Időállapot: közlönyállapot (2015.VII.13.)

2015. évi CXXXVI. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beruházás területére vonatkozó sajátos településrendezési követelmények, illetve az építési övezetre előírt határértékek a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: létesítményfejlesztési ingatlan) tekintetében a következők, azzal, hogy a 8. § szerinti ideiglenes lelátókat ezek meghatározásakor nem kell figyelembe venni:

a) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 35 százalék,

b) a terepszint alatti megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 százalék,

c) a legkisebb zöldfelület mértéke 40 százalék,

d) a megengedett legnagyobb építménymagasság 50 méter, és

e) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,00.”

(2) A Törvény 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A beruházással érintett ingatlanokon a bontás, a földmunka, a mélyalapozás és az alaplemez készítés építési engedély nélkül, bontás tudomásulvétele nélkül, illetve bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele nélkül végezhető építési tevékenység.”

2. § A Törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A beruházás keretében legfeljebb 14 000 személy elhelyezésére szolgáló ideiglenes lelátók létesíthetők. Az ideiglenes lelátók létesítéséhez építésügyi hatósági engedély nem szükséges, azokra, illetve azok létesítése kapcsán az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet és az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet szabályai nem alkalmazhatók. Az ideiglenes lelátók létesítéséhez kizárólag a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szempontok alapján megadott engedélye szükséges, azzal, hogy az ideiglenes lelátók létesítésének tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feltételeit, valamint az engedélyezési eljárás részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott miniszteri rendelet állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes lelátók építménynek nem minősülő létesítmények, amelyek használatára a világbajnokság kapcsán kizárólag 2017. április 1. és 2017. szeptember 30. között kerülhet sor. Az ideiglenes lelátókat legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell szüntetni. Az ideiglenes lelátók létesítése kapcsán a fővárosi és kerületi településrendezési eszközök előírásait nem kell alkalmazni.”

3. § (1) A Törvény 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

d) a beruházással kapcsolatos további beépítési szabályokat, és a beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások további sajátos szabályait, ide nem értve az ideiglenes lelátók létesítésével és bontásával kapcsolatos eljárásokat,”

(rendelettel állapítsa meg.)

(2) A Törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes lelátók létesítésére és bontására irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait, a tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi követelményeket rendeletben szabályozza.”

4. § A Törvény a következő 19. §-sal egészül ki:

„19. § E törvénynek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére