Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.18.)

2015. évi LXXIII. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2015. évi

a) bevételi főösszegét 16 359 724,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 17 252 128,6 millió forintban,

c) hiányát 892 404,1 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 4. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcímen)

f) a Bíróságok és az Ügyészség esetében jogszabály-módosítás következtében jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.”

3. § A Kvtv. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (8) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 28. cím, 1. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2015. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (8) bekezdésben meghatározott módon.”

4. § A Kvtv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá tartozó fejezet előirányzatai terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezet előirányzatai esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a kötelezettségvállalásra jogosult előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére vagy annak meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény megadása során figyelemmel kell lenni a 19. § (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt folyamatok és mutatószámok alakulására, ezen belül az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó, a 10. mellékletben szereplő bevételek éven belüli időbeli teljesülésére.”

5. § A Kvtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig - az utolsó negyedévben december 20-áig - megemeli az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási és támogatási előirányzatát a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.”

6. § A Kvtv. 59. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2015. július 1-jétől 38 650 forint.

(1b) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2015. július 1-jétől 38 650 forint.”

7. § A Kvtv. 74. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állam legkésőbb 2015. június 30-ai hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) legfeljebb 52 290,0 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságelemeinek az átvállalás időpontjában fennálló összegét és azok járulékait. Az átvállalás nem érinti az átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli egyéb jogokat és kötelezettségeket. A BKV Zrt.-t e tartozásátvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli. Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az e bekezdés szerinti adósság átvállalásáról legkésőbb 2015. június 30-áig megállapodást köt az átvállalással érintett BKV Zrt.-vel és annak hitelezőivel.”

8. § A Kvtv. a következő 78. §-sal egészül ki:

„78. § A 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpontjának a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXIII. törvény 10. § m) és n) pontjával és 2. melléklet 3. pontjával megállapított rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.”

9. § (1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kvtv. 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Kvtv. 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

10. § A Kvtv.

a) 19. § (1) bekezdés a) pontjában a „szervek egymás közötti, illetve e szervek” szövegrész helyébe a „szervek” szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés b) pontja szerinti eset” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) pontja és a 37. § szerinti esetek” szöveg,

c) 42. § (1) bekezdés a) pontjában a „2. melléklet II. pont 1. alpontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet II. pont 1. és 5. alpontja” szöveg,

d) 42. § (1) bekezdés f) pontjában a „2. melléklet III. pont 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg” szövegrész helyébe a „2. melléklet III. pont 5. alpont a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott támogatást, továbbá a 8. melléklet IV/A. pontja szerinti kiegészítő támogatást állapít meg.” szöveg,

e) 2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont ba) alpontjában az „a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2013. december 31-ei állapotnak megfelelő” szövegrész helyébe „az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014. augusztus 31-én hatályos területi összesítőben szereplő” szöveg,

f) 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjában az „az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklete” szövegrész helyébe az „az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma - beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőket is - az Nkt. 2. melléklete” szöveg,

g) 2. melléklet III. pont

ga) 5. alpontjában az „ELŐIRÁNYZAT: 58 000,0 millió forint” szövegrész helyébe az „ELŐIRÁNYZAT: 61 080,0 millió forint” szöveg,

gb) 5. alpont b) pontjában a „májusi adatszolgáltatás” szövegrész helyébe a „májusi és októberi adatszolgáltatás” szöveg,

h) 2. melléklet V. pontjában a „törvény 3. §-a” szövegrész helyébe a „törvény 2014. december 31-én hatályos 3. §-a” szöveg,

i) 2. melléklet Kiegészítő Szabályok 2. pont b) alpontjában foglalt táblázat

ia) 1. sorában, a Támogatás jogcíme és a Finanszírozás kezdő hónapja oszlopokban a „II.3., III.3.,” szövegrész helyébe a „II.3., II.5., III.3.,” szöveg,

ib) 2. sorában, a Támogatás jogcíme oszlopban a „II.3., III.3.,” szövegrész helyébe a „II.3., II.5., III.3.,” szöveg,

j) 2. melléklet Kiegészítő Szabályok 2. pont b) alpontjában foglalt táblázat 2. sorában a „III.5.a)” szövegrész helyébe a „III.5.” szöveg, a „becsült éves ellátotti adatok” szövegrész helyébe a „becsült éves ellátotti adatok, és az üzemeltetési támogatás megállapításához a 2015. évi feladatellátás becsült adatai” szöveg,

k) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pont f) alpontjában a „FÖMI határadatbázis” szövegrész helyébe a „FÖMI adatbázis” szöveg,

l) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pont c) alpontjában a „„Gyermekétkeztetés” kormányzati funkciókon” szövegrész helyébe a „„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon” szöveg,

m) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpont ia) pontjában a „III.3. b)-d) és f)-k) pontjai” szövegrész helyébe a „III. pont 3. alpont c), d) és f)-k) pontja” szöveg,

n) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpont if) pontjában az „ig) alpontban foglalt kivételekkel” szövegrész helyébe az „ig) alpontban és az io)-is) alpontban meghatározott kivételekkel” szöveg,

o) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont o) alpont od) pontjában a „szakmai dolgozóinak béreire, valamint a III. 4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra” szövegrész helyébe a „működési és felhalmozási kiadásaira” szöveg,

p) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont o) alpont od) pontjában a „„Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”,” szövegrész helyébe a „„Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”,” szöveg,

q) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont o) alpont oe) pontjában a „„Gyermekétkeztetés” kormányzati funkción” szövegrész helyébe a „„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” és a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon” szöveg,

r) 3. melléklet II. pont 3. alpontjában az „A nagy költségigényű ivóvíz- és szennyvízberuházásokra” szövegrész helyébe az „Az ivóvízminőség-javításra, szennyvízelvezetésre és hulladékgazdálkodásra irányuló beruházásokra” szöveg,

s) 3. melléklet III. pontjában az „Előirányzat: 38 173,7 millió forint” szövegrész helyébe az „Előirányzat: 32 173,7 millió forint” szöveg,

t) 3. melléklet III. pont 1. alpont c) pontjában az „a helyi önkormányzatok által” szövegrész helyébe „a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok által” szöveg,

u) 3. melléklet III. pont 3. alpont b) pontjában az „a helyi önkormányzatokat pótlólagosan” szövegrész helyébe „a helyi önkormányzatokat, helyi nemzetiségi önkormányzatokat pótlólagosan” szöveg,

v) 3. melléklet III. pont 5. alpontjában az „az előleggel legkésőbb 2015. november 30-áig elszámol” szövegrész helyébe „az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2015. november 30-áig elszámol”szöveg,

w) 3. melléklet III. pont 5. alpontjában az „A támogatások felhasználási határideje - ideértve az előleget is” szövegrész helyébe „A támogatás felhasználási határideje - ideértve a 2015. november 30-áig el nem számolt előleget is” szöveg,

x) 3. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont b) alpontjában az „I.2. és I.9. pontok” szövegrész helyébe az „I. 2., I. 9. és II. 10. pontok” szöveg,

y) 8. melléklet I. pont 3. alpont c) pontjában az „a) és b) alpontban” szövegrész helyébe az „a)-b) és d) alpontban” szöveg,

z) 8. melléklet V. pont 16. alpont baa) pontjában az „Áht. 6. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti, továbbá a közszolgáltatás ellátása során nyújtott ellenérték, az általános forgalmi adóból származó” szövegrész helyébe az „Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti” szöveg,

zs) 8. melléklet V. pont 17. alpontjában az „egységes-óvoda” szövegrész helyébe az „egységes óvoda-bölcsőde” szöveg

lép.

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi LXXIII. törvényhez

A Kvtv. 1. melléklete

1. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 195 174,4

2. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 113 624,7

3. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
IX. fejezet összesen: 656 044,6

4. XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport a következő 4. Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése jogcímmel egészül ki:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
4 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése 15 000,0

5. XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XI. fejezet összesen: 596 871,8 53 455,6 210 350,2

6. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 291,4 59 126,8

7. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 32 193,2

8. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XIII. fejezet összesen: 260 468,3 31 948,0 228 520,3

9. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím a következő „15. Kiemelt közúti beruházások” jogcímcsoporttal egészül ki:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
15 Kiemelt közúti beruházások 11 000,0 11 000,0

10. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 312 058,0 52 881,7 259 176,3

11. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVII. fejezet összesen: 592 032,1 53 881,7 259 176,3

12. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
11 Közgyűjtemények 4711,3 13 724,3

13. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Személyi juttatások 8 325,2

14. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 271,4

15. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Dologi kiadások 5 697,8

16. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Beruházások 1 998,2

17. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 168 235,6 168 235,6

18. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 77 772,1 77 772,1

19. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 31 333,5 31 333,5

20. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
7 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 10 350,0 10 350,0

21. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet „1-20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 2 339 371,2 912 652,3 1 426 718,9

22. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet „XX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XX. fejezet összesen: 3 049 902,2 912 657,3 1 426 718,9

23. XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 2. Államkötvények kamatelszámolása alcím, 1. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai jogcímcsoport, 1. Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 670 029,2 107 694,0

24. XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2015. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLI. fejezet összesen: 1 140 015,4 124 750,0

25. a következő LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA fejezettel egészül ki:

„LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

FEJEZET 2015. évi előirányzat
(Cím
szám
Alcím szám Jog-cím-
csop. szám
Jogcím szám Előir.
csop. szám
Kiemelt
előír. szám
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jogcím
név
Előir.
csop. név
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás 4701,5
Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába 4701,5
LXIV. fejezet összesen: 4701,5 4701,5

2. melléklet a 2015. évi LXXIII. törvényhez

1. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege

A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

2014/2015. nevelési évre:

Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12

Ts1=S1*ÁBs*8/12

2015/2016. nevelési évre:

Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12

Ts2 = S2*ÁBs*4/12+S3*ÁBp*4/12

ahol:

Tp1; Tp2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása,

Ts1, Ts2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,

S1; S2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma,

S3= a 2015/2016. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma.

ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,

ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege.

A 2014/2015. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2015/2016. nevelési év átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.”

2. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

ELŐIRÁNYZAT: 2 360,4 millió forint
ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 352 000 forint/fő/11 hónap
- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 286 000 forint/fő/11 hónap
MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 386 000 forint/fő/l 1 hónap
- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 415 000 forint/fő/11 hónap

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2014. december 31-éig minősítést szerzett, 2015. január 1-je és 2015. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg. A minősítést szerzett pedagógusok fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.”

3. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont i) alpontja a következő io)-is) alpontokkal egészül ki:

(A III. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok)

io) Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban vagy családok átmeneti otthonában átmeneti gondozásban is részesül.

ip) Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

iq) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

ir) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

is) Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.”

3. melléklet a 2015. évi LXXIII. törvényhez

A Kvtv. 3. melléklet II. pontja a következő 10. alponttal egészül ki:

10. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

Előirányzat: 9700,0 millió forint

Az előirányzatból a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a szerinti, a 2013. évi költségvetési törvény 72-74/A. §-a és a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,

c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére, illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,

d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást

szolgál,

e) településrendezési tervek készítésére, valamint

f) munkahelyteremtési programok megvalósítására.

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el.

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.”

4. melléklet a 2015. évi LXXIII. törvényhez

A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 100a sorral egészül ki:

„100a Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése
(35. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 4. jogcím)”

5. melléklet a 2015. évi LXXIII. törvényhez

1. A Kvtv. 8. melléklet I. pont 3. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2 190 700 forint/számított létszám/év. 2015. szeptember 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat az a) pont szerint kell figyelembe venni.”

2. A Kvtv. 8. melléklete a következő IV/A. ponttal egészül ki:

IV/A. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ

A 42. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartót 2015. szeptember 1-jétől kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, óvodai ellátásban részesülő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.

A kiegészítő támogatás fajlagos összege 9 400 forint/fő/4 hónap, ami havonta egyenlő részletekben kerül folyósításra.”

3. A Kvtv. 8. melléklet V. pontja a következő 20-21. alponttal egészül ki:

„20. Az I. pont 3. alpont d) pontja szerinti támogatás megállapításánál - a pedagógusok minősítési eljárása eredményeképpen - a magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus létszámot közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe venni.

21. 2015. augusztus 31-ig az I. pont 3. alpont b) pontjában szereplő számított létszámon a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott létszámot kell érteni. A 2015. szeptember 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre átszámított létszámát kell érteni, továbbá az I. pont 3. alpont a) és b) pontja szerinti támogatásban elismert létszámának együttes összege egyezik meg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott létszámmal. Ha a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottnak a munkaköre több köznevelési alapfeladat ellátásához is kapcsolódik, az I. pont 3. alpont a) pontjának alpontjai közül azon a jogcímen kell figyelembe venni, ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma.”

6. melléklet a 2015. évi LXXIII. törvényhez

1. A Kvtv. 9. melléklet IV. Szociális ágazati pótlék pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

IV. Szociális ágazati pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó

a) a 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint támogatásban részesül, vagy

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy

c) családsegítő szolgáltatás és/vagy gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal érvényes - a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti- ellátási szerződéssel rendelkezik. A fenntartó a támogatásra 2015-ben az ellátási szerződés érvényességének időtartama alatt, 2015. január 1-jéig visszamenőleg fizetendő szociális ágazati pótlékra jogosult.

A támogatás éves összegének meghatározása

T= Plsz * Kjtvhr. 5. számú melléklete szerinti pótlék összege fizetési fokozatonként és fizetési osztályonként *12*1,27, de legfeljebb a kifizetett ágazati pótlék és annak a szociális hozzájárulási adója, ahol

Plsz = az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a támogatás igénylésekor az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma fizetési fokozatonként és fizetési osztályonként; a támogatás elszámolásakor a foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma fizetési fokozatonként és fizetési osztályonként.

Az ágazati pótlék igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-5. §-át, 10. § (3) bekezdését, 11. §-át és 14-26. §-át kell alkalmazni.

Kiegészítő rendelkezések:

1. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

2. Nem nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.

3. A támogatás kizárólag a 2015. évben ágazati pótlékra kifizetett, továbbá annak ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4. A tárgyévet megelőző évben támogatásban részesült nem állami szociális fenntartó a szociális ágazati pótlék iránti igényét 2015. január 6-ig nyújthatja be a kincstárnak.

5. Ha a fenntartó 2015-ben válik jogosulttá a támogatásra, a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

6. Támogatási kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

7. A kincstár azon nem állami fenntartóknak, melyek részére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján 2014. december hónapban támogatást folyósít - külön igénylés nélkül -, azzal azonos összegű támogatási előleget biztosít havonta 2015. január és február hónapban. A folyósított előleg és a fenntartót ténylegesen megillető támogatás különbözetének rendezésére a március hónapban folyósítandó támogatás utalásával egyidejűleg kerül sor. A különbözet után kamat nem számítható fel.

8. A kincstár a támogatási kérelemről

a) a 7. pont szerint előlegre jogosult fenntartók esetében, ha kérelmüket határidőben benyújtották 2015. február 28-áig,

b) egyéb esetekben 21 napon belül dönt.”

2. A Kvtv. 9. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

V. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSE

A 43. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót 2015. szeptember 1-jétől kiegészítő támogatás illeti meg az általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.

A kiegészítő támogatás fajlagos összege 9400 forint/fő/4 hónap, ami havonta egyenlő részletekben kerül folyósításra.”


  Vissza az oldal tetejére