Időállapot: közlönyállapot (2015.X.2.)

2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 5/5. oldal

Amennyiben a CPV és a NACE értelmezésében különbség áll fenn, a CPV-nómenklatúrát kell alkalmazni.

NACE Rev. 1 * 
F. ÁGAZAT ÉPÍTŐIPAR CPV kód
Osztály Csoport Al-
csoport
Tárgy Megjegyzések
45 Építőipar Ez az osztály az alábbiakat foglalja magában:
- új épületek és építmények építése, helyreállítás és általános javítási munkálatok
45000000
45,1 Építési terület előkészítése 45100000
45,11 Épületbontás, földmunka Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- épületek és egyéb szerkezetek bontása,
- építési területek rendezése,
- földmunkák: földkiemelés, területfeltöltés, építési területek kiegyenlítése és planírozása, árokásás, kövek eltávolítása, robbantás stb.,
- bányászati terület előkészítése:
- takaróréteg eltávolítása, bányatulajdon és bányászati területek egyéb módon történő feltárása és előkészítése.
Ez az alcsoport az alábbiakat is tartalmazza:
- építési terület lecsapolása,
- mezőgazdasági vagy erdőterület lecsapolása.
45110000
45,12 Talajmintavétel, próbafúrás Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- építési, geofizikai, geológiai vagy hasonló célokból végzett próbafúrás és talajmintavétel.
45120000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- olaj- vagy gázkutak létesítése céljából történő fúrás, lásd 11.20,
- vízkútfúrás, lásd 45.25,
- aknamélyítés, lásd 45.25,
- olaj- és földgázmező feltárása, geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, lásd 74.20.
45,2 Teljes vagy részleges
szerkezetépítés;
magas- és mélyépítés
45200000
45,21 Általános építési és mélyépítési munkák Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- valamennyi építménytípus építése - mélyépítési munkák:
- hidak - az autópályahidakat is beleértve - viaduktok, alagutak és aluljárók,
- nagy távolságú csővezetékek, távközlési és villamosvezetékek,
- városi csővezetékek, városi távközlési és villamosvezetékek,
- kiegészítő városi munkák,
- előre gyártott szerkezetek helyszíni összeszerelése és felállítása.
45210000
kivéve:
45213316
45220000
45231000
45232000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- olaj- és gázkitermeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatói tevékenységek, lásd 11.20,
- saját gyártású, nem betonból készült elemekből teljes, előre gyártott szerkezetek felállítása, lásd a 20-as, a 26-os és a 28-as osztályt,
- stadionokkal, uszodákkal, tornatermekkel, teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel összefüggésben végzett, nem épületek létrehozására irányuló építési munka, lásd 45.23,
- épületgépészeti szerelés, lásd 45.3,
- befejező építés, lásd 45.4,
- építészeti és építőmérnöki tevékenységek, lásd 74.20,
- építési projektirányítás, lásd 74.20.
45,22 Tetőszerkezet- és Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: 45261000
tetőépítés - tetőszerkezet-építés,
- tetőfedés,
- víz és nedvesség elleni szigetelés.
45,23 Autópálya, út, repülőtér és sportlétesítmény építése Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- autópályák, utcák, utak és egyéb jármű- vagy gyalogosforgalom céljára szánt utak építése,
- vasútépítés,
- repülőtéri kifutópályák építése,
- stadionokkal, uszodákkal, tornatermekkel, teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel összefüggésben végzett, nem épületek létrehozására irányuló építési munka,
- útburkolatok és parkolóhelyek jelzéseinek felfestése.
45212212 és DA03
45230000
kivéve:
45231000
45232000
45234115
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- előzetes földmunkák, lásd 45.11.
45,24 Vízi létesítmény építése Ez az alcsoport az alábbiak építését foglalja magában:
- vízi utak, kikötői és folyami építmények, sportkikötők, hajózsilipek stb.,
- védőgátak és töltések,
- kotrás,
- felszín alatti munkálatok.
45240000
45,25 Egyéb építési szakmunkák Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- szaktudást vagy különleges berendezést igénylő, a különböző szerkezettípusok esetében megegyező, építési munkákkal kapcsolatos szaktevékenységek:
- alapzat építése, a cölöpverést is beleértve,
- vízkútfúrás és -építés, aknamélyítés,
- nem saját gyártású acélelemek felállítása,
- acélhajlítás,
- falazás és kőrakás,
- állványzat és munkapadozat felállítása és szétszerelése, az állványzat és munkapadozat bérlését is beleértve,
- kémények és ipari kemencék építése.
45250000
45262000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- állványzat bérlése felállítás és szétszerelés nélkül, lásd 71.32.
45,3 Épületgépészeti szerelés 45300000
45,31 Villanyszerelés Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
a következők szerelése épületekben vagy egyéb építményekben:
45213316
45310000
kivéve:
- elektromos vezetékek és szerelvények,
- távközlési rendszerek,
- elektromos fűtési rendszerek,
- lakossági antennák,
- tűzriasztók,
- betörésvédelmi riasztók,
- felvonók és mozgólépcsők,
- villámhárítók stb.
45316000
45,32 Szigetelés Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- hő-, hang-, illetve rezgésszigetelés épületekben vagy egyéb építményekben,
45320000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- víz és nedvesség elleni szigetelés, lásd 45.22.
45,33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
a következők beszerelése épületekbe vagy egyéb építményekbe:
- csővezetékek és szaniterberendezések,
- gázszerelvények,
- fűtő-, szellőző-, hűtő- és légkondicionáló berendezések és csatornák,
- sprinklerrendszerek.
45330000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- elektromos fűtési rendszerek beszerelése, lásd 45.31.
45,34 Egyéb épületgépészeti Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában: 45234115
szerelés - utak, vasutak, repülőterek és kikötők világítási és jelzőrendszerének szerelése, 45316000
45340000
- máshová be nem sorolt szerelvények és berendezési tárgyak beszerelése épületekbe vagy egyéb építményekbe.
45,4 Befejező építés 45400000
45,41 Vakolás Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- külső és belső vakolat vagy stukkó alkalmazása épületekben vagy egyéb építményekben, beleértve az ehhez szükséges vakolattartó anyagokat.
45410000
45,42 Épületasztalos-munka Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- fából vagy egyéb anyagból készült, nem saját gyártású ajtók, ablakok, ajtó- és ablakkeretek, beépített konyhák, lépcsők, üzletberendezések és hasonlók beszerelése,
- belső befejező munkálatok, például mennyezetek, fából készült falburkolatok, mozgatható térelválasztók stb.
45420000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- parketta és egyéb, fából készült padlóburkoló anyagok lefektetése, lásd 45.43.
45,43 Padló- és falburkolás Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
a következők lefektetése, burkolóanyagként való alkalmazása, felfüggesztése vagy rögzítése épületekben vagy egyéb építményekben:
- kerámiából, betonból vagy csiszolt kőből készült fal-, illetve padlóburkoló lapok,
- parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat,
- szőnyegek és linóleumból készült padlóburkoló anyagok, a gumit és a műanyagot is beleértve,
- mozaik, márvány, gránit vagy pala padló- vagy falburkolatok,
- tapéta.
45430000
45,44 Festés és üvegezés Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- az épületek belső és külső festése,
- mélyépítési szerkezetek festése,
- üveg, tükör stb. szerelése.
45440000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- ablakok beillesztése, lásd 45.42.
45,45 Egyéb befejező építés Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
- magán-úszómedencék építése,
- tisztítás gőzsugárral, homoksugár-fúvatás és hasonló kültéri munkák,
- egyéb, máshová be nem sorolt befejező építési munkák.
45212212
és DA04
45450000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- épületek és egyéb építmények belső tisztítása, lásd 74.70.
45,5 Építési eszköz bérlése, személyzettel 45500000
45,50 Építési eszköz bérlése, személyzettel Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
- építési és bontási eszköz és gép bérlése személyzet nélkül, lásd 71.32.
45500000

2. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez

Árujegyzék a védelem terén

25. árucsoport: Só, kén, föld és kövek, gipsz, mész és cement
26. árucsoport: Ércek, salakok és hamu
27. árucsoport: Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok, ásványi viaszok
kivéve:
ex 27.10: különleges motor-tüzelőanyagok
28. árucsoport: Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból
kivéve:
ex 28.09: robbanóanyagok
ex 28.13: robbanóanyagok
ex 28.14: könnygáz
ex 28.28: robbanóanyagok
ex 28.32: robbanóanyagok
ex 28.39: robbanóanyagok
ex 28.50: mérgező termékek
ex 28.51: mérgező termékek
ex 28.54: robbanóanyagok
29. árucsoport: Szerves vegyi anyagok
kivéve:
ex 29.03: robbanóanyagok
ex 29.04: robbanóanyagok
ex 29.07: robbanóanyagok
ex 29.08: robbanóanyagok
ex 29.11: robbanóanyagok
ex 29.12: robbanóanyagok
ex 29.13: mérgező termékek
ex 29.14: mérgező termékek
ex 29.15: mérgező termékek
ex 29.21: mérgező termékek
ex 29.22: mérgező termékek
ex 29.23: mérgező termékek
ex 29.26: robbanóanyagok
ex 29.27: mérgező termékek
ex 29.29: robbanóanyagok
30. árucsoport: Gyógyszeripari termékek
31. árucsoport: Trágyázószerek
32. árucsoport: Cserző- és színezőkivonatok, tanninok és származékaik, színezékek, pigmentek és más színezőanyagok, festékek és lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok), tinták
33. árucsoport: Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények
34. árucsoport: Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta és „fogászati viasz”
35. árucsoport: Fehérjeanyagok, enyvek, enzimek
37. árucsoport: Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek
38. árucsoport: Máshol nem említett különféle vegyipari termékek
kivéve:
ex 38.19: mérgező termékek
39. árucsoport: Műgyanták és műanyagok, cellulózészter és -éter, ezekből készült áruk
kivéve:
ex 39.03: robbanóanyagok
40. árucsoport: Gumi, szintetikus gumi, faktisz és ezekből készült áruk,
kivéve:
ex 40.11: golyóálló gumiabroncsok
41. árucsoport: Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr
42. árucsoport: Bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk, utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók, állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)
43. árucsoport: Szőrme és műszőrme, ezekből készült áruk
44. árucsoport: Fa és faipari termékek, faszén
45. árucsoport: Parafa és parafa áruk
46. árucsoport: Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk, kosárkötő- és fonásáruk
47. árucsoport: Papíripari rostanyag
48. árucsoport: Papír és karton, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk
49. árucsoport: Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek, kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok
65. árucsoport: Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei
66. árucsoport: Esernyők, napernyők, sétabotok, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei
67. árucsoport: Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk, művirágok, emberhajból készült áruk
68. árucsoport: Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk
69. árucsoport: Kerámiatermékek
70. árucsoport: Üveg és üvegáruk
71. árucsoport: Gyöngyök, drágakövek és féldrágakövek, nemesfémek, hengerelt nemesfémek, és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok
73. árucsoport: Vas és acél, valamint ezekből készült áruk
74. árucsoport: Réz és rézből készült áruk
75. árucsoport: Nikkel és nikkelből készült áruk
76. árucsoport: Alumínium és alumíniumból készült áruk
77. árucsoport: Magnézium és berillium, valamint ezekből készült áruk
78. árucsoport: Ólom és ólomból készült áruk
79. árucsoport: Cink és cinkből készült áruk
80. árucsoport: Ón és ónból készült áruk
81. árucsoport: Más nem nemesfémek és ezekből készült áruk
82. árucsoport: Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből, és mindezek részei
kivéve:
ex 82.05: szerszámok
ex 82.07: szerszámok, alkatrészek
83. árucsoport: Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből
84. árucsoport: Kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei
kivéve:
ex 84.06: motorok
ex 84.08: egyéb motorok
ex 84.45: gépek
ex 84.53: automatikus adatfeldolgozó gépek
ex 84.55: a 84.53 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
ex 84.59: atomreaktorok
85. árucsoport: Elektromos gépek és elektromos felszerelések, ezek alkatrészei
kivéve:
ex 85.13: távközlési felszerelések
ex 85.15: adókészülékek
86. árucsoport: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, valamint más sínhez kötött járművek és alkatrészeik, vasúti és villamosvágány-tartozékok és -felszerelések, mindenféle közlekedési jelzőberendezés (nem elektromos működtetésű),
kivéve:
ex 86.02: páncélozott villanymozdonyok
ex 86.03: egyéb páncélozott mozdonyok
ex 86.05: páncélozott vagonok
ex 86.06: javítóvagonok
ex 86.07: vagonok
87. árucsoport: Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével
kivéve:
ex 87.08: harckocsik és más páncélozott járművek
ex 87.01: traktorok
ex 87.02: katonai járművek
ex 87.03: műszaki segélykocsik
ex 87.09: motorkerékpárok
ex 87.14: pótkocsik
89. árucsoport: Hajók, csónakok és más úszószerkezetek
kivéve:
ex 89.01A: hadihajók
90. árucsoport: Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi és sebészeti műszerek és készülékek, mindezek alkatrészei
kivéve:
ex 90.05: két szemlencsés távcsövek
ex 90.13: vegyes eszközök, lézerek
ex 90.14: távmérő berendezések
ex 90.28: elektromos és elektronikus mérőműszerek
ex 90.11: mikroszkópok
ex 90.17: orvosi műszerek
ex 90.18: mechanoterápiás készülékek
ex 90.19: ortopédiai készülékek
ex 90.20: röntgenberendezések
91. árucsoport: Óragyártás
92. árucsoport: Hangszerek, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő vagy -lejátszó készülékek televízióhoz, ezek alkatrészei és tartozékai
94. árucsoport: Bútorok és részeik, ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek
kivéve:
ex 94.01A: repülőgépülések
95. árucsoport: Véső- és formázóanyagból készült árucikkek és termékek
96. árucsoport: Seprűk, kefék/ecsetek, púderpamacsok és szűrők/sziták
98. árucsoport: Máshol nem említett különféle iparcikkek

3. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez

Szociális és egyéb szolgáltatások

CPV-kód Leírás
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Háztartási kisegítő személyzettel való ellátási szolgáltatások] Egészségügyi, szociális és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
79624000-4 [Ápolószemélyzettel való ellátási szolgáltatások] valamint
79625000-1 [Egészségügyi személyzettel való ellátási szolgáltatások]
85000000-9-től 85323000-9-ig; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5, 98500000-8 [Magánháztartás alkalmazottakkal] valamint
98513000-2-től 98514000-9-ig [Háztartásoknak nyújtott munkaerő-szolgáltatások, ügynökségi alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, irodai alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, ideiglenes alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, bejárónői szolgáltatások és háztartási szolgáltatások]
85321000-5 és 85322000-2, 75000000-6 [Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások] Közigazgatási, szociális, oktatási, egészségügyi és kultúrával kapcsolatos szolgáltatások
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 79995000-5-től 79995200-7-ig; 80000000-4-től Oktatási és képzési szolgáltatások 80660000-8-ig; 92000000-1-től 92700000-8-ig * 
79950000-8 [Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások]
79951000-5 [Szemináriumszervezési szolgáltatások]
79952000-2 [Rendezvényszervezési szolgáltatások]
79952100-3 [Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások]
79953000-9 [Fesztiválszervezési szolgáltatások]
79954000-6 [Partiszervezési szolgáltatások]
79955000-3 [Divatbemutató-rendezési szolgáltatások]
79956000-0 [Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások]
75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások * 
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 Segélyekkel, támogatásokkal és juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 és 98130000-3 Egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, ideértve a szakszervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, a politikai szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, a fiatalok szövetségei által nyújtott szolgáltatásokat és a tagsággal rendelkező különféle szervezettel kapcsolatos szolgáltatásokat
98131000-0 Vallási szolgáltatások
55100000-1-től 55410000-7-ig; 55521000-8-tól 55521200-0-ig [55521000-8 Élelmiszer-ellátási szolgáltatások magánháztartások számára, 55521100-9 Ebédszállítási szolgáltatások, 55521200-0 Házhozszállítási szolgáltatások] Szállodai és éttermi szolgáltatások
55520000-1 Élelmezési szolgáltatások
55522000-5 Élelmezési szolgáltatások szállítási vállalatok számára
55523000-2 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára
55524000-9 Iskolai élelmezési szolgáltatások
55510000-8 Étkezdei szolgáltatások
55511000-5 Étkezdei és egyéb korlátozott vevőkörű büfészolgáltatás
55512000-2 Büféüzemeltetési szolgáltatások
55523100-3 Iskolai ebédszolgáltatás
79100000-5-től 79140000-7-ig; 75231100-5;  *  Jogi szolgáltatások, amennyiben azok a 10. cikk d) pontja értelmében nincsenek kizárva a hatály alól.
75100000-7-től 75120000-3-ig; 75123000-4;  * 
75125000-8-tól 75131000-3-ig
Egyéb közigazgatási és kormányzati szolgáltatások
75200000-8-tól 75231000-4-ig Közösségi szolgáltatások nyújtása
75231210-9-től 75231230-5-ig; 75240000-0-tól 75252000-7-ig; 794300000-7; 98113100-9 Büntetés-végrehajtási szolgáltatások, közbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások, mentési szolgáltatások, amennyiben a 10. cikk h) pontja nem zárja ki őket az irányelv hatálya alól
79700000-1-től 79721000-4-ig [Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai, biztonsági szolgáltatások, riasztásfigyelési szolgáltatások, őrzési szolgáltatások, felügyeleti szolgáltatások, követőrendszerrel kapcsolatos szolgáltatások, szökevénykeresési szolgáltatások, járőrözési szolgáltatások, azonosítóigazolvány-kibocsátási szolgáltatások, nyomozási szolgáltatások és nyomozóirodai szolgáltatások] Nyomozási és biztonsági szolgáltatások
79722000-1 [Grafológiai szolgáltatások]
79723000-8 [Hulladékvizsgálati szolgáltatások]
98900000-2 [Területen kívüli szervezetek és testületek által nyújtott szolgáltatások] Nemzetközi szolgáltatások
98910000-5 [Nemzetközi szervezetek és testületek által nyújtott szakszolgáltatás]
64000000-6 [Postai és távközlési szolgáltatások] Postai szolgáltatások
64100000-7 [Postai és futárszolgáltatás]
64110000-0 [Postai szolgáltatások]
64111000-7 [Újságokkal és időszaki kiadványokkal kapcsolatos postai szolgáltatások]
64112000-4 [Levelekkel kapcsolatos postai szolgáltatások]
64113000-1 [Csomagokkal kapcsolatos postai szolgáltatások]
64114000-8 [Postahivatali szolgáltatások]
64115000-5 [Postafiók-kölcsönzés]
64116000-2 [Postai küldeménymegőrzési (poste restante) szolgáltatások]
64122000-7 [Belső irodai kézbesítési szolgáltatások]
50116510-9 [Gumiabroncs vulkanizálása] Különféle szolgáltatások
71550000-8 [Kovácsműhely-szolgáltatások]

4. melléklet a 2015. évi CXLIII. törvényhez

A 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről

- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról

- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról

- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról

- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról

- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről

- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról

- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról

- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)

- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve


  Vissza az oldal tetejére