Időállapot: közlönyállapot (2013.IV.3.)

2013. évi XXXI. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 15 323 816,1 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 205 150,9 millió forintban,

c) hiányát 881 334,8 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. Különféle kifizetések alcímen]

d) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.”

3. § A Kvtv. 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás fel nem használt részét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2013. október 31-ig befizeti a központi költségvetésbe.”

4. § A Kvtv. 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az Országgyűlés által a (2) bekezdés szerint megállapított költségvetési támogatásból a 3. melléklet 1-14., 16. és 18. pontja szerinti támogatás és a vis maior támogatás felhasználási kötöttség mellett nyújtható.”

5. § A Kvtv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.”

6. § A Kvtv. 34. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (8) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2013. december 15-én bármilyen elmaradása van a (6) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára azonnali beszedési megbízást nyújt be.”

7. § (1) A Kvtv. 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyház és belső egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami köznevelési intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:]

a) a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját 2013. augusztus 31-éig - a b) pontban meghatározott 5. melléklet szerinti támogatások esetén 2013. december 31-éig - megillető normatív és egyéb hozzájárulásra a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi költségvetési törvény) 2012. december 31-én hatályos 38. § (1) bekezdés a)-e) és h) pontjának, (2), (3) és (5)-(9) bekezdését a b)-s) pontban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni azzal, hogy

aa) az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját az általa étkeztetett gyermekek, tanulók után a támogatás nem a 2012. évi költségvetési törvény szerint, hanem a 2. melléklet II. pont 3. b) alpontban meghatározott támogatással azonos összegben és azonos feltételek mellett illeti meg,

ab) a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat támogatást a 2. melléklet II. pontja szerinti feladatokhoz az 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből igényelhet, e feladatok támogatása esetében a nem állami köznevelési intézmény fenntartójára vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni,

b) a 2012. évi költségvetési törvénynek az a) pont szerinti rendelkezései alkalmazása során a 2012. évi költségvetési törvény 2012. december 31-én hatályos 3. és 8. mellékletében meghatározott normatív hozzájárulás időarányos részét kell figyelembe venni, a 2012. évi költségvetési törvénynek a 2012. december 31-én hatályos 5. melléklet 5. pontjában, 11. pontjának a)-c) alpontjában, továbbá a 11. d) pontjának da)-de) és dg) alpontjában meghatározott támogatásokat pedig az oktatásért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint kell biztosítani,”

(2) A Kvtv. 35. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyház és belső egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:]

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet II. pont 3. a) alpontja és a III. pont 3. b)-l) alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,”

8. § A Kvtv. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.”

9. § (1) A Kvtv. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga]

a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal cím”

(előirányzataira.)

(2) A Kvtv. 47. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket

az I. Országgyűlés fejezet,]

ae) 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal cím tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke”

[gyakorolja.]

10. § (1) A Kvtv. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az átvállalással érintett önkormányzat az átvállalással érintett folyószámlahitel és váltó állományát az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás érdekében - a (8) bekezdés szerinti költségvetési támogatással érintett ügyletek kivételével - a 74. § (6) bekezdése szerinti tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal - a kölcsön vagy hiteljogviszonnyal azonos feltétekkel - működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át.”

(2) A Kvtv. 72. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az átvállalással érintett önkormányzatnak az átvállalás időpontjában fennálló, (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalással érintett adósságállománya nem éri el az (1) és (2) bekezdés szerint az állam által átvállalandó adósság összegét, úgy az állam az önkormányzat átvállaláskor fennálló adósságállománya erejéig hajtja végre az adósságátvállalást.

(8) A 72. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerinti adósság egyes elemeinek átvállalását az állam úgy is teljesítheti, hogy 250 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalandó adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt. A törlesztési célú támogatásnak a hitelezők számlájára történő közvetlen folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2013. június 28-áig gondoskodik.”

11. § A Kvtv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján adósságrendezési eljárás van folyamatban vagy amellyel szemben 2012. december 31-e és a (6) bekezdés szerinti megállapodás megkötésének időpontja között adósságrendezési eljárás indul, az állam az átvállalást az adósságrendezési eljárás lezárulta időpontjában a hitelezők felé fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt megtestesítő adósságból és váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettséget alapul véve hajtja végre. Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát követő 60 napon belül gondoskodik az átvállalásról. Ha az adósságrendezési eljárás 2013. május 1-je előtt lezárul, az adósságátvállalásra 2013. június 28-áig kerül sor.”

12. § A Kvtv. a következő 74/A. §-sal egészül ki:

„74/A. § Az államháztartásért felelős miniszter a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a alapján törlesztési célú támogatással érintett, de a 2012. évben törlesztési célú támogatásban nem részesült települések települési önkormányzatai számára a törlesztési célú támogatás folyósításáról akként gondoskodik, hogy a törlesztés végrehajtásához szükséges összeg a hitelezők számláján álljon rendelkezésre.”

13. § A Kvtv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság összegének megállapítása, a devizában denominált ügyletek 72. § (8) bekezdés szerinti forintértékének megállapítása és a 74. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során a devizában denominált ügyletek esetén a 2012. december 31-én érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

14. § A Kvtv. 77. § (2) bekezdés j) pont jb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap

a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével -]

jb) a 4. melléklet 1. IV. pontja és 2-3. pontja szerinti támogatás,”

[igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.]

15. § A Kvtv. a következő 80. §-sal egészül ki:

„80. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XXXI. törvénnyel megállapított 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, illetve a 35. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.”

16. § A Kvtv. 1. melléklete az 1. mellékletben foglaltak szerint módosul.

17. § A Kvtv. 2. melléklete a 2. mellékletben foglaltak szerint módosul.

18. § A Kvtv. 3. melléklete a 3. mellékletben foglaltak szerint módosul.

19. § A Kvtv. 5. melléklete a 4. mellékletben foglaltak szerint módosul.

20. § A Kvtv.

a) 10. § (2) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,

b) 29. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Mötv.)” szöveg,

c) 29. § (2) bekezdésében a „, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást” szövegrész helyébe a „költségvetési támogatást” szöveg,

d) 34. § (5) bekezdésében az „az állami támogatás” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai feladatmutatók szerint járó támogatásai” szöveg,

e) 34. § (6) bekezdésében a „hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „hónap 5. napjáig” szöveg,

f) 35. § (2) bekezdésében a „2013. március 31-éig” szövegrész helyébe a „2013. június 30-áig” szöveg,

g) 35. § (9) bekezdésében az „állami támogatást” szövegrész helyébe a „költségvetési támogatást” szöveg,

h) 47. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „felett” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,

i) 47. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a 20.” szövegrész helyébe a „20.” szöveg, a „felett” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,

j) 47. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „a 21.” szövegrész helyébe a „21.” szöveg, a „felett” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,

k) 47. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „a 22.” szövegrész helyébe a „22.” szöveg, a „felett” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,

l) 47. § (2) bekezdés b) pontjában az „esetében” szövegrész helyébe a „tekintetében” szöveg,

m) 72. § (1) bekezdésében a „2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét - a 74. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - részben” szövegrész helyébe a „2012. december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegéből - a 74. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 74. § (5) bekezdés szerinti megállapodás alapján számított összeget” szöveg,

n) 72. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságának és annak az átvállalás időpontjáig számított járulékainak összegét” szövegrész helyébe a „2012. december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegének megfelelő összeget” szöveg,

o) 79. § (4)-(6) bekezdésében a „február” szöveg helyébe „március” szöveg,

p) 2. melléklet I. 1. a) pontjában a „közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó” szövegrész helyébe a „körjegyzőség, közös hivatal esetében a körjegyzőséget, közös hivatalt alkotó” szöveg,

q) 2. melléklet I. 1. d) pontjában az „Egyéb kötelező önkormányzati” szövegrész helyébe az „Egyéb önkormányzati” szöveg, a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)” szövegrész helyébe a „Mötv.” szöveg,

r) 2. melléklet III. 4. b) pontjának a 3. bekezdésében az „útmutató rögzíti” szövegrész helyébe az „útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni” szöveg,

s) 3. melléklet 2. pontjában az „adott önkormányzat lakosaink” szövegrész helyébe az „adott önkormányzat lakosainak” szöveg,

t) 4. melléklet 1. IV. pontjában a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére” szövegrész helyébe a „Mötv. 118. § (2) bekezdésére” szöveg,

u) 4. melléklet 4. pont b) alpontjában az „állami támogatás” szövegrész helyébe a „költségvetési támogatás” szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a Kvtv.

a) 61. § (2) és (3) bekezdése,

b) 76. § (7) bekezdése,

c) 1. melléklet XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetének 6. címe és az e címbe sorolt előirányzat-csoport és kiemelt-előirányzat,

d) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pontjában a „Körjegyzőség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényezőt a táblázat bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni.”,

e) 4. melléklete 1./IV. pontjában az „Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani.

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.”

szövegrész.

22. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi XXXI. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet

a) az I. Országgyűlés fejezet a következő címmel egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Működési költségvetés 4 732,0
1 Személyi juttatások 1 275,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326,9
3 Dologi kiadások 3 094,2
5 Egyéb működési célú kiadások 15,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,5
1 Beruházások 15,0
2 Felújítások 2,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,0
23. cím összesen 4 734,5 4 734,5

b) az I. Országgyűlés fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
I. fejezet összesen: 123 749,0 15 864,5 35 516,3”

c) a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 79 528,7”

d) a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
X. fejezet összesen: 333 129,4 53 032,0 190 568,7”

e) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 1-20. cím összesen helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 312 007,9 97 419,9 214 588,0”

f) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVII. fejezet összesen: 574 355,1 172 419,9 214 588,0”

g) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcíme a következő jogcímcsoporttal egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
21 Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése 9 500,0 9 500,0”

h) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1-20. cím összesen helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 1 823 471,9 775 101,0 1 048 370,9”

i) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XX. fejezet összesen: 2 654 579,4 775 101,0 1 048 370,9”

j) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a következő címmel egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„38 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás 30 000,0”

k) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 1. Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása alcíme a következő jogcímcsoporttal egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak 10 000,0”

l) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLII. fejezet összesen: 1 877 058,3 7 457 424,9”

m) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezete a következő címmel egészül ki:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„16 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása 10 000,0”

n) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap, 36. Költségvetési támogatás cím helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
„36 Költségvetési támogatás 20 000,0”

o) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet 1-39. cím összesen helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-39. cím összesen: 355 140,6 329 140,6”

p) a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet főösszegének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
LXIII. fejezet összesen: 355 140,6 355 140,6”

q) utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16 205 150,9
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 15 323 816,1
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -881 334,8”

2. melléklet a 2013. évi XXXI. törvényhez

1. A Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a következők szerint:)

ab) 2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy a törzskönyvi nyilvántartás szerint az önkormányzati hivatali feladatokról 2013. április 15-én gondoskodik, vagy ha a közös hivatalhoz tartozó településeket a kormányhivatal vezetője jelölte ki, és ennek átvezetése a törzskönyvi nyilvántartásban 2013. április 15-éig nem történt meg, a kijelölés szerint.”

2. A Kvtv. 2. melléklet I. 1. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

e) Közös szabályok: Az a)-d) pont szerinti támogatások együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.”

3. A Kvtv. 2. melléklet II. pont utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Közös szabályok: Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A 3. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre) számolható el. A 4. pont szerinti támogatás kizárólag a gyermekek utaztatásával kapcsolatos kiadásokra használható fel.”

4. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez, továbbá a többcélú kistérségi társulások átalakulásával, megszűnésével összefüggő, év közbeni változásokhoz kapcsolódó eljárásrend:

a) Támogatások meghatározása

Sorszám Támogatás jogcíme Adatszolgáltatás időpontja Adatszolgáltatás alapja Adatszolgáltatás célja
1. II. 1.
és II. 2.
az Ávr. szerint gyermeklétszám a 2012/2013. nevelési évi nyitó (október 1-jei) tényleges, a 2012. december 31-ei állapotra becsült adatok, a 2013/2014. nevelési évi becsült adatok alapján, illetve a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, valamint a segítők létszáma a 2012/2013. nevelési évi, Közokt. tv. szerinti tényleges adatok, és a 2013/2014. nevelési évi, Köznev. tv. szerinti becsült adatok alapján a felmért gyermeklétszám, vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve segítők létszáma alapján a 2013. évi bértámogatás és óvodaműködtetési támogatás megalapozása
2. II. 3.
és III. 3.
az Ávr. szerint éves ellátotti adatok a II.3. és III.3. támogatási jogcímek meghatározása
3. II. 4. 2013. január 15. e tábla 1. pont szerinti gyermeklétszámából a 2012/2013. nevelési évben ténylegesen utaztatott gyermekek, továbbá 2013/2014. nevelési évben az utaztatott gyermekek becsült száma utaztatott gyermekek támogatásának megalapozása
4. III. 4. az Ávr. szerint a 2011. évi zárszámadás adatai alapján - a 2012. évi változások, 2013. évi paraméterek figyelembevételével - 2013. évre becsült adatok 2013. évi szakmai dolgozók bértámogatása és az intézmény-üzemeltetési támogatás megalapozása
5. IV. 1. h) 2013. január 15. 2012. december 31-ei tényadatok a megyei könyvtárral 2012. december 31-éig megállapodást kötő önkormányzatok számának felmérése a megyei jogú városok adatszolgáltatása alapján

A II. 4. szerinti jogcímet illetően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a felmérés alapján 2013. február 7-éig meghatározza az egy utaztatott gyermek után nyújtható támogatás fajlagos összegét.

A IV. 1. h) szerinti jogcímet illetően a kultúráért felelős miniszter a felmérés alapján 2013. február 15-éig meghatározza az egy megállapodás után lakosságszám-kategória szerint nyújtható támogatás fajlagos összegeit. A támogatás folyósítása 2013. március 1-jéig egy összegben történik.

b) Támogatások évközi módosítása

Sorszám Adat-szolgáltatás időpontja Támogatás jogcíme Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás
kezdő hónapja
1. 2013. április 15. III. 4. a becsült éves ellátotti adatok, személyi térítési díjból származó bevétel és intézmény-üzemeltetési kiadás módosíthatók 2013. július
2. 2013. június 1. II. 1., II. 2.
II. 3., II. 4.,
III. 3.
az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segítők létszáma, valamint szociális jogcímek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók 2013. július
3. 2013. október 15. II. 1., II. 2.,
II. 3., II. 4., III. 3.,
III. 4. a)
az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segítők létszáma, valamint szociális jogcímek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók 2013. december

Ha a táblázat 1. sora szerinti adatszolgáltatás alapján a többcélú kistérségi társulást 2013. június 30-áig időarányosan megillető támogatás módosul, úgy a júliusi finanszírozásban a változást a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési önkormányzat finanszírozásában kell érvényesíteni.

c) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétele

Sorszám Adat-szolgáltatás időpontja Támogatás jogcíme Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás
kezdő hónapja
1. 2013. június 1. II. 1., II. 2.,
II. 3., II. 4.
2013. szeptember 1-jével történő fenntartóváltozás jelzése, az a) pont szerinti felmérés során megadott adatok megbontásával 2013. szeptember
III. 3., III. 4. 2013. július 1-jével történő fenntartó-változás jelzése, az a) pont szerinti felmérés során megadott ellátotti adatok megjelölésével 2013. július
2. 2013. október 15. III. 3., III. 4. 2013. december 1-jével történő fenntartóváltozás jelzése, az a) pont szerinti felmérés során megadott adatok megbontásával 2013. december

d) A többcélú kistérségi társulások 2013. július 1-jei átalakulásával, megszűnésével összefüggő év közbeni változások

Sorszám Adat-szolgáltatás időpontja Támogatás jogcíme Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás
kezdő hónapja
1. 2013. április 15. II. 1., II. 2.,
II. 3., II. 4.,
III. 3., III. 4.
a többcélú kistérségi társulások jelzik a köznevelési és szociális intézmény(ek) 2013. július 1-jétől történő fenntartó-változását, az a)-b) pontok szerinti felmérés során megadott adatok megjelölésével 2013. július

A többcélú kistérségi társulás az adatszolgáltatás során kizárólag átadást jelölhet, a 2013. június 30-áig megillető támogatás vonatkozásában lemondásra, illetve pótigénylésre nincs lehetőség. Az önkormányzat által a többcélú kistérségi társulástól átvett óvodaintézmény után járó II. 1., II. 2. és II. 4. pont szerinti - 2012/2013. nevelési évre járó - támogatás folyósítása két egyenlő részletben, július és augusztus hónapban az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik.

e) A c) és d) pontra vonatkozó közös szabályok:

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét, valamint a feladatot átadó és átvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.

A helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, az országos nemzetiségi önkormányzatok, valamint a központi költségvetési szervek egymás közötti, illetve ezen körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény átadás-átvételének időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a fenti táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos támogatás abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot, ha a feladatot átvevő az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel időpontjától kezdve működési engedéllyel rendelkezik. Ellenkező esetben a feladatot, intézményt átadó helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról.

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek átadás-átvétele esetén a III. 4. b) alpont szerinti támogatást az ellátottak arányában kell megosztani.

A III. 3. ae) és III. 3. jc) alpont szerinti támogatások esetében nincs lehetőség átadás-átvételre. Amennyiben a fenntartó-változás következtében az önkormányzat nem lesz jogosult, vagy alacsonyabb összegű támogatásra jogosult e jogcímeken, úgy a különbözet lemondásnak minősül.”

5. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásra a települési önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata, az intézményi társulás székhely önkormányzata, valamint a többcélú kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt: önkormányzat).

A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy

a) a társulási megállapodás az Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 30-án lép hatályba,

b) 2013. június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja.

Ha az intézményi társulás jogutód nélkül megszűnik, úgy a társulás székhely önkormányzata a támogatásra a megszűnés hónapja utolsó napjáig jogosult. A többcélú kistérségi társulás éves támogatást igényel, amelyre azonban 2013. június 30-áig időarányosan jogosult. A fennmaradó - feladattal, intézménnyel összefüggésben igényelt - hat havi időarányos támogatást a Kiegészítő szabályok 2. d) alpontjában foglaltak szerint adja át

a) a feladatot átvevő települési önkormányzat, központi költségvetési szerv, önkormányzati körön kívüli szervezet, vagy

b) a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat,

részére, ha a fenntartó az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik.”

3. melléklet a 2013. évi XXXI. törvényhez

1. A Kvtv. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Előirányzat: 13 900,0 millió forint

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a helyi önkormányzatok egyéb együttműködése keretében megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból és a 2013. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2013. évben - a megyei önkormányzat kivételével - támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények és belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhető, amelyek - a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve - a helyi önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik és amelyek esetében - az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos, valamint az ivóvízminőség-javítással érintett beruházások kivételével - az európai uniós támogatásról szóló döntés a 2012. évben vagy azt követően született meg.

A 2013. évben támogatást kizárólag a következő helyi önkormányzat, illetve társulása igényelhet:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő települések,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések,

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. vagy 2012. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek az ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,

e) önkormányzati társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek,

f) a megyei önkormányzatok.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés a fejlesztés teljes időszakára - előre ütemezetten - történik.

A 2013. évben a megyei önkormányzat azon fejlesztéseihez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhet támogatást, amelyek esetében az európai uniós támogatásról szóló döntés a 2012. évben vagy azt megelőzően született meg.

Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható.”

2. A Kvtv. 3. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. Üdülőhelyi feladatok támogatása

Előirányzat: 9437,0 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.

A támogatása helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében havi ütemekben, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tény adatai alapján kerül folyósításra.”

4. melléklet a 2013. évi XXXI. törvényhez

A Kvtv. 5. mellékletének

a) 1. pontja a következő 16a sorral egészül ki:

16a Megszűnő, egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági társaságoktól átszállt adósság rendezése (20. cím, 22. alcím, 21. jogcímcsoport)

b) 1. pontja a következő 45a sorral egészül ki:

45a A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatás (38. cím)

  Vissza az oldal tetejére