Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.7.)

2015. évi XXXIV. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 115. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az engedély kiadásának és módosításának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.”

2. § A GET. a következő 115/A. §-sal egészül ki:

„115/A. § (1) A Hivatal az egyetemes szolgáltatási működési engedélyt az engedélyes kérelmére határozattal kizárólag abban az esetben vonhatja vissza, ha az engedély visszavonását kezdeményező egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: átadó egyetemes szolgáltató) által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók egyetemes szolgáltatás keretében történő ellátása egy másik egyetemes szolgáltató által (a továbbiakban: átvevő egyetemes szolgáltató) az engedély visszavonását követően biztosított.

(2) A Hivatal az egyetemes szolgáltatói engedély visszavonására irányuló kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvános felhívást intéz az engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatókhoz külön írásbeli megkeresés mellett, hogy a közzétételt követő 20 munkanapon belül tegyenek nyilatkozatot (a továbbiakban: ajánlat) arra, hogy az átadó egyetemes szolgáltató felhasználóit (a továbbiakban: átvétellel érintett felhasználók) milyen időponttól vállalják ellátni. Az egyetemes szolgáltató jogosult a működési engedélyében meghatározott ellátási területén kívül eső felhasználási hellyel rendelkező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására vonatkozóan is ajánlatot tenni.

(3) A Hivatal a felhívásra beérkező ajánlatokat értékeli, és az ellátásbiztonság szempontjai alapján választja ki a legkedvezőbbet. A Hivatal a mérlegelés során előnyben részesítheti az átadó egyetemes szolgáltató teljes ellátási területének ellátására adott ajánlatot, illetve az olyan egyetemes szolgáltató ajánlatát, amelynek a működési engedélyében meghatározott ellátási területe kiterjed az átadó egyetemes szolgáltató területére.

(4) Ha a Hivatal (2) bekezdés szerinti felhívására egyetlen egyetemes szolgáltató sem ad ajánlatot vagy a beérkező ajánlatok vizsgálata alapján a Hivatal azt valószínűsíti, hogy az ajánlattevők egyike sem tudja biztosítani az átadó egyetemes szolgáltató felhasználói részére a földgázellátást, a Hivatal a körülmények mérlegelésével az összes egyetemes szolgáltatói engedélyes közül az ellátásbiztonság és az ügyfélkiszolgálás legmagasabb szintjére törekedve jelöli ki az átvevő egyetemes szolgáltatót vagy egyetemes szolgáltatókat.”

3. § A GET. a következő 115/B. §-sal egészül ki:

„115/B. § (1) A Hivatal az ajánlatok beérkezésére nyitva álló határidő leteltét követő 5 munkanapon belül egyidejűleg az átadó egyetemes szolgáltató engedélyét visszavonó határozatot (a továbbiakban: visszavonó határozat) és az átvevő egyetemes szolgáltatót kijelölő határozatot (a továbbiakban: kijelölő határozat) hoz, amelyekben legalább a következőkről rendelkezik:

a) az engedély visszavonásának időpontja, adott hónap első gáznapjában meghatározva (a továbbiakban: átvétel időpontja),

b) a 115/A. § szerint kiválasztott vagy kijelölt átvevő egyetemes szolgáltató személye,

c) a 115/A. § szerint kiválasztott vagy kijelölt átvevő egyetemes szolgáltató engedélyének módosítása,

d) az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató átvétellel kapcsolatos jogai és kötelezettségei.

(2) Az átvétel időpontját úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdés szerinti határozatok kelte és az átvétel időpontja között legalább 3 hónap, legfeljebb 18 hónap teljen el, és az ne legyen korábbi, mint az átvevő egyetemes szolgáltató által a 115/A. § (2) bekezdése szerinti ajánlatában megjelölt időpont. Indokolt esetben az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató közös kérelemben kérheti a Hivataltól az átvétel időpontjának módosítását.

(3) Az átvevő egyetemes szolgáltató, az átadó egyetemes szolgáltató, a területileg illetékes rendszerüzemeltetők és a felhasználók kötelesek egymással - különösen az adategyeztetés, a tájékoztatás és a fogyasztásmérő leolvasása tekintetében - együttműködni. Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató kötelesek az átvétellel kapcsolatban az átvétellel érintett felhasználókat a (4) bekezdés szerinti tájékoztatási menetrendnek megfelelően tájékoztatni.

(4) Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató kötelesek a Hivatal által meghatározott határidőn belül az átvétellel érintett felhasználók tájékoztatására vonatkozóan menetrendet készíteni és azt a Hivatal részére megküldeni.

(5) Az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvevő egyetemes szolgáltatónak az ésszerű és indokolt tájékoztatást és informatikai-műszaki támogatást megadni annak érdekében, hogy az átvevő egyetemes szolgáltató az informatikai rendszerét az átvételre felkészíthesse. Az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvétellel érintett felhasználók reprezentatív köre tekintetében a (6) bekezdés szerinti adatokkal az informatikai rendszer tesztelésére alkalmas mintát átadni az átvevő egyetemes szolgáltatónak a visszavonó határozat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül.

(6) Az átadó egyetemes szolgáltató köteles az átvétel időpontját megelőző 30. napig és az átvétel napján az átvétellel érintett felhasználókra vonatkozó nyilvántartást a Hivatal, valamint az átvevő egyetemes szolgáltató részére elektronikus adathordozón, automatizált gépi feldolgozásra alkalmas formátumban átadni. A nyilvántartás legalább az alábbi naprakész adatokat tartalmazza:

a) a szerződésre vonatkozó adatok:

aa) a szerződés azonosító száma vagy kódja,

ab) a szerződő fél jogállása (természetes vagy jogi személy),

ac) a szerződő fél neve,

ad) a szerződő fél nyilvántartott személyes adatai vagy cégadatai,

ae) a szerződő fél címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

af) a szerződő fél kézbesítési címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

b) a fogyasztás jellegének megjelölése:

ba) lakossági vagy nem lakossági,

bb) 20 m3/h alatti vagy 20 m3/h feletti felhasználás,

bc) előre fizető mérőn keresztül történő felhasználás (igen vagy nem),

c) a szerződött kapacitás mennyisége (m3/h),

d) a felhasználási hely adatai:

da) a felhasználási hely egyedi (POD) azonosítója,

db) a felhasználási hely címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

e) a felhasználó adatai:

ea) a felhasználó neve,

eb) a felhasználó nyilvántartott személyes vagy cégadatai,

ec) a felhasználó címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

ed) a felhasználó kézbesítési címe (irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, cím további része, helyrajzi szám),

f) az elszámolás alapját képező fogyasztásmérő azonosítója,

g) az utolsó fogyasztásmérő-leolvasás időpontja, a fogyasztásmérő állása ebben az időpontban,

h) a rendelkezésre álló utolsó diktált fogyasztásmérő-állás, ennek időpontja,

i) a védendő fogyasztói státusz megjelölése, az ezen a jogcímen érvényesített kedvezmény,

j) gázár támogatásra való jogosultság és - annak megléte esetén - az adott naptári évben már elszámolt, támogatott hőmennyiség mértéke,

k) minden olyan egyéb adat, amelyet Kormányrendelet átadni rendel.

(7) Az átvevő egyetemes szolgáltató a Hivatalnál kérheti a kijelölő határozat módosítását, ha az átadó egyetemes szolgáltató az e §-ban, vagy a 115/C. §-ban foglalt valamely kötelezettségét megszegi vagy annak teljesítésével indokolatlanul késlekedik.

(8) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatokat legkésőbb az átvétel napjáig hivatalból módosíthatja, ha az ellátásbiztonság, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása, jogszabályi megfelelés vagy a visszavonó és a kijelölő határozat közötti összhang megteremtése azt szükségessé teszi.”

4. § A GET. a következő 115/C. §-sal egészül ki:

„115/C. § (1) Az átadó egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjáig köteles teljesíteni a működési engedélyének megfelelő kötelezettségeit.

(2) Az átvétel időpontjában az átadó egyetemes szolgáltató és az átvétellel érintett felhasználók közötti egyetemes szolgáltatási szerződés - a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett - e törvény erejénél fogva megszűnik.

(3) Az átvétel időpontjában az átvétellel érintett felhasználók és az átvevő egyetemes szolgáltató között e törvény erejénél fogva egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre határozatlan időre a földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítására az e törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint az átvevő egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(4) Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató köteles az átvétellel érintett felhasználók vonatkozásában a rendszerüzemeltetők felé kezdeményezni a kapacitáslekötési szerződéseik módosítását vagy megkötését az átvétel időpontját legalább 21 nappal megelőzően. Ebben az esetben az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak kereskedőváltás esetén a rendszerhasználati szerződésekre és a kapacitások átadás-átvételére vonatkozó szabályai a rendszerhasználati szerződések módosítására vagy megkötésére megfelelően alkalmazandóak.

(5) Az átvétel időpontjában a földgázellátásból fizetési késedelem miatt kikapcsolt felhasználó visszakapcsolására, valamint a vele való szerződéskötésre az átvevő egyetemes szolgáltató üzletszabályzata irányadó azzal, hogy a visszakapcsolás feltétele - a követelés engedményezése hiányában - az átadó egyetemes szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata. Az átadó egyetemes szolgáltató a hozzájáruló nyilatkozatot azzal egyidejűleg köteles kiadni és egy munkanapon belül az átvevő egyetemes szolgáltató részére átadni, hogy a felhasználó tartozása az átadó egyetemes szolgáltató felé megszűnik vagy a felhasználóval megállapodott a tartozása átütemezéséről.

(6) Amennyiben az átadó egyetemes szolgáltató az átvétel időpontját megelőzően fennálló egyetemes szolgáltatási jogviszonyból eredő követeléseit az átvevő egyetemes szolgáltatóra engedményezi, az ilyen követelés meg nem fizetése esetén az átvevő egyetemes szolgáltató ugyanolyan feltételekkel kezdeményezheti a felhasználó földgázellátásból való kikapcsolását, mintha a követelés nála keletkezett volna.

(7) Az átvétel időpontjára vonatkozó elszámolási mérőállásokat a rendszerüzemeltető az átvétel napját megelőző legutolsó mérőleolvasásból kiindulva becsléssel állapítja meg. A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat azok rendelkezésre állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvétel időpontját követő 20 napon belül közli az átadó egyetemes szolgáltatóval és az átvevő egyetemes szolgáltatóval.

(8) Ha az átvétel időpontját megelőzően az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató az átvétel időpontjára vonatkozóan az elszámolási mérőállásoknak a (7) bekezdéstől eltérő módon történő meghatározásában állapodnak meg, akkor ezen megállapodás szerint meghatározott mérőállás az irányadó. Az átadó egyetemes szolgáltató és az átvevő egyetemes szolgáltató a mérőállások megállapodásuk szerinti meghatározásáról legkésőbb az átvétel időpontját 25 nappal megelőzően kötelesek együttesen tájékoztatni a rendszerüzemeltetőt, amely köteles azt, valamint az annak alapján meghatározott mérőállásokat elfogadni és az iparági elszámolások során alkalmazni.

(9) Az átadó egyetemes szolgáltató köteles végszámlát kibocsátani az elszámoláshoz szükséges adatok kézhezvételét követő 20 napon belül. Az átvevő egyetemes szolgáltató által kiállított első számla kezdő mérőállásának, valamint az átadó egyetemes szolgáltató által kiállított végszámla záró mérőállásának meg kell egyeznie egymással, valamint a rendszerüzemeltető által megállapított elszámolási mérőállással.

(10) Az átadó egyetemes szolgáltatóval, az átvevő egyetemes szolgáltatóval és a területileg illetékes rendszerüzemeltetővel (a továbbiakban együtt: érintett engedélyesek) szemben az átvétel időpontját megelőző 2 hónapban, valamint az átvétel időpontját követő 6 hónapban a fogyasztóvédelmi hatóság és a Hivatal nem szabhat ki bírságot, továbbá a Hivatal nem alkalmazhatja a 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket, valamint az érintett engedélyesek mentesülnek kötbérfizetési kötelezettségük alól, amennyiben az átvétellel érintett felhasználók ellátásához kapcsolódóan az érintett engedélyesek

a) a Hivatal garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírt határidőket nem vagy nem megfelelően teljesítik,

b) a Hivatal ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról szóló határozatában rögzített határidőket, illetve elvárt értékeket nem tartják be, vagy

az ügyfélszolgálatuk felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belül nem biztosítják az élőhangos bejelentkezést.”

5. § A GET. 119. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest, vagy ha a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem az engedélyes, akkor a földgázrendszer tulajdonosát kötelezheti arra, hogy a

a) felhasználók egyetemes szolgáltatás keretében történő folyamatos ellátásához, valamint

b) folyamatos és biztonságos földgázszállításhoz, földgázelosztáshoz, földgáztároláshoz és a telephelyi szolgáltatáshoz

szükséges eszközeit a kijelölt engedélyesnek üzemeltetésre adja át, továbbá a rendszerüzemeltetői és kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, adatokat bocsássa rendelkezésére. A Hivatal határozatában meghatározza az eszközök használatának ellenértékét, továbbá az iratok és az adatok felhasználásának rendjét.”

6. § (1) A GET. 125. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Az átvevő egyetemes szolgáltató az átadó egyetemes szolgáltató egyetemes szolgáltatói engedélye visszavonásának az e törvény 115/A. § szerinti kezdeményezése esetén az e törvény 115/B. § (1) bekezdése szerinti visszavonó és a kijelölő határozat kézhezvételének napjától az érintett felhasználók átvétele, földgázellátásuk biztosításához szükséges teendők elvégzése céljából kezelheti az érintett felhasználók azonosításához szükséges és elégséges, az (1) bekezdésben, valamint a külön jogszabályban meghatározott személyes adatokat, továbbá adott felhasználóval kapcsolatban az átadó egyetemes szolgáltató által kezelt egyéb személyes adatokat.”

(2) A GET. 125. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1)-(1c) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok - az a)-c) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett - átadhatók:

a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását vagy az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,

b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére,

c) a Hivatalnak,

d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,

e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak,

f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,

g) a védendő fogyasztók esetében az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése céljából a földgáz elosztónak és az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a földgázkereskedőnek, valamint

h) az (1c) bekezdésben meghatározott időponttól az átvevő egyetemes szolgáltatónak.”

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére