Időállapot: közlönyállapot (2013.V.22.)

2013. évi LIX. törvény

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról * 

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A haszonbérleti szerződés módosítása során a Tft. 12. § (2) bekezdését az e bekezdésben foglalt eltéréssel - a Tft. 13. §-ában foglalt korlátozásokra figyelemmel - kell alkalmazni. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlethez kötődő olyan közösségi vagy nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatás esetén, ahol jogszabály a támogatás igénybevételének feltételéül meghatározott időszakra üzemeltetési vagy földhasználati kötelezettséget ír elő, a haszonbérleti szerződés az üzemeltetési vagy földhasználati kötelezettség időszakának végéig meghosszabbítható. A haszonbérleti szerződés időtartamának ilyen okból történő meghosszabbítása nem minősül új haszonbérleti jogviszony létesítésének. A haszonbérlet tárgyát képező földrészleten a haszonbérbeadó írásos előzetes engedélyével létesített beruházás esetében a haszonbérlet időtartama mindaddig meghosszabbítható, amíg a beruházás aktivált értékkel bír. A már működő halastavak esetében a haszonbérbeadó előzetes írásbeli engedélyével létesített beruházást követően - függetlenül a beruházás értékétől - a szerződés időtartama legfeljebb tíz évvel hosszabbítható meg.”

2. § (1) Az Nfatv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését csak költségvetési szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet végezheti.”

(2) Az Nfatv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet érintő vagyonkezelési szerződés létrejöttéhez az erdészeti hatóságnak - a vagyonkezelő erdőgazdálkodói alkalmasságát megállapító - jóváhagyása szükséges. A vagyonkezelő - a honvédelmi rendeltetésű erdők kivételével - az erdő használatát, hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át. A honvédelmi rendeltetésű erdőt a vagyonkezelő a (2) bekezdésben meghatározott szerv vagy gazdálkodó szervezet részére használatába adhatja.”

3. § (1) Az Nfatv. 21. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével köthető adásvételi szerződés olyan földrészletre, amely

a) a kisajátításról szóló törvényben meghatározott közérdekű célok, vagy - amennyiben a közérdekű célt az érintett földrészlet vonatkozásában a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánító kormányrendelet megjelöli - nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításához szükséges;

b) nem haladja meg a három hektárt, és amely nem szomszédos más Nemzeti Földalapba tartozó földrészlettel.”

(2) Az Nfatv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdőt, továbbá erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti birtok-összevonási célú földcsere vagy csere, illetve átruházás esetének kivételével - csak vagyonkezelés formájában, a 20. § (2) bekezdésében meghatározottak számára lehet hasznosításra átengedni.”

(3) Az Nfatv. 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (3a) bekezdés b) pontjának alkalmazása során az olyan földrészleteket kell szomszédosnak tekinteni, amelyek - a település közigazgatási határától függetlenül - egymással közvetlenül határosak, vagy azokat egymástól önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el.”

4. § Az Nfatv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Földalapba tartozó védett természeti területek és a Natura 2000 területek vagyonkezelésbe adására, tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházására csak a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése esetén kerülhet sor. A Nemzeti Földalapba tartozó erdők tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházására e törvényt az Evt. előírásaival összhangban kell alkalmazni. Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő, továbbá erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelésbe adásához az erdőgazdálkodásért felelős miniszter egyetértése szükséges.”

5. § Az Nfatv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) Ha a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatainak megváltozása következtében kikerül e törvény hatálya alól, az adatváltozás átvezetéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a földrészletet az NFA átadja az MNV Zrt.-nek, egyúttal kivezeti a vagyonnyilvántartásából.

(2) Ha törvény valamely földrészletnek a magyar állam tulajdonába, és a Nemzeti Földalapba való kerüléséről rendelkezik, de a földrészlet - annak ingatlan-nyilvántartás szerinti adatai alapján - nem felel meg az 1. § (1) bekezdésében vagy a 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak, az NFA haladéktalanul intézkedik a földrészletnek az MNV Zrt. részére történő átadásáról, és a vagyon-nyilvántartásából való kivezetéséről.”

6. § Az Nfatv. a következő 36. §-sal egészül ki:

„36. § E törvénynek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2013. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 1. §-ával megállapított 18. § (1c) bekezdését, 2. §-ával módosított 20. § (2) és (7) bekezdését, 3. § (2) bekezdésével módosított 21. § (6) bekezdését, 5. §-ával módosított 31. §-át a Módtv. hatálybalépésekor fennálló szerződések esetében is alkalmazni kell.”

7. § Az Nfatv. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § E törvény 1-3., 18-23. és 36. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

8. § Az Nfatv.

a) 16. § (7) bekezdésében a „törvényes örökös tulajdonjogot” szövegrész helyébe a „törvényes örökös, vagy végintézkedés alapján tulajdonjogot” szöveg,

b) 25. §-ában a „termőföldről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tft.” szöveg

lép.

9. § Az Nfatv.

a) 1. § (2b) bekezdésében a „földrészletnek a 3. §-ban” szövegrész helyébe a „földrészletnek - a közös tulajdonban álló földrészlet esetében az állam tulajdoni hányadának, illetve az ennek megfelelő területnek - a 3. §-ban” szöveg,

b) 18. § (1a) bekezdésében az „A termőföldről szóló törvény szerinti” szövegrész helyébe az „A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) szerinti” szöveg,

c) 18. § (1b) bekezdésében az „A termőföldről szóló törvénynek” szövegrész helyébe az „A Tft.-nek” szöveg,

d) 20. § (5) bekezdésében a „termőföldről szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Tft.-ben” szöveg,

e) 21. § (3) bekezdésében a „Vagyonkezelési szerződés, vagy nyilvános” szövegrész helyébe a „Nyilvános”, szöveg, a „termőföldről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Tft.” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Nfatv.

a) 19. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás, illetve” szövegrész,

b) 21. § (3b) bekezdése.

11. § Hatályát veszti az Nfatv.

a) 26. § (1) bekezdésében az „, a vagyonkezelésére” szövegrész,

b) 26. § (2) bekezdésében a „vagy vagyonkezelésbe” szövegrész,

c) 26. § (4) bekezdésében az „és vagyonkezelésére” szövegrész,

d) 27. §-ában a „, vagyonkezelésre” szövegrész.

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

12. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az osztatlan közös tulajdonú erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület állami tulajdonban lévő hányadának a használatára, hasznosítására, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.”

13. § Az Evt.

a) 8. § (4) bekezdés b) pontjában az „optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljából kerülhet” szövegrész helyébe az „állami birtokszerkezet javításának elősegítése érdekében kerülhet” szöveg,

b) 8. § (5) bekezdés b) pontjában a „kikerülésére optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljából,” szövegrész helyébe a „kikerülésére az állami birtokszerkezet javításának elősegítése érdekében,” szöveg,

c) 8. § (8) bekezdésében az „optimális állami birtokszerkezet kialakítása során végrehajtott” szövegrész helyébe az „állami birtokszerkezet javításának elősegítése érdekében végrehajtott” szöveg,

d) 9. § (1) és (2) bekezdésében az „Állami tulajdonú” szövegrész helyébe az „Az állam 100%-os tulajdonában álló” szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében az „erdő hasznosítását” szövegrész helyébe az „erdő használatát, hasznosítását” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E törvény 1-4., 6., 9-10. és 14. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére