Időállapot: közlönyállapot (2015.V.8.)

2015. évi LV. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról * 

1. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10/B. § (1) Vállalkozások - ide értve az egyéni vállalkozót is - csak a klímavédelemért felelős hatóság által kiadott képesítési igazolás birtokában jogosultak bármilyen, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végezni. A vállalkozás a képesítési igazolás megszerzését követően köteles a 10/C. § és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tenni.

(2) Természetes személy kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel, a képesítésének megfelelő kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezheti a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint F-ÜHG-t tartalmazó és azzal üzemelő, a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek telepítését, beüzemelését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését, szivárgásvizsgálatát, valamint F-ÜHG visszanyerését a HR szektor berendezései tekintetében, az MR szektor hűtőegységei tekintetében, valamint bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenységet az F-ÜHG közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, regenerálása, ártalmatlanítása esetén.

(3) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal összefüggő tevékenységet végzőkkel kapcsolatos képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatokat a klímavédelemért felelős hatóság látja el. A hatósági képzésért, a képzést lezáró vizsgáért és a képesítést igazoló okirat kiállításáért képzési és vizsgáztatási díjat kell fizetni. A képzési és vizsgáztatási díjat a klímavédelemért felelős hatóság a képzési, képesítési és vizsgáztatási tevékenységével összefüggő feladatainak ellátására fordítja.”

2. § Az Éhvt. 10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10/C. § (1) A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy azzal működtetett termékeknek, berendezéseknek és létesítményeknek az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tulajdonosai, üzemeltetői, valamint az e gázokkal tevékenységet folytató vállalkozások kötelesek a tevékenység során kezelt fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről nyilvántartást vezetni, és azokról a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában (a továbbiakban: uniós jogi aktus) előírtak szerint jelentést tenni az Európai Bizottság által és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint a klímavédelemért felelős hatóság részére.

(2) Minden olyan vállalkozás, amely fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végez, köteles

a) a klímavédelemért felelős hatóság által üzemeltetett adatbázisban regisztrálni,

b) - a 10/G. §-ban és az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal és módon - adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének eleget tenni és

c) éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetni.

(3) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott HR szektorban az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) és (2) bekezdése szerint szivárgásvizsgálatra kötelezett alkalmazások üzemeltetői és tulajdonosai kötelesek

a) a klímavédelemért felelős hatóság által üzemeltetett adatbázisban regisztrálni és

b) éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetni.

(4) Minden olyan képesített vállalkozás, amely végfelhasználó számára az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdése, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő, HR szektorba tartozó termék vagy berendezés, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegység telepítését végzi, köteles a tanúsítvány kiadásával egyidejűleg a tanúsítványban rögzített alkalmazást a klímavédelemért felelős hatóság által működtetett adatbázisban a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint regisztrálni.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti felügyeleti díj éves mértéke a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott

a) HR-I és NK kategória esetén 31 000 forint,

b) HR-IV, MR-I és VE kategória esetén 26 000 forint,

c) HR-II és MR-II kategória esetén 21 000 forint

d) HR-III és MR-III kategória esetén 16 000 forint, valamint

e) tulajdonos és üzemeltető esetében hűtőkörönként 30 Ft/F-ÜHG tCO2, de legalább 2 000 forint.

(6) A felügyeleti díj megfizetésére kötelezettek a felügyeleti díjat két egyenlő részletben minden év június 30. napjáig és december 31. napjáig kötelesek megfizetni. A tevékenység tárgyév január 1. és június 30. napja vagy július 1. és december 31. napja között történő megkezdése esetén a felügyeleti díj adott félévre megállapított arányos részét kell megfizetni június 30., az azt követően megkezdett tevékenység esetén december 31. napjának esedékességével.

(7) A klímavédelemért felelős hatóság a (2) és (3) bekezdés szerinti díjakat az adatbázis üzemeltetésére és fejlesztésére, valamint a működésére fordítja.

(8) Azon üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal és vállalkozásokkal szemben, amelyek regisztrációs, adatszolgáltatási, jelentéstételi és felügyeletidíj-fizetési kötelezettségüknek nem vagy nem megfelelően tesznek eleget, a 10/H. §-ban és a 10/I. §-ban, valamint az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben megállapított jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.

(9) A felügyeleti díj határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a klímavédelemért felelős hatóság a határidő lejártát követő 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a felügyeleti díj megfizetésére kötelező határozatot hoz. A felügyeleti díjat esedékességétől a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően a klímavédelemért felelős hatóság a felügyeleti díj behajtása érdekében soron kívül megkeresi az illetékes adóhatóságot. A felügyeleti díj és a késedelmi pótlék megfizetéséig a klímavédelemért felelős hatóság felfüggeszti a vállalkozás képesítésének érvényességét mindaddig, amíg a felügyeleti díj megfizetésre nem kerül. A klímavédelemért felelős hatóság a követelés beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül a felfüggesztést végzéssel megszünteti.

(10) A meg nem fizetett felügyeleti díj, és az emiatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.”

3. § Az Éhvt. 10/G. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az adatbázisban tárolt, F-Gáz ügyfélazonosítóhoz tartozó személyes adatokat a tevékenység megszűnését vagy megszüntetését követő 5 év elteltével törölni kell.”

4. § (1) Az Éhvt. 14. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

d) a klímavédelmi felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályait;”

(2) Az Éhvt. 14. § (6) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

g) az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésére, képesítésére és vizsgáztatására, a vonatkozó tananyagra, szakmai és vizsgakövetelményekre, a szerzett tudás elismerésére, a vizsgáztatás és képesítés rendjére, a vállalkozások képesítési rendszerére, a képesítések nyilvántartására, az igazolás kiadására, az ahhoz fűződő formai és tartalmi követelmények meghatározásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat;

h) a 10/B. § (2) bekezdése szerinti képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait.”

(3) Az Éhvt. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe és a külföldi együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe történő bejegyzésért, továbbá a hitelesítői jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

5. § Az Éhvt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások a 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott regisztrációs kötelezettségüknek 2015. március 31-ig kötelesek eleget tenni. E kötelezettség megsértése esetén a klímavédelemért felelős hatóság nem alkalmazhatja a 10/H. § szerinti rendelkezéseket, ha a kötelezett 2015. június 1-jéig eleget tesz a 10/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak.”

6. § (1) Az Éhvt. 14. § (6) bekezdés h) pontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) bekezdése” szöveg lép.

(2) Az Éhvt. 16. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrészek helyébe a „(2) és (3) bekezdésében” szöveg lép.

(3) Az Éhvt. 17. § (2) bekezdés c) pontjában az „517/2014” szövegrész helyébe az „517/2014/EU” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az Éhvt. 14. § (8) bekezdése.

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, valamint a 6. § (1) és (2) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.