Időállapot: közlönyállapot (2015.IV.27.)

2015. évi XLVII. törvény

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. § A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A hajózás egészségügyi és közegészségügyi-járványügyi hatósági felügyeletét az egészségügyért felelős miniszter - az egészségügyi államigazgatási szerv útján - látja el.

(2) A hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatának felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szervvel együttműködve a hajózási hatóság látja el.

(3) A tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó nemzetközi követelmények érvényesítése, továbbá a hajózási képesítésekkel rendelkezők egészségi alkalmasságának biztosítása érdekében a hajózási hatóság az egészségi alkalmasság vizsgálatát - a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - végző orvosokról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza:

a) a nyilvántartásba-vételt tartalmazó határozat száma és kelte;

b) az orvos természetes személyazonosító adatai, egészségügyi tevékenység során használt neve, levelezési címe, telefonszáma;

c) az orvos működési nyilvántartási száma;

d) annak megjelölése, hogy az orvos belvízi vagy tengeri hajós szolgálatot ellátó személy egészségi alkalmasságának vizsgálatára jogosult.

(4) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát végző orvosok nyilvántartása közhiteles nyilvántartásnak minősül, amelyet - az orvos nevét nem érintő természetes személyazonosító adatok kivételével - a hajózási hatóság a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz.

(5) A hajózási hatóság a nyilvántartásában lévő természetes személyazonosító adatokat az orvos nyilvántartásból való törlését követő két évig kezeli.”

2. § (1) A Vkt. 87. §-a a következő 33a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„33a. STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege;”

(2) A Vkt. 87. §-a a következő 36a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„36a. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény;”

3. § A Vkt.

a) 42. §-ában a „törvényben meghatározott” szövegrész helyébe a „törvényben, az STCW Egyezményben és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben meghatározott” szöveg,

b) 44/A. § (2) bekezdésében a „hatvanöt” szövegrész helyébe a „hetven” szöveg

lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a törvény a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló, 2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére