Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.13.)

2013. évi LXXX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról * 

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az igazgatóság 5-9 tagból áll. Az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója - öt éves időtartamra - nevezi ki és hívja vissza. Az igazgatóság élén az elnök áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.”

2. § Az MFB tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés jogával együtt - a tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja. A vezérigazgató megbízatásának időtartama alatt - a tulajdonosi jogok gyakorlójának erre vonatkozó külön döntése nélkül - az igazgatóság tagja. A vezérigazgatóra a 14. § (4) bekezdésében meghatározott, az igazgatóság tagjai megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. Amennyiben az igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató személye azonos, a vezérigazgató jogosult az elnök-vezérigazgató cím használatára.”

3. § Az MFB tv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MFB Zrt. feladatkörét érintő ügyben az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól az MFB Zrt. alkalmazottai részére a felmentést az MFB Zrt. vezérigazgatója adhatja meg.”

4. § Az MFB tv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

5. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag

a) miniszter,

b) központi költségvetési szerv,

c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy

d) az állam és a c) pontban meghatározott szervezet együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság

lehet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott tulajdonosi szerkezet megváltozik, e törvény erejénél fogva megszűnik a tulajdonosi joggyakorló jogosultsága. A tulajdonosi joggyakorlás megszűnésének időpontja az a nap, amelyen az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik. E naptól kezdődően a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló gyakorolja.

(3) A 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban álló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő gazdasági társasági részesedések felett a tulajdonosi jogok gyakorlására kizárólag

a) törvényben kijelölt miniszter,

b) központi költségvetési szerv vagy

c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

jogosult.”

6. § Az Nvtv. 1. melléklete és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E törvénynek az 5-6. §-a és a 9. §-a és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § Hatályát veszti az Nvtv.

a) 4. § (3) bekezdése,

b) 1. mellékletének B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: „207 Budapest-Józsefváros - Budapest-Ferencváros” és „208 Budapest-Józsefváros-Kőbánya felső” szövegrésze,

c) 2. mellékletének III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek című táblázat 9. és 110. sora.

1. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez

1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 1. számú mellékletében a „HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész, a „HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész és a „HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.” szövegrész helyébe „VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szöveg lép.

2. melléklet a 2013. évi LXXX. törvényhez

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: része az 5 Székesfehérvár - Komárom (Rendező) sort követően a következő sorral egészül ki:

„11 Győr - Veszprém”

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: része a 155 Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza sort követően a következő sorral egészül ki:

„318 Nagyirtás - Nagybörzsöny”

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklet B) Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák fejezet 2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák alfejezete „87 (1) Füzesabony-Eger” szövegrész helyébe „87 Füzesabony-Putnok” szöveg lép.

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázat Garantiqa Hitelgarancia Zrt. sorában az „50%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „25%+1 szavazat” szöveg lép.

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázata az alábbi sorral egészül ki:

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 50% + 1 szavazat

6. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. mellékletének I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés című táblázatban a „HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „Budapesti Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész, a „HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „Kaszó Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész és a „HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szövegrész helyébe „VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére