Időállapot: közlönyállapot (2015.IX.7.)

2015. évi CXLI. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról * 

1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 84/ZS. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 29/B. § (2) bekezdését és 48. § (3) bekezdés b) pontjában az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének közlését előíró rendelkezést a 2017. január 1-jét megelőzően megtett nyilatkozatok esetében úgy kell alkalmazni, hogy az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét kell feltüntetni.”

2. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a következő 210. §-sal egészül ki:

„210. § (1) Az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján 2016. július 1-ig hivatalból megállapítja mindazon magánszemélyek adóazonosító jelét, akik 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket és adóazonosító számmal nem rendelkeznek. A magánszemély adóazonosító jeléről annak megállapítását követő 45 napon belül az állami adóhatóság az adózó adatszolgáltatásban megjelölt lakcímére értesítést küld.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatást a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv 2016. március 31. napjáig teljesíti, ennek során átadja az állami adóhatóság részére a 2006. január 1. napját megelőzően született, 25. életévüket 2016. december 31-ig be nem töltő állampolgárok családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint lakcímét.

(3) Az állami adóhatóság a magánszemély (1) bekezdés szerint megképzett adóazonosító jeléről 2016. november 30. napjáig hatósági igazolványt állít ki.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére