Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.29.)

2015. évi LXXXVI. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról * 

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 15. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NAV személyi állományába tartozó)

b) pénzügyőrökre a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),”

(rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)

2. § A NAV tv. a következő 15/B-15/E. §-sal egészül ki:

„15/B. § (1) A kormánytisztviselő, az ügykezelő a munkaidején kívül, a pénzügyőr a szolgálaton kívül sem tanúsíthat olyan, a közszolgálati tisztviselőhöz, illetve hivatásos állomány tagjához méltatlan magatartást, amely - különösen a munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója helytelen megítélésére, az általa betöltött munkakör tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a közszolgálatba vetett bizalomnak, valamint a NAV céljának veszélyeztetésére.

(2) A kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő köteles megtartani a feladatai ellátásával összefüggésben tudomására jutott törvény által védett titkot, minősített adatot. Ezen túlmenően illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a NAV, a NAV foglalkoztatottja vagy más természetes személy számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

15/C. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal és a hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni és teljesíteni. Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

(2) Ha a joggal való visszaélés a szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában áll és ez a magatartás kormánytisztviselő, ügykezelő esetében a közszolgálat nyomós érdekét, pénzügyőr esetében a szolgálati érdeket sérti vagy a másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

15/D. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal és a hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más kormánytisztviselő, pénzügyőr, illetve ügykezelő jogának megsértésével vagy csorbításával.

(2) A NAV megkülönböztetés nélkül, kizárólag a szakmai képességek, képzettségek, a gyakorlat és a teljesítmény, továbbá a kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve a hivatásos szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján biztosítja a kormánytisztviselők, pénzügyőrök részére az e törvény szerinti előmeneteli lehetőséget.

(3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget kell figyelembe venni.

15/E. § (1) A kölcsönös együttműködési kötelezettség keretében a kormánytisztviselő, a pénzügyőr, illetve az ügykezelő köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban bejelenteni, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték.

(2) A kötelezett a megalapozott gyanú közlését követő 15 napon belül köteles az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tenni. A határidő elmulasztása esetén a kötelezett igazolással élhet.

(3) Igazolásnak nincs helye akkor, ha a büntetőeljárásról a munkáltató tudomást szerzett, kivéve, ha a kötelezett a tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni. Ilyen esetben a (2) bekezdésben foglalt határidőt az akadály elhárultát követő naptól kell számítani.

(4) Fegyelmi vétségnek minősül, ha a kötelezett az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja, mulasztása miatt igazolással nem élt, és a munkáltatói jogkör gyakorlója tudomására jut, hogy a kötelezett ellen büntetőeljárás indult és a megalapozott gyanú közlése is megtörtént.

(5) Az (1) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerinti esetben nincs helye a Kttv. 83. § (3) bekezdése, illetve a Hszt. 297. § (3) bekezdése szerinti etikai eljárás lefolytatásának.

(6) Ha a munkáltató a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 63/A. § (2a) bekezdése alapján tájékoztatást kap arról, hogy a kormánytisztviselővel, pénzügyőrrel, ügykezelővel szemben büntetőeljárás indult, a tájékoztatás során tudomására jutott természetes személyazonosító adatot, valamint az (1) bekezdés szerinti bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás megindításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követő 15 napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig, illetve ha a méltatlanság megállapításra kerül, vagy fegyelmi eljárás kerül lefolytatásra, az ezen eljárások eredményeképpen hozott munkáltatói intézkedés jogerőre emelkedéséig, per esetén a per jogerős lezárásáig jogosult kezelni. Ezt követően az adatokat törölni kell.

(7) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti bejelentés során tudomására jutott személyes adatot a bejelentést követő 15 napig, ha a bejelentés alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig, illetve ha a méltatlanság megállapításra kerül, vagy fegyelmi eljárás kerül lefolytatásra, az ezen eljárások eredményeképpen hozott munkáltatói intézkedés jogerőre emelkedéséig, per esetén a per jogerős lezárásáig jogosult kezelni. Ezt követően az adatokat törölni kell.”

3. § A NAV tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) E törvény alkalmazása során a Hszt. 2. § 1-4., 6-8., 11-16., 18-21., 23-25., 28., 30-31. pontja, 4-12. §-a, 13. § (3)-(7) bekezdése, 15. §-a, 17. § (2) és (5) bekezdése, 31. § (2)-(3) bekezdése, 33. § (7) bekezdése, 38. § (8) bekezdése, 40. §-a, 45. § (1) bekezdése, 46. § (1)-(3) bekezdése, 47. §-a, 49. § (1) és (4) bekezdése, 50. §-a, 52-53. §-a, 55-61. §-a, 66. § (3)-(4) bekezdése, 71-72. §-a, 74. § (3) bekezdése, 77. § (1) bekezdés h) pontja és (7) bekezdése, 86. § (2) bekezdés e) pontja és (5)-(7) bekezdése, 100. §-a, 102. § (2) bekezdése, 108-129. §-a, 130. § (4) bekezdése, 131. § (2) bekezdése, 132-133. §-a, 134. § (4) bekezdése, 135. § (5) bekezdése, 137. § (3) bekezdése, 139-146. §-a, 149-164. §-a, 165. § (1) bekezdés a) és f) pontja, továbbá a szolgálati viszony megszüntetés fegyelmi fenyítésre vonatkozó rendelkezése, 166-167. §-a, 168. § (2) bekezdése, 169-174. §-a, 176-221. §-a, 224. § (3)-(4) bekezdése, 225-256. §-a, 257. § (3)-(6) bekezdése, 264. §-a, 267. § (2)-(3) bekezdése, 269-271. §-a, 277-279. §-a, 290. §-a, 340. § 1-2., 12. és 17. pontja, 341. § (1) és (4) bekezdése, 344. § (5) bekezdése, 346. §-a, 348. § (1)-(5) és (8)-(9) bekezdése, 349. § (2)-(3) bekezdése, 350-361. §-a, 362. § (1) bekezdése, továbbá a 9-10. melléklete nem alkalmazható.

(2) A kijelölt miniszter rendeletben határozza meg azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyőr tölthet be (hivatásos munkakör). A NAV-nál egyéb munkakörök ellátására pénzügyőr kizárólag egyedi elnöki engedély alapján, kivételesen indokolt esetben foglalkoztatható. A munkakör szolgálati jellegének megszűnése az abban a munkakörben foglalkoztatott pénzügyőr e munkakörben való további foglalkoztatását, hivatásos szolgálati jogviszonyát és előmenetelét nem érinti.

(3) Nem minősül a szolgálati jogviszony jellegét meghatározó, a Hszt. 13. § (1)-(2) bekezdése szerinti sajátos szolgálati körülmények között végzett, az élet és a testi épség kockáztatásával járó szolgálati tevékenységnek különösen:

a) a szervezet működését szolgáló, így különösen a gazdálkodással, a humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és egészségügyi tevékenységgel összefüggő, továbbá jogi és igazgatási, illetve

b) a szervezet működéséhez kapcsolódó, így különösen tájékoztatási, szociális és közművelődési, ügyviteli, informatikai, üzemeltetési munkaköri feladat.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott munkaköri feladatok ellátására hivatásos szolgálati jogviszony nem létesíthető.

(5) A pénzügyőr a szolgálati jogviszony létesítésekor vállalja, hogy az e törvényben, illetve a Hszt.-ben meghatározott feltételekkel, a szolgálati érdekeknek megfelelően a NAV bármely szervénél kötelezhető szolgálatteljesítésre, vagy - beleegyezésével - a Hszt.-ben meghatározott más szervezetnél történő szolgálatteljesítésre. A szolgálatteljesítési hely meghatározásakor a hivatásos állomány tagjának méltányolható érdekeit lehetőség szerint figyelembe kell venni.

(6) A hivatásos állományba történő kinevezésről készült okmány egy példányát a pénzügyőrnek át kell adni. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a szolgálati jogviszonyra vonatkozó minden lényeges adatot, így különösen

a) a munkáltató megnevezését, székhelyét,

b) a szolgálati jogviszony kezdetét,

c) a pénzügyőr szolgálatteljesítési helyét,

d) a pénzügyőr munkakörét,

e) a pénzügyőr besorolását,

f) a pénzügyőr rendfokozatát,

g) a pénzügyőr illetményét,

h) próbaidő kikötésénél a próbaidő tartamát, és

i) ha szükséges, a képzettségek megszerzésére vonatkozó kötelezést.”

4. § A NAV tv. 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17/B. § (1) A Hszt. 18. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr szolgálati igazolványa nem tartalmazza a pénzügyőr társadalombiztosítási azonosító jelét és aláírását.

(2) A Hszt. 29. § b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr más keresőfoglalkozást e törvénynek az összeférhetetlenségről szóló 33/B-33/F. §-a figyelembevételével folytathat.

(3) Hivatásos állományba visszavétel esetén a pénzügyőrt a 20. §-nak megfelelően kell besorolni.

(4) A hivatásos szolgálati jogviszony létesítésekor 12 hónap próbaidőt kell kikötni, ami nem hosszabbítható meg.

(5) A Hszt. 35. §-át és 95. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintetteket a NAV-nál megüresedő munkakör betöltésénél abban az esetben kell előnyben részesíteni, amennyiben

a) az érintett az e törvényben, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályban a munkakör betöltéséhez előírt képesítési feltételeknek megfelel, valamint

b) a munkakör az e törvény szerinti előmenetel alapján a NAV-val kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy hivatásos szolgálati jogviszonyban állóval nem tölthető be.

(6) A Hszt. 54. § (4)-(9) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr részére a NAV adott szervénél kell felajánlani másik, végzettségének megfelelő, de nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső hivatásos munkakört, feltéve, hogy felajánlható munkakörrel rendelkezik.

(7) A Hszt. 63. § (3) bekezdés d) pontját és (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr az e törvény szerinti rendfokozati illetményre jogosult.

(8) meghatározott szervhez hivatásos munkakör betöltésére vezényelt pénzügyőr illetményére és illetményjellegű juttatásaira, teljesítményértékelésére, minősítésére, pihenőidejére, a fegyelmi felelősségre vonásra, a kártérítésre, a személyiségi jogi jogsértésének jogkövetkezményeire, elismerések elnyerésére és viselésére, képzésére, továbbképzésére és előmenetelére e törvény szabályait kell alkalmazni.

(9) A Hszt. 68. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt pénzügyőr az e törvény szerinti illetményre, pótlékokra, juttatásokra, támogatásokra és költségtérítésre jogosult. Egyebekben a Hszt. 68. § (3) bekezdése az irányadó.

(10) A Hszt. 69. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőrt - tábornok kivételével - a NAV elnöke vezényli a külföldi szolgálati tevékenység időtartamára.

(11) A Hszt. 82. § (1) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hivatásos szolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a pénzügyőr e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott, a hivatásos szolgálati jogviszony fenntartásához szükséges, és a munkáltató által részére előírt képzési és vizsgakötelezettség teljesítését önhibájából elmulasztotta.

(12) A Hszt. 105. § (1) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr esetenként 2 munkanapra a hozzátartozója halálakor mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól.

(13) A Hszt. 107. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a szolgálati jogviszony létesítésére nem kerül sor, a szolgálati jogviszony létesítését célzó alkalmassági vizsgálat során az egészségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy egészségügyi adatot a vizsgálattól számított 1 éven belül meg kell semmisíteni.

(14) A NAV tekintetében a NAV elnöke a foglalkoztatási szabályzatban határozza meg

a) az alkalmazható szolgálati időrendszereket és azok kereteit,

b) a tartalékos-nyilvántartás kezelésével kapcsolatos részletszabályokat.

(15) A Hszt. 147. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendelkezés azon pénzügyőr tekintetében alkalmazandó, akit az állásából e törvény rendelkezései alapján felfüggesztettek.

(16) A Hszt. 165. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hszt. 165. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott okból visszatartott távolléti díjat a kamataival utólag akkor kell kifizetni, ha a büntetőeljárás felmentéssel zárul.

(17) A Hszt. 168. § (1) bekezdés alkalmazásában rendszeres illetménypótlék a vezetői pótlék, az idegennyelv-tudási pótlék és a veszélyességi pótlék.”

5. § (1) A NAV tv. 17/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyőr hivatásos szolgálati jogviszonyát - az a) pont tekintetében az (1a) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével - felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján

aa) a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, vagy

ab) a munkaköre ellátására alkalmatlanná vált,

és részére megfelelő munkakör nem biztosítható;

b) minősítése „nem felelt meg” fokozata alapján a munkaköre ellátására alkalmatlanná vált.”

(2) A NAV tv. 17/C. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a pénzügyőr egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota alapján - nem önhibájából - a hivatásos szolgálatra vagy munkaköre ellátására alkalmatlanná vált, a munkáltató köteles a pénzügyőr részére az állapotának, végzettségének megfelelő másik, elsősorban hivatásos munkakört, betölthető hivatásos munkakör hiányában nem hivatásos munkakört felajánlani. Ha a munkáltatónál nincs megfelelő betöltetlen munkakör, úgy számára - a szerv vezetőjének hozzájárulásával - a NAV más szervénél is felajánlható az állapotának, végzettségének megfelelő másik hivatásos, illetve nem hivatásos munkakör. A pénzügyőrt az (1) bekezdés a) pontja alapján akkor lehet felmenteni nem önhibából bekövetkezett egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság esetén, ha

a) az állapotának megfelelő betöltetlen hivatásos, illetve nem hivatásos munkakör a munkáltatónál, illetve a NAV más szervénél nincs, és rendelkezési állományba sem helyezhető,

b) a felajánlott másik, állapotának megfelelő hivatásos, illetve nem hivatásos munkakört a pénzügyőr méltányolható okból nem fogadta el, vagy

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosultságot szerzett.

(1b) A hivatásos szolgálati jogviszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha a pénzügyőr az (1a) bekezdés szerint felajánlott hivatásos, illetve nem hivatásos munkakört nem méltányolható okból nem fogadja el.”

6. § A NAV tv. 17/D. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A NAV állományából külföldre vezényelt pénzügyőr a vezénylés időtartama alatt a más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok szerint jogosult szabadságra.

(8) A Hszt. 64. § (2)-(4) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a más szervhez való vezénylés megszüntetése esetén a pénzügyőr részére a NAV valamely szervénél a végzettségének megfelelő munkakört kell felajánlani. Amennyiben nincs ilyen felajánlható munkakör - de a vezénylés megszüntetésétől számított egy éven belül ez lehetővé válhat -, az érintett beleegyezésével munkakörbe helyezéséig, de legfeljebb 1 évig rendelkezési állományba helyezhető. Ebben az esetben az érintettet a 20. §-nak megfelelően kell besorolni és részére a besorolásnak megfelelő, pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani. Ha a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének megfelelő felajánlható munkakör nincs, illetve a felajánlott munkakört nem fogadja el és rendelkezési állományba helyezésére sem kerül sor, akkor az érintett hivatásos szolgálati jogviszonyát a Hszt. felmentésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával felmentéssel meg kell szüntetni. A hivatásos szolgálati jogviszonyról történő lemondásnak kell azonban tekinteni, ha a pénzügyőr a végzettségének megfelelő felajánlott munkakört nem fogadja el, vagy arról 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy a munkakör elfogadásával szolgálatteljesítési helye nem változik.”

7. § A NAV tv. 17/E. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hszt. 77. § (3)-(4) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hszt. 77. § (1) bekezdés c)-g) és i) pontja szerinti rendelkezési állomány megszűnésekor a pénzügyőr részére a NAV valamely szervénél a végzettségének megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha a pénzügyőr végzettségének megfelelő felajánlható munkakör nincs, vagy a felajánlott munkakört nem fogadja el, - a hivatásos állomány Hszt. 77. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tagja kivételével - az érintett hivatásos szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.

(2) A Hszt. 77. § (5) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hszt. 77. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állomány időtartama alatt a pénzügyőr részére az (1) bekezdésben meghatározott munkakört kell felajánlani. Amennyiben a pénzügyőrnek a Hszt. 77. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állomány ideje alatt nincs ilyen felajánlható munkakör, vagy a pénzügyőr a felajánlott munkakört nem fogadja el, a hivatásos szolgálati jogviszonyát a rendelkezési állomány megszűnésekor felmentéssel meg kell szüntetni.”

8. § A NAV tv. 17/G. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hszt. 267. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szolgálati panasznak azokban az esetekben sincs helye, amelyekben e törvény azt kizárja.

(4) Azokban az esetekben, amelyekben a Hszt. alapján - és e törvény előírásaira is figyelemmel - helye van szolgálati panasz benyújtásának, azt az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül lehet előterjeszteni.

(5) A Hszt. 267. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó vezető a szolgálati panasznak nem ad helyt, úgy azt a közvetlen feletteséhez terjeszti fel elbírálásra. Ha a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó vezető a NAV elnöke, illetve az adott NAV szerv vezetője, úgy - ha a szolgálati panasznak nem ad helyt - az ügyet a 10. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlójához kell felterjesztenie.

(6) A Hszt. 268. § (1)-(2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy elöljáró parancsnokon azt a vezetőt kell érteni, akihez az (5) bekezdés értelmében a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó vezetőnek fel kell terjesztenie a szolgálati panaszt, amennyiben annak nem ad helyt.”

9. § A NAV tv. 17/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17/H. § (1) A Hszt. 106. § (4)-(5) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a pénzügyőr az előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek nem felel meg, úgy a Hszt. 106. § (4) bekezdése szerinti ismételt ellenőrzés mellőzésével a 17/C. § szerint kell eljárni.

(2) A Hszt. 32. § (1)-(2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az ott említett fegyelmi fenyítéseken a rendfokozatban való visszavetés, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fenyítést kell érteni,

b) az a) pont szerinti fegyelmi fenyítést eredményező - a kijelölt miniszter javaslatát megelőző - fegyelmi eljárást a NAV elnöke által vezetett fegyelmi tanács folytatja le.

(3) A Hszt. 134. § (2) bekezdése alkalmazásában folyamatos ügyeleti szolgálatnak minősül a NAV bűnügyi és vámszerveinél, továbbá az állandó ügyeletet ellátó szerveknél a váltószolgálat. A szolgálatteljesítési időt e szerveknél negyedéves keretekben kell meghatározni.

(4) Az Mt.-ben meghatározott munkaszüneti napokon túl a pénzügyőrök tekintetében munkaszüneti nap január 26-a, a nemzetközi vámnap, a NAV hivatásos állományú tagjainak ünnepnapja.

(5) A munkaszüneti napok körüli munkarendre a hivatásos állomány vonatkozásában az Mt. 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A pénzügyőrt megillető pótszabadság tekintetében a Hszt. 280. § (4) bekezdés a) pontja nem alkalmazható.”

10. § A NAV tv. „Eltérés a Hszt.-től” alcíme a következő 17/J-17/K. §-sal egészül ki:

„17/J. § (1) A bűnözés elleni eredményes fellépés céljából a hivatásos állományú pénzügyi nyomozó hivatásos szolgálati jogviszonyának fenntartása mellett - szolgálati feladatként, a NAV-hoz tartozás leplezésével - más foglalkoztatási jogviszony létesítésével vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység folytatásával bízható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása alatt a pénzügyi nyomozó társadalombiztosítási ellátására, járandóságaira a hivatásos állományra vonatkozó szabályok szerint jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatásra vonatkozó speciális szabályokat a kijelölt miniszter állapítja meg, továbbá - a költségvetési és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése és a járandóságok tekintetében - az érintett szervezetekkel kötött megállapodás tartalmazza.

17/K. § A Hszt. 276. § (3)-(4) bekezdését a 17/J. § szerinti állomány tekintetében is alkalmazni kell.”

11. § A NAV tv. „Eltérés a Hszt.-től” alcíme a következő 17/L-17/N. §-sal egészül ki:

„17/L. § A NAV-val tisztjelölti szolgálati jogviszonyban álló tisztjelölt (a továbbiakban: tisztjelölt) vonatkozásában

a) a Hszt. 286. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a tisztjelölti jogviszony a tisztjelöltnek felróható okból szűnik meg, a képzés költségeit a foglalkoztatási szabályzatban meghatározottaknak megfelelően köteles megtéríteni;

b) a Hszt. 288. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tisztjelöltet - a Hszt. 288. § (2) bekezdése szerinti korlátozás figyelembevételével - az e törvény alapján a pénzügyőrt megillető járandóságok illetik meg;

c) a Hszt. 288. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tisztjelölt a foglalkoztatási szabályzatban meghatározottak szerint jogosult kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, továbbá egyes költségtérítésekre és szociális juttatásokra.

17/M. § (1) A Hszt. 289. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tisztjelölttel szemben

a) a 33/G. § (3) bekezdés a) pontja szerinti megrovás,

b) a (2) bekezdés szerinti korlátozás figyelembevételével a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 55. § (2) bekezdés c) pont szerinti, a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások - legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló - csökkentése, illetve megvonása,

c) az Nftv. 55. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.

(2) Az Nftv. 55. § (2) bekezdés c) pontja szerinti fegyelmi büntetés azzal szabható ki, hogy az ösztöndíj legfeljebb 5 hónapra 10-50%-kal csökkenthető.

(3) A tisztjelölt esetében a fegyelmi jogkör gyakorlója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetője, aki, illetve a vezetése alatt álló fegyelmi tanács csak az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti fegyelmi büntetést szabhatja ki. Ha a fegyelmi tanács szerint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés lenne indokolt, a fegyelmi jogkör gyakorlója a NAV elnöke. Ilyen esetben a fegyelmi ügyet 8 napon belül fel kell terjeszteni a NAV elnökéhez, aki - újabb fegyelmi tanács felállítása nélkül - 30 napon belül dönt az ügyben. Ilyen esetben akkor is a NAV elnöke dönt az ügyben, ha álláspontja szerint nem a javasolt fegyelmi büntetés indokolt.

(4) Ha a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetőjével szemben a 33/Z. § (9) bekezdés szerinti valamely összeférhetetlenségi ok áll fenn, a fegyelmi jogkör gyakorlójaként a NAV elnöke által kijelölt, a Központi Hivatal állományába tartozó, vezetői munkakört betöltő pénzügyőr jár el.

(5) A 33/Y. § (3) bekezdés a) pontját tisztjelölt esetében az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti fegyelmi büntetés tekintetében kell alkalmazni.

(6) A 33/Y. § (4) bekezdését tisztjelölt esetében akkor kell alkalmazni, ha a fegyelmi jogkör gyakorlója szerint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárás fegyelmi büntetés lenne indokolt.

(7) A 34/C. § (3) és (4) bekezdésében említett, 33/J. § (6) bekezdés d) pontja szerinti vezető, illetve eljárás alatt a (3) bekezdés szerinti vezetőt, illetve eljárást kell érteni.

(8) A Hszt. 289. § (4) bekezdését a fegyelmi eljárás során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fegyelmi eljárásra az (1)-(7) bekezdés szerinti eltéréssel az e törvény szerinti szabályok az irányadók. A törvényben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

17/N. § (1) A tisztjelölt esetében a kártérítési jogkör gyakorlója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének tanszékvezetője.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a tisztjelölt által a NAV-nál teljesített szakmai gyakorlaton vagy a NAV-nál elrendelt szolgálati tevékenység során a NAV-nak okozott kárral összefüggésben a kártérítési jogkör gyakorlója a NAV elnöke.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a tisztjelölt által a NAV-nál teljesített szakmai gyakorlaton vagy a NAV-nál elrendelt szolgálati tevékenység során a tisztjelöltnek a NAV által okozott kár tekintetében a 34/T. § alkalmazásában munkáltató alatt azt a NAV szervet kell érteni, amelynél a tisztjelölt a szakmai gyakorlatot, illetve az elrendelt szolgálati feladatot ellátta.

(4) A Hszt. 289. § (4) bekezdését a kártérítési eljárás során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kártérítési eljárásra az (1)-(3) bekezdés szerinti eltéréssel az e törvény szerinti szabályok az irányadók. Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.”

12. § (1) A NAV tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény alkalmazása során a Kttv. 6. § 11. és 20a. pontja, 10. §-a, 11. § (4)-(6) bekezdése, 13-25. §-a, 40. §-a, 41/A-41/B. §-a, 45. § (1) bekezdése, 48. §-a, 52. §-a, 54. §-a, 63. § (2) bekezdés h) pontja, 64/A. §-a, 65. §-a, 68. § (4) bekezdésnek az összeférhetetlenségi szabály nem alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezése, 80-82. §-a, 83/A. §-a, 84-87. §-a, 96-98. §-a, 100-108. §-a, 110-117. §-a, 118. § (1)-(2) és (11) bekezdése, 119-121. §-a, 123. §-a, 126-143. §-a, 145-149/A. §-a, 150. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 151. §-a, 152. § (1)-(3) és (7) bekezdése, 153. §-a, 154. § (1) bekezdése, 155-175. §-a, 183/C. §-a, 190. §-a, 192-194. §-a, 207. § (6) bekezdése, 208. § (2) bekezdése, 209. §-a, 259. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja, 6. pont a)-b), d) és f) alpontja, 7. pontja, 10. pont c) alpontja, 11. pontja, 17. pont c) alpontja, (5) bekezdés b) és c) pontja, valamint 1. melléklete nem alkalmazható.”

(2) A NAV tv. 18. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Kttv. 63. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában a kormánytisztviselő munkavégzése akkor nem megfelelő, ha a minősítése „nem felelt meg” fokozatú.

(7) A Kttv. 63. § (2) bekezdés d) pontját a kormánytisztviselő, illetve az ügykezelő Kttv. 58. § (6) bekezdése szerinti kérelme, illetve az e törvény 18/B. § (7) bekezdése szerinti kérelme tekintetében kell alkalmazni.”

13. § A NAV tv. 18/B. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell az érintett beleegyezése]

e) az érintettnek a NAV más szervéhez történő belső áthelyezéséhez vagy szervezeti egység váltásához, kormánytisztviselő tekintetében a munkavégzési hely kizárólag a település területén belüli megváltoztatása mellett, amennyiben az érintett minősítése - az általa betöltött munkakör alapján - „kevésbé felelt meg” fokozatú,”

14. § A NAV tv. 18/D. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor a helyettesítésre azért van szükség, mert

a) a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, feltéve, ha a helyettesítés időtartama a 30 napot meghaladja,

b) a helyettesítésre okot adó munkakör be van töltve, feltéve, ha a helyettesítés meghaladja az egybefüggő 3 hónapot

az ezt meghaladó helyettesítés időtartamára.”

15. § A NAV tv. 19/D. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vezető a vezetői munkaköréről bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A vezetői munkakörről való lemondási idő 30 nap. A munkáltatói jogkör gyakorlója és a vezető rövidebb időben is megállapodhatnak.

(5) A vezetői munkakörről történő lemondás esetén a NAV adott szervénél - feltéve, hogy felajánlható munkakör rendelkezésre áll - az érintett részére a végzettségének megfelelő alacsonyabb vezetői munkakört vagy nem vezetői munkakört kell felajánlani. Az érintett részére - kérelmére - alacsonyabb vezetői munkakör helyett nem vezetői munkakört kell felajánlani. Az érintett a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik.

(6) A kormányzati szolgálati jogviszonyról, hivatásos szolgálati jogviszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha az érintett nem fogadja el a vezetői munkakörről történő lemondást követően felajánlott (5) bekezdés szerinti munkakört.

(7) Ha felajánlható másik munkakör nincs, az érintettet - a lemondás időpontjától kezdődően - fel kell menteni. Ilyen esetben a (2) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.”

16. § A NAV tv. 20/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A pénzügyőr a 7/A. sz. melléklet szerinti rendfokozati állománycsoportjába tartozó rendfokozattal rendelkezik. A rendfokozatban való előmenetel a magasabb rendfokozatba történő előléptetéssel és kinevezéssel valósul meg. A pénzügyőr előléptethető”

17. § A NAV tv. 32/J. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl szabadságra jogosító időnek minősül továbbá a szoptató anya részére biztosított következő időtartam: a szoptatás első 6 hónapjában naponta kétszer 1 óra, ezt követően a kilencedik hónap végéig naponta 1 óra, ikrek esetében pedig az óraszám - az előzőek figyelembevételével - az ikrek számához igazodik.

(4) A (3) bekezdés pénzügyőr esetében nem alkalmazható arra az időszakra, amire a Hszt. 148. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szabadságot vesz igénybe.”

18. § A NAV tv. 32/N. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Nem rendelhető vissza a kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő, ha a visszarendelés az alapjául szolgáló okkal, körülménnyel arányban nem álló jog- vagy érdeksérelmet okozna.”

19. § A NAV tv. 32/R. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A NAV-on belüli vezénylés esetén, valamint a kijelölt miniszter által vezetett minisztériumba vagy a kijelölt miniszter által irányított szervhez vezénylés esetén a vezénylés időtartama alatt a pénzügyőr részére a vezénylés helye szerinti szervnél kell kiadni a szabadságot. Más vezénylés esetén a ki nem adott időarányos tárgyévi szabadság megváltását illetően úgy kell eljárni, mintha az érintett szolgálati jogviszonya megszűnt volna.”

20. § (1) A NAV tv. 33/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat, a munkáltatójánál vagy munkavégzés, szolgálati feladat teljesítése közben politikai tevékenységet nem folytathat.”

(2) A NAV tv. 33/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában politikai tevékenységnek kell tekinteni minden olyan, a NAV-on belül szélesebb munkahelyi nyilvánosság előtt tett megnyilvánulást, illetve munkavégzés, szolgálati feladat teljesítése közben nem a NAV foglalkoztatottjai előtt tett megnyilvánulást, amely kifejezetten valamely párt- vagy politikai mozgalom céljának megvalósulása érdekében a párt- vagy politikai mozgalom segítésére vagy támogatására szólít fel.”

(3) A NAV tv. 33/B. §-a a következő (5)-(6a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kormánytisztviselő nem lehet helyi önkormányzati képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja annál az önkormányzatnál, amely a NAV őt alkalmazó szerve szervezetszerű működési területén működik.

(6) Az informatikai intézet és a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet esetében a kormánytisztviselő annál az önkormányzatnál nem lehet helyi önkormányzati képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja, amely a munkavégzési helye szerinti régió közigazgatási határain belül van.

(6a) A pénzügyőr nem lehet helyi önkormányzati képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja.”

(4) A NAV tv. 33/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A pénzügyőr a (4) és (6a) bekezdésben meghatározottakon túl nem tölthet be a Hszt. 82. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egyéb tisztséget sem.”

21. § A NAV tv. 33/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő - ideértve a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőt is - a NAV elnökének előzetes engedélyével gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag lehet, feltéve, ha

a) a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban van,

b) a gazdasági társaság állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítvány közvetlen vagy közvetett tulajdonában van,

c) a gazdasági társaság tartósan állami tulajdonban van,

d) a gazdasági társaságba az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, vagy

e) a gazdasági társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló törvény rendelkezései alapján számítva - legalább 50 százalék.”

22. § A NAV tv. 33/G. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetés alkalmazásával a pénzügyőr elveszíti a rendfokozatát is.”

23. § A NAV tv. 33/J. § (6) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelkezési állományba tartozó pénzügyőrrel szemben a fegyelmi jogkör gyakorlója)

a) ha

aa) a pénzügyőr a szolgálatát a kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban vagy az irányítása alatt álló költségvetési szervnél teljesíti, a kijelölt miniszter által meghatározott vezető;

ab) a pénzügyőr a szolgálatát az aa) alponton kívüli más szervnél teljesíti, a NAV elnöke;

b) ha a rendelkezési állományba helyezés - ide nem értve a d) pont szerinti esetet -,

ba) a Hszt. 77. § (1) bekezdés b)-c), e)-f) pontja alapján történt, annak a NAV szervnek a munkáltatói jogkör gyakorlója, amelynek rendelkezési állományába a pénzügyőr tartozik;

bb) a Hszt. 77. § (1) bekezdés g), i)-k) pontja alapján történt, a NAV elnöke;”

24. § A NAV tv. 33/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33/M. § Ha a 33/J-33/L. § szerinti fegyelmi jogkör gyakorlójával szemben áll fenn a 33/Z. § (9) bekezdés szerinti valamely összeférhetetlenségi ok, a felettes szerv vezetője a felettes szerv állományába tartozó, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőt, pénzügyőrt jelöl ki a fegyelmi jogkör gyakorlójaként; ha az összeférhetetlenségi ok a NAV elnökével szemben áll fenn, a kijelölt miniszter a minisztérium állományába tartozó, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőt jelöl ki a fegyelmi jogkör gyakorlójaként. Ha a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszékének a tanszékvezetőjével szemben áll fenn a 33/Z. § (9) bekezdés szerinti valamely összeférhetetlenségi ok, a fegyelmi jogkör gyakorlójaként a NAV elnöke által kijelölt, a központi hivatal állományába tartozó vezetői munkakört betöltő pénzügyőr jár el.”

25. § (1) A NAV tv. 33/P. § (7)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója az érintettet - amennyiben az a bűncselekmény, amely miatt az érintett ellen a büntetőeljárás indult, az érintett által betöltött munkakör tekintélyét, illetve a NAV tekintélyét, jó hírnevét, a működésébe vetett közbizalmat súlyosan veszélyezteti, vagy az eljárás miatt az érintettnek a munkahelytől való távoltartása indokolt - az állásából az eljárás befejezéséig felfüggesztheti. A munkáltatói jogkör gyakorlója a felfüggesztésről határozatban rendelkezik. Az érintett a határozat felülvizsgálata iránt közvetlenül bírósághoz fordulhat.

(8) A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a felfüggesztés megszüntetéséig vissza kell tartani, kivéve, ha az így folyósítandó összeg nem érné el a mindenkori minimálbért. Ilyen esetben a visszatartást úgy kell alkalmazni, hogy a folyósított összeg nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér összegénél. A visszatartott illetményt a visszatartás időpontjától számított, Ptk. szerinti kamatával növelten utólag ki kell fizetni, ha a méltatlanság nem állapítható meg. A kifizetést az erről szóló döntés közlését követő 15 napon belül kell teljesíteni.”

(2) A NAV tv. 33/P. §-a a következő (8b)-(8c) bekezdéssel egészül ki:

„(8b) A méltatlansági eljárás célja annak megállapítása, hogy a tanúsított magatartás alkalmas-e arra, hogy az érintett által betöltött munkakör tekintélyét, illetve a NAV tekintélyét, jó hírnevét, a működésébe vetett közbizalmat súlyosan veszélyeztesse. Önmagában az a tény, hogy büntetőeljárás van folyamatban, nem alapozza meg a méltatlanság megállapítását.

(8c) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a méltatlansági eljárás eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a kormánytisztviselő, a pénzügyőr, illetve az ügykezelő hivatalára méltatlan, de a méltatlanság alapjául szolgáló magatartás nem indokolja a jogviszony megszüntetését, akkor - az állásból való felfüggesztés megszüntetése mellett - intézkedhet az érintett más, azonos vagy alacsonyabb besorolású munkakörbe helyezéséről. E munkáltatói intézkedés során az egyoldalú kinevezés-módosítás szabályai irányadók azzal, hogy ebben az esetben a 18/B. § (6)-(7) bekezdése nem alkalmazható.”

26. § A NAV tv. 33/X. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A fegyelmi eljárás alá vont és képviselője, illetve ha egyidejűleg több képviselővel jár el, képviselői (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: képviselő) jogosultak megismerni azt a minősített adatot, amelyet a fegyelmi eljárás során e törvény szerint általuk megtekinthető irat tartalmaz, az iratról azonban másolatot nem kaphatnak. A minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősítő vagy minősített adatot kezelő szerv biztosítja, hogy a fegyelmi eljárás alá vont és képviselője a fegyelmi eljárás során általuk megismerhető minősített adatot személyi biztonsági tanúsítvány és felhasználói engedély nélkül is megismerhessék. Ebben az esetben figyelmeztetni kell őket arra, hogy a minősített adatot kötelesek megtartani. A figyelmeztetés kiterjed a minősített adattal visszaélés büntetőjogi következményeire is. A figyelmeztetést és a minősített adatot tartalmazó irat megtekintésének megtörténtét, továbbá a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti titoktartási nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.”

27. § A NAV tv. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet igénybe, szemlét tarthat, egyéb bizonyítást folytathat. Az eljárási cselekményekről készült iratokat az eljárás alá vont személlyel és képviselőjével közölni kell. Amennyiben valamely irat minősített adatot tartalmaz, arra a 33/X. § (3a) bekezdése az irányadó.”

28. § A NAV tv. 34/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a fegyelmi ügyben hozott határozat minősített adatot tartalmaz, az eljárás alá vont személyt és képviselőjét (képviselőit) arról kell értesíteni, hogy hol tekinthetik meg a minősített adatot tartalmazó határozatot. A határozat rendelkező részéről készített kivonatot azonban ebben az esetben is kézbesíteni kell e törvény előírásainak megfelelően.”

29. § A NAV tv. 34/C. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az e § alapján hozott határozat minősített adatot tartalmaz, a 34/A. § (6) bekezdésének figyelembevételével kell eljárni.”

30. § (1) A NAV tv. 34/E. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztésnek akkor van helye, ha az a bűncselekmény, amely miatt az érintett ellen a büntetőeljárás indult, az érintett által betöltött munkakör, illetve a NAV tekintélyét, jó hírnevét, a működésébe vetett közbizalmat súlyosan veszélyezteti, vagy a büntetőeljárás miatt az érintettnek a munkahelytől való távoltartása indokolt.

(4) Ha az (5) bekezdés körébe nem tartozó bűncselekmény tekintetében a rendelkezésre álló adatok az érintett méltatlanná válásának a megállapítását megalapozzák, a kormánytisztviselő, az ügykezelő Kttv. 63. § (2) bekezdés a) pontja szerinti méltatlanná válását, a pénzügyőr Hszt. 86. § (2) bekezdés d) pontja szerinti méltatlanná válását a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt is meg lehet állapítani.

(5) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő, pénzügyőr, ügykezelő 15/E. § (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján értesült arról, hogy vele szemben közvádra üldözendő - a kormányzati szolgálati jogviszonyból, hivatásos szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeivel össze nem függő - bűntett megalapozott gyanúját közölték, akkor köteles méltatlansági eljárást indítani.”

(2) A NAV tv. 34/E. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 15/E. § (4) bekezdés szerinti esetben méltatlansági eljárás helyett fegyelmi eljárást kell indítani.

(7) A (4)-(5) bekezdés szerinti esetben a 33/P. § (7)-(8c) bekezdés alkalmazásának helye van.”

31. § A NAV tv. 34/J. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megrongálódott dolog értékesítéséből, hasznosításából vagy biztosítási jogviszonyból eredően megtérült.”

32. § A NAV tv. 34/Q. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34/Q. § A kártérítés összegének kiszámításánál le kell vonni

a) az elmaradt jövedelemre eső mindazon járulékot, amely a társadalombiztosítási szabályok szerint - mint jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék) - nem képez járulékalapot;

b) az állami egészségügyi és társadalombiztosítás keretében járó ellátás ellenértékét;

c) amit a foglalkoztatott megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna;

d) amihez a foglalkoztatott (hozzátartozója) a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott;

e) amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá;

f) azt a pénzösszeget, amely biztosítási jogviszony keretében megtérült.”

33. § (1) A NAV tv. 34/W. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdés b)-g) és j)-l) pontjában foglalt esetekben a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerős döntéséig nem hajtható végre, ide nem értve]

d) a (4) bekezdés d) pontja alapján megtámadott minősítésen alapuló intézkedést, ide nem értve, ha az intézkedés a (4) bekezdés a) pontja szerinti esettel egyezik meg.”

(2) A NAV tv. 34/W. §-a a következő (10a)-(10b) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Ha a minősítés megállapításainak felülvizsgálata iránti perben hozott jogerős ítélet alapján az állapítható meg, hogy - a (10) bekezdés d) pontja alapján a bíróság jogerős döntése előtt is végrehajtható - minősítésen alapuló intézkedésre nem kerülhetett volna sor, az eredeti állapotot - a (10b) bekezdés kivételével - 30 napon belül helyre kell állítani.

(10b) Ha a végrehajtott intézkedés miatt az érintettet jövedelemkiesés is érte, a különbözetet az intézkedés végrehajtásának időpontjától számítva, a Ptk. szerinti kamattal növelt összegben, 15 napon belül ki kell fizetni.”

34. § (1) A NAV tv. 34/Y. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(E fejezet, valamint a NAV személyi állományának jogviszonyát szabályozó más jogszabályok alkalmazásában:)

j) kormányzati szolgálati jogviszonyra, hivatásos szolgálati jogviszonyra (együtt: szolgálati jogviszonyra) vonatkozó szabály: az e törvényben, a Kttv.-ben, a Hszt.-ben, valamint az ezen törvények végrehajtására kiadott rendeletben, továbbá az e törvényben meghatározott tárgykörökben a foglalkoztatási szabályzatban meghatározott rendelkezés;”

(2) A NAV tv. 34/Y. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Hszt.-ben és a Hszt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben a miniszter részére biztosított jogköröket a NAV tekintetében a kijelölt miniszter gyakorolja.”

(3) A NAV tv. 34/Y. § (5) bekezdése a következő e)-f) ponttal egészül ki:

(Ahol a Hszt.)

e) szolgálati beosztást említ, azon a NAV tekintetében munkakört;

f) rendvédelmi oktatási intézményt említ, azon a NAV tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát”

(kell érteni.)

(4) A NAV tv. 34/Y. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ahol a Hszt. szolgálati helyet említ, azon a NAV tekintetében azt a NAV szervet kell érteni, amelynek állományába a pénzügyőr tartozik.”

(5) A NAV tv. 34/Y. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A 31. § (4) bekezdés alkalmazásában az ügykezelők, illetve a munkavállalók tekintetében a jubileumi jutalom meghatározása során figyelembe vehető jogviszonyban töltött idő alatt a Kttv. 150. § (3) bekezdése alapján megállapított jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött időt kell érteni.”

(6) A NAV tv. 34/Y. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ahol a Kttv., illetve a Hszt. közeli hozzátartozóról vagy hozzátartozóról rendelkezik, azon a NAV kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének, illetve a pénzügyőrnek a (7) bekezdés szerinti közeli hozzátartozóját, illetve hozzátartozóját kell érteni.”

35. § (1) A NAV tv. 82/A. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

b) azon vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök körét, amelyekre vonatkozóan, valamint a készpénz, készpénzt helyettesítő eszköz esetében azt az értékhatárt, amelyet meghaladóan a hivatásos állomány tagja korlátozható abban, hogy azokat a szolgálatban magánál tartsa, valamint a korlátozás feltételeit, továbbá a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,”

(2) A NAV tv. 82/A. § (1) bekezdése a következő i)-l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)

i) a rendelkezési állományba helyezettek illetményére vonatkozó szabályokat,

j) a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok körét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait,

k) a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az alkalmazható eszközök körét és a technikai ellenőrzés alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,

l) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkaköröket, valamint az e körből kizárt tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket.”

36. § (1) A NAV tv. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„99. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 118. § (2) bekezdése alapján a pénzügyőr részére 2012. január 1-jét megelőzően adományozott tanácsosi, főtanácsosi cím viselésére a pénzügyőr 2015. július 1-jét követően is jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alapján tanácsosi cím viselésére jogosult pénzügyőr vezetői pótlék nélkül számított főosztályvezető-helyettesi, a főtanácsosi cím viselésére jogosult pénzügyőr vezetői pótlék nélkül számított főosztályvezetői illetményre jogosult. A tanácsosi, illetve a főtanácsosi címmel rendelkező vezetői munkakört betöltő pénzügyőr a vezetői illetményre jogosult, ha az magasabb, mint a címe alapján számított illetménye.

(3) A pénzügyőrt az (1) bekezdés szerinti kitüntető cím viselésének joga nyugállományba vonulását követően is megilleti.

(4) A tanácsosi és a főtanácsosi címet meg kell vonni, ha a pénzügyőrrel szemben a bíróság szabadságvesztést, pénzbüntetést, közérdekű munka büntetést szabott ki.”

(2) A NAV tv. a következő 100-103. §-sal egészül ki:

„100. § A Hszt. 348. § (6) bekezdés a) pontját a pénzügyőrök tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vezénylés tartamára vonatkozó rendelkezéseket a Hszt. rendelkezéseinek - az e törvényben foglalt eltérésekkel való - megfelelés érdekében módosítani kell.

101. § (1) Ha a 2015. június 30-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományában álló kormánytisztviselő, pénzügyőr, illetve ügykezelő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: NAV Mód. V. törvény) módosított összeférhetetlenségi szabályok alapján 2015. július 1-jével összeférhetetlen helyzetbe kerül vagy engedélykérelem terheli, az összeférhetetlenségi okot köteles 2015. július 31-ig a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban bejelenteni, illetve az engedély iránti kérelmet előterjeszteni. Egyebekben - a (2) bekezdésre is figyelemmel - a 33/F. § (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott határidő helyett az összeférhetetlenséget 90 napon belül kell megszüntetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló írásbeli döntés egyúttal tartalmazza az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó felszólítást is.

102. § A NAV Mód. V. törvény hatálybalépése előtt kiszabott, de a NAV Mód. V. törvény hatálybalépéséig még végre nem hajtott lefokozás fegyelmi büntetés tekintetében a 2015. június 30-án alkalmazandó rendelkezések az irányadók.

103. § E törvénynek a NAV Mód. V. törvénnyel megállapított 15/E. § szerinti bejelentési kötelezettségre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezése a NAV Mód. V. törvény hatálybalépése után közölt megalapozott gyanú esetében áll fenn, illetve alkalmazandó.”

37. § A NAV tv. a következő alcímmel és 104. §-sal egészül ki:

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

104. § E törvény IV. fejezete az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

38. § A NAV tv. a következő alcímmel és 105. §-sal egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

105. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat 36-37. cikkei [37/A-37/B. §],

b) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i, 2008/633/IB tanácsi határozat 3-5. cikke [75. §],

c) a büntető ügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i, 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 3. cikke, 5. cikke, 9. cikke, 13. cikke [72. § (1)-(2) bekezdés, 74. § (2) bekezdés, 77. §, 78. § (1) bekezdés a)-c) pontok],

d) az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/917/IB Tanácsi határozat [80. §].”

39. § A NAV tv. 7. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

40. § A NAV tv.

1. 16/A. § (3) bekezdésében a „pályázat elbírálásának napjától” szövegrész helyébe a „pályázat elbírálását követő 60. naptól” szöveg, a „kiírást megelőzően legalább 8 nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban tájékoztatják” szövegrész helyébe a „pályázat kiírásáról azt megelőzően legalább 8 nappal korábban írásban tájékoztatják” szöveg,

2. 16/D. § (1)-(2) bekezdésében, 16/L. § (2) bekezdésében az „a kormányzati szolgálati jogviszonyra, hivatásos szolgálati jogviszonyra” szövegrész helyébe a „szolgálati jogviszonyra” szöveg,

3. 17/E. § (4) bekezdésében a „Hszt. 51/A. §-a” szövegrész helyébe a „Hszt. 74. §-a” szöveg, a „Hszt. 58. §-ában” szövegrész helyébe a „Hszt. 88. §-ában” szöveg,

4. 17/E. § (5) bekezdésében a „Hszt. 58. §-ában” szövegrész helyébe a „Hszt. 88. §-ában” szöveg,

5. 17/F. § (1) bekezdésében a „Hszt. 149/A-149/C. §” szövegrész helyébe a „Hszt. 222-224. §-a” szöveg,

6. 17/F. § (1) bekezdésében a „szerinti esetben” szövegrész helyébe a „, továbbá a 17/M. § (3) bekezdése szerinti esetben” szöveg,

7. 17/F. § (2) bekezdésében a „Hszt. 149/B. § (2) bekezdését” szövegrész helyébe a „Hszt. 223. § (2) bekezdését” szöveg,

8. 17/F. § (3) bekezdésében a „Hszt. 149/C. § (1) bekezdését” szövegrész helyébe a „Hszt. 224. § (1) bekezdését” szöveg,

9. 17/F. § (4) bekezdésében a „Hszt. 149/C. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „Hszt. 224. § (2) bekezdése” szöveg,

10. 19/A. § (1) bekezdésében a „felsőfokú iskolai végzettségű” szövegrész helyébe a „szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű” szöveg,

11. 19/E. § nyitó szövegrészében a „kinevezés módosítása” szövegrész helyébe a „19/D. § (1) vagy (5) bekezdésén alapuló kinevezés módosítása” szöveg,

12. 26/A. § (5) bekezdésében az „angol, francia és német” szövegrész helyébe az „angol, francia, német, arab, kínai és orosz” szöveg,

13. 32/C. § (6) bekezdés a) pontjában a „Kttv. 39. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kttv. 39. § (4a) bekezdése” szöveg,

14. 32/C. § (6) bekezdés b) pontjában a „Hszt. 53. § b), f)-g) pontja, az 56. § (2) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „Hszt. 80. § (1) bekezdés f)-g) pontja, (2) bekezdés b) vagy h) pontja, a 86. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg, a „b), e) vagy g) pontja,” szövegrész helyébe a „továbbá a 86. § (2) bekezdés b)-d) pontja,” szöveg,

15. 32/C. § (6a) bekezdésében a „Hszt. 53. § a) pontja” szövegrész helyébe a „Hszt. 80. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg,

16. 32/R. § (3) bekezdésében a „más fegyveres szervhez” szövegrész helyébe a „Hszt. szerinti rendvédelmi szervhez” szöveg,

17. 32/Z. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Kttv. 39. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kttv. 39. § (4a) bekezdése” szöveg,

18. 32/Z. § (4) bekezdés a) pont ab) pontjában a „Hszt. 53. § b), f)-g) pontja, 56. § (2) bekezdés b), e) vagy g) pontja vagy az 59. § (1) bekezdésének f) pontja” szövegrész helyébe a „Hszt. 80. § (1) bekezdés f)-g) pontja, (2) bekezdés b) pontja, 86. § (2) bekezdés b)-d) pontja” szöveg,

19. 33/C. § (1) bekezdésében a „vezető tisztségviselői tevékenységet” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagsági tevékenységet” szöveg,

20. 33/C. § (2) bekezdésében az „a (2a) és a (3) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdés szerinti tevékenységek kivételével és a (3) bekezdés szerinti kivételesen folytatható tevékenység kivételével” szöveg,

21. 33/D. § (1) bekezdés g) pontjában a „33/C. § (2a) bekezdés” szövegrész helyébe a „33/C. § (2a)-(3) bekezdés” szöveg,

22. 33/G. § (1) bekezdésében a „33/P. § (5)-(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „33/P. § (5)-(8c) bekezdés” szöveg,

23. 33/G. § (4) bekezdés záró szövegrészében és 33/G. § (5) bekezdésében a „k)-m) pont szerinti” szövegrész helyébe a „k)-l) pont szerinti” szöveg,

24. 33/H. § (1) bekezdésében a „Hszt. 69. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Hszt. 103. § (2) bekezdésében” szöveg,

25. 33/I. § (2) bekezdés f) pontjában az „l)-m) pontjában” szövegrész helyébe az „l) pontjában” szöveg,

26. 33/K. § (1) bekezdésében a „rendfokozatban visszavetés, hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése, lefokozás fegyelmi büntetést” szövegrész helyébe a „rendfokozatban visszavetés, illetve hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetést” szöveg,

27. 33/K. § (2)-(3) és (5) bekezdésében a „rendfokozatban visszavetés, hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése, lefokozás fegyelmi büntetés” szövegrész helyébe a „rendfokozatban visszavetés, illetve hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetés” szöveg,

28. 33/K. § (3a) bekezdésében a „Hszt. 36. § (5)-(7) bekezdését” szövegrész helyébe a „Hszt. 32. § (2)-(5) bekezdését” szöveg,

29. 33/P. § (5) bekezdésében a „Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pont” szövegrész helyébe a „Hszt. 86. § (2) bekezdés d) pontja” szöveg,

30. 33/U. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „hivatalvesztés, a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése, a lefokozás fegyelmi büntetéssel” szövegrész helyébe a „hivatalvesztés, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetéssel” szöveg,

31. 33/U. § (4) bekezdésében a „vissza kell tartani” szövegrész helyébe a „vissza kell tartani, kivéve, ha az így folyósítandó összeg nem érné el a mindenkori minimálbért. Ilyen esetben a visszatartást úgy kell alkalmazni, hogy a folyósított összeg nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér összegénél” szöveg,

32. 33/U. § (5) bekezdésében az „a hivatalvesztést, a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetését, a lefokozást kimondó határozat” szövegrész helyébe az „a hivatalvesztést, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetését kimondó határozat” szöveg,

33. 33/U. § (6) bekezdésében a „hivatalvesztést, a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetését, a lefokozást kimondó fegyelmi határozat” szövegrész helyébe a „hivatalvesztést, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetését kimondó fegyelmi határozat” szöveg,

34. 33/Y. § (6) bekezdésében az „át nem adott iratokat” szövegrész helyébe az „át nem adott iratokat - ide nem értve a 33/X. § (3a) bekezdés szerinti iratot -” szöveg,

35. 34/D. § (3) bekezdésében a „fegyveres szervnél” szövegrész helyébe a „a Hszt. szerinti rendvédelmi szervnél” szöveg,

36. 34/D. § (4) bekezdésében a „hivatalvesztés, a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése, illetve a lefokozás fegyelmi büntetést” szövegrész helyébe a „hivatalvesztés, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetést” szöveg,

37. 34/E. § (2) bekezdésében a „vissza kell tartani” szövegrész helyébe a „vissza kell tartani, kivéve, ha az így folyósítandó összeg nem érné el a mindenkori minimálbért. Ilyen esetben a visszatartást úgy kell alkalmazni, hogy a folyósított összeg nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér összegénél” szöveg,

38. 34/F. § (8) bekezdésében a „Hszt. 69. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Hszt. 103. § (2) bekezdésében” szöveg,

39. 34/K. § (5) bekezdésében az „illetve a bíróság jogerős határozatáról” szövegrész helyébe az „illetve az ügyész eljárást befejező érdemi határozatáról vagy a bíróság jogerős határozatáról” szöveg,

40. 34/P. § (2) bekezdésében a „jogszerűen megszerzett jövedelmet” szövegrész helyébe a „jogszerűen megszerzett, és az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével elismerhető jövedelmet” szöveg,

41. 34/W. § (10) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „18/B. § (3) bekezdésén” szövegrész helyébe a „18/B. § (2) bekezdés e) pontján, a 18/B. § (3) bekezdésén” szöveg,

42. 34/X. § (1) bekezdés a) pontjában a „Kttv. 10. § (1) bekezdés, Hszt. 5. §” szövegrész helyébe a „15/C. §” szöveg, a „Hszt. 58. § és 58/A. §” szövegrész helyébe a „Hszt. 88-89. §” szöveg, a „Kttv. 57. § (4) bekezdés és 63. § (4) bekezdés,” szövegrész helyébe a „Kttv. 57. § (4) bekezdés és 63. § (4) bekezdés, Hszt. 70. § (1) bekezdés,” szöveg,

43. 34/X. § (1) bekezdés b) pontjában a „Hszt. 34/B. § (1) bekezdésébe” szövegrész helyébe a „Hszt. 314. § (1) bekezdésébe” szöveg,

44. 34/X. § (1) bekezdés c) pontjában a „hivatalvesztés, hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése, lefokozás fegyelmi büntetés” szövegrész helyébe a „hivatalvesztés, illetve hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetés” szöveg,

45. 34/Y. § (2) bekezdés b) pontjában a „más fegyveres szerv” szövegrész helyébe az „a Hszt. szerinti valamely rendvédelmi szerv” szöveg,

46. 82/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „kiadásának szabályait” szövegrész helyébe a „kiadásának szabályait, továbbá a szolgálatképtelenség igazolására vonatkozó szabályokat” szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a NAV tv.

1. 17/E. § (3) bekezdése,

2. 18/B. § (6) bekezdésében a „besorolására,” szövegrész,

3. 29. § (6) bekezdése,

4. 32/J. § (2) bekezdés m) pontja,

5. 33/B. § (4) bekezdés a) pontja,

6. 33/C. § (2a) bekezdés f) pontja,

7. 33/G. § (3) bekezdés m) pontja,

8. 33/I. § (4) bekezdésében a „lefokozás vagy” szövegrész,

9. 33/J. § (6) bekezdés d) pontjában a „kettős jogállású” szövegrész,

10. 98/C. § (4) bekezdése,

11. „Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés” alcíme és 98/Q. §-a,

12. „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímének címe,

13. „Módosító rendelkezések” alcímének címe, az „Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása” alcímének címe, az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényhez, illetve az adózás rendjéről szóló törvény módosításához kapcsolódó egyéb jogszabály módosítások” alcímének címe és a „Hatályon kívül helyező rendelkezések” alcímének címe.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

42. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 362. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 284-289. § rendelkezéseit a rendészeti alapképzésben részt vevő azon hallgatók esetében kell alkalmazni, akik tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy azt követően kezdik meg.”

3. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. §, a 40. § 6. pontja és a 42. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2015. évi LXXXVI. törvényhez

7. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Kiemelt munkáltatói jogkörök gyakorlása

A B C D E
1 Sor- A hatáskör területe Munkáltatói jogkör megnevezése A jogkör gyakorlója
2 szám a kijelölt
miniszter
NAV
elnöke
3 1. Hivatásos szolgálati Hivatásos állományba vétel
4 jogviszonnyal kapcsolatos tábornokra vonatkozó javaslat előterjesztése a köztársasági elnökhöz X
5 intézkedések főtiszt, tiszt esetében X
6 Hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése
7 tábornokra vonatkozó javaslat előterjesztése a köztársasági elnökhöz X
8 főtiszt, tiszt esetében X
9 Hivatásos szolgálati jogviszony szüneteltetése
10 tábornok esetében X X
11 főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X
12 Hivatásos állományba visszavétel
13 tábornokra vonatkozó javaslat előterjesztése a köztársasági elnökhöz X
14 főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X
15 2. Rendfokozatot Első tiszti kinevezés X
16 érintő döntések Magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés
17 tábornoki kinevezés előterjesztése a köztársasági elnökhöz X
18 ezredesi előléptetés X
19 főtiszt, tiszt soron kívüli előléptetése X X
20 3. Hivatásos szolgálati jogviszonnyal Tábornok Hszt. szerinti rendvédelmi szervhez történő áthelyezése X
21 kapcsolatos egyéb döntések Főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes Hszt. szerinti rendvédelmi szervhez történő áthelyezése X
22 4. Fegyelmi hatáskörök Tábornok esetében rendfokozatban visszavetés, illetve hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetés kiszabására vonatkozó javaslat előterjesztése a köztársasági elnökhöz X
23 Rendfokozatban visszavetés, illetve hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése fegyelmi büntetés kiszabása főtiszt, tiszt esetében X
24 Fegyelmi eljárás lefolytatása, egyéb fegyelmi büntetések kiszabása
25 tábornok esetében A NAV elnöke, illetve az általa vezetett fegyelmi tanács
26 5. Vezényléssel Külszolgálatra történő vezénylés
27 kapcsolatos tábornok esetében X
28 intézkedések főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X
29 Külföldi tanintézetbe tanfolyamra történő vezénylés
30 tábornok esetében X
31 főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X
32 Vezénylés más szervhez
33 tábornok esetében X
34 főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X
35 Hazai tanintézet alaptagozatára, tanfolyamaira történő vezénylés
36 tábornok esetében X
37 főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X
38 6. Egyéb döntések Tábornok egyenruha-viselési jogának megvonása X
39 Tábornok illetmény nélküli szabadságának engedélyezése X X
40 Elhunytak minősítése
41 hősi halottá, szolgálat halottjává nyilvánítás X
42 saját halottá nyilvánítás X
43 Ágazati, Tárcaközi Érdekegyeztető Fórummal történő egyeztetés X

  Vissza az oldal tetejére