Időállapot: közlönyállapot (2015.X.7.)

2015. évi CXLVII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról * 

1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

1. § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 211. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás vagy magyarországi fióktelepe útján végzi a tevékenységét és a tevékenységi engedélyét a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága - részben vagy egészben - visszavonta, a Felügyelet - a tudomásszerzését követő három munkanapon belül - a honlapján tájékoztatót tesz közzé a tevékenységi engedélyt visszavonó döntésről.”

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

2. § A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„22. Kártalanítási Számla (Garanciaalap): az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére biztosítással nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által, és az ismeretlen gépjárművel okozott károk, valamint az e törvényben meghatározott egyéb károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa Magyarország;”

3. § (1) A Gfbt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Ugyanarra a biztosítási időszakra vagy ugyanazon biztosítási időszak egy részére kötött további biztosítási szerződés érvénytelen.

(2) Ha a biztosítónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést vagy a Bit. 211. § (2a) bekezdésében meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette, a szerződő fél a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül más biztosítónál - a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással - új szerződést köthet. A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés - amennyiben korábban nem szűnt meg - az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.

(3) Ha a biztosítási szerződés az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a (2) bekezdés szerinti biztosítónál szűnt meg, akkor a szerződő félnek az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát bármelyik biztosító jogosult elfogadni.”

(2) A Gfbt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a biztosítónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést vagy a Bit. 289. § (6a) bekezdésében meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette, a szerződő fél a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül más biztosítónál - a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással - új szerződést köthet. A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés - amennyiben korábban nem szűnt meg - az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.”

4. § A Gfbt. 19. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés 10. § (2) bekezdésében meghatározott megszűnése esetén a biztosító kockázatviselése az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.

(9) A (8) bekezdés szerinti új szerződés kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi, mint a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló felügyeleti tájékoztató közzétételének napja.”

5. § (1) A Gfbt. 36. §-a a következő (6a)-(6h) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Kártalanítási Számla kezelője téríti meg a - még meg nem térített - jogalapjában és összegszerűségében dokumentumokkal alátámasztott kártérítés összegét a károsultnak abban az esetben is, ha

a) Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján tevékenységet végző, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító - kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás művelésére vonatkozó - tevékenységi engedélyét a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága visszavonta és

b) az a) pontban meghatározott biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésen alapuló kártérítési igényeket - a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága vagy a Felügyelet által megállapítottan - nem teljesíti.

(6b) A (6a) bekezdésben meghatározott kártérítési összeg megtérítésére a Kártalanítási Számla kezelője akkor köteles, ha a Felügyelet a (6a) bekezdésben meghatározott feltételek fennállására vonatkozó tájékoztatóját a honlapján közzétette és a károsult a megtérítésre vonatkozó bejelentését a Felügyelet által közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint megtette.

(6c) A kártérítési igények fennállásának, valamint jogalapjának és összegszerűségének megállapítása érdekében a (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító a (6b) bekezdésben meghatározott tájékoztatás közzétételét követő 15 napon belül köteles a nála bejelentett, még ki nem elégített kártérítési igényekre vonatkozó adatokat és okiratokat vagy azok másolatát, valamint a károkozás időpontjában a biztosítási fedezet meglétére vonatkozó igazolást a Kártalanítási Számla kezelője részére átadni. Az adatok, okirat(másolat)ok és igazolás átadása informatikai módszerrel történik nyílt szabványoknak vagy elterjedt elektronikus formátumnak megfelelő, informatikailag olvasható formátumban.

(6d) A (6b) bekezdésben meghatározott - bejelentett - megtérítési igényekkel kapcsolatban a (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító a Kártalanítási Számla kezelője kérésére három napon belül köteles kiegészítő tájékoztatást adni.

(6e) A (6c) bekezdés szerinti adatok, okirat(másolat)ok és igazolás beszerzését a Felügyelet a (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságával történő felügyeleti együttműködése keretében elősegíti.

(6f) A (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító a (6c) bekezdés szerinti adatok, okirat(másolat)ok és igazolás átadásának napját követően - a (6h) bekezdésben meghatározott eset kivételével - a károsultaktól kárigényt nem fogadhat be.

(6g) A (6a) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettség a Kártalanítási Alap megtérítési kötelezettségének beálltával megszűnik.

(6h) A (6a) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettség akkor is megszűnik, ha a (6a) bekezdésben meghatározott biztosító, a kárrendezés lefolytatására feljogosított garanciaalap vagy egyéb szervezet, illetve ezek megbízottja a kárrendezési eljárást megkezdi. Ebben az esetben a Kártalanítási Számla kezelője a nála folyamatban lévő ügyek aktáit - 15 napon belül - lezárja és azokat a kárrendező részére átadja.”

(2) A Gfbt. 36. § a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (6a) bekezdésben meghatározott megtérítés folytán a Kártalanítási Számlára száll át - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés, továbbá magyar vagy tagállami jogszabályi rendelkezés alapján - a károsultat

a) a nem teljesítő biztosítóval szemben, továbbá

b) az a) pontban meghatározott biztosítóra tekintettel a kártérítésre, illetve megtérítésre kötelezett külföldi szervezettel, illetve a Kártalanítási Alappal szemben

megillető minden jog és követelés.

(8b) A Kártalanítási Számlát a (8a) bekezdés szerinti engedményezés következtében megillető jogok és követelések érvényesítése során a károsult a Kártalanítási Számla kezelőjével - az érvényesítéshez szükséges adatok, okiratok, igazolások, nyilatkozatok beszerzése elősegítése érdekében - együttműködni köteles.”

6. § A Gfbt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. § (1) A biztosító a szerződés létrejöttétől, illetve - a 21. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével - megszűnésétől, továbbá a biztosítást igazoló okirat adataiban bekövetkező egyéb - a kötvénynyilvántartás adattartalmát képező - változás időpontjától számított 15 napon belül köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni - a 46. § (2) bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével - a biztosítási szerződés megkötéséről, illetve megszűnéséről, valamint az adatokban bekövetkező egyéb változásokról.

(2) A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés 10. § (2) bekezdésében meghatározott megszűnése esetén az új szerződés létrejöttéről szóló - (1) bekezdésben meghatározott - értesítés a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítést pótolja, amennyiben a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítés a kötvénynyilvántartó szervhez még nem érkezett meg.

(3) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés szerinti megszűnésre vonatkozó adat keletkezését követő 15 napon belül informatikai rendszerén keresztül értesíti a tevékenységi engedély visszavonásával érintett biztosítót a szerződés megszűnéséről.”

7. § A Gfbt. 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés 10. § (2) bekezdésében meghatározott megszűnése esetén az új szerződés létrejöttéről szóló - (1) bekezdésben meghatározott - értesítés a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítést pótolja, amennyiben az érintett szerződés megszűnésére vonatkozó értesítés a kárnyilvántartó szervhez még nem érkezett meg.”

8. § A Gfbt. 57. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége a Kártalanítási Számla 36. § (6a) bekezdésben meghatározott térítési kötelezettségének teljesítését a Kártalanítási Alap feladatainak az ellátásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával is biztosíthatja, a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap feladatellátásának az egyidejű ellátása mellett.

(6) Ha az (5) bekezdésben meghatározottak szerint a Kártalanítási Alap feladatainak az ellátásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök kerültek bevonásra a 36. § (6a) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettségének teljesítésére, a Kártalanítási Számla a 36. § (8a) bekezdésében meghatározott törvényi engedmény alapján a részére megtérített pénzeszközöket - elszámolás alapján - visszafizeti a Kártalanítási Alap javára olyan összegben, amilyen összegben a Kártalanítási Alapból pénzeszköz felhasználásra került.”

9. § A Gfbt. Záró rendelkezések rész Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 62/D. §-sal egészül ki:

„62/D. § E törvénynek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépéskor már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, azzal, hogy folyamatban lévő ügy esetében a 36. § (6c) bekezdésében meghatározott átadási kötelezettséget a 36. § (6a) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosító legkésőbb e törvény hatálybalépését követő három munkanapon belül köteles teljesíteni.”

3. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

10. § A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 289. §-a a következő (6a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6a) Ha másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás vagy magyarországi fióktelepe útján végzi a tevékenységét és a tevékenységi engedélyét a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága - részben vagy egészben - visszavonta, a Felügyelet - a tudomásszerzését követően - a honlapján tájékoztatót tesz közzé a tevékenységi engedélyt visszavonó döntésről.”

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére