefüggésben funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók a kijelölt szerv, az egyéb átvett intézmények ezen feladatokat ellátó köztisztviselői és munkavállalói a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetője vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át.

(4) A Ktjv. 6/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem alakul át a köztisztviselő jogviszonya, ha az átvevő munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett köztisztviselő foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a köztisztviselőt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselő számára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni.

(5) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.

12. § (1) A munkáltatói jog gyakorlójának eltérő döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésőbb 2012. március 31. napján megszűnik az átvett nem egészségügyi intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízása. A megszűnés nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. Az átvett közoktatási intézmény vezetője megbízásának és a megbízás visszavonásának jogát e törvény hatálybalépése és 2012. szeptember 1-je között az oktatásért felelős miniszter gyakorolja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői megbízása a főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetői megbízás (4) és (5) bekezdés alapján történő betöltéséig fennmarad.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a főigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott időre létesített jogviszony, illetve kapott vezetői megbízás a határozott idő lejártával szűnik meg abban az esetben, ha a határozott idő lejártáig a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetői megbízás a (4) és (5) bekezdés alapján még nem került betöltésre.

(4) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására e törvény hatálybalépése és 2012. március 31-e között pályázatot kell kiírni.

(5) A (2) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony vagy vezetői megbízás a (4) bekezdés szerinti pályázat alapján a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör betöltésével, vagy a főigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejűleg megszűnik. A megszűnéssel egyidejűleg

a) a korábbi vezető beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy

b) a pályázat megnyerése esetén

ba) a közalkalmazott számára új vezetői megbízást kell adni vagy

bb) - ha jogszabály azt előírja, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával - vele új munkaviszonyt kell létesíteni.

(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történő megszűnése nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot.

(7) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység végzésében egyéb jogviszony keretében közreműködő egészségügyi dolgozó munkavégzésére irányuló jogviszonyát.

13. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az átvett intézmények fenntartásával és vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben jelölje ki;

b) a jegyzőkönyv tartalmi elemeit rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az e törvény szerinti egészségügyi intézmény tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező központi államigazgatási szervet.

14. § Nem lép hatályba a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 38. § (2) bekezdése.

15. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 1-2. §, 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. §-a, 6. §, 8-9. §-a, 11-12. §-ai, 16. §-a és a 19. §-a 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) 2012. január 2-án hatályát veszti e törvény 16-19. §-a.

16. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (10) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„(10) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni amennyiben az átadásra a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény vagy az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján kerül sor.”

17. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.) 13. §-a az alábbi (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 6/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem alakul át a köztisztviselő jogviszonya, ha az átvevő munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett köztisztviselő foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a köztisztviselőt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselő számára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni.

(7) A Ktjv. 6/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően e szakasz (1) bekezdése alapján átkerülő közalkalmazott jogviszonya nem alakul át, ha az átvevő munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett közalkalmazott foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a közalkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 37. § (2) és (4)-(7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést, határozott idejű jogviszony esetén - a Kjt. 27. § (2) bekezdésében megállapított átlagkeresetet kell megfizetni.”

(2) A MÖKtv. 13. §-a az alábbi új (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A megyei önkormányzat közgyűlése hivatalának foglalkoztatottai a kormánymegbízott és a megyei önkormányzat elnöke által meghatározott rendben közreműködnek a Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint az ezen szerv által átvett intézmények 2012. évi intézményi költségvetésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(9) A Kormány által rendeletben kijelölt szervnél és a kijelölt szervnél foglalkoztatottak a kormánymegbízott és a megyei önkormányzat elnöke által meghatározott rendben közreműködnek a megyei önkormányzatok 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról készülő beszámolóval és az egyéb elszámolásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.”

18. § (1) A MÖKtv. 1. § 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló, - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - intézményfenntartási, valamint belső igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek.”

(2) A MÖKtv. 2. §-a az alábbi új, (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a megyei önkormányzat e szakasz (2) bekezdés d) pontjában meghatározott színháza és előadóművészeti szervezete a települési önkormányzat részére kerül átadásra, az intézmény ingó és ingatlan vagyona ellenérték nélkül kerül átruházásra.”

(3) A MÖKtv. 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Az (1) és (3) bekezdésekben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel. Ezen rendelkezéseket abban az esetben is alkalmazni kell, amennyiben az e törvény alapján végbemenő intézményi konszolidációval összefüggésben 2012. január 31-ig a megyei önkormányzat egyes intézményei vagy vagyonelemei megállapodás alapján nem állami tulajdonba, illetve nem állami fenntartásba kerülnek át.”

(4) A MÖKtv. 2. §-a az alábbi új, (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az e szakasz (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzatnak a szakképzés-szervezési társulásból történő kilépése esetén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (10) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

19. § (1) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és tagjainak az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg. A megyei, fővárosi kormányhivatal főigazgatójának és igazgatójának az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy a főigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.”

(2) A Ktjv. 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3)-ra változik:

„(2) A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetőjének az illetményét a kinevezési jogkör gyakorlója - a kormánymegbízott javaslatára - állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem haladhatja meg. A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezető-helyettesének az illetményét a kinevezési jogkör gyakorlója - az intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetőjének a javaslatára - állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.”

Melléklet a 2011. évi CLXXXVI. törvényhez

Esztergom Város Önkormányzat által átadandó intézmények

1. Dobó Katalin Gimnázium

2. Balassa Bálint Múzeum

3. Glatz Gyula Szociális Központ

4. Arany János Általános Iskola

5. Babits Mihály Általános Iskola

6. József Attila Általános Iskola

7. Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola

8. Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

9. Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

10. Körösy László Középiskolai Kollégium

11. Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

12. Vaszary Kolos Kórház


  Vissza az oldal tetejére