Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.13.)

2015. évi CXXVI. törvény

az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról * 

1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem akadálya annak, hogy a miniszterelnök diplomáciai, személyes tanácsadói vagy egyéb eseti jellegű feladat miniszterelnöki megbízottként történő ellátására megbízást adjon. A megbízás díjazásaként a miniszterelnöki megbízott részére legfeljebb az államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazás, valamint kormányrendeletben meghatározott juttatás köthető ki.”

2. § A Ksztv. 71. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A kormányhivatal vezetője és a kormányhivatal vezetőjének helyettese kormányzati szolgálati jogviszonyban áll. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a kormányhivatal vezetője és a kormányhivatal vezetőjének helyettese jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

3. § A Ksztv. 73. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A központi hivatal vezetője és a központi hivatal vezetőjének helyettese kormányzati szolgálati jogviszonyban áll. Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a központi hivatal vezetője és a központi hivatal vezetőjének helyettese jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

4. § A Ksztv. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a miniszteri biztos, a kormányhivatal vezetője és a központi hivatal vezetője juttatásait.”

5. § A Ksztv. 31. § (7) bekezdésében az „államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult” szövegrész helyébe az „államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult” szöveg lép.

6. § A Ksztv. 38. § (6) bekezdésében a „legfeljebb helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult” szöveg lép.

7. § (1) A Ksztv. 71. § (10) bekezdésében az „és juttatásokra” szövegrész helyébe az „és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra” szöveg lép.

(2) A Ksztv. 71. § (12) bekezdésében az „és juttatásokra” szövegrész helyébe az „és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra” szöveg, az „illetményre jogosultak” szövegrész helyébe az „illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosultak” szöveg lép.

8. § A Ksztv. 73. § (7) bekezdésében az „államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult” szövegrész helyébe az „államtitkári illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult” szöveg lép.

9. § (1) Hatályát veszti a Ksztv.

a) 25/B. § (1) bekezdés h) pontja,

b) 25/B. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Ksztv. 25/B. § (1) bekezdés g) pontjában az „ , és” szövegrész.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

10. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 21. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

b) a kormánymegbízott juttatásait,”

(rendeletben határozza meg.)

11. § A Khtv. 11. § (3) bekezdésében az „- amennyiben kormányrendelet másként nem rendelkezik - helyettes államtitkárt megillető” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott” szöveg lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

12. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A politikai vezető állami vezetői szolgálati jogviszonyára a 26−50. §, 53. §, 55−73. §, 80−88. §, 98. §, 100. § (1) bekezdése, 101. §, 116−130. §, 133−142. §, 143. § (2) bekezdése, 150. §, 152. § (1) bekezdés a) és b) pontja, 154−159. §, 181−183. §, 190−191. §, 195−225. § kivételével e törvény kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A politikai vezető, valamint a munkáltató az állami vezetői szolgálati jogviszonyból származó igényt a 238. § megfelelő alkalmazásával érvényesítheti.”

13. § A Kttv. 214. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai vezető kormányzati szolgálati jogviszonyára e törvény rendelkezéseit a 37−38. §, 40. §, 45. § (1)−(3) és (6) bekezdése, 46. §, 48. § (2)−(7) bekezdése, 50. §, 53. §, 54/A. §, 54/B. §, 55−57. §, 60−67. §, 68. § (1), (3)−(6) bekezdése, 69−73. §, 100. § (1) bekezdése, 101. §, 116−130. §, 133−142. §, 152. § (1) bekezdés a) és b) pontja, 155. § (2)−(4) bekezdése, 181−182. §, 183. § (2) bekezdése, 203−205. § kivételével megfelelően kell alkalmazni.”

4. Záró rendelkezés

14. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére