Időállapot: közlönyállapot (2013.III.25.)

2013. évi XXI. törvény

az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról * 

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közúti balesettel érintett gépjárművek vezetői - a rendőrség értesítésének, illetve a rendőrségi intézkedés hiányában - kötelesek egymás számára, kölcsönösen személyazonosságukat hitelt érdemlően igazolni, továbbá nevüket, lakcímüket és a balesetben érintett járművek hatósági jelzését közölni, valamint megnevezni azt a biztosítót, amellyel a gépjárműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek.”

2. § A Kkt. 9. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott állami feladatok ellátását a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) koordinálja.”

3. § A Kkt. 20. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) Az (1) bekezdés k) pontja tekintetében ellenőrzésre jogosult a katonai rendészeti szolgálat is a Magyar Honvédség személyi állománya, valamint a honvédségi gépjárművek vonatkozásában. A katonai rendészeti szolgálat az általa feltárt szabályszegések esetén az ügy iratait megküldi a rendőrség részére.”

4. § A Kkt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemben tartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben meghatározott biztosítási kötelezettségének eleget tegyen.”

5. § A Kkt. 44. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti közlekedés ellenőrzésének ki kell terjednie)

d) a járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségére, továbbá a felelősségbiztosítási kötelezettség teljesítésére,”

6. § A Kkt. 9/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.”

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

7. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A díjat megállapító jogszabályban rendelkezni kell a díj - ideértve a jogorvoslati díjat is - beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról. A díjat megállapító jogszabályban nem szabályozott kérdésekre a (6) bekezdésben és a 73. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével e törvénynek csak azok a rendelkezései alkalmazhatók - ideértve a személyes és tárgyi mentességet is -, amelyekre a díjat megállapító jogszabály konkrétan utal.”

8. § Az Itv. 73. § (4) és (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni, az elektronikus kapcsolattartás részletes eljárási szabályairól szóló külön jogszabály szerint.

(4a) Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások illetékét készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, az eljárás megindítását megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.”

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

9. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési igazgatási hatóság:)

f) továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként meghatározott iratokat;”

10. § A Kknyt. 9. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó):

a) természetes személyazonosító adatát,

b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,

c) állampolgárságát (hontalanságát),

d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

da) megnevezését,

db) székhelyének (telephelyének) címét,

dc) cégjegyzék-, vagy nyilvántartási számát.

(1a) A járműnyilvántartás tulajdonjog változás esetén - a tulajdonszerző bejelentéséig - tartalmazza a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos (tulajdonjog átruházó) által a 33. § (6) bekezdésében meghatározott tulajdon átruházási szerződés alapján teljesített bejelentésben foglaltak szerint a tulajdonszerzőre vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, a tulajdonjog-átruházás időpontját, valamint a bejelentés tényét és időpontját.”

11. § A Kknyt. 15/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat - az 5. § (1) bekezdés h) és j) pontja alapján hozott jogerős hatósági határozattal elrendelt - a vezetési jogosultság szünetelésének lejártától számított egy évig kezeli.”

12. § (1) A Kknyt. 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tulajdonjog átruházónak és a tulajdonszerzőnek a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirat alapján kell teljesíteni, amelynek - a közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságához szükséges - kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg.”

(2) A Kknyt. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A tulajdonjog átruházója a (6) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti, a Kormány rendeletében meghatározott módon.”

13. § (1) A Kknyt.

a) 12. §-ában a „9. § (1) bekezdés a), e), g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a) pontjában, és d) pont da), dc) alpontjában” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében a „9. § (1) bekezdésének a), b), e), f) pontjaiban” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

d) 15/A. § (1) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

e) 19. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

f) 19. § (1) bekezdés h) pontjában az „a), b), e), f) pontjában” szövegrész helyébe az „a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

g) 19. § (1) bekezdés l) pontjában az „a), b), e) és f) pontjában” szövegrész helyébe az „a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg,

h) 19. § (2) bekezdés b) pontjában a „9. § (1) bekezdés d), g) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés c) pontjában, és d) pont dc) alpontjában” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Kknyt. 21. § a) pontjában az „és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész.

4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

14. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A forgalmi engedélybe történő üzembentartói adat bejegyzése és a gépjármű időszakos vizsgálata során, továbbá a közúti forgalomban résztvevő jármű ellenőrzésekor a biztosítási fedezet fennállását az ellenőrzésre jogosult hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel, a kötvénynyilvántartó szervvel számítógépes kommunikációs kapcsolat segítségével ellenőrzi. E hatósági eljárások során az ügyfél, illetve az ellenőrzés alá vont jogosult a felelősségbiztosítási szerződés fennállását az (1a) bekezdésben meghatározott igazolóeszközzel is bizonyítani.”

(2) A Gfbt. 45. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A biztosítási fedezet fennállásának az ellenőrzésre jogosult hatóság - a 44. §-ban meghatározott, azonban az (1) bekezdésben nem említett - eljárása során történő tanúsítására a gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazolóeszköz szolgál.”

15. § (1) A Gfbt. 47. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:)

l) a 46. § (2) bekezdésében foglalt adatok tekintetében közúti közlekedési feladatokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása céljából

la) a közlekedési hatóság és a közlekedési igazgatási hatóság, az adatigénylés időpontja szerinti és az adatigénylés időpontját megelőző, egy meghatározott időpont szerinti adatokra vonatkozóan, és

lb) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság a közúti forgalomban résztvevő jármű tekintetében, az adatigénylés időpontja szerinti adatokra vonatkozóan.”

(2) A Gfbt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés a)-e), l) és m) pontjában szereplő adatigénylők részére az adatszolgáltatást elektronikus úton - a kötvénynyilvántartó szerv és az adatigénylő közötti számítógépes kommunikációs kapcsolat segítségével - teljesíti.”

5. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosítása

16. § A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § A 2. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás értékesítése céljából 2013. szeptember 30-áig veheti igénybe az erre a célra 2013. április 1-jét megelőzően kialakított és üzemeltetett mobil fizetési rendszert. A nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszer működését a 2. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatás tekintetében 2013. szeptember 30-ától biztosítja.”

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

17. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.”

(2) A Szabs. tv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja, a rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja.”

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

18. § Nem lép hatályba a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 250. §-a.

8. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3-5. §, a 14. § és a 15. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére