Időállapot: közlönyállapot (2013.II.22.)

2013. évi III. törvény

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a következő 44/A. §-sal egészül ki:

„44/A. § (1) Az állam készfizető kezesként felel az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek az E.ON SE-vel kötött adásvételi szerződésből eredő, az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. részesedéseinek megvásárlásáért fizetendő legfeljebb 875 millió eurónak megfelelő, az adásvételi szerződésben meghatározott árfolyamon számított forint összegű, valamint a megvásárolandó társaságok tevékenységéhez kapcsolódó készletek megvásárlásáért fizetendő legfeljebb 90 milliárd forint összegű fizetési kötelezettségei teljesítéséért.

(2) Az állami készfizető kezesség 2013. szeptember 30. napjáig áll fenn.

(3) Amennyiben az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. nem teljesíti az (1) bekezdésben foglalt fizetési kötelezettségeit, az E.ON SE az állami kezesség érvényesítését az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezheti az igényelt összeg és bankszámlaszámának feltüntetésével. Az államháztartásért felelős miniszter az állami kezességbeváltás kezdeményezésének kézhezvételét követő 30 naptári napon belül gondoskodik a kifizetés teljesítéséről.

(4) Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek az állami kezességvállalásért 875 millió euró és 90 milliárd forint 0,1%-ának megfelelő mértékű kezességvállalási díjat kell fizetnie az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül.”

2. § Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„58. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2013. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2013. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2013. március 1-jétől - 2013. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - 50%-os mértékben emelkedik.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére