Időállapot: közlönyállapot (2013.V.31.)

2013. évi LXXI. törvény

a dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról * 

1. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

1. § A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) 3. § 8. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § E törvény alkalmazásában]

„8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag

a) dohánytermék,

b) dohányterméket kiegészítő termék,

c) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,

d) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital,

e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital,

f) kávé (csomagolt kávé /ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is/, vagy helyben is fogyasztható kávéital),

g) ásványvíz és üdítőital,

h) a Bizottság vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2010. október 5-i 861/2010/EU rendelete szerinti 2105 00 vámtarifa szám alá tartózó (fagylalt és más ehető jégkrém) termék,

i) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,

j) jogszabály által meghatározott más termék

forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve;”

2. § A Dohánytörvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítésére, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban: a részvénytársaság) alapít.”

3. § A Dohánytörvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyilvános pályázati felhívást vagy legalább két országos napilapban, vagy a pályázat szerinti településen illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal honlapján, vagy a részvénytársaság honlapján meg kell hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően.”

4. § A Dohánytörvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A koncessziós díj összegéről, megfizetésének módjáról, valamint az ellentételezésről a koncessziós szerződésben rendelkezni kell. A koncessziós díj éves összege mindenkor legfeljebb az e törvényben foglalt éves állami feladatok ellátásához szükséges mértékig, arányosan határozható meg. A koncessziós díj teljes mértékben a részvénytársaságot illeti meg a törvényben foglalt feladatainak ellátására.”

5. § A Dohánytörvény 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha

a) a nyilvános pályázat eredménytelen, vagy

b) bármely dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve még nem folyik,

a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot az állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig.”

6. § A Dohánytörvény 10. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, úgy az új pályázat eredménytelenségének kihirdetését követő 36 hónapon belül kell legkésőbb új pályázatot kiírni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot a részvénytársaság által feljogosított személy útján gyakorolja, és a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, úgy az új pályázat eredménytelenségének kihirdetését követő 12 hónapon belül kell legkésőbb új pályázatot kiírni.”

7. § A Dohánytörvény 11. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek együttes fennállása esetén az állam - a Jöt.-ben meghatározottak szerint - mozgóbolt útján is gyakorolhatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet. A mozgóboltra a kereskedelemről szóló törvény rendelkezései is irányadók.”

8. § A Dohánytörvény 13. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) Nem adható meg engedély, ha]

b) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van,”

9. § A Dohánytörvény 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) E § rendelkezéseit a részvénytársaságra, vagy az általa a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személyre nem kell alkalmazni.”

10. § A Dohánytörvény 15. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől, illetve bármely más személytől a dohánytermék részére történő értékesítése során, vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységével összefüggésben közvetve, vagy közvetlenül ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagy egyéb más juttatást nem fogadhat el, ide nem értve a kiskereskedelemben általában szokásos, vagy jogszabály által előírt kereskedelmi árrés biztosítását a dohánytermék-kiskereskedő részére. E tilalomba ütközik az is, ha az ajándékot, árengedményt, kedvezményt, térítést, vagy egyéb juttatást bármely személy a dohánytermék-kiskereskedőre tekintettel fogadja el.”

11. § A Dohánytörvény 3. címe a következő új 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) A dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott kiskereskedelmi árrésre jogosult.

(2) A dohánytermék-nagykereskedő köteles legalább az e törvény által előírt legkisebb kiskereskedelmi árrést biztosítani a dohánytermék-kiskereskedő részére minden olyan dohánytermékre, amelyet a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől szerez be kiskereskedelmi forgalmazás céljából.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrés mértéke a dohánytermék - adókkal nem csökkentett - kiskereskedelmi eladási árának tíz százaléka. Ennek megfelelően a dohánytermék-nagykereskedő a dohánytermék-kiskereskedőtől a dohánytermék után legfeljebb olyan árat követelhet, amely nem nagyobb a dohánytermék - adókkal nem csökkentett - kiskereskedelmi eladási árának 0,9-szeres szorzatával kiszámolt összegnél.

(4) Semmis az a megállapodás, amely arra irányul, vagy azt eredményezi, hogy a dohánytermék-kiskereskedő részére e törvény alapján biztosítandó legkisebb kiskereskedelmi árrés mértéke ne érje el a (3) bekezdésben írt mértéket, vagy azt ne a törvényes fizetőeszközben, hanem egyéb közvetlen vagy közvetett juttatásban, kedvezményben biztosítsa a dohánytermék-kiskereskedő részére.

(5) A legkisebb kiskereskedelmi árrésre vonatkozó rendelkezéseket akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a dohánytermék értékesítésére a 11. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.”

12. § A Dohánytörvény a következő új 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. § A dohánytermék-kiskereskedő köteles a készletéről, illetve annak forgalmáról külön jogszabály szerint nyilvántartást vezetni, illetve elektronikus úton adatot szolgáltatni.”

13. § A Dohánytörvény 16. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„16. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson.

(2) Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni.

(3) Amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

(4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más e törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem.

(5) Abban az esetben, ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság intézkedését kérheti.

(6) A dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék értékesítését megtagadni abban az esetben is, ha annak gyanúja merül fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a dohányterméket fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánja megvásárolni.

(7) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e §-ban szabályozott rendelkezések be nem tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.”

14. § A Dohánytörvény V. FEJEZETE a következő új 24/B. §-sal egészül ki:

„24/B. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az

a) a természetes személy, aki e törvény rendelkezése alapján kiírt koncessziós pályázati eljáráson pályázatot nyújt(ott) be,

b) a természetes személy, egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság, aki az a) pontban meghatározott pályázati eljárás eredményeként koncessziós szerződést ír(t) alá,

c) az a) vagy b) pontban felsoroltak bármelyikére tekintettel bármely más személy

sem közvetlenül sem közvetve nem köthet olyan megállapodást, illetve nem fogadhat el olyan ajándékot, árengedményt, térítést vagy egyéb juttatást (ide nem értve a kiskereskedelemben általában szokásos vagy jogszabály által előírt kereskedelmi árrés biztosítását), amelynek célja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának megkönnyítése, ha annak ellentételezése legalább részben arra irányul, vagy azt eredményezi - függetlenül attól, hogy az az e bekezdés rendelkezései alapján tiltott előny nyújtásának, vagy elfogadásának időpontjától eltérő időpontban következik be -, hogy a dohánytermék-nagykereskedők bármelyikének bármely termékét a többi egy vagy több dohánytermék-nagykereskedő termékeihez képest kedvezőbb helyzetbe hozza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközik különösen kedvezmény, illetve előny nyújtása - formájától, illetve elnevezésétől függetlenül - a meghatározott dohánybolt kialakításához, berendezéséhez, felszereléséhez, működéséhez vagy üzemeltetéséhez.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezőbb helyzet fennállását - az eset összes körülményeire figyelemmel - meg kell állapítani különösen akkor, ha egy adott termék, vagy termékcsoport dohányboltban való megjelenítése (akár a dohánytermék-kiskereskedő önkéntes vállalása alapján, akár szóbeli vagy más szerződés értelmében) eltér más dohánytermék-nagykereskedők termékeinek megjelenítésétől (így például nagyobb felületen, vagy észrevehetőbb kiemeléssel láthatóak ezek a termékek), és ezt az így megjelenített termékekre, vagy termékcsoportokra nyújtott - a többi termékhez képest kedvezőbb - kereskedelmi árrés mértéke nem indokolja, vagy az e törvény alapján megkötött koncessziós szerződés rendelkezéseiből kifejezetten nem következik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomba ütköző szerződés (ügylet) semmis. Az (1) bekezdés rendelkezései az e törvény alapján megkötött koncessziós szerződésre nem alkalmazhatóak.

(5) Az e §-ban foglaltak betartását az illetékes vámhatóság ellenőrzi. Amennyiben a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e § által tiltott ajándékot, árengedményt, térítést vagy más egyéb juttatást nyújt az (1) bekezdésben meghatározott személynek, vagy reá tekintettel másnak, úgy az ajándékot, árengedményt, térítést, illetve egyéb juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják, az illetékes vámhatóság az Fgytv. 47/C. §-ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja.”

15. § A Dohánytörvény V. FEJEZETE a következő új 24/C. §-sal egészül ki:

„24/C. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az e törvényben nem szabályozott, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket, valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó további szabályokat,

b) a dohánytermék-kiskereskedők által a nyilvántartások vezetésére és a dohányboltban forgalmazott egyes jövedéki termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére irányadó részletes szabályokat

rendeletben állapítsa meg.”

16. § A Dohánytörvény V. Fejezete a következő új 24/D. §-sal egészül ki:

„24/D. § A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXI. törvénnyel megállapított 15/A. §-t a 2013. július 14-e után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.”

2. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

17. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény új fejezetcímmel és új 10/B. §-sal egészül ki:

Dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós pályázatra irányadó különös szabályok

10/B. § (1) Az ágazati törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós eljárásra e törvény rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Az ágazati törvény a nyilvános pályázati felhívás közzétételére az e törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározottnál rövidebb határidőt, illetve eltérő közzétételi helyeket is előírhat.

(3) E törvény 9. §-ától eltérően a pályázati kiírás a dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziós pályázatok benyújtására 60 napnál rövidebb, de legalább 20 napot elérő határidőt határozhat meg.

(4) Az ágazati törvény alapján megkötött koncessziós szerződésben a felek e törvény 16. §-ában foglaltaktól, továbbá - abban az esetben, ha a koncesszió jogosultja e tevékenységét nem gazdasági társaság útján gyakorolja - e törvény 17. §-ában, valamint 20. §-ában foglaltaktól eltérhetnek.”

3. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

18. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 98/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Adómérték-változás hatálybalépését követő 15. napon túl a jövedéki engedélyes kereskedő, az importáló kizárólag a hatályos adómértéknek megfelelő adójeggyel ellátott dohánygyártmányt értékesíthet.”

4. Záró rendelkezések

19. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20. § (2) és (3) bekezdése 2013. július 2. napján lép hatályba.

(3) A 11. §, a 16. § és a 20. § (1) bekezdése 2013. július 15. napján lép hatályba.

20. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A törvény hatálya nem terjed ki:]

l) fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott legkisebb kereskedelmi árrésre.”

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1. §-ában az „a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység kivételével” szövegrész helyébe az „a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység kivételével” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Dohánytörvény 24/A. §-a.


  Vissza az oldal tetejére