Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.29.)

2015. évi LXXXIII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről * 

(A COTIF C Függelék Mellékletének 2015. évi módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy a COTIF C Függelék Mellékletének 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1. § Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat” (a továbbiakban: RID) Mellékletének 2015. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

4. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló, 2012. december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek,

c) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

7. § A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy)

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben a RID belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket”

(rendeletben állapítsa meg.)

8. § Hatályát veszti a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CIX. törvény.

1. melléklet a 2015. évi LXXXIII. törvényhez * 

2. melléklet a 2015. évi LXXXIII. törvényhez * 

3. melléklet a 2015. évi LXXXIII. törvényhez

A RID Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

A közlekedésért felelős miniszter

Részt vesz a RID-del kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon; az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja.

Más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - a RID 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

Közlekedési hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat, és

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

Atomenergia-felügyeleti szerv

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

Bányafelügyelet

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és

b) a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

Katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

Műszaki biztonsági hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal, és

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagolóeszközök, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával és időszakos vizsgálatával

kapcsolatos hatósági feladatokat.

Megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság

Ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.


  Vissza az oldal tetejére