Időállapot: közlönyállapot (2012.III.20.)

22/2012. (III. 20.) OGY határozat

a VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról * 

Az Országgyűlés a felelős állami gazdálkodás elveinek betartását, a jó állam megvalósítását, a takarékos, költséghatékony, a közpénzek felhasználásának tisztaságát érvényesítő központi gazdálkodást, az állami vagyon jó gazda gondosságával történő kezelését, használatát, hasznosítását nemzetünk jóléte és a nemzetgazdaság biztonsága, stabilitása érdekében kiemelt feladatának tekinti. Tekintettel e célok és elvek maradéktalan érvényesülésére, az Országgyűlés az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése, valamint 36. § (2) bekezdése alapján, a VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményei vizsgálatára vizsgálóbizottságot hoz létre, amelynek neve:

„A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság” (a továbbiakban: Bizottság).

2. A vizsgálat tárgya a következő kérdések tisztázása:

a) a VOLÁNBUSZ Zrt. szentendrei telephelye, fővárosi Szabolcs utcai és Andor utcai telephelyei reorganizációs program során végrehajtott értékesítése körülményeinek vizsgálata, az esetlegesen felmerülő visszaélések hátterének feltárása,

b) a VOLÁNBUSZ Zrt. szentendrei pályaudvara, a gödöllői műszaki telepe, az érdi műszaki telepe reorganizációs program során végrehajtott értékesítése és visszabérlése, a fóti járműjavító bázis beruházása körülményeinek vizsgálata, az esetlegesen felmerülő visszaélések hátterének feltárása,

c) a tranzakciókban részt vevő, értékbecslést, ingatlanközvetítést végző, ismeretlen hátterű és tulajdonosi szerkezetű társaságok, alábbi „off-shore” cégek valós tulajdonosi hátterének feltárása, nyilvánosságra hozatala: American Appraisal Associates Inc. Wisconsin, USA; Herault Investments s. a. Panama; Infoport Corporation, Seychelles-szigetek; Daren International Corporation, Brit Virgin-szigetek; Taibo Beteiligungen AG Luxemburg; Arsida Investments Limited Ciprus; Cordia Homes Holding Limited Ciprus; Virini Holdings Limited Ciprus; Alegria Holdings Limited Ciprus; Glenbrook Holdings Limited Ciprus; Colbrin Holdings Limited Ciprus; Augustian Holdings Limited Ciprus,

d) a c) pontban megnevezett gazdasági társaságokkal a reorganizációs program során tulajdonjogok megszerzésére, beruházások megvalósítására irányuló szerződések megkötésének körülményei,

e) a VOLÁNBUSZ Zrt. által 2005 és 2008 között közel 5,5 Mrd Ft értékben lezajlott értékesítések során az állami tulajdonnal való gazdálkodás elvei érvényesülése, az eljárások etikussága, a közpénzek felhasználásának vizsgálata,

f) a VOLÁNBUSZ Zrt. által a reorganizációs program végrehajtása során értékesített ingatlanok társaság általi visszabérlése gazdaságosságának, költséghatékonyságának vizsgálata,

g) a 2005 és 2008 között hivatalban lévő, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, továbbá a VOLÁNBUSZ Zrt., a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, az akkori Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselői és döntéshozói fenti eljárásokban folytatott tevékenységének feltárása.

3. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit, az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

4. A Bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet a megbízatásának kezdetétől számított 180 napon belül benyújt az Országgyűlésnek. A jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a Bizottság feladatát,

b) a Bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket,

c) a Bizottság ténybeli és jogi megállapításait,

d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította,

e) a vizsgálat által érintett szerv(ek) vagy személy(ek) észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan,

f) javaslatot az esetlegesen szükséges intézkedésekre.

5. A Bizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség: 4 fő
Kereszténydemokrata Néppárt: 1 fő
Magyar Szocialista Párt: 2 fő
Jobbik Magyarországért Mozgalom: 2 fő
Lehet Más a Politika: 1 fő

6. A Bizottság elnökének személyére a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja, alelnökének személyére a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja tesz előterjesztést - a bizottsági tagságra jelölt képviselők közül - az Országgyűlés elnökének.

7. A Bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját, valamint a 2. pont a)-g) bekezdéseit érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A Bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

8. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik.

9. A Bizottság működése a 4. pont szerint benyújtott jelentésről szóló országgyűlési határozat meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen leteltéig tart.

10. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

11. A Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

12. E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére