Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.30.)

2011. évi CCV. törvény

az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról * 

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 121/A. § (4) bekezdése c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő e) ponttal egészül ki:

[121/A. § (4) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni]

c) a fizetési meghagyásos eljárást követő perben (315. §),

d) külön törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemperes eljárásokban, vagy

e) az Ötödik Részben meghatározott kiemelt jelentőségű perekben.”

2. § A Pp. 386/A. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jelen fejezet rendelkezései alapján zajló perekben a jogi képviselet kötelező.”

3. § A Pp. 386/C. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját követő két hónapon belülre kell kitűzni, kivéve

a) ha a szakértői bizonyítás következtében ennél hosszabb tárgyalási időköz szükséges, vagy

b) ha a személyes megjelenésre kötelezett fél részére a tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni, és jogszabály kötelezően ennél hosszabb kézbesítési határidőt állapít meg.”

2. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

4. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) az 554/N. §-t követően a következő alcímmel és 554/O. §-sal egészül ki:

A sértett felszólalása

554/O. § Kiemelt jelentőségű ügyben a sértett, illetve magánfél 314. § (1) bekezdése szerinti felszólalása közben a szót nem lehet megvonni, illetve a felszólalás csak a 314. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint szakítható félbe. A sértett a 316. § szerinti nyilatkozatában a tényállásra vonatkozó álláspontját kifejtheti.”

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Pp.-nek és a Be.-nek az e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is megfelelően alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére