Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.7.)

2013. évi LXXIV. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * 

1. Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

1. § Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok és az állam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos

a) budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó ingatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra

2013. július 1. napjával - az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében - e törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot a fővárosi önkormányzat kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a fővárosi önkormányzat kezdeményezi, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjmentes. Az érintett ingatlanok helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § A Tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § E törvény

a) 1. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá 38. cikk (1) és (2) bekezdése,

b) 3. §-a, 6. §-a és 8. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.”

3. § A Tv. az 1. mellékletben foglalt 1. melléklettel egészül ki.

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„11. Helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési (fővárosban a kerületi) önkormányzati rendelet és a Duna-parti építési szabályzat.”

(2) Az Étv. 2. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„35. Fővárosi rendezési szabályzat: a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz.”

(3) Az Étv. 2. §-a a következő 38. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„38. Duna-parti építési szabályzat: a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének építési rendjét és rendeltetését a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket tartalmaz.”

(4) Az Étv. 9/B. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A településrendezés eszközei)

c) a Duna-parti építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv és a Fővárosi rendezési szabályzat alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg.”

(5) Az Étv. 14/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A főváros településrendezési eszközei)

d) a fővárosi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére megállapított Duna-parti építési szabályzat.”

(6) Az Étv. a 14/A. §-t követően a következő alcímmel és 14/B. §-sal egészül ki:

„A Duna-parti építési szabályzat

14/B. § Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a fővárosi önkormányzat az országos településrendezési és építési követelményeknek megfelelően a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket Duna-parti építési szabályzatban állapítja meg.”

(7) Az Étv. 60. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A Duna-parti építési szabályzat hatálybalépéséig a 14/B. §-ban meghatározott területekre vonatkozóan a fővárosi kerületi önkormányzat által elfogadott településrendezési eszközöket kell alkalmazni.”

(8) Az Étv. 62. § (7) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg)

„4. a Duna-parti építési szabályzatát.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E törvény 1. és 5. §-a, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, továbbá 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LXXIV. törvényhez

„1. melléklet a 2012. évi CXC. törvényhez

A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülő, a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok listája

Sorszám Helyrajzi szám Tulajdonos
1. 76502 (284/170162 tulajdoni hányad) Magyar Állam
2. 76500 (116091/133627 tulajdoni hányad) Magyar Állam
3. 25964/1 Magyar Állam
4. 25990/2 Magyar Állam
5. 24314 Magyar Állam
6. 63624 Magyar Állam
7. 19308/2 Magyar Állam
8. 19306/2 Magyar Állam
9. 19305/2 Magyar Állam
10. 19304/2 Magyar Állam
11. 19303/2 Magyar Állam
12. 4082/33 Magyar Állam
13. 43578 Magyar Állam
14. 232045/5 Magyar Állam
15. 232045/6 Magyar Állam
16. 14387/1 I. kerületi Önkormányzat
17. 6229/1 I. kerületi Önkormányzat
18. 14617/16 II. kerületi Önkormányzat
19. 14617/9 II. kerületi Önkormányzat
20. 63623 III. kerületi Önkormányzat
21. 23790/9 III. kerületi Önkormányzat
22. 63576 III. kerületi Önkormányzat
23. 60004 III. kerületi Önkormányzat
24. 23035/4 III. kerületi Önkormányzat
25. 23738/6 III. kerületi Önkormányzat
26. 23789 III. kerületi Önkormányzat
27. 19337/1 III. kerületi Önkormányzat
28. 19330 III. kerületi Önkormányzat
29. 19309/2 III. kerületi Önkormányzat
30. 19307/2 III. kerületi Önkormányzat
31. 19296/2 III. kerületi Önkormányzat
32. 19295/2 III. kerületi Önkormányzat
33. 19288/2 III. kerületi Önkormányzat
34. 19287/2 III. kerületi Önkormányzat
35. 17977/2 III. kerületi Önkormányzat
36. 14621 (363/619 tulajdoni hányad) III. kerületi Önkormányzat
37. 14617/13 III. kerületi Önkormányzat
38. 14617/17 III. kerületi Önkormányzat
39. 76501 IV. kerületi Önkormányzat
40. 76498 IV. kerületi Önkormányzat
41. 75844 IV. kerületi Önkormányzat
42. 70406 IV. kerületi Önkormányzat
43. 70410 IV. kerületi Önkormányzat
44. 70411 IV. kerületi Önkormányzat
45. 70412 IV. kerületi Önkormányzat
46. 76505 IV. kerületi Önkormányzat
47. 23817/2 V. kerületi Önkormányzat
48. 23817/3 V. kerületi Önkormányzat
49. 37060 IX. kerületi Önkormányzat
50. 38017/7 IX. kerületi Önkormányzat
51. 4107/53 XI. kerületi Önkormányzat
52. 4082/2 (13402/70554 tulajdoni hányad) XI. kerületi Önkormányzat
53. 4004/2 XI. kerületi Önkormányzat
54. 43621 XI. kerületi Önkormányzat
55. 43620 XI. kerületi Önkormányzat
56. 43618 XI. kerületi Önkormányzat
57. 43586 XI. kerületi Önkormányzat
58. 43580 XI. kerületi Önkormányzat
59. 43584/2 XI. kerületi Önkormányzat
60. 43577 XI. kerületi Önkormányzat
61. 25911/1 XIII. kerületi Önkormányzat
62. 25915 (899/2529 tulajdoni hányad) XIII. kerületi Önkormányzat
63. 25900/4 XIII. kerületi Önkormányzat
64. 25666/2 XIII. kerületi Önkormányzat
65. 25723/2 XIII. kerületi Önkormányzat
66. 25666/4 XIII. kerületi Önkormányzat
67. 224983 XXII. kerületi Önkormányzat
68. 224967/1 XXII. kerületi Önkormányzat
69. 224967/3 XXII. kerületi Önkormányzat
70. 232041 XXII. kerületi Önkormányzat
71. 232035/1 XXII. kerületi Önkormányzat
72. 232035/25 XXII. kerületi Önkormányzat
73. 232035/24 XXII. kerületi Önkormányzat
74. 232035/23 XXII. kerületi Önkormányzat
75. 232038/21 XXII. kerületi Önkormányzat
76. 232048/1 XXII. kerületi Önkormányzat
77. 232185 XXII. kerületi Önkormányzat
78. 232318 XXII. kerületi Önkormányzat
79. 232319/2 XXII. kerületi Önkormányzat
80. 232320 XXII. kerületi Önkormányzat
81. 224961 XXII. kerületi Önkormányzat
82. 224969 XXII. kerületi Önkormányzat
83. 232322 XXII. kerületi Önkormányzat
84. 232045/3 XXII. kerületi Önkormányzat
85. 232324 XXII. kerületi Önkormányzat
86. 232327 XXII. kerületi Önkormányzat

  Vissza az oldal tetejére