Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.13.)

2015. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A törvény hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem),

b) az általa folytatott államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási tevékenységre, továbbá az azzal összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre, ideértve azon tevékenységet is, amelyet az Egyetem Magyarország területén kívül folytat,

c) az Egyetem alapítójára, fenntartóira, valamint

d) az Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira és más alkalmazottjaira, hallgatóira, támogatóira és az oda jelentkezőkre.

(2) Az Egyetem külföldi hallgatójának jogállására e törvényt kell alkalmazni, ha jogszabály vagy a képzésről szóló megállapodás eltérően nem rendelkezik.”

2. § Az NKE tv. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A 3. § szerinti, illetve a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter által a 44. § (2) bekezdés alapján kiadott rendelet szerinti államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati képzések tekintetében oklevél kiadására az Egyetem jogosult.”

3. § Az NKE tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az Egyetemen gazdasági tanács nem működik.”

4. § Az NKE tv. 21/A. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az Nftv. 47. § (3) bekezdését és azzal összefüggésben a (4) és (5) bekezdését, (6) bekezdés a) pontját, valamint (8) bekezdését alkalmazni kell azon közszolgálati ösztöndíjas jogviszonyban álló hallgató tekintetében, akivel az Egyetem kötött közszolgálati ösztöndíjszerződést azzal, hogy a támogatási idő számításakor kizárólag az Egyetem képzésén igénybe vett támogatási időt kell figyelembe venni.

(6) Az Nftv. 48. § (2) és (3) bekezdését azon közszolgálati ösztöndíjas hallgató tekintetében kell alkalmazni, akivel az Egyetem kötött közszolgálati ösztöndíjszerződést.

(7) Az Egyetem a hallgatóval ösztöndíjszerződést kötő szerv, illetve a szerződéses vagy hivatásos jogviszonyban álló hallgatót beiskolázó szerv részére továbbíthatja azon általa kezelt hallgatói személyes adatokat, amelyek a hallgatóval kötött ösztöndíjszerződésben, illetve a hallgató Egyetemen folytatott tanulmányainak támogatása tárgyában a hallgató és a beiskolázó szerv között létrejött szerződésben foglalt, a hallgatót megillető jogosultságok és az őt terhelő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez szükségesek. Az ösztöndíjszerződést kötő, illetve beiskolázó szerv az Egyetem által a fent meghatározott célból továbbított személyes adatokat csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben, módon és ideig, azonban legfeljebb a szerződés megszűnését követő öt évig kezelheti.”

5. § Az NKE tv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A honvédtiszti alapképzésre és a rendészeti képzés nappali munkarendben történő alapképzésére az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét be nem töltött - a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai esetében 30 évesnél nem idősebb -, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul a honvédtiszti alapképzés tekintetében a nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, rendészeti képzés nappali munkarendben történő alapképzés tekintetében a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez, és vállalja a tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását az alapképzés idejére.”

6. § Az NKE tv. 44. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy - az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter egyetértésével - rendeletben határozza meg)

d) az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás vonatkozásában az alap- és mesterképzés szakjait és a szakok, valamint az államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeit, továbbá az oklevéllel tanúsított szakképzettséget, és annak a Magyar Képesítési Keretrendszer és az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását.”

7. § Az NKE tv. a következő 53-56. §-sal egészül ki:

„53. § E törvénynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 21/A. § (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell a Módtv. hatálybalépését megelőzően, de a 2012/2013. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő közszolgálati ösztöndíjas hallgatók tekintetében is, ide nem értve a rendészeti képzésben részt vevő, valamint a honvéd tisztjelölti, hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban álló hallgatókat. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévet megelőzően megkezdett nem rendészeti képzésben részt vevő, valamint honvéd tisztjelölti, hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban nem álló közszolgálati ösztöndíjas hallgatók tekintetében az átsorolásra a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben foglaltak szerint kerül sor.

54. § E törvénynek a Módtv.-vel módosított 21/A. § (1) bekezdés b) pontját és (3) bekezdését, 24. §-át, valamint 26. § (1) bekezdését a 2016. július 1-jén vagy azt követően rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személyekre kell alkalmazni. A 2016. július 1-jét megelőzően rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személyekre a 2016. július 1-jét megelőzően hatályban levő rendelkezések vonatkoznak.

55. § E törvénynek a Módtv.-vel módosított, illetve megállapított 1. és 1/A. §-a nem alkalmazható a Módtv. hatálybalépésekor

a) már megindított vagy

b) a felügyeletet gyakorló miniszter által már engedélyezett

képzésekre.

56. § Az 55. §-hoz kapcsolódóan, a felügyeletet gyakorló miniszter az általa felügyelt felsőoktatás vonatkozásában meghatározza a 41. § (2) bekezdés szerint megállapított létszámkereten belül a hallgatói létszámok intézményenkénti és - az Egyetem kivételével - szakonkénti elosztását.”

8. § Az NKE tv.

a) 3. § 1. pontjában a „közigazgatási” szövegrész helyébe az „államtudományi és közigazgatási”;

b) 9/A. § (1) bekezdésében, 23/A. §-ában, 40. § (1) bekezdés a) pontjában, 41. § (2) bekezdésében, 42. §-ában, 44. § (1) bekezdés d) pontjában és 44. § (2) bekezdés a) pontjában az „a közigazgatási” szövegrész helyébe az „az államtudományi és közigazgatási”;

c) 43. §-ában az „A közigazgatási” szövegrész helyébe az „Az államtudományi és közigazgatási”;

d) 3. § 1., 2. és 3. pontjában a „szakjai” szövegrészek helyébe a „szakok” és

e) 3. § 1. pontjában a „mesterképzési szakok” szövegrész helyébe a „mesterképzési szakok, ideértve az államtudományi doktori cím használatára jogosító osztatlan szakot is”

szöveg lép.

9. § (1) Hatályát veszti az NKE tv.

a) 3. § 1. pontjában a „közigazgatási képzési ág”;

b) 3. § 2. pontjában az „, a rendészeti képzési ág”;

c) 3. § 3. pontjában a „honvédelmi és katonai képzési ág”;

d) 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „honvéd”;

e) 21/A. § (3) bekezdésében az „a rendvédelmi szerv,” és az „, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”;

f) 26. § (1) bekezdésében a „honvéd”, valamint az „, illetve a rendészeti képzésben részt vevő hallgató”; valamint

g) VIII. fejezetének címében a „KÖZIGAZGATÁSI, RENDÉSZETI ÉS KATONAI”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti az NKE tv. 41. § (1) és (3) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

10. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos, a jogász és az államtudományi szakon oklevelet szerzett személyek a doktori cím használatára jogosultak. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. vet., dr. jur, dr. rer. pol.”

11. § Az Nftv. 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény rendelkezéseit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és az általa folytatott államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, továbbá nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásra, valamint az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tekintetében:

a) a 13/A. § és a 37. § (4a) bekezdése nem alkalmazható, ebben az intézményben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben meghatározott magasabb vezetői megbízások adhatók;

b) a rektor pályázatát az intézmény Fenntartói Testülete írja ki és a szenátus véleményezését követően dönt a rektorjelölt személyéről;

c) az intézmény felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe;

d) az intézményben a szükséges gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért a gazdasági főigazgató felelős.”

12. § Az Nftv. 63. alcímének címében az „A közigazgatási” szövegrész helyébe az „Az államtudományi és közigazgatási” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 8. § d) pontja, valamint a 9. § (1) bekezdés a)-c) pontja 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. §, valamint a 9. § (1) bekezdés d)-f) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére