Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.29.)

2015. évi LXXXVIII. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem minősül banktitoknak a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbá a közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaságok 3. § (2) bekezdése szerinti ügyleteire vonatkozó szerződés, biztosítéki szerződés, az ügyletekhez kapcsolódó igényérvényesítési eljárások irata, valamint a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során keletkezett irat és adat.”

2. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény a következő 23. §-sal egészül ki:

„23. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított 10/A. § (3) bekezdésben foglaltakat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésekor már megkötött ügyletekre is alkalmazni kell.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.