Időállapot: közlönyállapot (2012.II.22.)

5/2012. (II. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából * 

A magyar Országgyűlés

- megemlékezve a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés húsz évvel ezelőtti aláírásáról;

- méltatva az utóbbi két évtizedben kétoldalú és európai keretekben megvalósított, sokoldalú és gyümölcsöző együttműködést;

- ezúton is megerősítve a két nép között az évszázadok során kialakult barátság elmélyítése és a politikai, gazdasági, kulturális, oktatási és társadalmi kapcsolatok továbbfejlesztése melletti elkötelezettségét;

kinyilvánítja a következőket:

- Aláírása óta a Szerződés és az abban foglalt elvek mindvégig megfelelő alapot biztosítottak a két ország intenzív és harmonikus együttműködéséhez. Ezért célunk, hogy a jövőben is ezen keretek között, hagyományos barátságunk és közös kulturális örökségünk bázisán, az emberi méltóság, az alapvető szabadságjogok és a kisebbségek jogainak messzemenő tiszteletben tartásával, a demokrácia és jogállamiság szellemében, a nemzetközi béke és stabilitás érdekében fellépve, az európai és nemzetközi joggal összhangban folytassuk és erősítsük együttműködésünket.

- 20 évvel a Szerződés aláírása után is aktuális és indokolt az országaink közötti intenzív kétoldalú politikai párbeszéd folytatása. Kiemelten fontos szerepet játszanak ebben a kétoldalú kapcsolatokért tenni akaró szervezetek, intézmények, feladatunk ezek párbeszédének elősegítése. A folyamatos és szoros egyeztetés kapcsolataink meghatározó elemévé és sikerének zálogává vált. Ennek szellemében szorgalmazzuk a magas szintű konzultációk kialakult gyakorlatának továbbvitelét, úgy parlamenti, mint kormányzati keretek között.

- 2004-ben megvalósult a Szerződés egyik alapvető célkitűzése, hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozása. Nagyra értékeljük Németországnak az integrációs folyamat, a hazai jog- és intézményrendszer átalakítása során nyújtott támogatását. A 2011. évi magyar uniós elnökség sikeréből kiindulva arra törekszünk, hogy német partnereinkkel a jövőben is intenzíven együttműködve tevékenyen és hathatósan járuljunk hozzá az Unió előtt álló kihívások megoldásához. Kétoldalú együttműködésünk kiemelt területe az Európai Unió elmélyítése, egy értékalapú, erős, versenyképes, a globális színtéren gazdasági és politikai szempontból is meghatározó szerepet játszó közösség kialakítása, és a bővítési folyamat következetes továbbvitele.

- Országainkat az európai gondolaton túl a közös közép-európai történelmi és kulturális örökség is összeköti. Így kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Szövetségi Köztársasággal és a tartományokkal - miként az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának előkészítése és a magyar elnökség időszakában történt elfogadása során - annak megvalósításában is együttesen lépjünk fel, aktívan formálva egy dinamikus, biztonságos, környezeti értékeit és kulturális sokszínűségét tudatosan ápoló, fejlesztő dunai régiót.

- A biztonsági környezet állandó változása, a globális terrorizmus megjelenése, a szervezett és határokon átnyúló bűnözés folyamatos, összefogást igénylő kihívást jelentenek. Ezért az elmúlt 20 évben kialakult, eredményes kétoldalú bel- és igazságügyi együttműködés folytatása éppúgy szükséges, mint az intenzív párbeszéd és közös munka a NATO szövetségesi rendszerében, a Schengen-zóna átalakítása és bővítése során, vagy a világ különböző pontjain megvalósított békefenntartó műveletek keretében.

- A gazdasági, kereskedelmi és befektetői együttműködés kapcsolataink alappillérének bizonyult az utóbbi évtizedekben. Németország első számú kereskedelmi partnerként és befektetői tevékenysége révén meghatározó mértékben járult és járul hozzá a hazai gazdaság fejlődéséhez. Határozott célunk ennek a tendenciának az előmozdítása, stabil, hosszú távú, kölcsönös előnyökkel járó együttműködés megvalósítása a jövőben is. Üdvözöljük új kapcsolódási és kitörési pontok, szinergiák feltérképezését, különös tekintettel a tudásintenzív ágazatokra, egészségiparra, „zöld gazdaságra” és a megújuló energiaforrásokra.

- A rendkívül kiterjedt kulturális csere, a kulturális intézetek, központok kölcsönös tevékenysége a reláció egyik legfőbb hozzáadott értéke. Hasonlóképpen kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az oktatási kapcsolatok szerteágazó hálózatának: a számtalan ösztöndíjas és csereprogramnak, az iskolai partnerségeknek, a felsőfokú intézmények közös projektjeinek, az anyanyelv egymás országaiban történő oktatásának. Megkülönböztetett figyelmet szentelünk az Andrássy Gyula Egyetemnek, amely nem csak a kétoldalú kapcsolatok kiemelt projektje, de oktatási és kutatási központként a közép-európai és nyugat-balkáni régióban is jelentős szerepre hivatott.

- A magyar-német kapcsolatok perspektivikus területe a tudományos és kutatási együttműködés. Szorgalmazzuk az utóbbi években elindult pozitív kezdeményezések - közös intézeti projektek többek között az információ-technológia, a klímakutatás terén - továbbvitelét, újabbak beindítását. Ezek az együttműködési formák a mindkét országban rendelkezésre álló jelentős tudományos potenciál összekapcsolása révén európai szinten is többletértéket teremthetnek.

- Fontos híd-szerepet tölt be és az utóbbi évtizedekben kapcsolataink fejlesztéséhez meghatározó módon járult hozzá a hazánkban élő német kisebbség, amely aktív közösségi életével, nyelvének, kultúrájának ápolásával mindkét országot gazdagítja. Elkötelezetten támogatjuk ez irányú tevékenységüket, amelyhez megfelelő keretet, fejlesztéséhez pedig további lehetőségeket biztosít az év elején életbe lépett, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény.

- Meggyőződésünk, hogy az egyes emberek között kialakuló kötődések, személyes kapcsolatok hiányában a fenti eredmények dacára sem lehetne igazán élő és dinamikus a kétoldalú együttműködés. Így különösen örvendetesnek tartjuk az utóbbi húsz évben létrejött több száz, városok, illetve régiók közötti partnerséget, az egyesületek, civil szervezetek együttműködését, hangsúlyozva egyben az ifjúság aktív bevonásának fontosságát, mint a magyar-német barátság jövőjének zálogát. Ezzel összhangban üdvözöljük a Magyar-Német Fórum megújítására, fiatalítására irányuló lépéseket.


  Vissza az oldal tetejére