Időállapot: közlönyállapot (2015.VI.30.)

2015. évi LXXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről * 

(A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADR „A” és „B” Melléklete 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1. § Az Országgyűlés a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Mellékletének 2015. január 1-jétől hatályos szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az ADR „A” és „B” Melléklete hiteles angol nyelvű szövegét az 1. melléklet, hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az ADR „A” és „B” Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

4. § (1) A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja az ADR „A” Melléklet 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

5. § Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADR „A” és „B” Melléklet belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket,

b) a veszélyes áru közúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait, és

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

6. § Az ADR „A” és „B” Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az ADR „B” Mellékletének 8.5 fejezetében lévő S12 utasítást 2015. január 1-jétől alkalmazni kell.

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az Országos Atomenergia Hivatalt felügyelő miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.

8. § Ez a törvény

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való második hozzáigazításáról szóló, 2012. december 3-i 2012/45/EU bizottsági irányelvnek,

c) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló, 2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

9. § Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CX. törvény.

1. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez * 

2. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez * 

3. melléklet a 2015. évi LXXXIX. törvényhez

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

A közlekedésért felelős miniszter

Részt vesz az ADR „A” és „B” Mellékletével kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot – az illetékes miniszterekkel egyetértésben – kialakítja.

Az ADR Megállapodás 4. cikk 3. pontja alapján más Szerződő Felek illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat – az ADR „A” Mellékletének 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével – ideiglenesen az ADR „A” és „B” Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát.

Közlekedési hatóság

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk közúti alagutakban való szállításának korlátozásával kapcsolatos hatósági feladatokat;

b) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat;

c) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat; és

d) a veszélyes árukat szállító járművek – szakhatóság bevonásával történő – jóváhagyásával és a jóváhagyási igazolás kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

Atomenergia-felügyeleti szerv

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

Bányafelügyelet

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,

a) az ADR „A” Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és

b) a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

Katasztrófavédelmi hatóság

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében.

Műszaki biztonsági hatóság

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal,

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint a csomagolóeszközök, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával és időszakos vizsgálatával, és

c) az EX/II és EX/III konténerek jóváhagyásával

kapcsolatos hatósági feladatokat.

Megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság

Ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

Élelmiszerlánc-felügyeleti szerv

Ellátja az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.