Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.8.)

2015. évi CXVIII. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szerzői jogi jogosultak érdekeinek védelmében a műsorterjesztő a médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a műsorért a műsorterjesztési szolgáltatás előfizetőitől a médiaszolgáltató részére - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - díjat szedhet (műsordíj).”

(2) A Dtv. 37. §-a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az Mttv. 206. § (3a) bekezdése alapján kiadott jogszabály hatálybalépéséig a műsorterjesztő nem szedhet, illetve nem fizethet műsordíjat

a) az Mttv. alapján jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltató részére, valamint

b) az olyan médiaszolgáltató részére, amelynek a Magyarország területén terjesztett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásai éves átlagos közönségaránya eléri a tizenöt százalékot, feltéve, hogy legalább egy médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri a három százalékot,

a médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú médiaszolgáltatása tekintetében.

(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti közönségarány meghatározásánál az Mttv. 69. § (4) bekezdése alapján közzétett az előző naptári évre vonatkozó átlagos közönségarányokat kell alapul venni, valamint figyelembe kell venni, illetve a közönségarányhoz hozzá kell számítani

a) a vállalkozás által szolgáltatott valamennyi, Magyarország területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásnak,

b) az érintett vállalkozás befolyásoló részesedése mellett működő más vállalkozások Magyarország területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak, és

c) az érintett vállalkozás bármely tulajdonosának, vagy tulajdonosa tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő vállalkozás Magyarország területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak

a közönségarányát.”

2. § A Dtv. 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Semmis a műsorterjesztő és a médiaszolgáltató közötti megállapodás olyan kikötése,

a) amelynek következtében a műsorterjesztő mentesül a műsordíj megfizetése alól, vagy

b) amely a médiaszolgáltató számára más hátrányos feltételt állapít meg

abban az esetben, ha a médiaszolgáltató más műsorterjesztő útján ellenérték nélkül vagy kódolatlanul teszi elérhetővé médiaszolgáltatását a felhasználók számára.”

3. § A Dtv. a következő 49/A. §-sal egészül ki:

„49/A. § A műsorterjesztő és médiaszolgáltató között a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött megállapodásokra a 37. § (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére