Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.30.)

2011. évi CCIII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról * 

Az Országgyűlés

- alapozva Magyarország népképviseleten alapuló törvényhozási hagyományaira;

- garantálva, hogy hazánkban a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát elsősorban választott képviselői útján, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson gyakorolja;

- biztosítva a választópolgárok jogát az általános és egyenlő választójoghoz, továbbá a közvetlen és titkos szavazáshoz;

- tekintettel arra, hogy a pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában;

- elismerve, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők, és Alaptörvényben biztosított joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel;

- garantálva továbbá, hogy a határainkon kívül élő magyar állampolgárok a politikai közösség részesei;

az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXIII. cikk (1), (4) és (6) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, a magyar országgyűlési képviselők választásának anyagi jogi szabályairól a következő törvényt alkotja.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhely, lakóhellyel nem rendelkező állampolgár esetében a tartózkodási hely.

párt: a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozott és nyilvántartásba vett szervezet.

2. A választójog

2. § (1) A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.

(2) Az országgyűlési képviselők választásán a névjegyzékben szereplő választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.

(3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

3. Az országgyűlési képviselők száma

3. § (1) Az országgyűlési képviselők száma százkilencvenkilenc.

(2) Százhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, kilencvenhárom országgyűlési képviselőt országos listán választanak.

4. Az egyéni választókerületek

4. § (1) Minden egyéni választókerületben egy országgyűlési képviselő választható.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) azok ne lépjék át a megyehatárokat, valamint a főváros határát,

b) azok összefüggő területet alkossanak,

c) a választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.

(3) A fővárosi kerület, valamint - ha a választásra jogosultak száma meghaladja az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak átlagos számát - a település két vagy több egyéni választókerületre osztható.

(4) Az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak országos számtani átlagától tizenöt százaléknál nagyobb mértékben - a földrajzi, nemzetiségi, történelmi, vallási és egyéb helyi sajátosságokat, valamint a népességmozgást is figyelembe véve - kizárólag a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében térhet el.

(5) A megyékben és a fővárosban az egyéni választókerületek számát az 1. számú melléklet, sorszámát, székhelyét és területi beosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt eltérés meghaladja a húsz százalékot, az Országgyűlés a 2. számú mellékletet módosítja. Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző év első napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja közötti időben - az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével - nem kerülhet sor a 2. számú melléklet módosítására.

(7) Helységnév, közterület-elnevezés, helyrajzi szám - és házszámváltozás esetében a 2. számú mellékletben szereplő választókerületek területi beosztása változatlan marad.

(8) A (4) és (6) bekezdésben foglalt eltérés mértékét az országgyűlési képviselők megelőző általános választásának napján választásra jogosultak számához viszonyítva kell megállapítani.

(9) Amikor az Országgyűlés a megyehatárok vagy a főváros határának megváltoztatásáról dönt, egyidejűleg gondoskodik az egyéni választókerületek határainak megváltoztatásáról.

5. Egyéni választókerületi jelölt állítása

5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselőjelölt

a) párt jelöltjeként vagy

b) független jelöltként indulhat.

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

6. § (1) Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ezer, az adott egyéni választókerület névjegyzékében szereplő választópolgár ajánlása szükséges.

(2) Minden névjegyzékben szereplő választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat, és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye van.

(3) Aki egy jelöltet több ajánlással támogat, vagy aki több jelöltre ad le ajánlást, annak - a már jogerősen nyilvántartásba vett jelöltre leadott ajánlása kivételével - valamennyi ajánlása érvénytelen.

6. Országos lista állítása

7. § Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

8. § (1) Pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

(2) Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.

(3) Egy párt csak egy - önálló vagy közös - pártlista állításában vehet részt.

(4) Pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhető mandátumok száma.

9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat.

(2) A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.

(3) A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt.

(4) A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.

(5) Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát.

10. § (1) Egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést.

(2) Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet.

(3) Ha az országos listáról egy jelölt kiesik, helyére az országos listán soron következő jelölt lép.

7. A szavazás

11. § Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.

12. § (1) A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) egy pártlistára szavazhat.

(2) A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

(3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

8. A választás eredményének a megállapítása

13. § Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

14. § (1) Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el.

(2) A közös pártlista nem szerezhet mandátumot, ha a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát nem érte el.

(3) Nem szerezhet mandátumot az a nemzetiségi lista, amely a 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot (a továbbiakban: kedvezményes kvóta) nem érte el.

15. § (1) Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületben

a) a mandátumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint

b) a mandátumot szerző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

(2) Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg, töredékszavazatnak minősül az adott egyéni választókerületben minden egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazat.

(3) Az önálló pártlista töredékszavazatainak a párt önálló egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

(4) A közös pártlista töredékszavazatainak a pártlista állításában részt vevő pártok közös - ugyanazon pártok részvételével állított - egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

16. § Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a következő eljárás szerint kell kiosztani:

a) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatainak számához a 15. §-ban foglaltak alapján hozzá kell adni az adott párt töredékszavazatait (a továbbiakban: pártlistára jutó szavazatok száma),

b) a pártlistákra jutó szavazatok számát össze kell adni (a továbbiakban: összes pártlistás szavazat),

c) az összes pártlistás szavazatot és a nemzetiségi listákra leadott szavazatokat össze kell adni (a továbbiakban: összes országos listás szavazat),

d) az összes országos listás szavazatot el kell osztani kilencvenhárommal, és az eredményt tovább kell osztani néggyel; az így kapott hányados egész része a kedvezményes kvóta,

e) ha egy adott nemzetiségi listára jutó szavazatok száma nagyobb vagy egyenlő, mint a kedvezményes kvóta, az adott nemzetiségi lista kap egy kedvezményes mandátumot; egy nemzetiségi lista egy kedvezményes mandátumot kaphat; az országos listán megszerezhető mandátumok számát csökkenteni kell a kiosztott kedvezményes mandátumok számával,

f) az e) pontban leírt eljárás után megmaradt mandátumokat

fa) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult pártlisták között, és

fb) az olyan, kedvezményes mandátumot szerzett nemzetiségi listák között kell kiosztani, amely nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma eléri a 14. § (1) bekezdésben meghatározott százaléknak megfelelő szavazatszámot,

g) az f) pont szerinti mandátumok kiosztása a következő eljárás szerint történik:

ga) össze kell állítani egy táblázatot, amelynek első sorát a pártlistákra jutó szavazatok száma, illetve a nemzetiségi listákra leadott - a kedvezményes kvótával csökkentett - szavazatok száma (a továbbiakban: szavazatok) képezik; minden pártlista, illetve nemzetiségi lista szavazatai alatt képezünk egy számoszlopot, amelynek első száma az adott lista szavazatainak a fele, a következő szám a harmada, a negyede stb.,

gb) a táblázat segítségével történik a mandátumok kiosztása: meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot; amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot; amelyik lista oszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt az eljárást folytatjuk, míg az összes mandátum kiosztásra nem kerül,

gc) Ha a táblázatban több lista alatt egyenlő számok vannak, és ezzel a szavazatszámmal mandátumhoz jutnának, de a megszerezhető mandátumok száma kevesebb, mint az azonos szavazatot elért listák száma, akkor a lista sorszáma szerinti sorrendben kell kiosztani a mandátumokat.

17. § (1) Az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.

(2) Az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltet az országos listáról törölni kell.

(3) Ha az országos listáról a jelölt kiesik, helyébe az országos listán soron következő jelölt lép.

(4) Ha az országos listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad.

9. Nemzetiségi szószóló

18. § (1) A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben.

(2) A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt lesz.

10. A megüresedett mandátum betöltése

19. § (1) Az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha

a) a választáson nincs jelölt,

b) a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg,

c) a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.

(2) Az időközi választást az országgyűlési képviselők megelőző általános választásán alkalmazott választókerületi beosztás szerint kell megtartani.

20. § (1) Az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

(2) Ha az országos listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.

11. Záró rendelkezések

21. § Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba.

22. § E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése: „Vjt.”.

23. § E törvény rendelkezéseit - a 2. § (3) bekezdése kivételével - első alkalommal a hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választásán kell alkalmazni.

24. § (1) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választásának kitűzéséig.

(2) Ha e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választását megelőzően időközi választás kerül kitűzésre, - a 19. § (2) bekezdésére is tekintettel - az Országgyűlés törvényben határozza meg az időközi választáson alkalmazandó választókerületi beosztást.

(3) Az e törvény hatálybalépését követő országgyűlési képviselők általános választásának kitűzéséig csak annak van választójoga, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

25. § E törvény - ideértve a mellékleteit is - az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

26. § Hatályát veszti

a) az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény,

b) az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 1994. évi III. törvény,

c) az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XCVI. törvény,

d) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 160. §-a.

1. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez

Az egyéni választókerületek száma a megyékben és a fővárosban

Egyéni választókerületek száma
1. Budapest 18
2. Baranya 4
3. Bács-Kiskun 6
4. Békés 4
5. Borsod-Abaúj-Zemplén 7
6. Csongrád 4
7. Fejér 5
8. Győr-Moson-Sopron 5
9. Hajdú-Bihar 6
10. Heves 3
11. Jász-Nagykun-Szolnok 4
12. Komárom-Esztergom 3
13. Nógrád 2
14. Pest 12
15. Somogy 4
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 6
17. Tolna 3
18. Vas 3
19. Veszprém 4
20. Zala 3
Összesen 106

2. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez

Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása

Budapest

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 01. OEVK

Székhelye: V. kerület

Területe:

1. Az I. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Csalogány utcán halad a Széna térig, a Széna tér délkeleti oldalán a Vérmező útig, ezen végig az Attila útig, innen a Krisztina körúton, majd az Alkotás utcán a Márvány utcáig, a Márvány utcán tovább a Győri útig, a Győri úton, majd az Avar utcán és az Alsóhegyi utcán a Somlói útig, ezen, majd a Mihály utcán a Gyula utcáig, a Gyula utcán a Számadó utcáig, majd a Számadó utcán a Szirtes útig, a Szirtes úton a Citadella csúcsáig és innen a Duna középvonalára vont merőleges vonalon a Duna közepéig, a középvonalon észak felé a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. Az V. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Margit hídon és a Jászai Mari téren át a Szent István körúton halad a Nyugati térig, majd a téren át ennek nyugati oldalán és a Bajcsy-Zsilinszky úton a Deák Ferenc térig, a Deák Ferenc téren át a Károly körúton a Kossuth Lajos utcáig, majd a Múzeum körúton át a Kálvin térig, a Kálvin tér nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körúton és ennek folytatásában a Fővám téren és a Szabadság hídon át a Duna középvonaláig, innen a Duna középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

3. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a József körútig, a József körút páratlan házszámozású oldalán haladva a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a Múzeum körútig, ezen át a Kálvin téri kiindulási pontig körbezárt terület.

4. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körút páratlan házszámozású oldalán a Fővám térig, és ennek folytatásában a Szabadsághíd dunai középvonaláig, erre merőlegesen a Duna középvonalát követve déli irányban a Dandár utca, valamint folytatásában a Dandár köz páros házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjáig, a Dandár köz, majd a Dandár utca és a Thaly Kálmán utca páros házszámozású oldalán az Üllői útig, az Üllői úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 02. OEVK

Székhelye: XI. kerület

Területe:

A XI. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától merőlegesen halad a Citadella csúcsáig, a Szirtes útig, innen a Szirtes úton a Számadó utcáig, ezen a Gyula utcáig, a Gyula utcán, majd a Mihály utcán a Somlói útig, a Somlói úton és az Alsóhegy utcán az Avar utcáig, az Avar utcán a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Meredek utcáig, a Meredek utcán és a Fátra tér északkeleti oldalán végig halad vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton a Németvölgyi útig, innen a XII. kerület régi határvonalán a Németvölgyi úton, az Érdi úton, a Törökbálinti úton az Irhás árokig, az Irhás árokban a Kakukkhegyi útig, a Kakukkhegyi úton a Kakukkhegyi erdősorig, a Kakukkhegyi erdősoron tovább mindenütt a régi határvonalat követve Budaörs határáig, innen a Felső határúton a régi fővárosi határvonalon halad a budaörsi irányba haladó MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonalon a Kelenföldi pályaudvarig, a Kelenföldi pályaudvartól az Etele tér északi oldalán halad az Etele út páratlan házszámozású oldalán a Tétényi útig, majd az Etele út (minden házszáma) a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páratlan házszámozású oldalán a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páros házszámozású oldalán a Mohai útig, a Mohai út páratlan házszámozású oldalán a Sárbogárdi útig, majd a MÁV vasútvonal vonalán keleti irányban haladva (a Sárbogárdi és Dombóvári úttal párhuzamosan) a Déli összekötő vasúti híd és a Duna középvonalának metszéspontjáig, a Duna középvonalától északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 03. OEVK

Székhelye: XII. kerület

Területe:

1. A XII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Vérmező úttól a Várfok utcán halad, majd a Széli Kálmán tér délnyugati oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, a Szilágyi Erzsébet fasoron a Budakeszi útig, a Budakeszi úton a Szépjuhászné útig, tovább a Budakeszi úton mintegy 500 méterig, innen a határvonal északnyugat felé fordul merőlegesen az útra, és mintegy 120 méter után ismét megtörik enyhén észak felé és ebbe az irányba halad mintegy 1110 métert. Innen északi irányba fordul és éles szögben mintegy 70 méter után becsatlakozik a XII.-II. kerületek-Budakeszi hármas határpontba. Budakeszi határán halad tovább déli irányba mintegy 50 métert, itt ismét megtörik és délnyugati irányba halad mintegy 160 métert egy újabb töréspontig, majd enyhe töréssel délkeleti irányba halad mintegy 140 métert, itt ismét megtörik és déli irányba halad mintegy 900 métert az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetig (a továbbiakban: OORI). Innen több töréssel az OORI határán halad a Szanatórium útig, majd a Szanatórium úton halad a Budakeszi útig. A Budakeszi úttól a Budakeszi-Budapest határ mentén halad Budapest-Budakeszi-Budaörs hármas határpontjáig, innen a Budapest-Budaörs határon halad a XI. kerület-Budaörs-XII. kerület hármas határpontjáig, innen a főváros régi határvonalát követve, majd enyhe töréssel a Kakukkhegyi erdősorig a XI. kerület határáig. Tovább a kerületi határvonalon, a Kakukkhegyi erdősoron a Kakukkhegyi útig, tovább a Kakukkhegyi úton folytatódik az Irhás árokig, majd az Irhás árokban a Törökbálinti útig. Ezen, majd az Érdi úton a Németvölgyi útig, a Németvölgyi úton a Hegyalja útig, ezen a Meredek utcáig, a Meredek utcán vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton tovább a régi kerületi határvonalon az Avar utcáig, és ezen a Győri útig, a Győri úton a Márvány utcáig, ezen az Alkotás utcáig, az Alkotás utcán a Vérmező útig, a Vérmező úton a Várfok utcáig, a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától a Margit híd budai oldalán halad a Margit körúton (minden házszám) folyamatosan a Margit utcáig, a Margit utcától (minden házszám) az Apostol utcáig, az Apostol utca páros oldalán halad a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páros házszámozású oldalán halad a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páratlan házszámozású oldalán halad déli irányba az Ady Endre útig, az Ady Endre út páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, a Bimbó utcán déli irányba a keleti oldalon halad az Aranka utcáig, az Aranka utca páratlan házszámozású oldalán a Marcibányi térig, a Marcibányi tér (teljes közterület) nyugati oldalán folyamatosan a Garas utca páratlan házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páros házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páratlan házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páros házszámozású oldalán a Radnai utcáig, a Radnai utca páratlan házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páros házszámozású oldalán halad a Júlia utcáig, a Júlia utca páros oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, innen északnyugati irányban a Hűvösvölgyi út vonalán a Nagykovácsi útig, onnan a déli oldalon északnyugati irányban halad a Nagykovácsi úton a Feketefej utcáig, a Feketefej utca páros házszámozású oldalán a Budakeszi-XII.-II. kerületek közös határpontjáig, onnan a kerület déli határa a Budakeszi út, Szilágyi Erzsébet fasor, Széli Kálmán tér - a tér teljes területe a II. kerület része - és Várfok utca. Az I. és II. kerület határa a Vérmező utca, a Széna tér délkeleti széle a Csalogány utcáig, a Csalogány utca a Duna középvonaláig, a Duna középvonalától a kiindulási pontig körbezárt terület.

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 04. OEVK

Székhelye: II. kerület

Területe:

1. A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna budai ágának középvonalától halad a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úton a Hármashatár-hegyi úti elágazásig, majd folytatódik a Hármashatár-hegyi úton az út végéig, innen a III. kerületi 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészletek határán halad - a Hármashatár-hegy csúcsát érintve - mintegy 2600 m hosszan északnyugati irányú egyenes vonalban Budapest és Pesthidegkút határáig. Ezt követően a kerülethatár egyben mintegy 3200 m hosszan Budapest és Solymár, mintegy 6000 m hosszan Budapest és Nagykovácsi, majd 500 m hosszan Budapest és Budakeszi határa a Budakeszi-XII.-II. kerületek közös határpontjáig, majd tovább halad a Feketefej páratlan házszámozású oldalán a Nagykovácsi útig, a Nagykovácsi úton halad délkeleti irányba a Hűvösvölgyi útig, Hűvösvölgyi út északi vonalán halad a Szilágyi Erzsébet fasoron a Júlia utcáig, a Júlia utca páratlan házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páratlan házszámozású oldalán halad a Radnai utcáig, a Radnai utca páros házszámozású oldalán a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páratlan házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páros házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páratlan házszámozású oldalán a Garas utcáig, a Garas utca páros házszámozású oldalán folyamatosan a Marcibányi tér (közterület nélkül) nyugati oldalán az Aranka utcáig, az Aranka utca páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, onnan északi irányba a Bimbó utca nyugati oldalán haladva az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Szemlőhegyi útig, a Szemlőhegyi út páros házszámozású oldalán halad északi irányba a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páratlan házszámozású oldalán az Apostol utcáig, az Apostol utca páratlan oldalán a Margit utcáig, a Margit utcán (házszám nélkül) át a Margit körút (házszám nélkül) vonalán halad a Margit hídon a Duna középvonaláig, onnan a Duna budai ágának középvonalán a kiinduló pontig körbezárt terület.

2. A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország úttól, az Ország út nyugati oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páros házszámozású északi oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György út torkolatáig, a Dózsa György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak metszéspontjáig, a Batthyány út majd folytatásában a Rákóczi út páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páros házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páros házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páros házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páros házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páros házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páros házszámozású vonalán a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól déli irányba a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úttól a Hármashatár-hegyi útig, a Hármashatár-hegyi úttól a III. kerület 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészek határán haladva a Hármashatár-hegy csúcsáig, a Hármashatár-hegy csúcsától a főváros és Pesthidegkút régi közös határvonalán haladva a főváros és Pesthidegkút régi határának találkozási pontjáig, innen a régi békásmegyeri határ mentén haladva a Budapest-Üröm-Békásmegyer hármas határpontjáig, majd folytatásában a régi békásmegyeri határ mentén a kiindulási pontig körbezárt terület.

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 05. OEVK

Székhelye: VII. kerület

Területe:

1. A VI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úton a 28058 hrsz.-ú ingatlan keleti határpontjától a 28224/6 hrsz.-ú MÁV-terület északnyugati határvonalát követve halad a Bulcsú utcai aluljáró északnyugati bejárójáig, innen a Bulcsú utcán át a Lehel utcáig, a Lehel utcán a Ferdinánd híd és a Váci út találkozásáig, majd a Váci úton a Nyugati tér délkeleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky útig és ezen végig a Deák Ferenc térig, a tér északkeleti oldalán a Király utcáig, ezen végig a Lövölde térig, a téren és a Városligeti fasoron át a Dózsa György útig, a Dózsa György úton, később az aluljárón keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A VII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úttól a Városligeti fasoron, majd a Lövölde téren át halad a Király utcáig, a Király utcán végig a Károly körútig, a Károly körúton a Rákóczi útig, ezen a Baross térig, a Baross tér északnyugati oldalán, majd a Thököly úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Dózsa György útig - a Keleti pályaudvar területét a VIII. kerületnél hagyva -, majd ezen a Városligeti fasoron keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 06. OEVK

Székhelye: VIII. kerület

Területe:

1. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Hungária körúttól a Kerepesi úton a Dózsa György útig, a Dózsa György úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Thököly útig - a Keleti pályaudvar területét a kerületnél hagyva - és a Thököly úton a Baross térig, ezen át a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a József körútig, a József körút páros házszámozású oldalán haladva az Üllői útig, az Üllői úton a Könyves Kálmán körútig, ezen tovább a Hungária körúton a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonala, valamint a Dandár köz és folytatásában a Dandár utca páratlan házszámozású oldalának Dunára merőleges elméleti meghosszabbításának metszéspontjától a Duna középvonalán haladva a soroksári Duna-ágig, a soroksági Duna-ág középvonalán Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át az Üllői útig, az Üllői úton a Thaly Kálmán utcáig, a Thaly Kálmán utca, majd Dandár utca és Dandár köz páratlan házszámozású oldalán végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

07. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 07. OEVK

Székhelye: XIII. kerület

Területe:

A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Duna fő, majd budai ágának középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Futár utcáig, a Futár utca páratlan házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páros házszámozású oldalán a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páratlan házszámozású oldalán a Béke útig, a Béke út páros házszámozású oldalán, a Gyöngyösi útig, a Gyöngyösi út páratlan házszámozású oldalán a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér keleti, majd déli oldalán az épületek vonalán haladva, a Váci utat keresztezve a Meder utcáig, a Meder utca páros házszámozású oldalán haladva az utca végéig, az utca végétől a kiindulási pontig körbezárt terület.

08. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 08. OEVK

Székhelye: XIV. kerület

Területe:

A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Vágány utcától a Dózsa György úton halad a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a rákospalotai körvasútig, a vasútvonal mentén a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Tihany utcáig, a Tihany utca páratlan oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utcán (házszámok nélkül) a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páratlan oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páros oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páros oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páros oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páros oldalán az Egressy útig, az Egressy út páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca páros oldalán haladva a Szugló utcát keresztezve a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páros oldalán a Csömöri útig, a Csömöri út páros oldalán a rákospalotai körvasútig, a rákosszentmihályi körvasút sor vonalát követve, a Vezseny utcán, a Rákospalotai határúton a XIV.-XV.-XVI. kerületek hármas határpontjáig, ezután a rákospalotai körvasút sorig, ezután a rákospalotai körvasút soron a MÁV Budapest-Vác vasútvonala és a MÁV körvasút sor elvi metszéspontjáig, innen a Madridi úton, majd a MÁV vonalon át a Kámfor utcáig, ezután a Tatai úton, a Szegedi úton, a Dévényi úton a Róbert Károly körútig, majd a Vágány utcán a Dózsa György útig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.

09. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 09. OEVK

Székhelye: X. kerület

Területe:

1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A VIII.-XIV.-X. kerületek hármas határpontjától indulva déli irányba a Hungária körúton, majd a Könyves Kálmán körúton halad az Üllői útig, ezen, egyúttal a X. kerület régi határvonalán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton a MÁV vasútvonal keresztezéséig, innen a vasútvonal déli oldalán halad, majd a 42296/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a Gyömrői útig, innen a Gyömrői úton halad a Gyula utcáig, majd a Gyula utca keleti oldalán a Hangár utcáig, innen a Hangár utca kereszteződése után a Hangár utca páros házszámozású oldalán folytatódik a Harmat utcáig, a Harmat utca páratlan házszámozású oldalán folytatódik a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós út páros házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páros házszámozású oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páros házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páratlan oldalán a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán az 526. sorig, majd a MÁV vasutat keresztezve a Határhalom utcán a X.-XVI.-XVII. kerületek hármas határpontjáig. Ettől a Pesti határút képzeletbeli meghosszabbításán, majd a Pesti határúton halad a Sárgarózsa utcáig, innen a Sárgarózsa utcán a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a Hungária körútig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és Ady Endre út kereszteződésétől kiindulva az Ady Endre út páros házszámozású oldalán haladva a MÁV vasútvonal kereszteződéséig, innen a vasútvonal keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló utak nyugati határán a Malomkő útig, innen a Malomkő út tengelyén a Derkovits Gyula útig, innen a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén halad az Alsóerdősor útig, innen az Alsóerdősor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út északi oldalán halad az Üllői útig, és az Üllői út tengelyén haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

10. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 10. OEVK

Székhelye: III. kerület

Területe:

A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna szentendrei ágának középvonalától a régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország útig, az Ország út keleti oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páratlan házszámozású déli oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György út torkolatáig, a Dózsa György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak metszéspontjáig, a Batthyány út, majd folytatásában a Rákóczi út páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páratlan házszámozású oldalán, majd folytatásában a Pomázi út páratlan házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páratlan házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páratlan házszámozású oldalán a Pacsirtamező utcáig, a Pacsirtamező utca páratlan házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páratlan házszámozású vonalán halad a Duna budai ágának középvonaláig, majd a középvonaltól északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

11. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 11. OEVK

Székhelye: IV. kerület

Területe:

1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna váci ágának, majd az egyesült Dunának középvonalán a régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai-szigettől nyugatra a budai Duna-ág középvonalán a sziget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon az újpesti vasúti összekötő híd újpesti hídfőjéig, ettől a vasúti töltés északkeleti oldalán a Göncöl utcáig a vasúti töltés mentén a 71323 hrsz.-ú - jelenleg Balzsam utca - és a 72327/2 hrsz.-ú közterületek határvonalán, majd vissza a 72327/1 hrsz.-ú ingatlan határvonalára, innen tovább a 72328 hrsz.-ú ingatlan határvonala mentén a 72294 hrsz.-ú - jelenleg Mártírok útja - közterületig, annak délkeleti határa mentén a 72298/2 hrsz.-ú - jelenleg Dugonics utca - közterület határvonala mentén és a 72699 hrsz.-ú - jelenleg Madridi utca - közterület határvonala mentén, majd az Istvántelki Főműhely 72701 hrsz.-ú területének délnyugati oldala mellett a Budapest-Vác vasútvonal mentén végig a vasútvonalat követve az Elem utcáig, keresztezve azt, az Elem utca páratlan házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páros házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páros házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú - jelenleg Szilágyi utca - közterület határáig, majd az utca keleti határvonalát követve a Fóti útig, onnan tovább a váci vasútvonal nyugati határa mentén Budapest közigazgatási határáig, onnan Budapest közigazgatási határának vonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Meder utcáig, a Meder utca páratlan házszámozású oldalán haladva, a Váci utat keresztezve, a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér déli, majd keleti oldalán az épületek vonalán haladva, a Gyöngyösi utcáig, a Gyöngyös utca páros házszámozású oldalától a Béke útig, a Béke út páratlan házszámozású oldalától déli irányba a Keszkenő utcáig, a Keszkenő utca páros házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páratlan házszámozású oldalán a Futár utcáig, a Futár utca páros házszámozású oldalán a Tatai útig, a Tatai úton át északi irányban a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest határáig, innen a főváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapest közös határig, az újpesti összekötő híd újpesti hídfőjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna főágának középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

12. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 12. OEVK

Székhelye: XV. kerület

Területe:

1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Budapest-Vác vasútvonal és az Elem utca kereszteződésétől az Elem utca páros házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páratlan házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páratlan házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú - jelenleg Szilágyi utca - közterület határáig, onnan déli irányban a Budapest-Vác vasútvonal mentén végig haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XV. kerület teljes területe, amelynek határa: A MÁV Budapest-Vác vasútvonal és a MÁV körvasút elvi metszéspontjától kiindulva a Rákospalotai körvasút sor-Vezseny u.-Rákospalotai határút, innen először északkeleti majd északnyugati irányban Rákospalota régi határvonalán többször irányt változtatva az újpesti határig, innen a MÁV Budapest-Vác vasútvonal által elfoglalt ingatlanok (80000, 87009, 88195, 88586 hrsz.) Újpest felé eső északnyugati ingatlanhatára a kiindulási pontig.

13. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 13. OEVK

Székhelye: XVI. kerület

Területe:

1. A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Csömöri út és a rákospalotai körvasút keresztezésénél lévő kerülethatár ponttól kiindulva a Csömöri út páratlan oldalán a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páratlan oldalán haladva, a Szugló utcát keresztezve a Vezér utcáig, a Vezér utca páratlan oldalán az Egressy útig, az Egressy út páratlan oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páratlan oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páratlan oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páratlan oldalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utcán (valamennyi házszámot tartalmazva) a Tihany utcáig, a Tihany utca páros oldalán a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán a vasútvonalig, innen a kerülethatáron a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XVI. kerület teljes területe, amelynek határa: A XIV.-XV.-XVI. kerületek hármas határpontjától halad a Rákospalotai határúttól kezdődően a Budapest-Csömör határán lévő erdő sarokpontjáig. Innen a határ délkelet felé fordulva az erdő szélén folytatódik a Mókus utca kezdetéig, majd a Csömöri út elméleti folytatásaként a szabályozatlan vízfolyás medre mentén az Asztag utcába ívelve, az Árpádföldi úton megtörve halad a Csöbör út végződéséhez érve Csömör község határvonaláig. Onnan folytatódik a Budapesti út-Akácos út-Magtár utca kereszteződésétől az Akácos út mentén haladva, annak egyenes folytatásaként a Szabadföld út-Kistarcsa kerülethatárig, majd megtörve a Nagytarcsa felőli fővárosi határvonal mellett haladva, a Szilas patakot ászelve a Mátyásföld-Nagytarcsa-XVII. kerületi rákosligeti hármas határpontnál lévő dűlőút mentén nyugat, majd délnyugat felé fordulva eléri a Cinkotai kiserdő délkeleti szélét. Az erdő szélén haladva, a dűlőutat elhagyva a Rákosligeti határút-Forrásmajori dűlőút kereszteződésének hármas kerületi határpontjától a Pesti határút folytatásának elméleti vonala képezi a kerület határát. Innen továbbhaladva a Pesti határút, Sárgarózsa utca, Kerepesi úttal párhuzamosan haladó HÉV északi oldala, innen északnyugatra fordulva a töltésre épített vasútvonal - Szolnoki út, Körvasút sor felőli - koronavonalának töltés alja, majd a Körvasút sor végződésénél a Rákospalotai határút kezdeténél lévő hármas határkereszteződés kiinduló pontja a kezdő hármas határkereszteződés.

14. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 14. OEVK

Székhelye: XVII. kerület

Területe:

1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Harmat utca és Hangár utca kereszteződésének kerülethatárától a Hangár utcán a Felsőcsatári útig, innen a Felsőcsatári úton az Álmos utcáig, majd az Álmos utcán a Tünde utcáig, a Tünde utcától a 42550 hrsz.-ú közterületen a Helikopter utcáig, majd a MÁV vasutat keresztezve az 526. soron a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páros oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páratlan házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páratlan házszámozású oldalán a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós páratlan házszámozású oldalán a Harmat utcáig, a Harmat utca páros házszámozású oldalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XVII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Tünde utcától a X.-XVII.-XVIII. kerületek hármas határpontjától délkelet felé halad a Csévéző utcáig, innen a Bélatelepi úton halad a Baross utcáig, majd többszöri töréssel a mai Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén is haladva az Orgoványi utcán a Ferihegyi útig, innen a Ferihegyi út mentén, majd többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén halad a XVII.-XVIII. kerületek-Vecsés hármas határpontjáig. Innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén a Vecsés-Budapest határon halad a XVII. kerület-Vecsés-Ecser hármas határpontig, innen a Budapest-Ecser határon halad a Budapest-Ecser-Maglód hármas határpontig, innen a Budapest-Maglód határon halad a Budapest-Maglód-Pécel hármas határpontig, innen a Budapest-Pécel határon halad a Budapest-Pécel-Nagytarcsa hármas határpontig. Innen a Budapest-Nagytarcsa határon halad a XVII.-XVI. kerületek-Nagytarcsa hármas határpontjáig, innen a XVI.-X.-XVII. kerületek hármas határpontjáig, innen a Határmalom utcán az 526. sorig, innen az 526. soron a MÁV vasútvonalat is keresztezve a Tünde utcai kiindulási pontig.

15. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 15. OEVK

Székhelye: XVIII. kerület

Területe:

A XVIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A X.-XVIII.-XIX. kerületek hármas határpontjától, a MÁV ceglédi vasútvonalától indulva a Küllő és Csillag út közötti farmezsgyén, a Nefelejcs, a Malomkő, a Kártoló utcán haladva az Üllői útig, azt keresztezve a Liszt Ferenc utcán az Újtemető utcáig tart, az Újtemető utcán és annak egyenes meghosszabbításán 380 métert halad, majd délnyugatnak fordulva keresztezve az Újtemető utcát, folytatódik a kispesti temető délkeleti határvonalán a Kolozsvár utcáig. A Kolozsvár utcán, a Méta utcán a Nagykőrösi útig, a XVIII.-XIX.-XX.-XXIII. kerületek négyes határpontjáig vezet. A Nagykőrösi úton a Pestszentimrén lévő Hunyadi János utcán a Szélső utcáig, majd a Somberek sorig, a Búzakéve utcáig, a Búzakéve utcán a XXIII. kerületi Névtelen utcáig halad. A Névtelen utcán, majd az Ültetvény utcával párhuzamosan, attól 30 méterre vezet a Dózsa György utcáig, ahol az Ültetvény utcán 70 métert halad és északkeletre fordul. A Dózsa György utcával párhuzamosan halad a Jég utcáig és annak folytatásán a Gesztenye utcáig tart, ahol eléri a XVIII. kerület-Soroksár-Gyál hármas határpontját. A Gesztenye utcán északkeleti irányban ferdén keresztezve a Nagykőrösi utat és a lajosmizsei vasutat, a Gesztenye utca vonalának meghosszabbításában halad a Dalos utcáig, ahol folytatódik a Pestszentimre és Pestszentlőrinc közötti Határ útig. A Határ utat keresztezve tart az Alacska utcáig, ahol délkeletnek fordul és a gyáli Határ úton halad a gyáli Mátyás király útig, és eléri a Vecsés-Gyál-XVIII. kerület hármas határpontját. A Mátyás király úton vezet északnyugati irányban a Névtelen utcáig, majd ennek meghosszabbított vonalán a Ganz kertvárosi földterületen keresztül tart (a volt szovjet laktanya területén keresztül) az Üllői útig. Azt elérve délkeletre fordul, a Mednyánszky utcát keresztezve tovább halad 70 métert, és északkeletre fordul a Bartók Béla utca vonaláig. A Mednyánszky utcával párhuzamosan, attól 40 méterre vezet a ceglédi vasútvonalig. A ceglédi vasútvonalnál délkeletre fordul és 350 méter megtétele utáni törésponttal 200 métert délnyugatnak vezet, újra elérve az Üllői utat. Az Üllői úton haladva ferdén keresztezi a ceglédi vasútvonalat és a 4-es főúton további 560 méter megtétele után északkeletnek fordul. E törésponttól mért 600 méter után irányt vált délkeletnek, 50 méter megtétele után ismét északkelet felé halad 620 méter hosszan, Vecsés-XVII.-XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas határponttól többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén halad a Ferihegyi útig, majd a Ferihegyi úton halad az Orgoványi utcáig. Az Orgoványi utcán nyugati irányba mintegy 600 métert haladva a határ délnyugatra fordul és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén is haladva, többszöri töréssel jut el a XVII. kerületi Baross utcáig, ott északkeletnek fordul és a Baross utca mentén tart a Bélatelepi útig. A Bélatelepi útnál északnyugati irányba fordul és a Bélatelepi úton halad 1600 méter hosszan, ahol a Bélatelepi utat elhagyva 150 méter megtétele után délnyugatnak fordul és visszatér a Bélatelepi úthoz a Frangepán utcai telkek hátsó mezsgyéjéig. Azt elérve a Frangepán utca északkeleti oldalán lévő telkek hátsó mezsgyevonalát követve többszöri törésponttal vezet a Tünde utcáig, a X.-XVII.-XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas határponttól az Álmos utcát elérve halad a Felsőcsatári útig. A Felsőcsatári úton délnek fordul, a Hangár utcát elérve azon vezet, majd a Gyula utca keleti oldalán tart a Gyömrői útig. A Gyömrői úton a 4229/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán a ceglédi vasútvonalig halad, majd a vasútvonal mentén tart a X.-XVIII.-XIX. kerületek hármas határpontjáig.

16. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 16. OEVK

Székhelye: XX. kerület

Területe:

1. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és a Nagykőrösi út kereszteződésétől a Nagykőrösi úti autópályatest tengelyvonalán, majd a Nagykőrösi út északi oldalán halad a MÁV vasútvonalig, majd a Nagykőrösi út mentén haladó MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a Méta útig, majd a Méta út tengelyén a Kolozsvár útig, innen a Kolozsvár út tengelyén a Kispesti temetőig, majd a temető délkeleti oldalán a Csapó utcáig, majd a Csapó utca északi oldalán a Darányi utcai farmezsgyéig, és a Darányi utca farmezsgyén a Parázs utcai farmezsgyéig, a Parázs utcai farmezsgyén, és az Újtemető út, illetve a hozzá tartozó közterület északi oldalán a MÁV vasútvonal kereszteződésén át az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Határ útig, a Határ úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XX. kerület teljes területe, amelynek határa: A XXI.-IX.-XX. kerületeknek a soroksári Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontjától keleti irányba keresztezve a Budapest-Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest-Ráckeve HÉV-vonalat a Határ út tengelyén halad a Határ út-Nagykőrösi út találkozási pontjáig. Itt délkeleti irányba fordul és a Nagykőrösi úton halad, majd a Nagykőrösi út mentén fekvő MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a kispesti Méta utca, a Szentlőrinci út és a Nagykőrösi út kereszteződéséig, majd a Szentlőrinci út déli vonalán a Köves útig. A Szentlőrinci út és a Mezsgye utca között a határ a Köves út nyugati oldalán halad, majd a Mezsgye utca és az Alsó határút között áttér a Köves út keleti oldalára. Itt délnyugatra fordul és a Budapest Ferencváros-Soroksár összekötő vasútvonal kisajátítási vonalán halad az erzsébeti temető északi sarkáig. Továbbhalad a Temetősor menti temetőfalon, megkerüli a temetőt, északnyugati irányban eléri a Könyves utcát, keresztezi a MÁV pályatestet, a Könyves utca keleti oldalán haladva eléri a Török utca Alsó határút találkozási pontját, itt északkeleti irányba fordul, az Alsó határút délkeleti oldalán haladva eléri a Vágóhíd utcát, a Vágóhíd utca nyugati oldalán halad a Bolyai János utcáig, a Bolyai János utca déli oldalán eléri a szervízutat, keresztezi a papírgyári iparvágányt, s a gyár nyugati oldalán haladva elér a Barkó utcáig. A határvonal itt keresztezi a Helsinki utat, a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordul déli irányba és a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 hrsz.-nál nyugati irányba halad a 196605. külterületi mezőgazdasági tábla és a 170187/10. agyaggödör közös határvonalán. A 196600 hrsz.-nál eléri a Vízisport utcát, kiér a soroksári Duna-ág partjára, eléri a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva eléri a kiindulási pontot.

17. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 17. OEVK

Székhelye: XXI. kerület

Területe:

1. A XXI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Csepel-sziget északi csúcsának magasságában a Duna középvonalán halad dél felé, majd áttér a Csepel-sziget nyugati partjára a Vízművek területének (200024/2 hrsz.) északi csücskéhez, innen a parton halad Csepel és Szigetszentmiklós határáig. Itt délkeletre fordul a Vízművek határán és a 200001 hrsz.-ú földrészlet határán halad, majd északkeletre fordulva mintegy 300 métert halad a 8644/1. számú dűlőig. Itt merőlegesen keresztezi a II. Rákóczi Ferenc utat, majd délkeleti irányba halad mintegy 400 métert a szigetszentmiklósi 8644/1. számú dűlő határán, onnan a II. Rákóczi Ferenc úttal párhuzamosan a 8643. számú dűlőig, innen északi irányba halad a 8645. számú dűlő vonaláig (214408 hrsz.), ezen 400 métert halad délkeleti irányba, ezt követően merőleges irányban mintegy 50 métert haladva eléri a 8647. számú dűlőt (213225 hrsz.), ennek déli szélén halad mintegy 180 métert, majd északra fordul a 8649. számú dűlőt követve mintegy 500 métert a 8653. számú dűlőig, majd annak déli oldalán halad mintegy 280 métert, eléri a Csepeli utat (214175 hrsz.). Innen a Csepeli út keleti oldala mentén halad mintegy 700 métert, a 8654. számú dűlőt (214174 hrsz.) mintegy 100 méterre elhagyva, ezután keletre fordulva a Kavicsbányán halad, mintegy 600 métert, majd északkelet felé fordul a 8600. számú dűlő meghosszabbított vonaláig. Ezen a meghosszabbított vonalon halad északnyugat felé a 4419. számú dűlőig. A 4419. számú dűlő (213127 hrsz.) déli szélén halad az Akácfa utcáig, majd a Tihanyi utca déli oldala mentén halad a Királyerdő utcáig, aminek délkeleti szabálytalan vonala mentén éri el a Hollandi utat, a Hollandi út után 140 méterre a parttól 15 méterre a Dunában lévő elméleti pontig halad, majd a Dunában halad a Molnársziget déli határáig. A Molnársziget nyugati partvonala mentén halad észak felé, majd a sziget északi csúcsától halad tovább a Duna-ág keleti partjának vonalát követve és a Csepel-sziget északi csúcsán (Szigetcsúcson) keresztül éri el a Nagy-Duna-ág középvonalát.

2. A XXIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A kerület határvonala a soroksári Duna-ág középvonalán Csepel-Pestszenterzsébet-Soroksár közös határpontjából kiindulva eléri a partot, a parton haladva a 184105 hrsz.-ú út északi határvonalán haladva metszi a Vízisport utcát, majd keleti irányba a 184103 és a 196600 hrsz. északi határvonalán, majd a 196605. külterületi tábla határvonalán halad a Meddőhányó utcáig. A Meddőhányó utca északi határvonalán továbbhaladva, majd délre fordulva a 184300 hrsz. északi határvonalán végighaladva a Helsinki út (184091 hrsz.) nyugati határvonalán északra fordul a Barkó utca magasságáig. Itt keresztezi az E5-ös főutat, a HÉV-pályát és a 184089 hrsz.-ú szervízutat, majd ennek keleti oldalán déli irányba halad, és a Papírgyár délnyugati sarkán északkeleti irányba fordul a 184088 hrsz.-ú telekhatáron a Lenke utcáig, majd a Bolyai János utca déli oldalán a használati magánterület és a közterület határán halad a Vágóhíd utcáig. A Vágóhíd utca nyugati oldalán a közterület és a használati magánterület határán halad az Alsó határútig, ahol a 183998/1 hrsz.-ú közterület délkeleti oldalán halad a Török utcáig. Majd a vasutat keresztezve északra fordul és eléri az erzsébeti temetőt, innen délkeleti irányban halad a temető fala mentén a Temetősorig. A temetőfal vonalán továbbhaladva a Budapest Ferencváros-Soroksár összekötő vasútvonal és a temető északi közös határpontjánál északkeleti irányban a vasút (178839 hrsz.) déli vonalán halad a Köves útig, a Köves út keleti oldalán halad a Mezsgye utcáig, a Mezsgye utcánál áttér a Köves út nyugati oldalára és így halad a Szentlőrinci útig. A Szentlőrinci út déli oldalán halad tovább a Nagykőrösi út-Méta utca kereszteződéséig, majd Pestszentlőrinccel, Pestszentimrével közös határvonalon Pestszentimre-Soroksár-Gyál közös határpontjáig. E határponttól a főváros határvonalán (ami egyben Gyál-Alsónémedi-Dunaharaszti községek határvonala is) halad tovább, a Haraszti utat keresztezve eléri a Horgászpart utat, ezt keresztezve nyugati irányban eléri a Dunát. A Dunában haladva a csepeli Királyerdő út magasságánál eléri Szigetszentmiklós-Soroksár-Csepel közös határpontját, e ponttól a határ a Duna elméleti középvonalán haladva eléri a kiindulási pontot.

18. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 18. OEVK

Székhelye: XXII. kerület

Területe:

1. A XI. kerület választókerülethez tartozó része: A Duna középvonalára merőlegesen a Déli összekötő vasúti híd középpontjáról kiindulva a MÁV vasútvonalán nyugati irányban halad (a Dombóvári út és a Sárbogárdi úttal párhuzamosan) a Mohai útig, a Mohai út páros házszámozású oldalán haladva a Mérnök utcáig, a Mérnök utca páratlan házszámozású oldalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páros házszámozású oldalán az Etele útig, az Etele úton (házszámok nélkül) a Tétényi útig, a Tétényi úttól pedig az Etele út páros házszámozású oldalának vonalában az Etele térig, az Etele tér északi oldalán a Kelenföldi pályaudvarig, majd a MÁV vasútvonal vonalán déli, majd nyugati irányban Budaörs felé a városhatárig, onnan a régi fővárosi határvonalon halad, a Kamaraerdőt megkerüli, a Kamaraerdő déli határán halad a Kamaraerdei úton a Balatoni műútig, ezen, majd tovább kissé északkelet felé a Péterhegyi úton a kelenvölgyi Ringló útig, és ezen, majd a Méhész utcán át a MÁV vasútvonalig, a vasútvonal keleti oldalán a Duna utcáig, ezen, majd ennek folytatásában a Duna középvonaláig, s a középvonalon a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XXII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Duna utcán halad a MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonal mentén a Méhész utcáig, a Méhész utcán a kelenvölgyi Ringló útig, a Ringló úton a Horogszegi határsorig, a Horogszegi határsoron a Honfoglalás útig, a Honfoglalás úttól a Vöröskúti határsoron halad a Kőérberki útig, a Kőérberki úttól a Háros úton a Kamaraerdei útig, a Kamaraerdei út mentén az ingatlanok határán halad a Balatoni úttól a Tétényi fennsík területén, a 239904/2 és 239906 hrsz.-ok határán éri el a Kamaraerdei utat, a Kamaraerdei úttól a 239912 hrsz. határán éri el Budaörs-Budapest és egyben Nagytétény határát, innen a fővárosi és nagytétényi határvonalon halad tovább a Duna főágának középvonaláig, és ezen a kiindulási pontig.

Baranya megye

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 01. OEVK

Székhelye: Pécs

Területe:

1. Gyód

2. Keszü

3. Kökény

4. Pécs választókerülethez tartozó részének határa: A 66-os országút városhatáron való belépésétől a Komlói út (házszámok nélkül) a Hársfa útig, Hársfa út (házszámok nélkül) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (mindkét oldala) a Bokor utcáig, a Bokor utca (házszámok nélkül) végig, a Diósi út páros oldala a Zsolnay Vilmos útig, a Zsolnay Vilmos út (mindkét oldala) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (mindkét oldala) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (mindkét oldala) az 58-as útig a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Tüskés dűlőig, a Tüskés dűlő (mindkét oldala), a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (mindkét oldala), a Cserge dűlőig, a Cserge dűlő (mindkét oldala), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyező irányban a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal belépési pontjáig, a vasútvonal a Tüzér útig, a Megyeri Nagyhíd a vasútvonaltól a Veress Endre utcáig, a Tüzér út páratlan oldala, a Szigeti út páros oldala a Kürt utcáig, a Kürt utca (házszámok nélkül), az Ifjúság útja (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (mindkét oldala), a Nyár utca (mindkét oldala), a Bálicsi út (mindkét oldala), a Bálicsi dűlő (mindkét oldala), az Erdész utca (mindkét oldala) a Bálicsi dűlőtől a Bárány tető torkolatáig, a Bárány tető (mindkét oldala) majd az Ángyán János utca (mindkét oldala) a Lapisi útig, Lapisi út az Orfű-Árpádtetői útig, majd az Orfű felé vezető út a városhatárig, a városhatár a 66-os országút belépési pontjáig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

5. Pécsudvard

6. Pogány

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 02. OEVK

Székhelye: Pécs

Területe:

1. Berkesd

2. Bogád

3. Cserkút

4. Ellend

5. Hásságy

6. Komló

7. Kozármisleny

8. Kővágószőlős

9. Lothárd

10. Magyarsarlós

11. Mánfa

12. Nagykozár

13. Orfű

14. Pereked

15. Pécs választókerülethez tartozó részének határa: A 66-os országút városhatáron való belépésétől a Komlói út (mindkét oldala) a Hársfa útig, a Hársfa út (mindkét oldala) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (házszámok nélkül) a Bokor utcáig, a Bokor utca (mindkét oldala) végig, a Diósi út páros oldala a Zsolnay Vilmos útig, a Zsolnay Vilmos út (házszámok nélkül) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (házszámok nélkül) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (házszámok nélkül) az 58-as útig, a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Tüskés dűlőig, a Tüskés dűlő (házszámok nélkül), a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (házszámok nélkül) a Cserge dűlőig, a Cserge dűlő (házszámok nélkül), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkező irányban a 66-os országútig, valamint a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal városhatáron való belépési pontjától a városhatár az óramutató járásával egyező irányban az Orfű felé vezető útig, az orfűi út a Lapisi út torkolatáig, a Lapisi út az Ángyán János utcáig, az Ángyán János utca (házszámok nélkül), a Bárány tető (házszámok nélkül) az Erdész utcáig, az Erdész utca (házszámok nélkül) a Bálicsi dűlő torkolatáig, a Bálicsi dűlő (házszámok nélkül), a Bálicsi út (házszámok nélkül), a Nyár utca (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (házszámok nélkül), az Ifjúság útja (mindkét oldala), a Kürt utca (mindkét oldala), a Szigeti út páratlan oldala a Tüzér útig, a Tüzér út páros oldala, a Megyeri Nagyhíd a vasútvonalig, a Szentlőrinc felé haladó vasútvonal a városhatárig terjedő szakaszok által körbezárt terület.

16. Romonya

17. Szemely

18. Szilágy

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 03. OEVK

Székhelye: Mohács

Területe:

1. Ág

2. Alsómocsolád

3. Apátvarasd

4. Babarc

5. Bár

6. Belvárdgyula

7. Beremend

8. Bezedek

9. Bikal

10. Birján

11. Bóly

12. Borjád

13. Dunaszekcső

14. Egerág

15. Egyházasharaszti

16. Egyházaskozár

17. Erdősmárok

18. Erdősmecske

19. Erzsébet

20. Fazekasboda

21. Feked

22. Geresdlak

23. Görcsönydoboka

24. Hegyhátmaróc

25. Hidas

26. Himesháza

27. Homorúd

28. Hosszúhetény

29. Illocska

30. Ivánbattyán

31. Ivándárda

32. Kárász

33. Kásád

34. Kátoly

35. Kékesd

36. Kisbudmér

37. Kisharsány

38. Kisherend

39. Kisjakabfalva

40. Kiskassa

41. Kislippó

42. Kisnyárád

43. Kistapolca

44. Köblény

45. Kölked

46. Lánycsók

47. Lapáncsa

48. Lippó

49. Liptód

50. Lovászhetény

51. Mágocs

52. Magyarbóly

53. Magyaregregy

54. Majs

55. Maráza

56. Máriakéménd

57. Márok

58. Martonfa

59. Máza

60. Mecseknádasd

61. Mekényes

62. Mohács

63. Monyoród

64. Nagybudmér

65. Nagyhajmás

66. Nagyharsány

67. Nagynyárád

68. Nagypall

69. Nagytótfalu

70. Óbánya

71. Ófalu

72. Olasz

73. Old

74. Palkonya

75. Palotabozsok

76. Pécsdevecser

77. Pécsvárad

78. Peterd

79. Pócsa

80. Sárok

81. Sátorhely

82. Siklósnagyfalu

83. Somberek

84. Szajk

85. Szalatnak

86. Szárász

87. Szászvár

88. Szebény

89. Szederkény

90. Székelyszabar

91. Szellő

92. Szőkéd

93. Szűr

94. Tófű

95. Töttös

96. Udvar

97. Újpetre

98. Vékény

99. Véménd

100. Versend

101. Villány

102. Villánykövesd

103. Vokány

104. Zengővárkony

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 04. OEVK

Székhelye: Szigetvár

Területe:

1. Abaliget

2. Adorjás

3. Almamellék

4. Almáskeresztúr

5. Alsószentmárton

6. Aranyosgadány

7. Áta

8. Babarcszőlős

9. Bakóca

10. Bakonya

11. Baksa

12. Bánfa

13. Baranyahídvég

14. Baranyajenő

15. Baranyaszentgyörgy

16. Basal

17. Besence

18. Bicsérd

19. Bisse

20. Boda

21. Bodolyabér

22. Bogádmindszent

23. Bogdása

24. Boldogasszonyfa

25. Bosta

26. Botykapeterd

27. Bükkösd

28. Bürüs

29. Cún

30. Csányoszró

31. Csarnóta

32. Csebény

33. Cserdi

34. Csertő;

35. Csonkamindszent

36. Dencsháza

37. Dinnyeberki

38. Diósviszló

39. Drávacsehi

40. Drávacsepely

41. Drávafok

42. Drávaiványi

43. Drávakeresztúr

44. Drávapalkonya

45. Drávapiski

46. Drávaszabolcs

47. Drávaszerdahely

48. Drávasztára

49. Endrőc

50. Felsőegerszeg

51. Felsőszentmárton

52. Garé

53. Gerde

54. Gerényes

55. Gilvánfa

56. Gordisa

57. Gödre

58. Görcsöny

59. Gyöngyfa

60. Gyöngyösmellék

61. Harkány

62. Hegyszentmárton

63. Helesfa

64. Hetvehely

65. Hirics

66. Hobol

67. Horváthertelend

68. Husztót

69. Ibafa

70. Ipacsfa

71. Kacsóta

72. Kákics

73. Katádfa

74. Kémes

75. Kemse

76. Kétújfalu

77. Királyegyháza

78. Kisasszonyfa

79. Kisbeszterce

80. Kisdér

81. Kisdobsza

82. Kishajmás

83. Kistamási

84. Kistótfalu

85. Kisvaszar

86. Kisszentmárton

87. Kórós

88. Kovácshida

89. Kovácsszénája

90. Kővágótöttös

91. Liget

92. Lúzsok

93. Magyarhertelend

94. Magyarlukafa

95. Magyarmecske

96. Magyarszék

97. Magyartelek

98. Márfa

99. Markóc

100. Marócsa

101. Matty

102. Mecsekpölöske

103. Merenye

104. Meződ

105. Mindszentgodisa

  Vissza az oldal tetejére