Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.29.)

2015. évi LXXXIII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről * 

(A COTIF C Függelék Mellékletének 2015. évi módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a COTIF C Függelék Mellékletének 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1. § Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat” (a továbbiakban: RID) Mellékletének 2015. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

4. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló, 2012. december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek,

c) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

7. § A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy)

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben a RID belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket”

(rendeletben állapítsa meg.)

8. § Hatályát veszti a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CIX. törvény.

1. melléklet a 2015. évi LXXXIII. törvényhez * 

2. melléklet a 2015. évi LXXXIII. törvényhez * 

3. melléklet a 2015. évi LXXXIII. törvényhez

A RID Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

A közlekedésért felelős miniszter

Részt vesz a RID-del kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon; az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot – az illetékes miniszterekkel egyetértésben – kialakítja.

Más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat – a RID 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével – ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

Közlekedési hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat, és

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

Atomenergia-felügyeleti szerv

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

Bányafelügyelet

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és

b) a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

Katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

Műszaki biztonsági hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, – a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével – a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal, és

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, – a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével – a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagolóeszközök, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával és időszakos vizsgálatával

kapcsolatos hatósági feladatokat.

Megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság

Ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.