Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.2.)

2015. évi XCV. törvény

az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról * 

1. A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nattv.) 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A Testület a külföldi akkreditált szervezet kérelme alapján a külföldi akkreditált státuszt a (2) bekezdésben meghatározott esetben elismeri. Az elismeréssel a saját akkreditálási eljárásával egyenértékűnek minősíti a külföldi akkreditáló szervezet által lefolytatott akkreditálási eljárást és az annak alapján odaítélt akkreditált státuszt.

(2) A Testület a külföldi akkreditált státuszt a megfelelőségértékelési tevékenység területén elismeri, ha azt a következő feltételek valamelyikének megfelelő akkreditáló szervezet ítélte oda:

a) az Európai Akkreditálási Együttműködés Kölcsönös Elismerési Megállapodásának tagja, illetve az Európai Akkreditálási Együttműködéssel Kétoldalú Elismerési megállapodást kötött a megfelelőségértékelés tevékenység területén,

b) a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés vagy a Nemzetközi Akkreditálási Fórum Kölcsönös Elismerési Megállapodásának tagja a megfelelőségértékelés tevékenység területén,

c) a Testülettel kétoldalú elismerési megállapodást kötött, amelynek feltételeit a megállapodás tartalmazza.

(3) A külföldi akkreditált státusz elismeréséről a Tanács dönt. A Tanács eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A Tanács elismerésre vonatkozó eljárása mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól.

(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében az egyenértékűség hatóságok általi elismeréséhez nincs szükség a (3) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására.”

2. § Hatályát veszti a Nattv.

a) 6/A. § c) pontjában az „és a 24. § (1a) bekezdés szerinti nyilvántartást” szövegrész,

b) 28. § (1) bekezdés c) pontja,

c) 28. § (2) bekezdésében az „és a 24. § (1a) bekezdés” szövegrész, és

d) 29. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése” szövegrész.

2. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

3. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerinti kiotói egységek átruházásából 2015. január 1-jét követően keletkezett bevétel

a) 50%-ának felhasználásáról a miniszter a Zöld Beruházási Rendszer keretében,

b) 50%-ának felhasználásáról az államháztartásért felelős miniszter a Gazdasági Zöldítési Rendszer keretében

az Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban gondoskodik.”

4. § Az Éhvt. „Részvétel nemzetközi rugalmassági mechanizmusokban” alcíme a következő 13/F. §-sal egészül ki:

„13/F. § (1) A miniszter a Keretegyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben ellátja a nemzetközi klímavédelmi erőfeszítéseket támogató multi- és bilaterális szervezetekben a hazai képviseletet és koordinálja a részvételt. Ennek keretében a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével a Zöld Klíma Alap (GCF) döntéshozó testülete esetében kijelöli a szervezethez akkreditált nemzeti képviselőt.

(2) A miniszter a Keretegyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben ellátja a Klímatechnológiai Központ és Hálózat (CTCN) döntéshozó testületeiben a magyar tagsággal összefüggő feladatokat.

(3) A miniszter a Keretegyezményből fakadó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben előkészíti a nemzetközi klímafinanszírozással kapcsolatos döntéseket, illetve javaslatot tesz a Kormánynak a vállalás végrehajtására.

(4) Magyarország nemzetközi klímafinanszírozási vállalásának forrását az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevételekből kell biztosítani.”

5. § Az Éhvt. 10/I. §-át követő alcím címében a „mechanizmusokban” szövegrész helyébe a „mechanizmusokban és klímapolitikai célkitűzések végrehajtásában” szöveg lép.

3. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

6. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr.) 18/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkében rögzített, a villamosenergia-termelők részére történő derogációs kiosztására irányuló eljárásban az energiapolitikáért felelős miniszter jár el az e törvényben és a villamosenergia-termelők részére történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.”

7. § Az Ügkr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A miniszter az Európai Bizottság által legkésőbb a kereskedési időszak negyedik évének június 30. napjáig meghozott, referenciaértéket megszabó határozata alapján az (5) bekezdés szerint jár el, valamint az egyes légiközlekedési új belépők számára az évente véglegesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségeket a minisztérium honlapján közleményben teszi közzé, továbbá gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.”

8. § Az Ügkr. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) A miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 19. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a légiközlekedési kibocsátási egységek állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevétel 50%-ának, valamint a kibocsátási egységek állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevétel 25%-ának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célok egyikére vagy közülük többre fordított, a Gazdasági Zöldítési Rendszer előirányzat keretében való felhasználásáról a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint gondoskodik.

(2) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Áht. 19. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a légiközlekedési kibocsátási egységek állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevétel 50%-ának, valamint a kibocsátási egységek állam általi, árverés útján való értékesítéséből származó bevétel 25%-ának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott célok egyikére vagy közülük többre fordított, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat keretében való felhasználásáról a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint gondoskodik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat maradványa a következő években felhasználható.”

9. § (1) Az Ügkr. 39. § (1) bekezdésének r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

r) a derogációs kérelemben meghatározott beruházások utólagos nyomon követésére vonatkozó, továbbá a beruházási számlán fel nem használt pénzügyi forrás elszámolásával és felhasználásával kapcsolatos részletszabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Ügkr. 39. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

t) a klíma- és energiapolitikai keretrendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

10. § Az Ügkr.

a) 18/A. § (3) bekezdésében, 18/C. § (3) bekezdésében és 18/F. § (1) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 18/B. § (4) bekezdésében és 18/G. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrészek helyébe az „az energiapolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 18/B. § (4) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelős minisztert” szöveg,

d) 18/G. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az energiapolitikáért felelős miniszter” szöveg,

e) 21. § (4) bekezdésében az „az üzemeltető” szövegrész helyébe az „a légi jármű üzembentartó” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére