Időállapot: közlönyállapot (2013.IV.19.)

2013. évi XLV. törvény

a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról * 

1. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 316. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha)

c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén”

(követik el.)

(2) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha)

b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott módon vagy közveszély színhelyén”

(követik el.)

(3) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha)

b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott módon vagy közveszély színhelyén”

(követik el.)

(4) Az 1978. évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a)

b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott módon vagy közveszély színhelyén”

(követik el.)

(5) Hatályát veszti az 1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés b) pontja.

2. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 2012. évi C. törvény) 370. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást kisebb értékre vagy

b) a szabálysértési értékre elkövetett lopást

ba) bűnszövetségben,

bb) üzletszerűen,

bc) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -,

bd) zsebtolvajlás útján,

be) egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével,

bf) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve,

bg) hamis vagy lopott kulcs használatával,

bh) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére vagy

bi) erdőben jogellenes fakivágással

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást nagyobb értékre,

b) a kisebb értékre elkövetett lopást

ba) a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon,

bb) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyra vagy régészeti leletre,

bc) vallási tisztelet tárgyára,

bd) holttesten lévő tárgyra, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyra,

be) nemesfémre vagy

c) a lopást szabálysértési vagy kisebb értékre közveszély színhelyén

követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást jelentős értékre vagy

b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen nagy értékre vagy

b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a lopást különösen jelentős értékre vagy

b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés ba)-be) pontjában meghatározott valamely módon vagy közveszély színhelyén

követik el.”

3. § A 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. pont h) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában

12. közfeladatot ellátó személy:)

h) az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása során,”

4. § Hatályát veszti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 318. § (20) bekezdése.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére