Időállapot: közlönyállapot (2013.II.26.)

2013. évi VI. törvény

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás, illetve hatósági bizonyítvány 60 napnál nem lehet régebbi.”

(2) A Tft. 8/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti hatósági bizonyítványban - a kiadása iránti kérelemben foglaltak alapján - település és helyrajzi szám szerint meg kell jelölni, hogy az mely ingatlanok tulajdonjogának megszerzése vonatkozásában kerülhet felhasználásra az ingatlan-nyilvántartási eljárásban.”

2. § A Tft. „A közös tulajdonban álló termőföldek használatának szabályai” alcíme a következő 11/I. §-sal egészül ki:

„11/I. § A 11/B-11/H. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkertekre, valamint a halastó művelési ágban nyilvántartott területekre.”

3. § A Tft. 25/B. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1b) Az (1) bekezdésben foglalt adatok közül a személyi azonosítót a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény rendelkezései szerint kell kezelni. Az (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint a c) pont cc) és cd) alpontjában foglalt adatok a 25/C. § (3) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolaton, valamint a 25/C. § (3b) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítőn, továbbá a földhasználati nyilvántartás okirattárából kiadott másolatokon nem tüntethető fel.”

4. § A Tft.-nek az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított 25/C. § (3) bekezdés b) pontja az „a) pontjában és c) pont ca) alpontjában” szövegrész helyett az „a) pontjában és c) pont cb) alpontjában” szöveggel lép hatályba.

5. § A Tft. 25/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25/D. § A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.”

6. § A Tft. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„89. § Ahol jogszabály zártkertre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ott a továbbiakban külterületi fekvést kell érteni.”

7. § A Tft. 91. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Módtv. 11. § (1) bekezdésével megállapított 25/B. § (2) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségnek - az ott meghatározottaktól eltérően - 2013. április 30-ig kell eleget tennie annak a földhasználónak, aki 2012. december 31-ig - a földrészletek számától függetlenül - egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát már megkezdte.

(9) Azon földhasználók részére, akik a Módtv. 11. § (1) bekezdésével megállapított 25/B. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a földhasználatukat 2013. január 1-jétől a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi VI. törvény (a továbbiakban: Módtv. 2.) hatálybalépéséig az ingatlanügyi hatóságnak bejelentették, a földhasználati nyilvántartási eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a fővárosi és megyei kormányhivatal a Módtv. 2. hatálybalépésétől számított 90 napon belül köteles visszatéríteni, kivéve ha ezen határidőn belül a díj jogszabály alapján már visszafizetésre került.”

8. § A Tft.

a) 11/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „alhaszonbérletet kell érteni” szövegrész helyébe az „alhaszonbérletet, továbbá a tulajdonjogon, a haszonélvezeti jogon és a vagyonkezelői jogon alapuló használatot kell érteni” szöveg,

b) 11/F. § (2) bekezdésében és a 11/G. §-ban a „11/D. §” szövegrész helyébe a „11/C. §” szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében az „időtartamának, illetve” szövegrész helyébe az „időtartamának meghosszabbítására, illetve” szöveg,

d) 25/B. § (1) bekezdésében a „termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról - ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket -” szövegrész helyébe a „termőföldek, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek - ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket - (ezen alcímben a továbbiakban együtt: termőföld) használatáról” szöveg,

e) 25/B. § (3) bekezdésében az „egységes okiratba foglalt szerződés” szövegrész helyébe az „egységes okiratba foglalt használati megállapodás, illetve szerződés” szöveg,

f) 25/B. § (4a) bekezdésében a „változásokat 30” szövegrész helyébe „a változásokat (ideértve a használat megszűnését is) 30” szöveg,

g) 91. § (3) és (4) bekezdésében a „2013. január 1-jei” szövegrész helyébe a „2013. február 1-jei” szöveg,

h) 91. § (5) bekezdésében a „2013. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2013. február 1. napján”, a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. január 31-ig” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a Tft.

a) 25/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja és f) pontja,

b) 25/D. §-át megelőző alcím-megjelölése,

c) 25/E. §-a,

d) 25/F. §-a.

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére